پرسشنامه روانشناسی بدرفتاری فیدل (۱۹۸۹):پایان نامه مشاوره,بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی


دانلود پایان نامه

بسمه تعالی

۱- پرسشنامه روانشناسی بدرفتاری فیدل (۱۹۸۹)

 

به عنوان کودک همه ما با رفتارهای منفی والدینمان روبرو شده یا می‎شویم که برخی از این رفتارها تأثیر منفی کمی بر ما گذاشته و برخی دیگر تأثیر منفی زیادتری داشته است. از شما تقاضا داریم با توجه به تجربه‎های منفی که با یک یا هر دو والدینتان داشته‎اید به موارد زیر که روی مقیاس پنج قسمتی درجه شده است با علامت × جواب دهید.

جنس:         سن:          میزان تحصیلات: پدر:        مادر:

شغل والدین: مادر:         پدر:

۱- به تو با کلماتی مانند «نفهم، گیج، احمق» ناسزا می‎گفتند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۲- تو را فردی ناتوان و شکست خورده می‎دیدند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

 

۳- با توجه به سنت انتظارات بسیار نامعقول از تو داشتند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۴- از بازی کردن تو با کودکان دیگر جلوگیری می‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۵- هر وقت که دلشان می‎خواست به تو توجه می‏کردند مثلاً با تو حرف می‎زدند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۶- تو را جلو دیگران تحقیر می‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۷- تو را به طور ناعادلانه و نامطلوب با دیگران مقایسه می‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۸- به تو اجازه نمی‎دادند که دوستانت را به خانه بیاوری.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۹- در حل مشکلاتت با کودکان دیگر به تو کمکی نمی‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۰- به جای توجه به تو به اشیا و کسان دیگر که برایشان اهمیت داشت توجه داشتند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۱- از تماس چشمی با تو اجتناب می‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۲- تو را به معاشرت و برخورد با دیگران تشویق نمی‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۳- از فعالیت‎های اجتماعی تو با دوستانت جلوگیری می‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۴- بر سرت داد می‎کشیدند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۵- به تلاشهای شما برای آغوش گرفتن و بوسیدن پاسخ نمی‎دادند یا آنها را نادیده می‎گرفتند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۶- مشوق پیشقدم شدن شما برای تماسها و معاشرتهای اجتماعی نبودند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

 

۱۷- محبت کمی به تو نشان نمی‎دادند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۸- تو را در خانواده سپر بلا قرار داده بودند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۱۹- در مقایسه با دیگر برادرها و خواهرها با بی‎علاقگی با تو رفتار می‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۲۰- از صحبت کردن با تو هنگام صرف نهار و شام کوتاهی می‎کردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۲۱- نسبت به تو سرد و بی‎تفاوت بودند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۲۲- نیازهای روانی تو را نادیده می‎گرفتند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۲۳- از تو حمایت به عمل نمی‎آوردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

۲۴- از تو محافظت به عمل نمی‎آوردند.

۰- برایم اتفاق نمی‎افتاد        ۱- تأثیری بر من نداشت     ۲-تأثیر منفی کمی بر من داشت

۳- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت             ۴- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

۵- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

بسمه ‎تعالی

لطفاً سوالات زیر را به دقت بخوانید و صادقانه جواب دهید.

۲- مقیاس عزت نفس جنیس فیلد (۱۹۰۰)

 

۱- چند وقت به چند وقت احساس می‎کنید که اصلاً کاری را نمی‎تواند به خوبی انجام دهید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۲- وقتی مجبور هستید که در مقابل کلاس یا گروهی از همسالان خود صحبت کنید تا چه حد نگران یا وحشت‎زده می‎شوید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۳- چند وقت به چند وقت فکر می‎کنید که دیگران از بودن با شما پرهیز دارند؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۴- چند وقت به چند وقت حس می‎کنید که دیگران متوجه شما هستند؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۵- چند وقت به چند وقت از خجالتی بودن خود رنج می‎برید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۶- چند وقت به چند وقت در مقابل افرادی که می‎شناسید احساس قدرت می‎کنید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

 

۷- چند وقت به چند وقت فکر می‎کنید که فرد بی‎ارزشی هستید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۸- چند وقت به چند وقت از اینکه نمی‎توانید چقدر با مردم می‎توانید خوب کنار بیایید رنج می‎برید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات     ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۹- چند وقت به چند وقت از خودتا متنفر می‎شوید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۰- چند وقت به چند وقت به قدری ناراحت می‎‎شوید که فکر می‎کنید همه چیز بی‎ارزش است؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۱- چند وقت به چند وقت احساس می‎کنید که در یک مجلس خود را با جمع خوب وفق داده‎اید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۲- چند وقت به چند وقت احساس می‎کنید که می‎توانید هر کاری را به خوبی انجام دهید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۳- وقتی در مقابل یک کلاس یا جمعی از همسالان خود صحبت می‎کنید تا چه مقدار از کار خود راضی هستید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۴- وقتی با اشخاص ناآشنا صحبت می‎کنید چقدر احساس راحتی می‎کنید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۵- چند وقت به چند وقت حس می‎کنید که شخص موفقی هستید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۶- چقدر به موفقیت در کار آینده‎تان اطمینان دارید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۷- وقتی در محفل افراد بیگانه هستید چقدر به خودتان اطمینان دارید و احساس راحتی می‎کنید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۸- وقتی در بحث کلاسی شرکت می‎کنید چقدر به خودتان اطمینان دارید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۱۹- تا چه حد مطمئن هستید افرادی که شما را می‎شناسند روزی شما را با احترام و به عنوان شخص مهمی بنگرند؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

۲۰- بطور کلی، چقدر در مورد توانائیها و استعدادهای خود مطمئن هستید؟

۱- همیشه        ۲- اغلب      ۳- بعضی‎اوقات      ۴- هر از گاهی  ۵- هرگز

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *