پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون

دانلود پایان نامه

دانشگاه علّامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد برجعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2-1- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

3-1- هدفهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 13

4-1-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 14

5-1- اهداف و فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 15

6-1- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1 مفهوم شناسی اختلالات مصرف مواد     ………………………………………………………………………………. 20

2-2- طبقه بندی اختلالات مصرف مواد       ……………………………………………………………………………….. 21

2-3- ضوابط تشخیص اختلالات مصرف مواد ……………………………………………………………………………. 22

2- 4- تبیین علت شناختی اختلالات مصرف مواد ……………………………………………………………………….. 24

2-4-1- رویکرد فیزیولوژیک           ………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-2- نظریه روان تحلیل گری     ……………………………………………………………………………………………. 25

2-4-3- نظریه رفتار گرایی                 …………………………………………………………………………………….. 27

3-5 4- نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی         …………………………………………………………………….. 28

2-4-5- نظریه شناختی – رفتاری               ………………………………………………………………………………. 29

2-4-6- نظریه تعامل خانواده………………………………………………………………………………………………………. 30

2- 5 – متادون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

-2-6- انواع درمان با متادون……………………………………………………………………………………………………….. 33

-2-7- فارماکولوژی بالینی و سم شناسی متادون …………………………………………………………………………. 35

2- 8 – راهبردهای مقابله و اعتیاد …………………………………………………………………………………………………. 36

2-9- مفهوم استرس……………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-10- کنار آمدن با استرس…………………………………………………………………………………………………………. 39

2-11- تعریف مقابله……………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-12 – دیدگاههای مختلف در مورد مقابله…………………………………………………………………………………… 42

2-13- کارکردهای مقابله…………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-14- تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………… 56

2-15 – عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت……………………………………………………………………………….. 58

2-16 نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت…………………………………………………………………………………………. 77

2-17- اعتیاد و شخصیت……………………………………………………………………………………………………………… 81

2-18- ارتباط بین ویژگیهای شخصیت و سبک های مقابله در اعتیاد …………………………………………….. 87

 

فصل سوم: روش پژوهش

1-3. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 92

2-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………… 92

3-3. نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………… 93

4-3. ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. 93

5-3. روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

3-3. روش تجزیه تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………….. 105

1-4. ویژگی‌های دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….. 107

2-4. توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 110

3-4. آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 111

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

2-5. بحث در چارچوب فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………… 122

3-5. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 127

4-5. محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 128

5-5. پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 130

فهرست منابع و مآخذ:………………………………………………………………………………………………………………….. 132

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

1-1 مقدمه:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *