پایان نامه بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

 استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه……………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله………………………………………………………………………………….1

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………..2

ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………2

حدود پژوهش……………………………………………………………………………….3

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….3

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………4

بخش اول – کلیات…………………………………………………………………………..5

1-1- مفهوم شناسی………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف حقوق کیفری……………………………………………………………….5

2-1-1- تعریف جرم………………………………………………………………………….7

2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………….10

1-2-1 قبل از تدوین اولین قانون جزایی………………………………………………….10

2-2-1- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران………………………………………13

3-1- مبانی جرم اسیدپاشی…………………………………………………………….14

1-3-1- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)………………………15

2-3-1- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود)…………………..16

4-1- منابع جرم اسیدپاشی……………………………………………………………..16

1-4-1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی………………17

2-4-1- سایر قوانین جزایی……………………………………………………………….23

بخش دوم – بررسی عناصر جرم اسیدپاشی…………………………………………..28

1-2- مرتکب جرم…………………………………………………………………………..28

1-1-2- بلوغ…………………………………………………………………………………29

2-1-2- عقل………………………………………………………………………………..31

3-1-2- اختیار………………………………………………………………………………32

2-2- مجنی علیه………………………………………………………………………….33

1-2-2- انسان بودن……………………………………………………………………….33

2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر……………………………………………………….35

3-2- عمل مرتکب………………………………………………………………………….36

4-2- وسیله ارتکاب………………………………………………………………………..38

1-4-2- تعریف اسید……………………………………………………………………….39

2-4-2- انواع اسیدها………………………………………………………………………41

5-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….45

1-5-2- فوت مجنی علیه………………………………………………………………….46

2-5-2- سایر صدمات جسمانی………………………………………………………….57

6-2- شروع به جرم اسیدپاشی…………………………………………………………62

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی……………………………………………………….66

1-3- مجازات حق الناسی…………………………………………………………………66

1-1-3- قصاص نفس……………………………………………………………………….66

2-1-3- قصاص عضو………………………………………………………………………..72

2-3- مجازات با جنبه عمومی…………………………………………………………….78

1-2-3- حبس……………………………………………………………………………….78

2-2-3- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی…………………………………………….81

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..91

چکیده:

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *