دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :نتیجه گیری و پرسشنامه

دانلود پایان نامه

نتیجه گیری و پیشنهادها


مقدمه

در این فصل ابتدا خلاصه­ای از تحقیق ارائه شده است و بدنبال آن یافته­های تحقیق مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است. نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات پیشین مورد مقایسه قرار
می گیرد. بدنبال آن پیشنهادها و راهکارهایی با توجه به نتایج بدست آمده ارائه می­گردد. در پایان نیز محدودیت­های تحقیق اشاره شده است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که همبستگی نمره کل مقیاس محیط خانواده با نمره کل سلامت عمومی منفی می باشد (۲۴/۰-= r).  با این حال آزمون معناداری این ضریب همبستگی با استفاده از آزمون t نشان داد که مقدار t در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار نیست. با این حال فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رابطه معنادار بین مؤلفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد ­شد؛ و به عبارتی رابطه معناداری بین مؤلفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار مشاهده نشد.

فرضیه اول: بین به هم پیوستگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین به هم پیوستگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = -0.354 می باشد که سطح معناداری  آن ۰.۰۰۵ می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان تایید میشود یعنی بین به هم پیوستگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه  دوم: بین بیان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین بیان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = 0.199 می باشد که سطح معناداری  آن ۰.۱۲۶ می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان رد میشود یعنی بین به هم بیان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود ندارد.

فرضیه سوم: بین درگیری خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین درگیری خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = 0.51 می باشد که سطح معناداری  آن ۱۰.۰۰می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان تایید میشود یعنی بین به هم درگیری خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین استقلال خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین استقلال خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = 0.1226 می باشد که سطح معناداری  آن ۰.۳۵۱ می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان رد میشود یعنی بین استقلال خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود ندارد.

فرضیه پنجم : بین جهت‌یابی پیشرفت خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین پیشرفت خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = -0.125 می باشد که سطح معناداری  آن  ۰.۳۴۱ می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان رد میشود یعنی بین به هم پیشرفت خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود ندارد.

 

فرضیه ششم: بین جهت‌یابی فکری  فرهنگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین جهت‌یابی فکری  فرهنگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار -۰.۳۰۴۷ R =  می باشد که سطح معناداری  آن۰.۰۱۸  می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان تایید میشود یعنی بین به هم جهت‌یابی فکری  فرهنگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه هفتم: بین جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = -0.39 می باشد که سطح معناداری  آن ۰.۰۰۲ می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان تایید میشود یعنی بین به هم جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه هشتم:  بین تأکیدات اخلاقی  مذهبی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین تأکیدات اخلاقی  مذهبی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = 0.0063 می باشد که سطح معناداری  آن   ۰.۹۶۲  می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان رد میشود یعنی بین به هم تأکیدات اخلاقی  مذهبی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود ندارد.

 

 

فرضیه نهم:  بین سازمان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین سازمان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = -0.36 می باشد که سطح معناداری  آن   ۰.۰۰۴می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان تایید میشود یعنی بین به هم سازمان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه دهم: بین کنترل خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره ۴-۶  مشاهده می شود، در آزمون همبستگی پیرسون بین کنترل خانواده و سلامت عمومی زنان باردار  مقدار R = 0.25 می باشد که سطح معناداری  آن ۰.۰۴۵ می باشد بنابر این فرض پژوهش با ۹۵% اطمینان تایید میشود یعنی بین به هم کنترل خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

نتایج فرضیات

با توجه به اینکه مقیاس محیط خانواده دارای ده مؤلفه می باشد محقق با محاسبه میزان همبستگی هر یک از این مؤلفه ها با نمره کل سلامت عمومی به طور دقیق تر این رابطه را مورد کنکاش قرار داده است. بدین ترتیب محقق به بررسی فرضیه های فرعی دهگانه پژوهش (هر فرضیه برای هر یک از مؤلفه ها) پرداخته است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که همبستگی بین خرده مقیاس های به هم پیوستگی، بیان، جهت یابی پیشرفت، جهت‌یابی فکری- فرهنگی، جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی و سازمان با نمره کل سلامت عمومی منفی می باشد. یعنی با افزایش نمره زنان باردار در خرده مقیاس های مذکور،  وضعیت سلامت عمومی آنها بهتر شده است و برعکس. در عین حال بین خرده مقیاس های درگیری، استقلال، تأکیدات اخلاقی- مذهبی و کنترل با سلامت عمومی زنان باردار همبستگی مثبتی وجود دارد. یعنی با افزایش نمره زنان باردار در این خرده مقیاس ها از میزان سلامت عمومی آنها کاسته می شود.

همبستگی بین هر کدام از مؤلفه‌های محیط خانواده با سلامت عمومی زنان باردار در کل حاکی از آن است که همبستگی کمی بین هر یک از این مؤلفه ها با سلامت عمومی زنان باردار وجود دارد به گونه ای که بالاترین ضریب تبیین برابر ۲۶/۰ (بین خرده مقیاس درگیری و نمره کل سلامت عمومی) است. جهت آزمون معنادار بودن این ضرایب همبستگی نیز از  آزمون t استفاده گردید. نتایج این آزمون حاکی از آن است که ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های به هم پیوستگی، درگیری، جهت‌یابی فکری- فرهنگی، جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی، سازمان و کنترل با سلامت عمومی در سطح اطمینان ۹۵ در صد معنادار و بقیه ضرایب همبستگی معنادار نمی باشند و فرض آماری صفر پذیرفته می شود. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که فرضیه های فرعی مربوطه (فرضیه های فرعی اول، سوم، ششم، هفتم، نهم و دهم تحقیق) در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می گیرند.

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور یافتن میزان مشارکت مؤلفه های محیط خانواده در سلامت عمومی زنان باردار حاکی از این است که ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی برابر ۷۰/۰ بود که با توجه به مقدار F و سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان ۹۹ درصد (۰۱/۰= ) معنی دار است. ضریب تبیین نیز  برابر ۴۸۹۹/۰ است. بدین ترتیب مشخص می شود که ۹۹/۴۸ درصد سلامت عمومی متأثر از این ده مؤلفه می باشد و سایر درصد تغییرات سلامت عمومی ناشی از خطا و متغیرهایی است که محقق اندازه نگرفته است.

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه Enter جهت بررسی اینکه کدامیک از مؤلفه های محیط خانواده، سلامت عمومی زنان باردار را بیشتر تبیین می کنند نشان داد که  از بین مؤلفه های محیط خانواده تنها مؤلفه کنترل در سطح اطمینان ۹۹ درصد در معادله رگرسیون معنادار است و بقیه مؤلفه ها در معادله رگرسیون معنادار نبودند. در عین حال نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه Stepwise Forward نشان داد که  ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه های معنادار در معادله رگرسیون (یعنی درگیری، کنترل، بیان و جهت یابی فکری- فرهنگی) و سلامت عمومی برابر ۶۵/۰ است که با توجه به مقدار F و سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان ۹۹ درصد (۰۱/۰= ) معنی دار است. ضریب تبیین نیز  برابر ۴۲۰۳/۰ است و بنابراین ۰۳/۴۲ درصد سلامت عمومی متأثر از این چهار مؤلفه مذکور می باشد.

از جمله یافته های جنبی پژوهش حاضر، آزمون این فرضیه بوده که «بین خرده مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی با خرده مقیاس های محیط خانواده رابطه وجود دارد». نتایج نشان می دهد که  همبستگی خرده مقیاس علائم جسمانی سلامت عمومی با خرده مقیاس های درگیری، جهت یابی فکری- فرهنگی و جهت یابی فعالیت های تفریحی محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. همچنین همبستگی خرده مقیاس اضطراب و اختلال خواب سلامت عمومی با خرده مقیاس های به هم پیوستگی، درگیری، سازمان و کنترل محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. به همین ترتیب همبستگی خرده مقیاس کارکرد اجتماعی سلامت عمومی با خرده مقیاس های درگیری، جهت یابی فکری- فرهنگی و جهت یابی فعالیت های تفریحی و کنترل محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. و در نهایت همبستگی خرده مقیاس افسردگی سلامت عمومی با خرده مقیاس های به هم پیوستگی، درگیری، جهت یابی فکری- فرهنگی و جهت یابی فعالیت های تفریحی و سازمان از خرده مقیاس های محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. همچنین از بین خرده مقیاس های سلامت عمومی تنها خرده مقیاس افسردگی با نمره کل محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است.

در عین حال نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه Stepwise Forward برای هر یک از خرده مقیاس های سلامت عمومی (هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی در نقش یک متغیر ملاک) نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه های معنادار محیط خانواده در معادله رگرسیون و هر کدام از مؤلفه های سلامت عمومی با توجه به مقدار F و سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است.

و۲۶ درصد علائم جسمانی (ناشی از مؤلفه های درگیری، جهت یابی فعالیت های تفریحی و کنترل)، ۳۶ درصد اضطراب و اختلال خواب (ناشی از مؤلفه های به هم پیوستگی، بیان، درگیری و کنترل) ، ۱۹ درصد کارکرد اجتماعی (ناشی از مؤلفه های جهت یابی فکری- فرهنگی و کنترل) و ۴۵ درصد افسردگی (ناشی از مؤلفه های به هم پیوستگی، درگیری و جهت یابی فعالیت های تفریحی) متأثر از مؤلفه های معنادار محیط خانواده در معادله رگرسیون می باشد.

محدودیت های تحقیق

انجام هر نوع تحقیق و به ویژه تحقیقات همبستگی به دلیل وجود متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار محدودیتی را برای محقق ایجاد می کند که غیرقابل کنترل می باشند. لذا اثرات این متغیرهای خارجی می­تواند در نتیجه گیری تأثیر قابل ملاحظه­ای داشته باشد. در این تحقیق محدودیت ها می توانند به شرح زیر خلاصه شوند:

– محدودیت به واسطه اثر متغیرهای مداخله گر: در بررسی محیط خانواده و سلامت عمومی عوامل متعددی تاثیر گذار هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته اند و البته بیش از هر چیز بواسطه ماهیت طرح تحقیق باید کنترل می شدند. در هر حال متغیرهای متعدد دیگری نیز ممکن است موثر باشند که امکان کنترل تمامی این متغیرها از سوی محقق میسر نیست و به همین جهت تحقیق با محدودیت حاصل از شرایط اجرای تحقیق همراه است. لذا تفسیر نتایج با در نظر گرفتن وضعیت موجود و اثر متغیرهای ناخواسته باید صورت گیرد.

– محدودیت بواسطه نحوه پاسخگویی آزمودنی ها(کرلینجر، ۱۹۸۶): نحوه پاسخگویی زنان باردار منطقه ۴ تهران (پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها) به دلایل مختلف از جمله عدم تمایل به پاسخگویی و نظایر آن همراه با تورش بوده و همین امر با عدم دقت و صحت در گردآوری اطلاعات همراه باشد. این وضعیت به طور کامل خارج از کنترل محقق بوده و در تفسیر نتایج باید به این وضعیت نیز توجه نمود.

در تحقیق حاضر نیز مانند سایر تحقیقات مشکل کمبود زمان، بالا بودن هزینه و کمبود منابع و امکانات تحقیقاتی وجود داشته است.

پیشنهادات تحقیق

۱- نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هر چند که رابطه معناداری بین برخی از خرده مقیاس های محیط خانواده با سلامت عمومی مشاهده گردید اما رابطه معناداری بین نمره کل محیط خانواده و نمره کل سلامت عمومی وجود ندارد. دلایل و چرایی این موضوع ممکن است به ماهیت نمونه تحقیق و یا سایر شرایط مرتبط باشد. پیشنهاد می گردد که این وضعیت در تحقیقات آتی مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به شناسایی دلایل احتمالی و مؤلفه های اثرگذار دیگری که می توانند موجبات چنین امری را فراهم کنند، اقدام شود.

۲- پیشنهاد می­شود مشابه این تحقیق در سایر زنان باردار و به ویژه در سایر شهرهای ایران صورت گیرد تا اولاً به بررسی رابطه بین محیط خانواده و سلامت عمومی در دیگر جامعه­ها پرداخته باشیم و ثانیاً امکان مقایسه این رابطه در بین جوامع مذکور فراهم گردد و بدین طریق نتایج حاصله در صورت معنادار بودن، از تعمیم پذیری بالاتری برخودار شوند. در عین حال پیشنهاد می گردد، برای اطمینان از نتایج حاصله متغیرهای مؤثر دیگر بر سلامت عمومی به عنوان متغیر کنترل یا تعدیل کننده در تحقیق وارد شوند تا بدین طریق بتوان اطلاعات دقیقتری درخصوص رابطه مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار بدست آورد.

۳- در پژوهش حاضر صرفاً به بررسی رابطه بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار پرداخته شده است. پیشنهاد می شود با مطالعه پیشینه و سوابق تحقیقات قبلی و نتایج حاصل از این پژوهش، در تحقیقات بعدی به صورت مداخله ای و در قالب طرح های آزمایشی به بررسی تأثیر مؤلفه­های محیط خانواده بر سلامت عمومی زنان باردار پرداخته شود.

۴- پیشنهاد می گردد، نتایج این تحقیق در اختیار مشاوران و روانشناسان قرار گیرد تا بدین ترتیب با آگاهی از وضعیت موجود و تاثیر عوامل یاد شده بر سلامت عمومی زنان باردار، زمینه های ارتقاء سطح این دو متغیر را فراهم آورند و در صورت لزوم نسبت به برطرف کردن مشکلات خانوادگی و بویژه مشکلات آنها در حوزه سلامت عمومی زنان باردار اقدام نمایند.

۵- با توجه به اینکه از بین مؤلفه­های محیط خانواده برخی نسبت به بقیه از ضریب تبیین­کنندگی بالاتری برخوردارند، پیشنهاد می­شود متخصصان مربوط به محیط خانواده، به ویژه عوامل اجرایی با در نظر گرفتن تحلیل هزینه و فایده، در راستای سلامت عمومی جامعه و به ویژه زنان باردار، نسبت به بهبود این مؤلفه ها در اجتماع بپردازند و با روشهای گوناگون نسبت به تقویت این مؤلفه ها در خانواده اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع فارسی

۱- احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات(۱۳۷۱). روان شناسی رشد، مفاهیم بنیادی در روان شناسی کودک، تهران: انتشارات بنیاد.

۲- افروز، غلامعلی(۱۳۷۱). مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۳- بازرگانی، روحیه (۱۳۸۲). بررسی و مقایسه مشکلات جنسی در زنان بارور و نابارور. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران.

۴- باقری، مسعود (۱۳۷۲). بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با انگیزه پیشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران.

۵- بنی جمالی، شکوه السادات و احدی، حسن(۱۳۷۰). سلامت عمومی و عقب ماندگی ذهنی، تهران: نشر نی.

۶- بهرامی، هادی، (۱۳۷۷). آزمونهای روانی مبانی نظری و فنون کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۷- بهرامیان، رضا(۱۳۷۴). بررسی تأثیر نگرش‌های تربیتی والدین بر رشد اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی شهر نجف‌آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

۸- بوالهری، جعفر(۱۳۷۴). برنامه های سلامت عمومی در هنر، مجله دارو و درمان، سال دهم، شماره ۱۱۰، اسفند ۱۳۷۱، صص ۱۸-۱۲.

۹- تهمتن، کلثوم(۱۳۷۳). رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و انگیزش پیشرفت دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.

۱۰- توفیقی، گلبرگ (۱۳۸۶). بررسی مقایسه­ای سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی در زوج های بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری نوید. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۱- جوکار، بهرام(۱۳۷۹). چگونگی ادراک نوجوانان از همبستگی و اقتدار در خانواده واقعی و آرمان. چهارمین سمینار سراسری سلامت عمومی و اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات مهرماه- بهداشتی درمانی استان زنجان.

۱۲- حسینی، سید ابوالقاسم (۱۳۷۰). اصول سلامت عمومی، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

۱۳- حسینی، سید ابوالقاسم (۱۳۷۰). اصول سلامت عمومی، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

۱۴- حسینی، سید ابوالقاسم(۱۳۷۸). مفاهیم و اهداف سلامت عمومی، فصلنامه اصول سلامت عمومی، شماره اول، سال اول، بهار.

۱۵- خدارحیمی، سیامک(۱۳۷۴). مفهوم سلامت روان شناختی، مشهد: انتشارات جاویدان خرد.

۱۶- دانش نیا، الهام (۱۳۸۶). بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۷- دلاور، علی(۱۳۸۶). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.

۱۸- رضایی، محمد(۱۳۷۵). بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری مادران(اقتدار منطقی، آزادگذاری و استبدادی) با بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان پایه‌های اول، دوم و سوم مدارس راهنمایی اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۷۴-۷۵، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.

۱۹- رمضان زاده، فاطمه؛ عابدی نیا، نسترن. (۱۳۸۳). اضطراب و افسردگی در ناباروری. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی.

۲۰- زارعان مصطفی و همکاران(۱۳۸۶). رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مساله با سلامت عمومی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، ، ۱۳، ۲ (پیاپی ۴۹)، صص ۱۶۶-۱۷۲.

۲۱- سارافینو، ادوارد پی. (۲۰۰۲). روانشناسی سلامت. ترجمه الهه میرزایی و همکاران (۱۳۸۴). تهران: انتشارات رشد.

۲۲- سازمان بهداشت جهانی(۱۳۷۲). مقدمه ای بر ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه، ترجمه داود شاه محمدی و همکاران، تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

۲۳- سامانی، سیامک (۱۳۸۱). بررسی مدل علّی انسجام خانواده، استقلال عاطفی و سازگاری روانی. پایان نامه دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

۲۴- سامانی، سیامک(۱۳۷۸). تهیه و طراحی مقیاس فرآیندهای خانوادگی برای خانواده های ایران، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره ۲، صص ۱۶۲-۱۶۸.

۲۵- سرمد، زهره و همکاران(۱۳۸۳). روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دهم، تهران: نشر آگه.

۲۶- سیف، علی اکبر(۱۳۸۲). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، ویرایش سوم، تهران: نشر دوران.

۲۷- شاملو، سعید. (۱۳۸۲). سلامت عمومی. تهران: انتشارات رشد.

۲۸- عقوبی، نورالله؛ نصر اصفهانی، مهدی؛ شاه محمدی، داوود (۱۳۷۴). بررسی همه گیر شناسی اختلالهای روانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان صومعه سرا (گیلان-۱۳۷۴). فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، شماره ۴، ۶۳-۵۵.

۲۹- علوی، طاهره (۱۳۸۲). هنجاریابی و بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه سلامت عمومی بر روی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران. پایان امه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

۳۰- کورتیس، آنتونی جی. (۲۰۰۰). روان شناسی سلامت. ترجمه فرامرز سهرابی (۱۳۸۲). تهران: انتشارات طلوع دانش.

۳۱- گنجی، حمزه (۱۳۸۴). سلامت عمومی. تهران: نشر ارسباران.

۳۲- گنجی، حمزه(۱۳۷۶). سلامت عمومی، تهران: انتشارات ارسباران.

۳۳- مارنات،‌ گری گراث. (۱۳۷۳). راهنمای سنجش روانی، ترجمه: حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو. تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۰).

۳۴- میر حکاک، طاهره (۱۳۸۲). رابطه بین سلامت عمومی، مشکلات دانشجویان، میزان استرس و عملکرد تحصیلی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

۳۵- میلانی فر، بهروز(۱۳۷۰). سلامت عمومی، تهران: انتشارات قومس.

۳۶- هندرن، رابرت؛ ارلی، جان و بیرل، روانا(۱۳۷۷). برنامه های بهداشت روان مدارس، ترجمه ربابه نوری قاسم آبادی و کارینه طهماسیان، تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

۳۷- هواسی، ناهید(۱۳۸۰). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری در خانواده هایی که دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی که دارای نوجوانان عادی هستند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء.

۳۸- هومن، عباس. هنجاریابی و استاندارد سازی پرسشنامه سلامت عمومی. تهران: دانشگاه تربیت معلم. طرح پژوهشی، ۱۳۷۷.


منابع لاتین

۱-Aiken, Lewis-R, (1985). Psychological Testing and Assessment. Massachusett, Allyn Beconinc.

۲- Baumrind, D. (1967). Child Care Practices Anteceding Three Patterns of The Preschool Behavior. Genetic Psychology Monographs, Vol. 75, p. 43-88.

۳-Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Developmental Psychology Monographs, Vol. 4, (No. 1, Part 2).

۴-Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. Journal of Early Adolescene, Vol. 11(1), p. 56-95.

۵-Belsky, J.(1981). The Child in The Family. Reading, MA: Addison-Wesley.

۶-Bookatqu, S. M.(1998). The relation of parenting style to adolescent school performance. Child Development, 69, 1244-1257.

۷-Chan, D. W. & Chan, T. S. C. (1983). Reliability, validity and the structure of the General Health Questionnaire in an Chinese context. Psychological Medicine, 13, 363-72.

۸-Cox, D. J., et. al.(1989). Individuation in Family Relations, Human Development, Vol. 29, p. 82-100.

۹-Fish, C.B., & Ritenie, B.L.(1994). Getting Mad at Mom and Dad: Children’s Changing Views of Family Conflict. International Journal of Behavioral Development, Vol. 13(1), p. 31-48.

۱۰-Flanagan, C.A.(1990). Changes in parents’ work status and adolescents’ adjustment at school. Child Development, 64, 246-257.

۱۱-Fletcher, A. C. and S. R. Jefferson (1999). A Good Mother Got to Fight For Her Kids: Maternal Management Strategies in a High-Risk, Journal of Children & Poverty, Vol. 9(1), p. 21-39.

۱۲-Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

۱۳-Ghorbani, N.Y & et al. (2002). Self-report emotional intelligence: Construct similarity and functional dissimilarity at higher-order processing in Iran and U.S.A. International journal of psychology, 37(5), 297-308.

۱۴-Glesgo, N.L., et. al.(1997). Parents’ Work Overload and Problem Behavior in Young Adolescents. Journal of Research on Adolescence, Vol. 5(2), p. 201-223.

۱۵-Goldberg, D. P., & Hillier, V. (1979). A scaled version of General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 9, 131- 145.

۱۶-Hardy, D. F. et. al.(1993). Examining the Relation of Parenting to Children’s Coping With Everyday Stress, Child Development, Vol. 64, p. 1841-1853.

۱۷-Harold, N., et. al.(1998). Parenting style as Context: An Integrative Model. Psychological Bulletin, Vol. 113(3), p. 487-496.

۱۸-Jackson, C., & Henrikson, L.(1998). Reconstructions of Family Relationships: Parent-child Alliances, Personal Distress, and Self-esteem. Developmental Psychology, Vol. 32(4), p. 732-743.

۱۹-Kerlinger, F. N. & Lee, H. B.(2000), Foundations of behavioral research (4th ed.). Orlando, FL: Harcourt College Publishers.

۲۰-Klein, D. M., & White, J. M. (1996). Family theories: An introduction. London: SAGE.

۲۱-Moos, R. H. & Moos, B. A. (1976). A typology of family social environments. Family Process, 15, 357-371.

۲۲-Olson, D. H. (1999). Empirical approaches to family systems. Journal of Family Therapy, Special Edition.

۲۳-Samani, S. (2004). Developing a Family Cohesion Scale for Iranian adolescent. Paper presented in 28th International Congress of Psychology. Aug 8-13, Beijing, China.

۲۴-Samani, S. (2005). Family process and content model. Paper presented in International Society for Theoretical Psychology Conference, 20-24 June, Cape Town, South Africa.

 

 

 

ضمائم

 

پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه سلامت عمومی

لطفاً سوالات زیر را بدقت مطالعه و در هر مورد گزینه ای را که فکر می کنید با وضعیت کنونی شما (از یک ماه پیش تا کنون) مطابقت دارد مشخص کنید .

سوالات اصلاً در حد معمول بیش از
حد معمول
خیلی بیشتر از حد معمول
۱) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کاملا” خوب و سالم هستید ؟        
۲) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروی تقویتی نیاز دارید ؟        
۳) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید ؟        
۴) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید ؟        
۵) آیا از یکماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید ؟        
۶) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته اید یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود ؟        
۷) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود ؟        
۸) آیا از یکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید ؟        
۹) آیا از یکماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شوید ؟        
۱۰) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً تحت فشار هستید ؟        
۱۱) آیا از یکماه گذشته تا به امروز عصبانی و بد خلق شده اید؟        
۱۲) آیا از یکماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید ؟        
۱۳) آیا از یکماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاری از توانایی شما خارج است ؟        
۱۴) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید ؟        
۱۵) آیا از یکماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید ؟        
۱۶) آیا از یکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمایید ؟        
۱۷) آیا از یکماه گذشته تا به امروز بطور کلی احساس کرده اید که کارها را بخوبی انجام می دهید ؟        
۱۸) آیا از یکماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید ؟        
۱۹) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها بعهده دارید ؟        
۲۰) آیا از یکماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید ؟        
۲۱) آیا از یکماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید ؟        
۲۲) آیا از یکماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید ؟        
۲۳) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملا” ناامید کننده است ؟        
۲۴) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد ؟        
۲۵) آیا از یکماه گذشته تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید ؟        
۲۶) آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاری انجام دهید؟        
۲۷) آیا از یکماه گذشته تا به امروزبه این نتیجه رسیده اید که ایکاش مرده بودید و کلا” از شر زندگی خلاص می شدید ؟        
۲۸) آیا از یکماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید ؟        

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه ۴ تهران ۱۰۰صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *