تکنولوژی اطلاعات، آموزش و پرورش، اطلاعات

ت وجود دارند (علیدوستی، 1386، ص323-327). 2-4-3. ارزش سیاسی اطلاعات حاکمیت ملی که در واقع قدرت نفوذ یک کشور بر مسیر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌‌ _‌ فرهنگی خود است، تحت تاثیر حاکمیت بر اطلاعات است. تمرکز قدرت، نفوذ سیاسی و تحولات اجتماعی ناشی از اطلاعات دلیل آشکاری بر مزایای ایجاد قطب اطلاعاتی است (داورپناه…

ارزش افزوده، ، اطلاعات

منتقل گردیده است؛ البته اطلاعاتی بودن پیام، بسته به نگرش قبلی گیرنده و تصمیمات بعدی وی مربوط است. بنابراین، نمی‌توان اطلاعات را از ارتباطات و ارتباطات را از اطلاعات جدا نمود. حتی نمی‌توان گفت كه اطلاعات پایه ارتباطات است یا ارتباطات سنگ بنای اطلاعات را به وجود آورده است. در واقع، میان این دو مفهوم…

ارزش افزوده، ادراک، اطلاعات

همان‌طور که مشاهده می‌شود اطلاعات بر حسب داده، دانش بر حسب اطلاعات و خرد بر حسب دانش تعریف می‌شود. آکوف (1989) معتقد است: _ داده به عنوان نمودی که نماینده موجودی یک شیء، رویداد یا محیط آن هستند، تعریف می‌شود. داده‌ها محصول مشاهده‌اند و تا زمانیکه در یک قالب مفید که مرتبط است قرار نگیرد،…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 4

گوش بزنگی 1 وجذب 2 با هم مقایسه نمود ، توجه فرد (گوش بزنگی)، آزادانه از موضوعی به موضوع دیگر منتقل میشود . در جذب توجه کاهش میابد ، بطوریکه شخصی بدون ذهن بنظر میرسد ، اگرچه معمولا” محتوی این جذب را میتوان پس از آن بخاطر آورد . بین توجه متمرکز3 وتوجه تقسیم شده…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 1

گروه مهارتهای اجتماعی ، آموزش والدین کودکان ADHD و مداخلات رفتاری در مدرسه وخانه اغلب دردرمان کلی این کودکان مؤثر هستند یکی از اهداف مشترک درمان این است که والدین در یابند با اینکه کودک احتمالا” به طور ارادی علائم ADHD را بروز نمیدهد ، قادر است مسئولیت برآوردن انتظارات مغقول را بپذیرد. آموزش والدین…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 2

فعالیت ذهنی متمرکز مانند خل مسئله ریاضی ، اضطراب و دلهره مرتبط میدانند( تارو ، 2005 ). هنگامیکه امواج بتا در طول مدیتیشن مشاهده شد ، مشخص شد که آنها تنها در افرادی که در مدیتیشن بسیار باتجربه هستند وبه طور کلی با تمرکز شدید پدیدار میشوند( وست ، 1980 و 1979 ; سورویلو ،…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 3

ر محدوده 2-7 هرتز تشویق میشوندومورد درمان قرارمیکیرند (هاموند .دی کوریدون ، 2005). ______________________________ 1Judi.D.kropto 2.Green yansko 59 انواع نوروفیدبک ها نوروفیدبک به انواع مختلفی تقسیم می شود ، یکی از انواع نوروفیدبک ها ، نوروفیدبک کم انرژی 1 یا به اختصار LENS است در این نوع تقریبا” متفاوت از سایر انواع نوروفیدبک ، پالسی…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 5

این واحدها عدد باشند چه حرف باشند و چه کلمه ( میلر 1960 ). میلر ادعا کرد که در حدود 7 قطعه بهم پیوسته اطلاعات میتوانند در حافظه کوتاه مدت نگه داشته میشود. برای مثال IBM برای کسانی که بانام شرکت آشنا هستند یک قطعه است اما برای کسانی که چنین آشنایی ندارند سه قطعه…

کودکان مبتلا، افراد مبتلا، در

ول بیمار باید این تغییر مطلوب را برای دریافت تشویق در حدود 5/0 ثانیه حفظ کنند . اگر بیمار بتواند سطح فعالیت را در نواحی که مسئول توجه و کنترل رفتار هستند نرمال کنند ، آنها میتوانند بطور روبه گسترش توانائیهای مناسب را برای توجه و حفظ کنترل رفتارشان نشان دهند . (وینسنت جی .…

بلند مدت، کودکان مبتلا به ADHD، ،

از آزمونهای نوروسایکولوژیک برای سنجش آنها یکی برج لندن ودیگری آزمون ویسکانسین 1 نام دارند. ___________________________ 1.Pennington 2. Dubal 3.Wiscancin Test 62   که هدف از این مطالعه این بود که دریابیم آیا کودکان مبتلا به ADHD در برنامه ریزی وسایر کارکردها ی اجرایی از جمله مهار اختلال دارند آیا یافته های آزمون ویسکانسین با…