پیشینه داخل کشور:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

۲-۲-۲- پیشینه داخل کشور

خلاصه تعدادی از تحقیقات انجام شده در ایران به شرح زیر می باشد :

ترابیان فرد (۱۳۸۱) به بررسی تعیین سهم هریک از عوامل موثر (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری) در بهره وری دبیران آموزش و پرورش شاهین شهر ” پرداخته است . وی بهره وری بالای نیروی انسانی را با عوامل بسیاری مرتبط می داند که در تحقیق ایشان ارتباط سه عدد از این عوامل تاثیر گذار و مرتبط با بهره وری مورد بحث قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده است. سه عاملی که ارتباط آنها با بهره وری سنجیده شده شامل: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری می باشد که این عوامل در این تحقیق نقش متغیرهای مستقل را داشته و بهره وری نقش متغیر وابسته را ایفا می کند. برای سنجش ارتباط این سه متغیر با متغیر وابسته بهره وری از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. نتایج زیر حاصل این بررسی است: ۱-بین سه متغیر مستقل تحقیق و متغیر وابسته بهره وری ارتباط معنی داری وجود دارد.۲-این ارتباط مستقیم و مثبت می باشد.۳-مقدار ارتباط موجود بین متغیرهای رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و وجدان کاری با مقدار افزایش میزان بهره وری به ترتیب ۶۲/۰، ۱۴۸/۰ و ۳۴۷/۰ می باشند. ۴- در بین دبیران شاهین شهر متغیر رضایت شغلی با ضریب تعیین ۶۳/۰ بیشترین ارتباط را با مقدار افزایش میزان بهره وری دبیران داشته و متغیرهای وجدان کاری با ضریب تعیین ۳۴۷/۰ و متغیر تعهد سازمانی با ضریب تعیین ۱۴۸/۰ در رتبه های بعدی قرار دارد.

رضائی (۱۳۷۹) به بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستاد سازمان بهداشت و درمان و صنعت نفت پرداخته است.با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون های انجام شده نتایج میدانی حاصل از این تحقیق بصورت زیر ارائه می شود . ۱- کارکنان سازمان از رضایت شغلی مناسب برخوردار نیستند . ۲- تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان مثبت نیست . ۳- با افزایش میزان رضایت شغلی ، میزان علاقه مندی کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود و همجنین نسبت به اهداف و ارزشهای آن باعث افزایش تعهد سازمانی آنان و استمرار خدمت کارکنان در سازمان خواهد شد . ۴-رابطه رضایت شغلی با بعد هنجاری تعهد سازمانی نسبت به سایر ابعاد قوی تر است . ۵- بین میزان رضایت شغلی کارکنان با توجه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد .۶- بین میزان رضایت شغلی کارکنان با توجه به سابقه کار آنان تفاوت وجود دارد . ۷-بین میزان تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد .در واقع وجود یا عدم وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان باسطح تحصیلات آنان ارتباط ندارد . ۸-بین میزان تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سابقه کار آنان تفاوت وجود ندارد . بدین معنی که وجود یا عدم وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان ارتباطی با سابقه کار آنان ندارد

سروش (۱۳۸۳) به بررسی مقایسه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همبستگی آنها با منتخبی از ویژگیهای فردی بین مسئولین تربیت بدنی، آموزشگاهها و مدیران ادارات سازمان تربیت بدنی انجام داده است .سئوال اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه آیا تفاوت معنی داری بین رضایت شغی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ همچنین آیا تفاوت معنی داری بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ رضایت شغلی توسط پرسشنامه شاخص توصیف شغلی ‏‎تعهد سازمانی توسط پرسشنامه تعهد سازمانی ‏‎ و مشخصات جمعیت شناختی توسط پرسشنامه ویژگی های فردی اندازه گیری شد. از مجموع ۱۰۰ پرسشنامه ارسالی، تعداد ۸۳ عدد آن برگشت داده شد که نرخ برگشتی آن برابر با ۸۳ درصد بود. همچنین از مجموع ۸۳ نفر شرکت کننده در این تحقیق تعداد ۵۳ نفر مسئولین تربیت بدنی آموزشگاهها و تعداد ۳۰ نفر مدیران ادارات تربیت بدنی استان خراسان بودند. داده های گردآوری شده از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ‏‎و ضرایب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کل نمونه تحت بررسی، میانگین رضایت شغلی مسئولین برابر با ۳۲/۱۷ و در مدیران برابر با ۸۷/۱۶ و میانگین تعهد سازمانی مسئولین برابر با ۱۵/۵۶ و در مدیران برابر با ۹۳/۵۵ بود، که در مجموع از نظر مقایسه میانگین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مسئولین در سطح بالاتری بودند. در بررسی و مقایسه خرده مقیاسهای رضایت شغلی با تعهد سازمانی به غیر از مولفه نوع کار و تلاش بیشتر در راه سازمان در بقیه موارد مسئولین نسبت به مدیران در سطح بالاتری قرار داشتند. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نتایج زیر بدست آمد : ۱- بین رضایت شغلی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ۲- بین تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ۳- بین خرده مقیاسهای رضایت شغلی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ۴- بین خرده مقیاسهای تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ۵- بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی ارتباط معنی داری مشاهده شد.

وحیدیان رضا زاده (۱۳۸۱) در تحقیقی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان معلمین مرد تربیت بدنی شهر مشهد و همچنین ارتباط برخی از ویژگیهای فردی آنها با متغیرهای تحقیق ” را مورد بررسی و اندازه گیری قرار داده است .سوال اصلی تحقیق عبارت از این است که آیا ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد یا خیر. همچنین آیا ارتباط معنی داری بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد یا خیر.نتایج حاصل ازتحقیق عبارتند از :

۱ – بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطه معنی داری مشاهده شد. ۲ – بین رضایت شغلی از نوع کار با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. ۳ – بین رضایت از سرپرست مافوق با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. ۴ – بین رضایت از همکاران با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. ۵ – بین رضایت از ارتقا و ترفیع با تعهد سازمانی رابهط معنی داری مشاهده شد. ۶- بین رضایت از حقوق و مزایا با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد. ۷ – بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغای رابطه معنی داری مشاهده نشد.۸- بین برخی از ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

بیک‌لیک (۱۳۸۰) به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان. کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران پرداخته است پژوهش فوق به منظور شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است، که از بین کلیه کارکنان شاغل، ۹۷۳ نفر (۶۴۲ نفر مرد و ۳۳۱ نفر زن) ۱۵ درصد، ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ۹۷ نفر کارمند مرد و ۵۳ نفر کارمند زن انتخاب گردیدند.

جهت دستیابی به این هدف پرسشنامه‌ای حاوی ۳۳ سؤال با طرح دو نوع پرسش، ۹ سؤال مربوط به مشخصات فردی و ۲۳ سؤال در رابطه با اهداف پژوهش، و همچنین یک سؤال باز در ارتباط با نظر کارکنان در مورد عوامل مؤثر در رضایت شغلی مطرح گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارمندان، رضایت از مدیریت، رضایت از نحوه ارزشیابی، رضایت از حقوق و مزایای شغلی، رضایت از امنیت شغلی، رضایت از امکانات رفاهی و رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار، در سطح پایین رضایت قرار گرفته‌اند یعنی به طور کلی کارکنان از موارد فوق ناراضی می‌باشند. درخصوص اهداف هفت‌گانه پژوهش، تفاوت بین میزان رضایت شغلی زنان و مردان وجود دارد، یعنی رضایت مردان بطور کلی از زنان بیشتر است. ولی تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دارنبود.

در رابطه با سؤالات پنجم تا هشتم پژوهش‌ بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار، امکانات رفاهی، ارزشیابی، امنیت شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

یوسفیان (۱۳۸۳) به بررسی وضعیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان استان یزد پرداخته است نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد .

۱- در مردان بیشترین جزء رضایت شغلی مربـوط به بعد سرپرست (۹۰/۳) و در زنـان مربوط به کـار و سرپـرست (۱/۴) می باشد. ۲-کمترین رضایت در مردان و زنان در مورد پرداخت حقوق می باشد (به ترتیب ۳۳/۲, ۶۷/۲). ۳- رضایت شغلی مردان و زنان فقط با حقوق آنها ارتباط مثبت و معنی داری دارد.۴- تعهد سازمانی معلمان مرد با حقوق ارتباط معنی دار دارد. ۵- تعهد سازمانی معلمان زن با سن و سابقه کار آنها ارتباط معنی دار و معکوس دارد.۶- در معلمان مرد و زن رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. ۷-رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مرد نسبت به معلمان زن در سطح پایینتری قرار دارد

سمیعی (۱۳۸۵)به بررسی رابطه خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان مناطق پنج‌گانه شهرداری شهر اهواز پرداخته است .براساس فرضیه‌های تحقیق بین خصوصیات شخصی با تعهد حسابگرانه، مستمر و هنجاری همبستگی مثبت، بین خصوصیات شخصی با تعهد نگرشی و عاطفی همبستگی منفی و بین ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. در قسمت دوم فرضیه‌های تحقیق بیان شده ضرایب همبستگی چند متغیری بین خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی از ضریب همبستگی ساده بین هر یک از متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی بالاتر است.

جامعه آماری تحقیق کارمندان مناطق پنجگانه شهرداری شهر اهواز بودند. ۲۷% جامعه آماری به عنوان آزمودنی استفاده شد، بنابر این تعداد نمونه ۱۸۰ نفر بوده است. ابزارهای مورد استفاده برای سنجش ویژگیهای شغلی، زمینه‌یابی تشخیصی شغل تعهد حسابگرانه ، پرسشنامه تعهد سازمانی تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، و خصوصیات شخصی از گزارشی که توسط خودآزمودنیها بیان گردید، بوده‌اند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تعداد فرزندان، سابقه استخدام، هویت وظیفه و پس‌خوراند حاصل از شغل با تعهد حسابگرانه، بین هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد نگرشی، بین هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد عاطفی و بین حقوق ماهیانه، هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از شغل، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد هنجاری رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین سایر متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی رابطه معنی‌دار مشاهده نشد. همچنین یافته‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ضرایب همبستگی چند متغیری و ساده خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی وجود ندارد.

مدنی(۱۳۸۴) به بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی)پرداخته است .به منظور تعیین میزان تعهدسازمانی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت بندی عوامل موثر بر آن، پژوهش حاضر انجام شده است. در مجموع مشخص شد که تعهد سازمانی (کل)، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر کارکنان مورد بررسی بالاتر از حد متوسط بوده است. هم چنین مشخحص شد که رضایت از شغل یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تعهد سازمانی است و همبستگی قوی و مثبت با آن دارد، دسترسی به شغل در خارج از سازمان بالاترین همبستگی منفی را با تعهد مستمر داشته و این رابطه از طریق متغیرهایی مانند تحصیلات و رتبه ی سازمانی نیز با واسطه ی رضایت شغلی، تاثیر قابل توجهی بر تعهد سازمانی به ویژه تعهد عاطفی داشته اند. یافته های پژوهش نشان داد که روابط بین برخی از متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش را می توان بر اساس نظریه های مبادله، برابر، انتشار و سلسله مراتب نیازهای مازلو تبیین کرد، ولی با در نظر گرفتن تعامل بین متغیرها، نتایج پژوهش با نظریه ی سیستم ها و ساختار بندی، برازش بهتر و مناسب تری دارد.

شاهوردی( ۱۳۸۵)به تهیه و استاندارد ساختن مقیاس تعهد سازمانی و تعیین میزان آن در کارکنان وزارت صنایع و معادن پرداخته است . ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ی برگرفته از منابع اینترنت و نمونه‌های موجود است. جامعه‌ی آماری، شامل ۱۵۴۵ نفر کارمندان رسمی و پیمانی ستاد وزارتخانه و سازمان‌های استانی آن بوده‌اند. تعداد ۹۰۰ نفر پاسخنامه را تکمیل و اعاده نمودند. از این تعداد ۸۶۸ فقره پاسخنامه که ازهرنظرکامل بود وارد محاسبات آماری گردید.پرسشنامه دارای ۱۰۲ ماده و برپایه مقیاس۴ درجه‌ای لیکرت به‌ترتیب : کاملاً مخالفم، نسبتاً مخالفم، نسبتاً موافقم و کاملاً مخالفم رتبه‌بندی شده ‌است توسط محقق ساخته شده . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تعهد سازمانی کارکنان وزارت صنایع و معادن بیش از حد متوسط وبالاست.

صباغیان راد و همکاران (۱۳۸۵) ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسین تربیت بدنی عمومی دانشگاه های آزاد کشور را مورد بررسی قرار داده اند .

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی، در میان مدرسان تربیت بدنی عمومی بوده است. اهداف اختصاص این پژوهش، توصیف وضعیت تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی به تفکیک مدرسان هیات علمی و مدرسان حق التدریس، مقایسه تحلیل رفتگی و تعهد سازمانی در این دو گروه و همچنین رابطه بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی به طور مجزا در هر یک از گروه های مدرسان هیات علمی و حق التدریس و مقایسه میزان ارتباط متغیرها در بین دو گروه بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدرسان تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ دانشگاه های آزاد اسلامی بودند. نمونه آماری این پژوهش ۳۹۹ نفر از ۵۰ دانشگاه شامل ۲۱۲ نفر هیات علمی و ۱۸۷ نفر از آنان حق التدریس بودند، که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش (۱۹۹۶) با سه جزء فرسودگی عاطفی، کاهش عملکرد شخصی و تهی شدن از ویژگی های شخصی و پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن (۱۹۹۱) با سه جزء تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد پیوستگی بود. در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن و طبقه بندی نمرات خام و توصیف داده ها استفاده شد. تفاوت میانگین ها توسط تست تی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی پیرسون در سطح (a=0.05) برای محاسبه ضرایب همبستگی و Zr فیشر برای بررسی معنادار بودن تفاوت میان ضرایب همبستگی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، فراوانی و شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی مدرسان هیات علمی، با جز تعهد عاطفی آنان رابطه معنی دار دارند. فراوانی تهی شدن از ویژگی های شخصی مدرسان حق التدریس و جز تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ارتباط معنی دار دارند. میان شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی با جزء تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد. میان رابطه ما بین تعهد عاطفی و فراوانی فرسودگی عاطفی، و تعهد عاطفی و شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی، در دو گروه هیات علمی و حق التدریس تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج نشان می دهند که تعهد سازمانی مدرسان هیات علمی بیش از مدرسان حق التدریس می باشد. تنها جز تعهد عاطفی می تواند پیشگویی برای تحلیل رفتگی (تهی شدگی از ویژگی های شخصی) مدرسان باشد.

طالب پور و امامی (۱۳۸۵) ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد را مورد بررسی قرار داده اند .

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد است. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری آن ۱۸۲ نفر از دبیران تربیت بدنی مرد شهر مشهد بودند که به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گرد آوری اطلاعات، از سه پرسشنامه اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی استفاده شده است. برخی از نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی برابر با (SD=7.75 و (M=49.26 می باشد که بیانگر سطح تعهد سازمانی متوسط و بالایی است. همچنین میزان دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی برابر با (SD=6.91 و (M=44.75 می باشد که حاکی از متوسط بودن میزان دلبستگی شغلی در افراد تحت بررسی است. در مقایسه میانگین تعهد سازمانی که با استفاده از روش تحلیل واریانس انجام پذیرفت تفاوت بین میانگین های تعهد سازمانی در نواحی تحت بررسی با ضریب همبستگی (۰.۰۳۵=(P. معنادار بود و در ادامه از طریق آزمون تعقیبی توکی مشخص شد که نواحی سه و هفت نسبت به یک و چهار از تعهد سازمانی بالاتری برخوردار است.

کوزه چیان و همکاران (۱۳۸۲) ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان را مورد بررسی بررسی قرار داده اند . این تحقیق به روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری مدیران، برابر با تعداد نمونه آماری (۶۴) است. از جامعه آماری معلمان نیز، ۳۰۰ نفر برای نمونه، به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات، از سه نوع پرسشنامه اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندار و…) و آمار استنباطی (آزمون ETA، ضریب همبستگی و آزمون تعقیبی دانکن برای ارزیابی اختلافات در میانگین ها) استفاده شد.

برخی از نتایج پژوهش نشان می دهد که: میزان تعهد سازمانی مدیران (۶.۳۲ SD= و ۵۶.۴۸M=) از تعهد سازمانی معلمان (۸.۲۹SD= و ۵۲.۷ M=) و میزان رضایت شغلی مدیران (۰.۵۶SD= و۳.۴۴ M=) از رضایت شغلی معلمان (۰.۵۷۲ SD= و ۳.۲۹M=) بیشتر است. بین تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود (P<0.05). بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.05)، بین سن و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین سن و تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود ندارد.

نتایج تحقیق کرمشاهی (۱۳۷۶)نشان می دهد بین رضایت از حقوق و مزایای دریافتی توسط معلمان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: ۱- هر چه معلمان دوره ابتدایی از مدیریت آموزش و پرورش منطقه به خاطر عنایت آنان به مشکلات و گرفتاریهای فردی و محیط کار و صمییمت آنان نسبت به آموزگاران رضایت داشته باشند بالطبع موجب رضایت شغلی معلمان خواهد شد. ۲- هر چه مدیران دبستان از نظر اخلاقی و رفتاری اهل مشورت و تفاهم و خوش برخورد بوده و همچنین نسبت به مشکلات همکاران آموزگار با درایت برخورد نمایند در رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی اثر مستقیم دارد. ۳- هر چه معلمان دوره ابتدایی از همکاران آموزگار خود رضایت داشته باشند در رضایت شغلی آنان اثر مستقیم دارد. ۴- هر چه معلمان دوره ابتدایی از محیط و فضای آموزشی از نظر کمی و کیفی رضایت داشته باشند در رضایتمندی شغلی آنان اثر دارد. ۵- هر چه معلم از حقوق و مزایایی که از شغل معلمی دریافت می نمایند رضایت داشته باشد و حقوق دریافتی مناسب تلاش و کوشش خود بداند در رضایت شغلی وی تأثیر مستقیم وبالایی خواهد داشت. ۶- بین منزلت اجتماعی معلمان در جامعه و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

افخمی (۱۳۸۶) به بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان معاونت نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش پرداخته است .در این پژوهش ارتباط بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی از یک طرف و متغیر هوش هیجانی از طرف دیگر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. جامعه ی مورد بررسی، کارشناسان معاونت نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش است که از بین آن ها ۷۱ نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تخصیص متناسب اخذ شد. به هرکدام از این نمونه ها سه پرسش نامه ی رضایت شغلی(پرسش نامه ی مینه سوتا)، تعهد سازمانی(پرسش نامه ی مایر و آلن) و هوش هیجانی(پرسش نامه ی بارـ اون) داده شد. برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS و نرم افزار هوش هیجانی مرکز مشاوره ی پویا استفاده شد. مهمترین نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر هستند . رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم دارد.. هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه ندارد۲- هوش هیجانی با تعهد مستمر رابطه ی معکوس دارد.. برای دارندگان مدرک لیسانس، هوش هیجانی با تعهد سازمانی ارتباط معکوس دارد.. هوش هیجانی با رضایت شغلی ارتباطی ندارد.. برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه ی مستقیم دارد .

زارعی(۱۳۸۳) در پژوهش خود تحت عنوان” ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ و ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ و ن‍واح‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رش‍ی‍راز” به این نتایج دست یافت: ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌و رگ‍رس‍ی‍ون‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ ب‍ی‍ن‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ و ت‍ع‍ه‍دس‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ و ن‍واج‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ب‌- در ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ب‍ن‍دی‌ رف‍ت‍ارس‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ اب‍ع‍اد م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ح‍ک‍ای‌ از آن‌ دارد ک‍ه‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از ب‍ع‍دم‍ن‍ف‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ا را م‍ن‍ج‍ر م‍ی‌ش‍ود ای‍ن‌ راب‍طه‌ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ آم‍اری‌ گ‌ ب‍رای‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ م‍ردان‌ در س‍طح‌۰۱ > ف‌م‍ورد ت‍ای‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ول‍ی‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌ در س‍طح‌۰۵ / > ف‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍دس‍ت‌ن‍ی‍ام‍د ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‌ ع‍اطف‍ی‌ م‍س‍ت‍م‍ر ه‍ن‍ج‍اری‌ ب‍ا اب‍ع‍اد رف‍ت‍ارس‍ی‍اس‍ی‌ م‍وی‍د ای‍ن‌ اس‍ت‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *