تجزیه و تحلیل :دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان


دانلود پایان نامه

سوال 2-5 آیا انگیزه شما برای ادامه تحصیل در آینده بیشتر شده است؟

جدول (26-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (2-5) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-5
2/72 26 0/63 29 6/78 33 بله
7/16 6 1/26 12 5/9 4 خیر
1/11 4 9/10 5 9/11 5 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشترین افراد در سه رشته به سوال 2-5 جواب مثبت دادند و فاصله چندانی بین سه گروه آزمودنی در پاسخ به این سوال وجود ندارد.

نمودار (10-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (2-5) مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (27-4) پیش‌آیندی سوال 2-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال 2-4

88 15 59 14 بله
22 5 16 1 خیر
110 20 76 15 مجموع افراد

جدول (28-4) chi- square tests سوال 2-5 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
632/0 4 573/2 x2 پیرسون

با توجه به جدول (27-4) نشان میدهد كه بیشتر افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند. بنابراین H0 استقلال سوال 2-5 با میزان خلاقیت تائید می‌شود.

و H1 كه بیانگر رابطه سوال با میزان خلاقیت داشت رد می‌شود و این نتایج با توجه سطح معناداری خی دو محاسبه شده می‌باشد كه بیشتر از 5 درصد است.

سوال (1-6) اوقات فراغت خود را صرف چه فعالیتهایی می‌كنید؟

جدول (29-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-6) مصاحبه كتبی

مدیریت آموزشی روان‌شناسی مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 6
9/23 11 4/19 7 1/35 15 1 دوستان
9/10 5 6/5 2 1/7 3 2 ورزش
6/32 15 2/47 17 3/33 14 3 مطالعه
2/2 1 6/5 2 9/11 5 4 موسیقی
5/6 3 6/5 2 4/2 1 5 TV
5/6 3 6 رایانه
3/4 2 8/2 1 7 نقاشی
13 6 9/13 5 5/9 4 بی جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق در رشته مشاوره بیشتر افراد اوقات فراغت خود را با دوستان می‌گذرانند. و در رشته مدیریت آموزشی و رشته روان‌شناسی اكثریت افراد وقت خود را صرف مطالعه می‌كنند.

نمودار (11-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (1-6) مصاحبه كتبی را به طور جداگانه نشان می‌دهد.

نمودار مربوط به قسمت اول سوال  6 در رشته مدیریت آموزشی

كد

1- همراه با دوستان

2- ورزش

3- مطالعه

4-  موسیقی

5- تلویزیون

6- رایانه

7- نقاشی

8- تفكر

9- سینما

10 شعر

11- تفریح


نمودار مربوط به قسمت اول سوال  6 در رشته مشاوره

 

 

                       نمودار مربوط به قسمت اول سوال  6 در رشته روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

جدول (30-4) پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

جمع افراد پائین متوسط بالا درجه خلاقیت

پاسخ سوال 1-6

33 8 23 2 1 دوستان
10 2 8 2 ورزش
46 7 29 10 3 مطالعه
8 1 6 1 4 موسیقی
6 5 1 5 TV
3 1 2 6 رایانه
3 3 7 نقاشی
109 19 76 14 مجموع افراد

جدول (31-4) chi- square tests سوال 1-6 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
586/0 12 337/10 x2 پیرسون

با توجه به جدول (30-4) اكثریت افراد با درجه خلاقیت بالا و متوسط وقت خود را با مطالعه می‌گذرانند و افراد با درجه خلاقیت پائین بیشتر اوقات خود را با دوستان خود هستند.

براساس سطح معناداری آزمون، خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است بنابراین رابطه معناداری بین میزان خلاقیت افراد و جوابهای افراد به سوال (1-6) وجود ندارد.

H0 كه استقلال این عامل را تائید می‌كرد تائید می‌شود و دلایل كافی برای رد آن وجود ندارد و H1 كه وجود رابطه را بیان می‌كرد رد می‌شود.

سوال 2-6 آیا دارای هنری بودید كه در اثر تحصیلات دانشگاهی نگرش جدید برای گسترش آن پیدا كرده باشید؟

جدول (32-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (2-6) مصاحبه كتبی

روان‌شناسی مدیریت آموزش مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-6
8/27 10 7/21 10 6/28 12 بله
4/44 16 3/54 25 4/52 22 خیر
8/27 10 9/23 11 0/19 8 بی جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشترین افراد شركت كننده از سه گروه به سوال 2-6 جواب منفی یا خیر دادند. فاصله موجود بین سه گروه آزمودنی در پاسخ به این سوال قابل توجه نیست.

نمودار (12-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (2-6) مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

 

مدیریت آموزشی

جدول (33-4) پیشایندی سوال 2-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال 2-6

32 5 22 5 بله
63 14 42 7 خیر
95 19 64 12 مجموع افراد

جدول (34-4) chi- square tests سوال 2-6 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
863/0 4 293/1 x2 پیرسون

با توجه به جدول (33-4) بیشترین افراد شركت كننده با درجات خلاقیت متفاوت به سوال (2-6) جواب خیر دادند و تفاوت موجود چندان قابل اعتنا نیست.

بنابراین براساس سطح معناداری آزمون خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد می‌باشد. بنابراین رابطه معناداری بین میزان خلاقیت افراد و پاسخهای سوال (2-6) وجود ندارد. H0 استقلال میزان خلاقیت و پاسخ سوال پذیرفته می‌شود و H1 كه بیانگر رابطه بین این دو عامل بود رد می‌شود.

سوال 7 آیا به نظر به راه جدیدی در رشته خود فكر كرده‌اید كه نتیجه تحصیل شما در این رشته باشد.

جدول (35-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 7 مصاحبه كتبی

روان‌شناسی مدیریت آموزش مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-6
8/52 19 3/28 13 5/40 17 بله
8/27 10 7/58 27 5/40 17 خیر
4/19 7 13 6 0/19 8 بی جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق در گروه مشاوره و مدیریت آموزشی بیشتر افراد جواب منفی یا خیر به این سوال دادند و در رشته روان‌شناسی تعداد افرادی كه جواب مثبت یا بله دادند بیشتر است.

نمودار (13-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (2-6) مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد

مشاوره

 

روانشناسی

 

 

مدیریت آموزشی

جدول (36-4) پیش‌آیندی سوال 7 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال 7

49 5 36 8 بله
54 13 35 6 خیر
103 18 71 14 مجموع افراد

جدول (37-4) chi- square tests سوال 7 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
164/0 2 621/3 x2 پیرسون

با توجه به جدول (36-4) بیشتر افراد با درجه خلاقیت بالا و متوسط به این سوال جواب مثبت یا بله دادند و بیشتر افراد با درجه خلاقیت پائین به این سوال جواب خیر دادند.

نتیجه اینكه براساس سطح معناداری آزمون خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد می‌باشد بنابراین رابطه  معناداری بین میزان خلاقیت افراد و سوال 7 این مصاحبه وجود ندارد. H0 كه بیانگر استقلال این دو عامل می‌باشد پذیرفته می‌شود و H1 كه به معنی وجود رابطه بین این دو عامل بود رد می‌شود .

سوال 8 نكات ضعف و قوت رشته خود را در چه مواردی می‌دانید.

جدول (38-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-8) مصاحبه كتبی

روان‌شناسی مشاوره مدیریت آموزشی رشته

نكات قوت رشته

× 8 6 كاربردی بودن مطالب
× × × آشنایی با نظریات معتبر
× × افزایش اعتماد به نفس
× پرورش مدیران آینده
× × × اساتید خوب با روش تدریس مناسب
× × × رشد نگرش در انسان و خودشناسی
× روحیه گرم گروه
× 7 گسترش ارتباط بین فردی و همدردی با آنان
× × كسب مهارت در رشته‌ای و مفید بودن

در جواب سوال (1-8) بیشتر افراد در رشته‌های مدیریت آموزشی و مشاوره كاربردی بودن مطالب رشته خود را نكته قوت رشته خود دانستند این جواب در رشته روان‌شناسی, با علامت ضربدر نشان داده شده است یعنی بعضی از دانشجویان این رشته هم به این مطلب اشاره کردند ولی در حدی که بیشتر افراد این رشته آنرا نکته قوت رشته خود بدانند, نمی باشد.

موارد دیگر در اولویتهای بعدی قرار دارند.

جدول (39-4) پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به (2-8) مصاحبه كتبی

روان‌شناسی مشاوره مدیریت آموزشی رشته

نكات قوت رشته

10 17 12 تئوری صرف بودن دروس
× × × عدم آشنایی مردم با این رشته
× پراكندگی موضوع
× × ضعف اساتید
× ابهام در آینده شغلی رشته
× عدم حمایت قانونی
× ناتوانی در حل مسائل روانی
× عدم كاربردی بودن
× به روز نبودن مطالب
× كمبود امكانات آزمایشگاهی
× استفاده صرف از نظریات علمی خارجی

با توجه به جدول (39-4) بیشترین افراد پاسخ دهنده از سه گروه مورد مطالعه نكته ضعف عمده رشته‌های خود را در تئوری صرف بودن مطالب درسی خود عنوان كردند و نشان می‌دهد این نكته ضعف در رشته‌های آنان بسیار برجسته و قابل توجه است. موارد دیگر نیز دارای اهمیت هستند ولی در اولویتهای بعدی موارد مطروحه قرار گرفتند.

9 ـ چه پیشنهاداتی برای بهبود مسائل و پیشبرد اهداف آموزشی در این رشته دارید؟

جدول (40-4) پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال 9 مصاحبه كتبی.

روان‌شناسی مشاوره مدیریت آموزشی پاسخ افراد
× × كارهای عملی آن بیشتر شود
× × روشن كردن اهمیت این رشته در بین مردم
× × گزینش دانشجو برای چنین رشته‌هایی
نفر (14) (20) نفر (9) نفر كاربردی كردن دروس
5 فعالیت در مدارس به طور عمل
× + مشاركت دانشجویان در تصمیم‌گیریها و برنامه‌ریزیها
× × بالا بردن انگیزه دانشجویان
× × × به روز كردن اطلاعات و مطابقت آن با نیازهای روز
× × گسترش كارهای تحقیقی مراكز مشاوره، منابع غیر درسی و آزمایشگاهی
× × استفاده از اساتید با تجربه
× نظارت بر دروس

با توجه به جدول فوق بیشترین افراد شركت كننده در این مصاحبه از سه گروه شركت كننده بهترین راه حل برای بهبود و پیشبرد اهداف آموزشی در رشته خود را، در كاربردی كردن مطالب و دروس درسی خود عنوان كردند و پیشنهادات دیگر آنان در سه گروه در اولویتهای بعدی قرار دارند.

از جمله فرضیه‌های این تحقیق این است كه ویژگیهای شخصی (سن، جنس) با رشد خلاقیت در ارتباط است. از پژوهشهای انجام شده در مورد جنس افراد در هر كدام از سه رشته مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی نتایج زیر بدست آمد:

جدول (41-4) وضعیت افراد از نظر جنس شركت كننده از رشته‌های مختلف در پرسشنامه   GREEو مصاحبه کتبی

روان‌شناسی مدیریت آموزش مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی جنس افراد
7/91 33 1/89 41 3/83 35 زن
3/8 3 9/10 5 7/16 7 مرد
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

بیشترین درصد شركت‌كنندگان در این پژوهش جنس زن بوده‌اند در رشته مشاوره 3/83 درصد در رشته مدیریت آموزشی 89 درصد در رشته روان‌شناسی 7/91 درصد افراد زن بودند.

و تعداد مردان شركت‌كننده در رشته مشاوره 7/16 درصد، در رشته مدیریت آموزشی 9/10 درصد و در رشته روان‌شناسی 3/8 درصد را تشكیل می‌دهند.

نمودار (14-4) فراوانی جنس افراد شركت كننده در پرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی رشته‌های مختلف را نشان می‌دهد.

مشاوره

مدیریت آموزشی

روانشناسی 

            جدول (42-4) پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان

جمع افراد میزان خلاقیت جنس افراد
پائین متوسط بالا
109 20 75 14 زن
15 3 9 3 مرد
124 23 84 17 مجموع افراد

همانطور كه در جدول (42-4) آمده است اكثریت افراد شركت كننده از دو جنس زن و مرد دارای خلاقیت متوسط بوده‌اند، كه در مجموع 84 نفر می‌باشند، 17 نفر دارای خلاقیت بالا، 23 نفر دارای خلاقیت پائین بوده‌اند.  جدول (43-4)chi- square tests جنس افراد شرکت کننده  و میزان خلاقیت آنان

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
718/0 2 663/0 خی دو  پیرسون

برای بررسی ارتباط بین متغیر خلاقیت و جنس افراد از آزمون فی دو پیرسون استفاده شده است.

روش ناپارامتری تست

با توجه به سطح معناداری خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است.

پس H0 كه بیانگر استقلال بین خلاقیت و جنس افراد است پذیرفته می‌شود و دلایل كافی برای رد آن وجود ندارد و H1 كه وجود رابطه بین دو متغیر را نشان می‌دهد رد می‌شود. بنابراین بین خلاقیت و جنس افراد رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیه دوم ارتباط بین سن و رشد خلاقیت را بیان می‌كند.

جدول زیر وضعیت سنی شركت كنندگان در این تحقیق را نشان می‌دهد.

جدول (44-4) وضعیت سنی افراد شركت كننده در پرسشنامه GREE و مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی سن
0/25 9 0/13 6 4/2 1 20
8/27 10 3/28 13 7/35 15 21
9/13 5 7/21 10 5/40 17 22
7/16 6 7/21 10 1/7 3 23
6/5 2 5/6 3 24
6/5 2 2/2 1 25
8/2 1 8/4 2 26
8/2 1 2/2 1 27
4/2 1 28
4/2 1 29
4/2 1 30
4/2 1 35
2/2 1 46
2/2 1 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع

نتایج بدست آمده از وضعیت سنی افراد در این تحقیق نشان می‌دهد در رشته مشاوره سن 22 و 21 سال با 7/35 درصد و 5/40 درصد بیشترین فراوانی را دارند. در رشته مدیریت آموزشی، سن 21، 22 و 23 به ترتیب هركدام با 3/28 درصد و 7/21 درصد بیشترین فراوانی را دارند و در رشته روان‌شناسی 20 و 21 سالگی به ترتیب با 25 درصد و 8/27 درصد بیشترین فراوانی را تشكیل می‌دهد.

نمودار (15-4) وضعیت سنی افراد شركت كننده در پرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی سه رشته را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (45-4) پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی  و میزان خلاقیت آنان

میانگین رتبه سن افراد فراوانی میزان خلاقیت
50/63 17 بالا
49/59 83 متوسط
96/69 23 پائین
123 مجموع افراد

جدول (46-4) آزمون kruskal  wallis سن افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان

سطح معناداری درجه آزادی X2 مصاحبه شده
432/0 2 677/1 سن

برای بیان اینكه آیا بین خلاقیت و سن افراد رابطه وجود دارد یا نه از آزمون ناپارامتری (آزمون كروكسال والیس) استفاده شده است.  فرض برابری میانگین گروه سنی درخلاقیتهای مختلف پذیرفته می‌شود. و دلایل كافی برای رد H0 وجود ندارد. در توضیح مطلب بالا باید اضافه كرد چون اكثریت افراد در نمونه‌گیری دارای دامنه سنی 23-20 سال هستند به دلیل كم بودن دامنه متغیر سن تفاوت قابل ملاحظه‌ای در خلاقیت افراد دیده نشد.

نابراین H1 كه فرض آن عدم برابری میانگین سنی گروهها بود رد می‌شود نتیجه اینكه بین سن و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج به توجه به سطح معناداری خی دو محاسبه شده كه بیشتر از 5 درصد می‌باشد بدست آمده است.

از فرضیات مطرح شده این است كه رشد خلاقیت با رشته تحصیلی افراد در ارتباط است.

جدول (47-4) وضعیت رشته تحصیلی افراد شركت كننده در پرسشنامه GREE و مصاحبه کتبی

درصد فراوانی نوع رشته
9/33 42 مشاوره
1/37 46 مدیریت آموزشی
0/29 36 روان شناسی
0/100 124 مجموع افراد

جدول فوق تعداد افراد شركت كننده در هر یك از رشته‌ها را نشان می‌دهد.

مدیریت آموزشی با 1/37 درصد بیشترین شركت كننده را دارد سپس مشاوره با 9/33 درصد و بالاخره روان‌شناسی با 29 درصد مجموعاً 124 نفر آزمودنیهای این تحقیق را تشكیل می‌دهد.  نمودار (16-4) فراوانی افراد شركت كننده در پرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی در هر كدام از رشته‌ها را به طور كلی نشان می دهد .

مشاوره ـ روانشناسی ـ مدیریت آموزش

جدول (48-4) پیش‌آیندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت افراد

جمع افراد میزان خلاقیت رشته تحصیلی
پائین متوسط بالا
42 7 28 7 مشاوره
36 4 26 6 روان‌شناسی
46 12 30 4 مدیریت آموزشی
124 23 84 17 مجموع افراد

جدول (49-4) chi- square tests رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
398/0 4 061/4 X2  پیرسون

جدول (48-4) نشان می‌دهد كه تعداد افراد با درجه خلاقیت بالا متوسط پائین و در رشته‌های مختلف فاصله زیادی ندارند. بنابراین H0 كه استقلال رشته تحصیلی و میزان خلاقیت را بیان می‌كند پذیرفته می‌شود و دلایل كافی برای رد آن وجود ندارد و H1 كه ارتباط این دو متغیر را نشان می‌دهد رد می‌شود. بنابراین بین رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج از سطح معناداری خی دو محاسبه شده كه بیشتر از 5 درصد می‌باشد به دست آمده است.

از فرضیات دیگر مطرح شده در این تحقیق این مسأله این است كه دانشجویانی كه نمرات خلاقیت آنها بالاست در طول دوره تحصیل نمرات معدلشان بالا بوده است.

جدول (50-4) پراكندگی نمرات معدل افراد را در تحقیق نشان می‌دهد.

جدول (50-4) وضعیت نمرات معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی معدل
2/2 1 4/2 1 13-12
4/4 2 0 0 14-13
8/2 1 2/2 1 8/4 2 15-14
7/16 6 1/15 7 0/12 5 16-15
2/36 13 7/32 15 5/21 9 17-16
7/16 6 8/32 15 7/28 12 18-17
5/19 7 4/4 2 2/19 8 19-18
4/2 1 20-19
3/8 3 5/6 3 5/9 4 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع

همچنانكه در نمودار فوق آمده است سه رشته مشاوره و مدیریت آموزشی و روان‌شناسی معدل 16 و 17 بیشترین فراوانی و درصد را داراست.

نمودار (17-4) معدل افراد شرکت کننده درپرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی در سه رشته مختلف رابه طور جداگانه نشان می‌دهد.   مشاوره

مدیریت آموزشی

روانشناسی

جدول (51-4) پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان

میانگین رتبه معدلها تعداد میزان خلاقیت
93/70 14 بالا
26/53 78 متوسط
00/64 22 پائین
114 مجموع افراد

جدول (52-4) آزمون (kruskal-wallis) معدل افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
106/0 2 483/4 معدل

برای اینكه بدانیم آیا میزان خلاقیت افراد شركت كننده در آزمون در سه رشته با نمره معدل آنان در ارتباط است یا نه از آزمون كروكسال والیس استفاده شده است. از 14 نفر افراد با خلاقیت بالا دارای نمره معدلهای متفاوتی بود كه نمره 5/18 تا 5/15را شامل می‌شود.

در بین افراد با میزان خلاقیت متوسط معدل افراد بین 5/19-12 در نوسان بود.

در بین افراد با میزان خلاقیت پائین معدل افراد بین 75/18-13 درنوسان بود.

بنابراین فرض H0 كه استقلال معدل و میزان خلاقیت افراد در رشته‌های مختلف را بیان می‌كند پذیرفته می‌شود و دلایل كافی برای رد آن وجود ندارد و H1 كه رابطه این دو متغیر را نشان می‌داد رد می‌شود. بنابراین بین معدل و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد.

طبق آزمون برابری میانگین معدل افراد با خلاقیتهای مختلف پذیرفته می‌شود، و این نتایج از سطح معناداری خی دوی محاسبه شده كه بیشتر از 5 درصد است بدست می‌آید.

نمودار (18-4) معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می دهد

 

مشاوره ـ روانشناسی ـ مدیریت آموزشی

نمودار (19-4)معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی نشان می دهد .

 

مشاوره ـ روانشناسی ـ مدیریت آموزشی

نمودار (20-4)  معدل افراد دارای خلاقیت پائین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می دهد .

 

 

مشاوره ـ روانشناسی ـ مدیریت آموزشی

نمودار(21-4)آزمون ضریب همبستگی پیرسون که پراكندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت در سه گروه آزمودنی را نشان می دهد .

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *