تغییردرشخصیت دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان


دانلود پایان نامه

تغییردرشخصیت

      منظوراز«تغییر»گوناگون یادگرگون شدن است بدون این ضرورت،كه گونه دیگركامل ترباشد.خودپنداری و ویژگی درطول زندگی دگرگون می شوندواین تغییرویژگی هاممكن است كمی یاكیفی باشد.مثلاًدرتغییرات كیفی ویژگی هایك ویژگی نامطلوب اجتماعی به یك ویژگی مطلوب تبدیل می شود.درتغییرات كمی ویژگیها یك ویژگی ضعیف به یك ویژگی قوی عوض می شود.عواملی كه درتغییر شخصیت مؤثرعبارتنداز:

تغییرات بدنی:تغییرات بدنی ناشی ازنضنج،اختلال ساختی درمغز،اختلالهای عضوی،اختلال های غده ای ،صدمات،سوءتغذیه،داروها یابیماریها غالباً باتغییرات شخصیت همراهند.واین تغییرات عمدتاً درخودپنداری كودك اثرمی گذارند.

تغییرات محیطی :هنگامی كه تغییر درمحیط ،وضع كودك رادرگروه همگنان بهبودمی بخشداثرمساعدی روی خودپنداری خواهد داشت.اثرتنهاازتغییرات محیطی ناشی نمی شودبلكه معمول تغییری است كه دركودك پیداشده است.

فشارهای اجتماعی:كودك برای اینكه موردپذیرش وتایید اجتماعی قرارگیردویژگی های موردانتظار وتاییدجامعه رادرخودرشد وگسترش می دهد.

افزایش صلاحیت:افزایش كفایت وصلاحیت درمهارتهای حركتی یاذهنی اثرمساعدی درخودپنداری داردزیرابه كودك كمك می كنداحساس خودكم بینی رابه احساس برتری تغییردهد.

تغییرات نقش:تغییرنقش ازوابستگی وانقیاد به برابرنگری یارهبری درخانه،مدرسه،یاهمسایگی درخودپنداری كودك اثرخواهدگذاشت.

كمك تخصصی:روان درمانی به كودكان كمك می كندخودپنداری مساعدیامثبت را درخویشتن رشد وگسترش دهدزیرابه ایشان امكان می دهدكه علل خودپنداری نامساعدشان را كشف كنندوآنهارابه خودپنداری مساعدتغییردهند(شعاری نژاد،1374).

شخصیت سالم

سازگاری بهنجار یاعادی (normal)یك حالت نسبی است وهركودك گاهگاهی دچاراضطراب وتنش می شودورفتاری ازاوسرمی زندكه موردقبول خودودیگران واقع نمی شود.بنابراین ،كودكانی دارای شخصیت سالم هستندكه هدفهای واقعی رادنبال می كنند،می توانندنیازهای خود راارضاكنند،وشیوه اعمال ایشان ازلحاظ اجتماعی موردپذیرش است.یكی دیگرازخصایص شخصیت سالم كودك،رغبت اجتماعی اوست كه به دیگران به همان اندازه خودش توجه دارد،می توانددیگران رادوست بدارد،بادیگران همدردی می كند،به خود اعتماد دارد،می تواندمسئولیتی رابعهده بگیرد.كنفرانسی كه درسال 1951 برای مطالعه رفتاركودكان ونوجوانان درآمریكا تشكیل شده بودخصایص شخصیت سالم راچنین اعلام كرد:

 1. احساس اعتمادواطمینان :هرگاه درنخستین سالهای زندگی به نیازهای كودك توجه شودبه احتمال زیاددارای احساس اعتمادواطمینان خواهدبود.
 2. احساس استقلال:كودك وقتی تصمیم می گیردوانتخاب می كندخودرافردباكفایت ونیرومندی احساس می كند.
 3. قدرت ابتكار،شخصیت سالم برای اینكه خلاق باشدافكارخودرامنظم می سازدوطرح ریزی می كند.
 4. احساس وظیفه.اهمیت همكاری رامی فهمدوازاینكه می تواندكاری راانجام دهد لذت می برد.
 5. احساس هویت.اومی داندخودش كیست وچه نقش و وظیفه ای دارد.
 6. احساس صمیمیت.اومی داندكه بادیگران است وایشان رامراعات می كند.
 7. احساس والدینی.شخصیت سالم به مواظبت ومراقبت ازبچه های خانواده خودعلاقه مند است.
 8. احساس درستی.اوتوانایی پذیرش زندگی و مردم را دارد.(شعائری نژاد،1374).

 

 

 

ساختارشخصیت

«جورج كلی» شخصیت را روش خاص هرفرددرجستجوی پیداكردن وتفسیرمعنای زندگی می داند.به بیان دیگر «شخصیت ،امكان پیش بینی آنچه راكه فرددرموقعیتی خاص انجام خواهد دادفراهم می كند»(رأس،1373).

با توجه به نعاریف فوق به نظرمی رسدچندین تضاد آشكار دربرداشت ماازشخصیت وجود دارد:این تضادها عبارتند از:

 1. هیچ دونفری دقیقاًشخصیت یكسانی ندارند.به بیان دیگر ،هركسی دارای شخصیت منحصر به فردی است؛
 2. شخصیت یك فردمی تواندثابت وهم انعطاف پذیرباشد؛
 3. شخصیت ازدوعامل وراثت ومحیط وتعامل آنهاشكل می گیرد.

ازاین تضادهای آشكار می توان گفت كه این امركاملاًممكن وعملی است كه شخصیت یك فردهم منحصربه فردودرعین حال دارای خصوصیات مشترك باشدونیزاین خصوصیت درطی زمان می تواند،هم ثبات وهم دسخوش تغییرباشدونیزاین كه وراثت ومحیط هردودرشكل گیری شخصیت نقش دارند.

ازدیدگاه فروید،شخصیت انسان به مثابه قطعه یخ بسیاربزرگی است كه دراقیانوس شناور است وفقط قسمت كوچكی ازآن آشكار ودرسطح آگاهی است(خودآگاه)وبخش عمده آن زیرآب یعنی درناخودآگاه قرارگرفته ودنیای وسیع خواستهاوتمایلات وانگیزه ها وعقایدسركوب شده ای است كه انسان ازانهاآگاهی ندارد(ناخودآگاه).این بخش ناخودآگاه،درحقیقت تبیین كننده اصلی رفتارماانسانهاست.

فرویدساختارشخصیت راشامل سه لایه «نهاد[1]»،«من[2]»و «من برتر»[3]می داند:

1- نهاد:نهادیه به اصطلاح قدما«نفس اماره»سرچشمه نیروی نفسانی بوده،ازغرایز اولیه ناخودآگاه انسان است كه هیچ گونه قیدوبندی نمی شناسد،وفعالیت آن براصل لذت استواراست و می خواهدبه سرعت ارضاشود.این نیروی روانی كه ناشی از اعمال حیاتی وسوز وسازبدن است مایه زندگی وپایه اصلی شخصیت است ومن ومن برترازآن منشعب می شوندوبرای فعالیتهای خودنیروی لازم راازآن می گیرند.

«نهاد»برای كاستن یاازبین بردن تنیدگیها وناراحتیها،یعنی پیروی از«اصل لذت»دو نوع فعالیت دراختیاردارد.«یك واكنش بازتابی[4] ودیگر نخستین كامیابی».واكنش بازتابی شامل مجموع حركات غریزی وافعال خود به خودی است مانندسرفه،عطسه وخمیازه.این كنشها معمولاً سبب كاستن تنیدگی می شوندوتاحدی رنج وناراحتی راازبین می برند.

اما«نخستین كامیابی»متضمن واكنش روانی پیچیده تری است وموجب به تصور درآوردن چیزهایی می شودكه می توانندتنیدگیهایی راكه ازبین بردنشان ازعهده حركات انعكاسی یابازتابی خارج است ،كاهش دهند؛مثلاً:سبب می شوندكه آدم گرسنه غذارادرنظر خودمجسم سازد؛یااگر آرزوی نیل به مقام یابدست آوردن مالی دارد،درعالم خیال شاهدمقصد رادرآغوش گیرد(سیاسی،1371).

2- من:«من»هسته اساسی شخصیت است وبارشد كودك وآشنایی اوباحقایق محیط تشكیل    می شود.«من»مبین آموزش وفراگیری واقعیات زندگی است.این بخش درواقع،پیوند دهنده نهادومن برتروبه اصطلاح «دروازه بان»شخصیت است وبه انسان كمك می كندتانیازهایش رابراساس واقعیات ودرارتباط باان وبااستفاده ازامكانات واقعی برآورده سازدوازتنش دورنی بكاهد.كودك به وسیله «اصل لذت»(نهاد)هدایت می شود؛یعنی برآورده شدن فوری نیازهای خودرامی خواهدونمی تواندارضای آنهارابه تعویق اندازد.چنانچه مادراین كودك بایك موازنه بین محبت وارضای نیازهای او«اصل لذت»(من)رارهنمون باشد،كودك سالمی راازنظرشخصیت خواهد داشت.

3- من برتر:وقتی كودك دربرابر محیط واكنش نشان می دهد،نه تنها«من»رشد می كند؛بلكه نوعی آگاهی نسبت به «درست یانادرست»نیزدراوایجادمی شود.این آگاهی مبنای همان چیزی است كه معمولاًبه آن «وجدان اخلاقی»گفته می شودوفرویدآن را«من برتر»می خواند.بنابراین من برترشامل ارزشهای اخلاقی و وجدانی هرفرداست كه به تدریج باآموزش وپرورش وتاثیرعوامل محیطی درضمیرناخودآگاه اوپدیدمی آید وبه وسیله پاداش وتنبیه استواروپایدار می گرددومی توانددرمقابل «نهاد»مقاومت كند.

دراینجابایدمتذكرشد كه نهاد،من ومن برترسه چیزجداازیكدیگرنیستند؛بلكه بارهبری من باهم دركارند.نیروی زندگی دراختیار«نهاد»است ومن ومن برترنیروی خودراازاومی گیرند.

می توان به طوركلی ،«نهاد»راجزءزیستی (بدنی)شخصیت ،«من» راجزءروانی شخصیت ،و«من برتر»راجزءاجتماعی شخصیت دانست(سیاسی،1371)(ستوده،هدایت اله،1381).

[1] -Id

[2] -Ego

[3] -super Ego

[4] -Reflex Reaction

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *