پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی92-91در شهرستان مشهد

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

      واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد”MA”رشته :روانشناسی

گرایش:بالینی

موضوع :

بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی92-91در شهرستان مشهد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………..………………………………………………………1فصل اول : کلیات تحقیق
1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2.بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………..7
1-4.اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….10
1-4-1. هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………….10
1-4-2.اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………..10.
1-5.فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..11
1-6.تعاریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2.نوجوانی…………………………………………………………………………………………………………………………15
2-3.تاملی در معنا و مفهوم خود………………………………………………………………………………………………16
2-4.نظریه های مربوط  به چگونگی تشکیل خود(با تاکید بر دیدگاه کنش متقابل نمادی)………………17
2-4-1. چارلز هورتن کولی……………………………………………………………………………………………………18
2-4-2. جرج هربرت مید……………………………………………………………………………………………………..18
2-5.تعریف هویت……………………………………………………………………………………………………………….19
2-6.نظریه پردازی هویت……………………………………………………………………………………………………….20.
2-6-1.اریکسون……………………………………………………………………………………………………………………20
2-6-2.لوینگر……………………………………………………………………………………………………………………….22
2-6-3.گلاسر……………………………………………………………………………………………………………………….22
2-6-4.برزونسکی…………………………………………………………………………………………………………………23.
2-6-5.کگان…………………………………………………………………………………………………………………………24
2-6-6.مارسیا……………………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-7.فروید………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-7.فرایند شکل گیری هویت…………………………………………………………………………………………………25
2-8.مشکلات نوجوانان در هویت یابی…………………………………………………………………………………….26
2-9. پایگاه های هویت از نظر مارسیا………………………………………………………………………………………27
2-10. تفاوتهاری جنسیتی و هویت …………………………………………………………………………………………29
2-11. ویژگی های هویت………………………………………………………………………………………………………30
2-12. انواع هویت………………………………………………………………………………………………………………..31
2-12-1.هویت شخصی…………………………………………………………………………………………………………31
2-12-2.هویت فیزیکی- جسمانی…………………………………………………………………………………………..31
2-12-3.هویت مذهبی………………………………………………………………………………………………………….31
2-12-4.هویت قومی…………………………………………………………………………………………………………….31
2-12-5.هویت خانوادگی………………………………………………………………………………………………………31
2-12-6. هویت ملی……………………………………………………………………………………………………………..32
2-12-7. هویت جنسی………………………………………………………………………………………………………….32
2-12-8. هویت شغلی……………………………………………………………………………………………………………32
2-13. عوامل موثر در شکل گیری هویت………………………………………………………………………………….32
2-13-1.عوامل شناختی…………………………………………………………………………………………………………32
2-13-2. عوامل خانوادگی……………………………………………………………………………………………………..33
2-13-3. عوامل مربوط به نظام آموزشی………………………………………………………………………………….33
2-13-4. عوامل اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………………………………………….34
2-13-5. رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی……………………………………………………………………………….34
2-14. بحران هویت………………………………………………………………………………………………………………35
2-15.پیامدهای فقدان هویت…………………………………………………………………………………………………..36
2-16.راه های ایجاد هویت سالم در نوجوانان…………………………………………………………………………..36
2-17.تعاریف شادکامی …………………………………………………………………………………………………………37
2-18.دیدگاههای نظری در مورد شادکامی………………………………………………………………………………..38
2-18-1.دیدگاه لذتی……………………………………………………………………………………………………………..38
2-18-2.دیدگاه سعادت گرا……………………………………………………………………………………………………39
2-19. نظریه های مختلف پیرامون شادکامی ……………………………………………………………………………..40
2-19-1. نظریه دنیر و همکاران………………………………………………………………………………………………40
2-19-2. نظریه آرگایل و همکاران………………………………………………………………………………………….41
2-19-3. نظریه لازاروس و فلکمن …………………………………………………………………………………………41
2-19-4. نظریه دیان و دسی ………………………………………………………………………………………………….42
2-19-5.نظریه اسنادی وانیر …………………………………………………………………………………………………..43
2-19-6. نظریه اریکسون ………………………………………………………………………………………………………43
2-19-7. نظریه مقایسه اجتماعی …………………………………………………………………………………………….44
2-19-8. نظریه میان فرهنگی لو و همکاران ……………………………………………………………………………..45
2-20. ویژگی های شادکامی و افراد شاد ………………………………………………………………………………….45
2-21. ویژگی افراد شاد …………………………………………………………………………………………………………46
2-22. تاریخچه کاربرد REBT برای کودکان و نوجوانان …………………………………………………………48
2-23. تحول رابطه درمانی با کودکان و نوجوانان در گروه …………………………………………………………50
2-24. گروه درمانی REBT با کودکان و نوجوانان ………………………………………………………………….52
2-25. ملاحظات عمومی در گروه در مانی با کودکان و نوجوانان…………………………………………………53
2-25-1. مزیت ها…………………………………………………………………………………………………………………53
2-26. برخی ویژگیهای متمایز گروه های REBT…………………………………………………………………….54
2-27. راهنمایی های عمومی برای تشکیل گروه های REBT …………………………………………………..55
2-28. مضمون اصلی گروههای REBT با کودکان و نوجوانان ………………………………………………….57
2-29. ضروریات رویکرد منطقی، هیجانی – رفتاری با کودکان و نوجوانان ………………………………….60
2-30. میراث الیس ……………………………………………………………………………………………………………….61
2-30-1. خود پذیری …………………………………………………………………………………………………………..61
2-30-2. تحمل زیاد ناکامی ………………………………………………………………………………………………….61
2-30-3. پذیرش دیگران ………………………………………………………………………………………………………62
2-31. مروری بر تحقیقات …………………………………………………………………………………………………….62
2-31-1. تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………62
2-31-2. تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………..64
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-2.طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………..67
3-4. روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………..67
3-5. معیار های ورودی ……………………………………………………………………………………………………….67
3-6. معیارهای خروج …………………………………………………………………………………………………………..67
3-7. ابزارهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….67
3-7-1پرسشنامه شادکامی آکسفورد ………………………………………………………………………………………..67
3-7-1-1. اعتبار و روایی ………………………………………………………………………………………………………68
3-7-1-2 روش اجرا و نمره گذاری ……………………………………………………………………………………….68
3-7-1-3. تفسیر نمرات ……………………………………………………………………………………………………….69
3-7-2. پرسشنامه هویت شخصی ………………………………………………………………………………………….69
3-7-2-1. اعتبار و روایی ………………………………………………………………………………………………………69
3-7-2-2. روش اجرا و نمره گذاری ………………………………………………………………………………………69
3-7-2-3. تفسیر نمرات ……………………………………………………………………………………………………….70
3-8. مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………70
3-8-1. روش اجرای آزمون …………………………………………………………………………………………………..70
3-8-2. نمره گذاری  …………………………………………………………………………………………………………….70
3-9. روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………….71
3-9-1. جلسه اول ………………………………………………………………………………………………………………..71
3-9-2.  جلسه دوم ………………………………………………………………………………………………………………71
3-9-3. جلسه سوم ……………………………………………………………………………………………………………..72
3-9-4.جلسه چهارم………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-5. جلسه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………..72
3-9-6. جلسه ششم………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-7. جلسه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-8. جلسه هشتم …………………………………………………………………………………………………………….73
3-9-9. جلسه نهم ………………………………………………………………………………………………………………..73
3-10.فضای فیزیکی مناسب ………………………………………………………………………………………………….73
3-11.نقش درمانگر در گروه درمانی ……………………………………………………………………………………….74
3-12.روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………..74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….75
4-2. سن وجنس ………………………………………………………………………………………………………………….75
4-3.  هدف پژوهش …………. ………………………………………………………………………………………………..75
4-4. یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..75
4-5. بررسی مفروضه های تحلیل کواریانس چند متغیری…………………………………………………………..78.
4-5-1 نرمال بودن چند متغیری ……………………………………………………………………………………………..78
4-5-2 همگنی واریانس…………………………………………………………………………………………………………78
4-5-4 خطی بودن………………………………………………………………………………………………………………..794-6 یافته های مربوط به فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..81
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
5-1.بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..83
5-2.محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………………….88
5-2-1.محدودیت ها ی خارج از کنترل محقق …………………………………………………………………………88
5-2-2. محدودیت هایی در کنترل محقق ………………………………………………………………………………..88
5-3.پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………88
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………90
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………..90
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………96ضمائم

پرسشنامه شادکامی آکسفورد …………………………………………………………………………………………………..99

پرسشنامه هویت شخصی احمدی …………………………………………………………………………………………103

چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….105

عنوان به زبان انگلیسی

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان نوجوان خوابگاههای شبانه روزی می­باشد.روش پژوهش: به این منظور یک خوابگاه شبانه روزی دخترانه شهرستان مشهد به صورتتصادفی ساده  انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان نوجواندختر خوابگاهی در شهرستان مشهد  بودند .نمونه شامل40 نفراز دانش آموزان نوجوان بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) گمارش شدند.گروه آزمایش ، درمان عقلانی هیجانی رفتاری را به مدت نه جلسه 90 دقیقه ای دریافت کرد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شادکامی آکسفورد وهویت شخصی احمدی می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آزمونکواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حاکی از آن است که آموزش  گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری به گونه ای معنادار به کاهش  بحران هویت وافزایش شادکامی منجر شده است.

واژه های کلیدی:آموزش گروهی به شیوه عقلانی- هیجانی- رفتاری ، شادکامی، بحران هویت.

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *