پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی

دانلود پایان نامه

جدول شماره 3

جواب های دانشکده برای اثربخشی روشهای تدریس:

پاسخ دهنده این عقیده من است که روشهای من خیلی اثربخش و اولیه است زیرا که من روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته باشند و قبلاً توسط اساتیدی که 20 سال سابقه تجربه آموزشی دارند توسعه یافته است و آموزش مجازی یکی از وسایل خیلی اثربخش برای تدریس حسابداری می باشد.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که تنوع رقابت های مادی و مبارزات تحویل شده واگذار شده دانشجویان من برای مشارکت پیوسته و مکرر می باشدکه این روشهای آموزش را که توسط من اثربخش خواهند بود، افزایش می دهد.
پاسخ دهنده من حدس می زنم که آنها بیشتر اثربخش هستند. من شکل واکنش خوبی از دانشجویان خود بدست آورده ام مانند رعایت کردن مثالهای واقعی زندگی که من فکر می کنم كه  آن شکل آموختن برای آنها باشد.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که روشهای استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان امکان تعهدات بهتر در کلاسهای چهره به چهره سنتی بدست می آید.
پاسخ دهنده من یک روش رشد یافته و اثربخش دارم که تقریباً شش سال است که از این روش خیلی اثربخش استفاده می کنم.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که فعالیت برای پیام تخته خیلی اثربخش است به نظر می رسد که صحبت های مجازی زیان کمتری در کلاسهای بزرگ دارد، آنجا نیز بیشتر عبورها کوتاه شده است و در آنجا خیلی از افراد از یک وقت مجازی برخوردار هستند.
پاسخ دهنده خیلی اثربخش من برای خیلی از گفتگوها و ابلاغ ها روشهایی دارم که گاهی اوقات در ملاقات ها استفاده می کنم و برای نیازهای کلاسهای دانشجویان انفرادی از این روش استفاده می کنم .
پاسخ دهنده من فکر می کنم که من اثربخش هستم من به قرعه زدن و مطالب ریز تمایل دارم که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند به نظر من این نوع انتخاب روش یک راه از میان راههای زیاد می باشد.
پاسخ دهنده منصفانه اثربخش. دانشجویان من شرایط عالی و آگاهی کامل به درجه بندی من دارند.

 

 

 

14 – شیوه های آموزش دانشجویان:

وقتی که در همین بررسی قبلی از اعضای  25 دانشکده پرسیده بودند که اگر آنها به شیوه های آموزش دانشجویان خودشان نگاه کنند و در نظر داشته باشند  كه روشهای آنها به عنوان روش تدریس آموزش مجازی حسابداری انتخاب شده است چه نظری دارند؟ نوزده دانشکده (76%) بیان کرده بودند که آنها آموزش لازم را دیده بوده اند و شش دانشکده (24%) پاسخ داده بودند که آنها آموزش لازم ندیده اند و دو نفر چنین بیان كرده بودند :

1- بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغی هستند که آنها آموختن را برای امروز و کاربرد و استفاده را برای فردا می خواهند در یک محیط آموزش مجازی دانشکده ها  نیاز دارند تا دانشجویان را برای آمدن بیشتر به سمت آموزش مجازی راهنمایی کنند و یا اینکه نقش آسان کننده را اساتید داشته باشند و تشویق کردن دانشجویان را برای گرفتن تعهد از فرایند آموزش آنها انجام دهند و بیشتر دانشجویان آموزش مجازی تجربیات آموزشی خود را برای خودشان نگه می دارند. 2- مپاسخ دهنه دیگری اظهار کرده بود که موارد ذیل راههای متفاوت هریک از تصورات  با اهمیت می باشد : بله، شما یک تعدادی از راههای متفاوت را برای نشان دادن هریک از مفهومات و انتظارات دارید. یکی ممکن است از یک سخنرانی برای درک و فهم استفاده کند در صورتی که دیگران نیاز به مسئله ای دارند که در بیرون کار شده است زمانی که یک سوم کوشش را برای حل کردن مسائل خودشان در بیرون نیاز دارند. نمونه جوابها در جدول شماره 4 تنظیم شده است.

جدول شماره 4

پاسخ های دانشکده برای شیوه های آموزش دانشجویان مجازی:

مشارکت کننده 10 بله، من دانشجویانی را می شناسم که از وسایل سمعی و بصری برای آموزش خود استفاده می کنند. من کوشش می کنم که برای حل کردن مثالها از هر دو روش سمعی و بصری استفاده کنم.
مشارکت کننده 11 آن برای آنان سخت است که دانشجویان به صورت انفرادی شیوه های آموزش مجازی را فرا بگیرند. اگر من به دایره تماس گرفته بودم این را گوشزد می کردم من می توانم فهمیدن بیشتری را آشکار کنم که چه چیزی آن دختر یا پسر برای بدست آوردن اهدافشان از میان کلاسها نیاز دارند یکی از آنها شناخت است آن حقیقتی آسان برای وفق دادن حالتهای گوناگون می باشد.
مشارکت کننده 12 من سعی می کنم در هر وقت امکان دهی کنم سیستم آموزش مجازی خیلی قشنگ و جدی است برای آن که دانشجویانی مسئولیت پذیر هستند که آموخته های خودشان را توسعه دهند این توسعه دادن در نوع خودش خوب است که شیوه آموزش دانشجویان فعال باشد.
مشارکت کننده 13 تعیین، شکل جوابها برای دانشجویانی می تواند نقطه کمک به کلاسها باشد برای مثالهایی که می خواهند بگویند که چگونه عمق آن را برای ادامه دادن موضوع ویژه مشخص می کنم.
مشارکت کننده 14 بله، من گمان می کنم که شما بیشتر از این انجام می دهید. بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغ هستند. در یک محیط آموزش مجازی نیاز اساتید به راهنمایی کردن دانشجویان برای آمدن به آموزش مجازی می باشد یا اینکه نقش آسان کننده آموزش مجازی را داشه باشند. تشویق کردن دانشجویان باعث تغییر دادن فرایندهای آموزش خودشان می شود.
مشارکت کننده 15 بله، شما تعداد زیادی راههای متفاوت برای شناخت دارید که هریک مفهوم با اهمیتی دارد. یک راه فهمیدن سخنرانی است زمانیکه دیگران نیاز به دیدن مسائل کارشده در بیرون دارند. زمانی که یک نیازهایی را برای کوشش کردن کار بیرون برای حل کردن مسائل خودشان دارند.
مشارکت کننده 16 من پیشنهاد می کنم به دانشجویان که هرکدام یک ساعت را انتخاب می کنند و من به زودی دانشجویانی خواهم داشت که چگونه پیشنهادهای مرا برای توسعه و بهبود آموزش خود جدی بگیرند. ما می خواهیم یک ساعت صرف کنیم و حل کردن مسائل را با همدیگر انجام دهیم و زمانیکه که ما آنرا انجام می دهیم من نقشه هایی برای مفهومات اثربخش دارم و آنها یک قدردانی واقعی و خوب از وقتی که من برای آنها صرف می کنم انجام می دهند.
مشارکت کننده 17 بله، مخصوصاً برای شروع کار رقابت های حسابداری عادلانه است. من سعی می کنم که کلماتی را در ترم ها استفاده کنم که آنها بتوانند برای یک شخص اساسی و مهم گزارش تهیه کنند.
مشارکت کننده 18 برای یک نمره اگر کلاسها کمتر برای رقابت آماده شده باشد پس می خواهم به طور نمونه با حداقل یا حداکثر پست های آموزشی کوتاه جواب دهم. در فضایی از ترقی کلاسها شیوه من ممکن است بیشتر سقراطی باشد مانند شکل درخواست کردن اطلاعات از دانشجویان که سقراطی به نظر می رسد.
مشارکت کننده 19 بله. دانشجویان آموزش مجازی مطالعات خود را برای خودشان نگهداری می کنند و کس دیگری نمی تواند از آن استفاده کند. برای این من دوست دارم برای واکنش ریزآماده از تکالیف خانگی استفاده کنم. برخی از دانشجویان ممکن است که در جلسات مذاکره خجالتی باشند و من می خواهم تشویق کردن را برای صحبت بالای بیشتر آنها ادامه دهم.
مشارکت کننده 20 من به وسایل سمعی و بصری آگاه هستم که در دانش آموزان تحرک ایجاد می کند. در یک محیط آموزش مجازی من از عکس ها و شکل های عظیم استفاده می کنم برای اضافه شدن تأییدات خودم برای سودبخشی به دانش آموزان سمعی و بصری استفاده می کنند. من از وسایل سالم استفاده می کنم و هریک باید برای دانش آموزان بیشتر فایده داشته باشد و من شناختی انجام می دهم که چگونه من باید باعث حرکت و جنبش دانش آموزان در یک محیط آموزش مجازی باشم.

15- روشهای مطلوب و نامطلوب تدریس برای دانشکده:

وقتی که از اعضای هیئت علمی  25 دانشکده آموزش مجازی حسابداری در ایالات متحده پرسیده شده بود که نظر شما درباره روشهای تدریس مطلوب چیست؟ جواب داده بودند که روش سقراطی، سمینارها، ارتباط همزمانی و غیرهمزمانی روشهای مطلوب ما هستند. روش هم زمانی نیزیک روش مطلوب است زیرا که این روش به دانشکده ها برای حل کردن مسئله و مهارتهای تفکر کردن بحرانی كمك می كند. استفاده از یک سمینار و یا صحبت خوب است زیرا که راهی برای رسیدن به واکنش های فوری می باشد و مفهومات مذاکره را در میان دانشجویان و دانشکده ها و دانشجویان و مسائل حسابداری را می توان دید که بیرون از کلاس و تخته سیاه کار شده است.

برخی از روشهایی را که دانشکده ها  دوست دارند روشهای تدریس غیرهم زمانی بوده اند که انعطاف پذیر در وقت و یا تاریخ می باشند. و به مشارکت کنندگان و به دانشجویان اجازه می دهد که وقت بیشتری را  برای تصمیم گیری در  جوابها داشته باشند. یک مشارکت کننده مذکور نیز موارد ذیل را درباره روشهای تدریس غیرهم زمانی بیان کرده است: من پیام غیرهم زمانی تخته را که بهترین روش ارتباط می باشد  دوست دارم زیرا که این روش به همه کس اجازه می دهد که انعطاف پذیرتر باشند و فرصت بیشتری را به پاسخ دهندگان  برای جواب ها می دهد و هم چنین فرصت برنامه ریزی کار را نیز به همه کس می بخشد.

این روش به دانشجویان و اعضا دانشکده وقت بیشتری برای صدور افکار و اندیشه و مشارکت فعال خودشان و سئوالات می دهد. جواب های واقعی برای این پرسش ها در جدول شماره 5 تنظیم شده است.

و هم چنین وقتی که از مشارکت کنندگان پرسیده بودند که درباره روشهای تدریس نامطلوب نظر بدهند که آنها بیان کردند که آن روشهای نامطلوب صحبت مجازی و رشته مذاکره می باشند. و شگفت انگیزی برخی از مشارکت کنندگان این بود که آنها در نمره دادن مطلوب تکالیف خانگی آموزش ندیده بودند اما بدیهی بود که آن یک ابزارلازم ارزیابی برای رقابت های آموزش مجازی حسابداری می باشد. یکی از مشارکت کنندگان بیان کرده بود که موارد ذیل رعایت کردن نمره دادن می باشد: من دوست ندارم نمره دادن ارزیابی های کار خانگی را که برای من چند جمله از میان علاقه مندان و دوست داران به ایمیل می باشد. من می دانم که این کار در حسابداری لازم است ولی می تواند به صورت یک کار عادی ارائه شود و من یقین ندارم که چگونه بیشتر وقت یک دانشجو صرف مرور کردن تأییدات  من می شود و من قدرت زیادی را در تولید وقت دارم و وقت بیشتری برای تصحیحات و تأییدات خود بكار می برم.

و موقعی که از یک شخص مذکور دیگری درباره نمره دادن پرسیده بودند بیان کرده بود: من برای تصمیم گرفتن در واگذاری های تکالیف خانگی به شخصیت افراد توجهی ندارم. در صورت داشتن چنین وضعیتی من در آنجا شناخت واقعی را انجام خواهم داد و چاره دیگری را برای این كار  انجام می دهم که دانشجویان انجام نمی دهند. جوابهای واقعی برای این سئوالات در جدول شماره 5 طراحی شده است.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی و شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد 130صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *