پرسشنامه روانشناسی بدرفتاری فیدل (1989):پایان نامه مشاوره,بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی


دانلود پایان نامه

بسمه تعالی

1- پرسشنامه روانشناسی بدرفتاری فیدل (1989)

 

به عنوان كودك همه ما با رفتارهای منفی والدینمان روبرو شده یا می‎شویم كه برخی از این رفتارها تأثیر منفی كمی بر ما گذاشته و برخی دیگر تأثیر منفی زیادتری داشته است. از شما تقاضا داریم با توجه به تجربه‎های منفی كه با یك یا هر دو والدینتان داشته‎اید به موارد زیر كه روی مقیاس پنج قسمتی درجه شده است با علامت × جواب دهید.

جنس:         سن:          میزان تحصیلات: پدر:        مادر:

شغل والدین: مادر:         پدر:

1- به تو با كلماتی مانند «نفهم، گیج، احمق» ناسزا می‎گفتند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

2- تو را فردی ناتوان و شكست خورده می‎دیدند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

 

3- با توجه به سنت انتظارات بسیار نامعقول از تو داشتند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

4- از بازی كردن تو با كودكان دیگر جلوگیری می‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

5- هر وقت كه دلشان می‎خواست به تو توجه می‏كردند مثلاً با تو حرف می‎زدند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

6- تو را جلو دیگران تحقیر می‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

7- تو را به طور ناعادلانه و نامطلوب با دیگران مقایسه می‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

8- به تو اجازه نمی‎دادند كه دوستانت را به خانه بیاوری.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

9- در حل مشكلاتت با كودكان دیگر به تو كمكی نمی‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

10- به جای توجه به تو به اشیا و كسان دیگر كه برایشان اهمیت داشت توجه داشتند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

11- از تماس چشمی با تو اجتناب می‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

12- تو را به معاشرت و برخورد با دیگران تشویق نمی‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

13- از فعالیت‎های اجتماعی تو با دوستانت جلوگیری می‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

14- بر سرت داد می‎كشیدند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

15- به تلاشهای شما برای آغوش گرفتن و بوسیدن پاسخ نمی‎دادند یا آنها را نادیده می‎گرفتند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

16- مشوق پیشقدم شدن شما برای تماسها و معاشرتهای اجتماعی نبودند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

 

17- محبت كمی به تو نشان نمی‎دادند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

18- تو را در خانواده سپر بلا قرار داده بودند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

19- در مقایسه با دیگر برادرها و خواهرها با بی‎علاقگی با تو رفتار می‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

20- از صحبت كردن با تو هنگام صرف نهار و شام كوتاهی می‎كردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

21- نسبت به تو سرد و بی‎تفاوت بودند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

22- نیازهای روانی تو را نادیده می‎گرفتند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

23- از تو حمایت به عمل نمی‎آوردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

24- از تو محافظت به عمل نمی‎آوردند.

0- برایم اتفاق نمی‎افتاد        1- تأثیری بر من نداشت     2-تأثیر منفی كمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

بسمه ‎تعالی

لطفاً سوالات زیر را به دقت بخوانید و صادقانه جواب دهید.

2- مقیاس عزت نفس جنیس فیلد (1900)

 

1- چند وقت به چند وقت احساس می‎كنید كه اصلاً كاری را نمی‎تواند به خوبی انجام دهید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

2- وقتی مجبور هستید كه در مقابل كلاس یا گروهی از همسالان خود صحبت كنید تا چه حد نگران یا وحشت‎زده می‎شوید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

3- چند وقت به چند وقت فكر می‎كنید كه دیگران از بودن با شما پرهیز دارند؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

4- چند وقت به چند وقت حس می‎كنید كه دیگران متوجه شما هستند؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

5- چند وقت به چند وقت از خجالتی بودن خود رنج می‎برید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

6- چند وقت به چند وقت در مقابل افرادی كه می‎شناسید احساس قدرت می‎كنید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

 

7- چند وقت به چند وقت فكر می‎كنید كه فرد بی‎ارزشی هستید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

8- چند وقت به چند وقت از اینكه نمی‎توانید چقدر با مردم می‎توانید خوب كنار بیایید رنج می‎برید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات     4- هر از گاهی  5- هرگز

9- چند وقت به چند وقت از خودتا متنفر می‎شوید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

10- چند وقت به چند وقت به قدری ناراحت می‎‎شوید كه فكر می‎كنید همه چیز بی‎ارزش است؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

11- چند وقت به چند وقت احساس می‎كنید كه در یك مجلس خود را با جمع خوب وفق داده‎اید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

12- چند وقت به چند وقت احساس می‎كنید كه می‎توانید هر كاری را به خوبی انجام دهید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

13- وقتی در مقابل یك كلاس یا جمعی از همسالان خود صحبت می‎كنید تا چه مقدار از كار خود راضی هستید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

14- وقتی با اشخاص ناآشنا صحبت می‎كنید چقدر احساس راحتی می‎كنید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

15- چند وقت به چند وقت حس می‎كنید كه شخص موفقی هستید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

16- چقدر به موفقیت در كار آینده‎تان اطمینان دارید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

17- وقتی در محفل افراد بیگانه هستید چقدر به خودتان اطمینان دارید و احساس راحتی می‎كنید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

18- وقتی در بحث كلاسی شركت می‎كنید چقدر به خودتان اطمینان دارید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

19- تا چه حد مطمئن هستید افرادی كه شما را می‎شناسند روزی شما را با احترام و به عنوان شخص مهمی بنگرند؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

20- بطور كلی، چقدر در مورد توانائیها و استعدادهای خود مطمئن هستید؟

1- همیشه        2- اغلب      3- بعضی‎اوقات      4- هر از گاهی  5- هرگز

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *