جمع آوری اطلاعات:دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

دانلود پایان نامه

نحوه جمع آوری اطلاعات و روش آماری :

پرسشنامه ای در اختیار آزمودنیها قرار می گیرد و سپس بارسم جدول و درج نتایج آن با بدست آوردن فراوانی از آزمون مجذور خی وتی تفسیر
می شود .


« فصل سوم»

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :

۱ـ در این تحقیق از روش مجذور خی استفاده می شود ومنطق استفاده از این روش این است که چون دو گروه از لحاظ متغیر های مختلفی که به صورت کیفی ارزشیابی شده اند باهم مقایسه می گردند در چنین مواردی مناسب ترین روش آماری که به منظور آزمودن فرض مستقل بودن یک متغیر از متغیر دیگر بکار می رود روش مجذور خی یا کااسکور x2 می باشد .

۲ـ روش دیگری که بکار می رود آزمون تی است که برای مقایسه میانگینهای معدلهای دو گروه بکار رفته منطق استفاده از این روش این است که چند معدل راکه به صورت کمی و با مقیاس فاصله ای سنجیده می شود و با روش آزمودن تی معنی دار بودن تفاوت میانگینها روشن می شود .

۳ـ برای تنظیم پرسشنامه جهت کار آماری دو وضعیت خیلی زیاد و زیاد را در یک گروه زیاد ، تا حدودی در گروه متوسط کم و اصلاً درگروه کم جای داده ام .

 

 

میزان توافق زوجین با هم

جمع زیاد متوسط کم میزان توافق دفعات مردود شدن مردود شدن یا نشدن فرزندان
۵۶ (۶۷/۳۲)۳۷ (۳۲/۱۳)۱۱ (۱۰)۸ هیچ بار
۱۶ (۳۳/۹)۱۰ (۸۱/۳)۲ (۸۶/۲)۴ فقط یکبار
۱۲ (۷)۲ (۸۶/۲) ۷ (۱۴/۲)۳ دوبار یا بیشتر
۸۴ ۴۹ ۲۰ ۱۵ جمع

توافق کم هیچ بار

توافق کم یکبار

توافق کم دوبار یا بیشتر

توافق متوسط هیچ بار

توافق متوسط یکبار

توافق متوسط دو بار یا بیشتر

توافق زیاد هیچ بار

توافق زیاد یک بار


میزان توافق در تربیت فرزندان

جمع زیاد متوسط کم توافق در تربیت دفعات تجدیدی با تجدید شدن یا نشدن
۴۰ (۷۶/۲۴)۳۰ (۱۰/۸)۶ (۱۴/۷)۴ هیچ بار
۱۸ (۱۴/۱۱)۱۳ (۶۴/۳)۴ (۱۲/۳)۲ فقط یکبار
۱۶ (۱۰/۱۶)۱۰ (۲۶/۵) ۷ (۴۶/۴)۹ دوبار یا بیشتر
۸۴ ۵۳ ۱۷ ۱۵ جمع

میزان توافق کم هیچ بار

میزان توافق کم یکبار

میزان توافق کم دوبار یا بیشتر

میزان توافق متوسط هیچ بار

میزان توافق متوسط یکبار

میزان توافق دو بار یا بیشتر

میزان توافق زیاد هیچ بار

میزان توافق زیاد یک بار

میزان توافق دو بار یا بیشتر


میزان توافق در نحوه تربیت فرزندان

جمع توافق ندارند توافق دارند گروهها
۵۲ (۶۷/۲۱)۱۶ (۳۳/۳۰)۳۶ دفعات مردود شدن هیچ بار
۲۴ (۱۰)۱۳ (۱۴)۱۱ فقط یکبار
۸ (۳۳/۳)۶ (۶۷/۴)۲۷ دوبار یا بیشتر
۸۴ ۳۵ ۴۹ جمع

توافق دارند هیچ بار

توافق دارند فقط یکبار

توافق دارند دوبار یا بیشتر

توافق ندارند هیچ بار

توافق ندارند فقط یکبار

توافق ندارند دو بار یا بیشتر


« توافق در تربیت فرزندان »

جمع زیاد متوسط کم توافق در تربیت دفعات مردودی
۴۰ (۷۶/۲۴)۳۰ (۱۰/۸)۶ (۱۴/۷)۴ هیچ بار
۴۴ (۲۴/۲۷)۲۳ (۹۰/۸)۱۱ (۸۵/۷)۱۱ فقط یکبار یا بیشتر
۸۴ ۵۳ ۱۷ ۱۵

کم هیچ بار

متوسط هیچ بار

کم فقط یک بار یا بیشتر

متوسط یک بار یا بیشتر

زیاد هیچ بار

زیاد یکبار یا بیشتر

چون فراوانی نظری کمتر از ۵ شد مجبور شدیم هر دو ستون فقط یک بار و دوبار یا بیشتر با هم ادغام کنیم .

۹۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۵/۰ ۹۰/۰ df
۸۱۶/۱۳ ۲۱۰/۹ ۹۹۱/۵ ۶۰۵/۴ ۲
۲۶۶/۱۶ ۳۴۵/۱۱ ۸۱۵/۷ ۲۵۱/۶ ۳

چون  محاسبه شده از مقدار معیار جدول از سطح اطمینان ۹۵/۰ بیشتر است . تفاوت معنی دار است . زیرا چون آزمون یک دامنه است و در یک دامنه سطح اشتباه نصف می شود بنابراین با ۹۵ درصد اطمینان می توان قضاوت کرد که میزان توافق والدین در نحوه تربیت فرزندان بطور معنی داری در پیشرفت تحصیلی فرزندان موثر است بدین لحاظ فرضیه شماره ۲ /تحقیق که ارتباط بین توافق والدین در نحوه تربیت فرزندان و افت تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی بود تایید می گردد .


« توافق زوجین با هم »

جمع زیاد متوسط کم توافق زوجین دفعات مردودی
۵۶ (۶۷/۳۲)۳۷ (۳۳/۱۳)۱۱ (۱۰)۸ هیچ بار
۹۸ (۳۳/۱۶)۱۲ (۶۷/۶)۹ (۵)۷ فقط یکبار یا دو بار بیشتر
۸۴ ۴۹ ۲۰ ۱۵ جمع

هیچ بار کم

فقط یک بار یابیشتر کم

هیچ بار متوسط

فقط یک بار بیشتر متوسط

زیاد هیچ بار

زیاد فقط یک بار یا بیشتر

۹۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۵/۰ ۹۰/۰ df
۸۱۶/۱۳ ۲۱۰/۹ ۹۹۱/۵ ۶۰۵/۴ ۲
۲۶۶/۱۶ ۳۴۵/۱۱ ۸۱۵/۷ ۲۵۱/۶ ۳

چون  محاسبه شده از مقدار معیار جدول در سطح اطمینان ۹۰/۰ کوچکتر است تفاوت معنی دار نیست یعنی نمی توانیم قضاوت قابل اطمینان مبنی بر وجود رابطه میان توافق زوجین با هم و مردود شدن دانش آموزان نمود .

ذکر این توضیح لازم است که چون  حاسبه شده در مرز معنی دار است شاید اگر تعداد نمونه یا بیشتر می بود واقعیت موجود بهتر متجلی می شد و حقایق که در اطلاعات بدست آورده نهفته است بهتر متبلور می گردید .

جمع توافق ندارند توافق دارند        گروهها

دفعات مردود شدن

۵۲ (۶۷/۲۱)۱۶ (۳۳/۳۰)۳۶ هیچ بار
۲۴ (۱۰)۱۳ (۱۴)۱۱ فقط یک بار
۸ (۳۳/۳)۶ (۶۷/۴)۲ دو بار یا بیشتر
۸۴ ۳۵ ۴۹ جمع

توافق دارند هیچ بار

توافق دارند فقط یک بار

توافق دارند دو بار یا بیشتر

توافق دارند هیچ بار

توافق ندارند فقط یکبار

توافق ندارند دو بار یا بیشتر

۹۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۵/۰ ۹۰/۰ df
۸۱۶/۱۳ ۲۱۰/۹ ۹۹۱/۵ ۶۰۵/۴ ۲
۲۶۶/۱۶ ۳۴۵/۱۱ ۸۱۵/۷ ۲۵۱/۶ ۳

چون کااسکور محاسبه شده از مقدار جدول از سطح اطمینان ۹۵/۰ بیشتر است تفاوت معنی دار است زیر چون آزمون یک دامنه است و از آزمون یک دامنه معنی دار است .

سطح اشتباه نصف می شود . بنابراین با ۳۵/۰ تقریباً اطمینان می توان قضاوت کرده که میزان توافق والدین در نحوه تربیت فرزندان بطور معنی داری در پیشرفت تحصیلی در خصوص مردود شدن یا نشدن فرزندان کاملاً موثر است .

بدین لحاظ فرضیه مزبور صحیح و قابل تایید است .

معدل فرزندانی که والدینشان با هم توافق دارند =

معدل فرزندانی که والدینشان با هم توافق ندارند =

۸۰۸/۵ ۰۱۶۴/۲ ۴۱/۲- ۴۲/۱ ۱۴۴ ۳۲۴ ۱۲ ۱۸
۱۶۸۱/۰ ۰۰۴۹/۰ ۴۱/۰- ۰۷/۰ ۱۹۶ ۲۲/۲۷۷ ۱۴ ۶۵/۱۶
۹۸۸۱/۱ ۸۱۶۴/۱۲ ۴۱/۱- ۵۸/۳- ۱۶۹ ۱۶۹ ۱۳ ۱۳
۵۳۲۹/۰ ۴۹۶۳/۲ ۷۳/۰- ۵۸/۱- ۱۴/۱۸۷ ۲۲۵ ۶۸/۱۳ ۱۵
۱۶۸۱/۰ ۳۳۶۴/۰ ۴۱/۰- ۵۸/۰- ۱۹۶ ۲۵۶ ۱۲ ۱۶
۶۴۳۶/۸ ۰۲۸۹/۰ ۹۴/۲- ۱۷/۰ ۰۲/۳۰۱ ۵۶/۲۸۰ ۳۵/۱۷ ۷۵/۱۶
۶۴۸۱/۳ ۶۸۶۴/۳ ۹۱/۱- ۹۲/۱ ۲۵/۱۵۶ ۲۵/۳۴۲ ۵/۱۲ ۵/۱۸
۱۶۸۱/۰ ۶۵۶۴/۶۱ ۴۱/۰- ۵۸/۲- ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۴ ۱۴
۳۴۸۱/۰ ۹۷۲۹/۴ ۵۹/۰ ۲۳/۲ ۲۲۵ ۸۲/۳۵۳ ۱۵ ۸۱/۱۸
۶۴۸۱/۳ ۰۲۲۵/۷ ۹۱/۱- ۶۵/۲ ۲۵/۱۵۶ ۷۹/۳۶۹ ۵/۱۲ ۲۳/۱۹
۱۶۸۱/۰ ۹۸۸۱/۱ ۴۱/۰- ۴۱/۱ ۱۹۶ ۱۳/۲۳۰ ۱۴ ۱۷/۱۵
۱۶۸/۰ ۳۳۶۴/۰ ۴۱/۰- ۵۸/۰ ۱۹۶ ۴۷/۲۹۴ ۱۴ ۱۶/۱۷
۸۲۸۱/۰ ۱۶۸۱/۰ ۹۱/۰- ۴۱/۰- ۲/۱۸۲ ۴۷/۲۶۱ ۵/۱۳ ۱۷/۱۶
۱۴۷۶/۱۸ ۱۷۶۴/۰ ۲۶/۴- ۴۲/۰ ۰۲/۱۰۳ ۲۸۹ ۱۵/۱۰ ۱۷
۱۹۳۶/۰ ۲۳۰۴/۰ ۴۴/۰ ۴۸/۰- ۵۲/۲۲۰ ۲۱/۲۵۹ ۸۵/۱۴ ۱/۱۶
۳۴۸۱/۰ ۰۳۲۴/۰ ۵۹/۰ ۱۸/۰- ۲۲۵ ۹۶/۲۶۸ ۱۵ ۴/۱۶
۷۰۸۱/۶ ۳۸۶۴/۳ ۵۹/۲ ۹۲/۱ ۲۸۹ ۲۵/۳۴۲ ۱۷ ۵/۱۸
۷۲۸/۱۶ ۸۱۶۴/۱۲ ۰۹/۴ ۲۵ ۲۵/۳۴۲ ۱۶۹ ۵/۱۸ ۱۳

ادامه جدول از صفحه قبل

۸۲۴۱/۱۰ ۰۸۸۹/۱۱ ۲۹/۳- ۳۳/۳ ۶۵/۱۲۳ ۴۱/۳۹۶ ۱۲/۱۱ ۹۱/۱۹
۸۰۸۱/۵ ۶۲۷۶/۱۰ ۴۱/۲- ۲۶/۳ ۱۴۴ ۶۳/۳۹۳ ۱۲ ۸۴/۱۹
۵۲۸۱/۲ ۱۷۶۴/۰ ۵۹/۱ ۴۲/۰ ۲۵۶ ۲۸۹ ۱۶ ۱۷
۳۴۸۱/۰ ۶۲۶۴/۲ ۵۹/۰ ۶۲/۰ ۲۲۵ ۲۴/۳۳۱ ۱۵ ۲/۱۸
۵۴۸۱/۹ ۶۸۶۴/۳ ۰۹/۳ ۹۲/۱ ۲۵/۳۰۶ ۲۵/۳۴۲ ۵/۱۷ ۵/۱۸
۸۰۸۱/۵ ۱۰۸۹/۰ ۴۱/۲- ۳۳/۰- ۱۴۴ ۰۶/۲۶۴ ۱۲ ۲۵/۱۶
۹۸۸۱/۱ ۵۲۵۴/۸ ۴۱/۱ ۹۲/۲ ۱۶۹ ۲۵/۳۸۰ ۱۳ ۵/۱۹
۳۴۸۱/۰ ۷۹۶۹/۹ ۵۹/۰ ۱۳/۳ ۲۲۵ ۴۸/۳۸۸ ۱۵ ۷۱/۱۹
۳۶۸۱/۴ ۶۹۶۴/۱۱ ۰۹/۲ ۴۲/۳ ۲۵/۲۷۲ ۴۰۰ ۵/۱۶ ۲۰
۷۰۸۱/۶ ۰۱۶۴/۲ ۵۹/۲ ۴۲/۱ ۲۸۹ ۳۲۴ ۱۷ ۱۸
۳۴۸۱/۰ ۴۰۲۵/۲ ۵۹/۰ ۵۵/۱- ۲۲۵ ۹/۲۲۵ ۱۵ ۰۳/۱۵
۹۰۴۴/۱ ۸۴۶۴/۰ ۳۸/۱- ۹۲/۰ ۷۸/۱۶۹ ۲۵/۳۰۶ ۰۳/۱۳ ۵/۱۷
۱۶۸۱/۰ ۸۵۶۴/۵ ۴۱/۰- ۴۲/۲ ۱۹۶ ۳۶۱ ۱۴ ۱۹
۵۲۲۵/۲۳ ۶۹۶۴/۱۱ ۸۵/۴ ۴۳/۳ ۹۵/۳۷۰ ۴۰۰ ۲۶/۱۹ ۲۰
۸۸۸۱/۸ ۳۳۶۴/۰ ۰۹/۱ ۵۸/۰- ۲۵/۲۴۰ ۲۵۶ ۵/۱۵ ۱۶
۹۹۸۱/۱ ۱۰۲۵/۱ ۴۱/۱- ۰۵/۱ ۱۶۹ ۸۲/۳۱۰ ۱۳ ۶۳/۱۷
۰۲۲۵/۷ ۶۵/۲ ۷۹/۳۶۹ ۲۳/۱۹
۶۹۶۴/۱۱ ۴۲/۳ ۴۰۰ ۲۰
۸۱۶۴/۱۲ ۵۸/۳- ۱۶۹ ۱۳
۴ ۲ ۲۲/۳۴۵ ۵۸/۱۸

ادامه جدول از صفحه قبل

۶۵۶۴/۶ ۵۸/۲- ۱۹۶ ۱۴
۸۱۶۴/۱۲ ۵۸/۳- ۱۶۹ ۱۳
۶۵۶۴/۶ ۵۸/۲- ۱۹۶ ۱۴
۶۵۶۴/۶ ۵۸/۲- ۱۹۶ ۱۴
۶۵۶۴/۶ ۵۸/۲- ۱۹۶ ۱۴
۸۱۶۴/۱۲ ۵۸/۳- ۱۶۹ ۱۳
۰۶۲۵/۰ ۲۵/۰- ۶۷/۲۶۶ ۳۳/۱۶
۳۲۶۴/۴ ۰۸/۲- ۲۵/۲۱۰ ۵/۱۴
۴۹۶۴/۲ ۵۸/۱- ۲۲۵ ۱۵
۳۹۲۴/۱ ۱۸/۱- ۱۶/۲۳۷ ۴/۱۵
۱۳۶۴/۳۱ ۵۸/۵- ۱۲۱ ۱۱
۳۸/۲۶۹ ۸۳/۷۳۰۵ ۵۱/۱۳۷۴۳       ۹۴/۴۸ ۵۵/۸۱۲

df ۹۵/۰ ۹۹/۰ ۹۹۹/۰
۸۱/۸۰ ۹۸۹/۱ ۶۳۸/۲ ۴۱۶/۳

چون t محاسبه شده (۲۵/۴) از قدار معیار جدول در سطح اطمینان ۹۹۹/۰ بزرگتر است تفاوت کاملاً معنی دار است یعنی وضعیت تحصیل
دانش آموزانی که بین والدینشان توافق برقرار است به میزان قابل توجهی بهتر از دانش آموزانی است که بین والدینشان توافق برقرار نبوده است و بدین ترتیب فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه میزان توافق بین والدین و وضعیت تحصیلی دان آموز رابطه مستقیم وجود دارد تایید می گردد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *