یافته های تحقیق-پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

دانلود پایان نامه

مقدمه

هدف محقق در فصل چهارم پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها یی است که قبلاّ به دست آورده است، در این فصل داده های به دست آمده از پژوهش، در ارتباط با هر یک از سوال ها به وسیله ی مجموعه ای از  روشهای آمار توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و آزمون T مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال1 وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه کاروتحصیلات چگونه است؟

جدول  (1-4) مربوط به تعدا معلمان و نوع مدرک آنها

 

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی شاخصها

نوع مدرک

9/6 9/6 2 دیپلم(1)
6/58 7/51 15 فوق دیپلم(2)
0/100 4/42 12 لیسانس(3)
100 0 0 فوق لیسانس(4)
100 0/100 29 کل

 

نمودار(1-4) مربوط به تعدا معلمان و نوع مدرک آنها

 

 

همانطور كه نتایج جدول و نمودار نشان می دهد، 9/6 درصد معلمان دارای مدرك دیپلم و 7/51 درصد آن ها دارای مدرك فوق دیپلم و 4/42 درصد آن ها دارای مدرك كارشناسی می باشند.

 

 

 

 

 

جدول(2-4) مربوط به تعداد معلمان و سابقه آنها

 

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی شاخصها

نوع مدرک

9/37 9/37 11  1الی3 سال(1)
3/48 4/10 3  3 الی  8سال(2)
0/69 7/20 6 9 الی 12 سال(3)
0/100 0/31 9 12بالاتر(4)
0/100 0/100 29 کل

 

 

نمودار(2-4) مربوط به تعدا معلمان و سابقه آنها

 

 

همانطور كه جدول و نمودار (2-4) نشان می دهد 9/37 درصد معلمان كمتر از 3 سال 4/10 درصد بین 3 تا 8 سال و 7/20 درصد بین 9 تا 12 سال و 31 درصد معلمان بیشتر از 12 سال سابقه كاری دارند.

 

 

 

 

سوال2 سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

جدول(3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

 

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه آموزشی شاخصها

مدرسه

10 10 2 46/0 1
15 5 1 75/0 2
20 5 1 1 3
25 5 1 03/1 4
30 5 1 1/1 5
35 5 1 2/1 6
40 5 1 25/1 7
45 5 1 5/1 8
50 5 1 66/1 9
55 5 1 2 10
60 5 1 4/2 11
65 5 1 5/2 12
70 5 1 75/3 13
75 5 1 4 14
85 10 2 5 15
95 10 2 5/7 16
100 5 1 10 17
100 100 20 میانگین=77/2 كل

 

 

 

 

 

 

 

نمودار(3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه آموزشی مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 46/0 متر مربع و بیشترین مقدار 10 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه آموزشی مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر77/2 متر مربع می باشد. این در حالی است سرانه فضای آموزشی كه توسط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس كشور تعیین شده است، 52/1 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد.

سوال3 سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

جدول(4-4)  سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه فضای پرورشی           شاخصها

مدرسه

90 90 18 0 1
95 5 1 1/0 2
100 5 1 5/1 3
100 100 20 میانگین=08/0 4

 

 

 

نمودار(4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه

 

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود کمترین سرانه آموزشی مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر (0) می باشد و بیشترین مقدار 5/1متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه فضای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 08/0 متر مربع می باشد. در حالی که استاندارد سرانه فضای پرورشی 71/0 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد نتایج در نمودار نیز نشان می دهد كه فقط یكی از مدارس دارای 5/1 متر مربع سرانه فضای پرورشی و یكی دیگر 1/0 متر مربع برای هر دانش آموز و بقیه مدارس از سرانه فضای پرورشی برخوردار نیستند.

سوال 4 سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

برای بررسی سرانه فضای اداری به بررسی مواردی که به امور اداری مدرسه مربوط می باشد پرداخته می شود که در این تحقیق شامل دفتر مدیر مدرسه، دفتر معاونین مدرسه و دفتر استراحت معلمان مدارس و در نهایت انبار اداری مدرسه می باشد که هیچ کدام از مدارس ابتدایی فریدون شهر دارای دو مورد دفتر معاونین و دفتر مدیر نیستند. بنابراین در اینجا به بررسی دو مورد دیگر و کل نیز می پردازیم.

 

جدول(5-4)  سرانه فضای اداری(اتاق استراحت معلمان) برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه اداری( اتاق استراحت معلمان)           شاخصها

ردیف

20 20 4 0 1
25 5 1 06/ 2
30 5 1 14/0 3
35 5 1 16/0 4
45 10 2 2/0 5
50 5 1 31/0 6
55 5 1 5/0 7
60 5 1 8/0 8
65 5 1 1/1 9
70 5 1 2/1 10
75 5 1 33/1 11
80 5 1 5/1 12
85 5 1 7/1 13
90 5 1 4 14
95 5 1 6 15
100 5 1 5/7 16
100 100 20 میانگین=33/1 كل

 

نمودار(5-4) مربوط به سرانه فضای اداری(اتاق استراحت معلمان) در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود کمترین سرانه اداری(اتاق استراحت معلمان) مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار 5/7 می باشد و در کل میانگین سرانه اداری مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 33/1 می باشد.كه 75درصد مدارس پایین تر از این مقدار و 25 درصد مدارس بالاتر از این مقدار دارای سرانه فضای اداری در عامل اتاق استراحت معلمان می باشند كه نتایج در نمودار نیز نشان داده شده است.

جدول (6-4) سرانه فضای اداری(انبار اداری) برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه اداری(انبار)     شاخصها

ردیف

0/25 0/25 5 0 1
0/30 0/5 1 1/0 2
0/40 0/10 2 13/0 3
0/45 0/5 1 14/0 4
0/50 0/5 1 15/0 5
0/55 0/5 1 18/0 6
0/60 0/5 1 25/0 7
0/65 0/5 1 3/0 8
0/70 0/5 1 5/0 9
0/85 0/15 3 6/0 10
0/90 0/5 1 1 11
0/95 0/5 1 33/1 12
0/100 0/5 1 4 13
100 0/100 20 میانگین =434 /0 14

 

نمودار(6-4) مربوط به سرانه فضای اداری(دفتر) در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه اداری(انبار) مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار 5 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه اداری مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 434/0 متر مربع می باشد. که 70 درصد مدارس پایین تر از میانگین قراردارند. حال برای بررسی سرانه فضای اداری در کل به بررسی دو عامل با هم می پردازیم که برای اینکار فضای اداری دفتر و انبار را با هم جمع می کنیم.

جدول(7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز درکل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه اداری           شاخصها

ردیف

20 20 4 0 1
25 5 1 26/0 2
30 5 1 27/0 3
35 5 1 31/0 4
40 5 1 33/0 5
50 10 2 8/0 6
55 5 1 91/0 7
60 5 1 34/1 8
65 5 1 48/1 9
70 5 1 53/1 10
75 5 1 7/1 11
80 5 1 88/1 12
85 5 1 5/2 13
90 5 1 5/4 14
95 5 1 6/6 15
100 5 1 5/11 16
100 100 20 میانگین=79/1 17

 

نمودار(7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه اداری مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار 5/11 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه اداری مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 79/1 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. این در حالی است كه استاندارد لازم 18/0 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. كه 20 درصد مدارس فاقد سرانه فضای اداری و 80 درصد آنها بالاتر از  استاندارد سازمان نوسازی و تجهیز مدارس كشور می باشند.

سوال5 سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

فضای پشتیبانی و خدماتی شامل انبار وسایل نظافت و شستشو، سرویسهای بهداشتی، آبخوری و آبدارخانه می باشد كه ابتدا به بررسی هر كدام بصورت جداگانه و بعد در كل می پردازیم.

 

 

 

جدول(8-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت و شستشو

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه فضای پشتیبانی شاخصها

مدرسه

95 95 19 0 1
100 5 1 16/0 2
100 100 20 میانگین=008/0 3

 

همانطور كه جدول نشان می دهد 95 درصد مدارس فاقد انبار وسایل نظافت و شستشو می باشند و میانگین سرانه در این عامل 008/0متر مربع برای هر دانش آموز می باشد.

جدول (9-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموزدر عامل سرویس های بهداشتی

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرویس های بهداشتی شاخصها

ردیف

55 55 11 0 1
60 5 1 06/ 2
65 5 1 09/0 3
75 10 2 14/0 4
85 10 2 16/00 5
90 5 1 2/0 6
95 5 1 24/0 7
100 5 1 66/1 8
100 100 20 میانگین=142/0 9

 

55 درصد مدارس فاقد مدرسه سرویس های بهداشتی می باشند و میانگین سرانه در این عامل 142/ متر مربع برای هر دانش آموز می باشد.

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی آبخوری           شاخصها

ردیف

35 35 7 0 1
45 10 2 02/0 2
55 10 2 03/0 3
70 15 3 1//0 4
75 5 1 15/0 5
80 5 1 16/0 6
85 5 1 25/0 7
90 5 1 38/0 8
95 5 1 8/1 9
100 5 1 25/2 10
100 100 20 میانگین=27/0 11

 

همانطور كه جدول نشان می دهد 35 درصد مدارس فاقد آبخوری می باشند. و میانگین سرانه در این عامل 27/0 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد.

 

 

 

 

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی آبدارخانه           شاخصها

مدرسه

90 90 18 0 1
95 5 1 02/0 2
100 5 1 1/0 3
100 100 20 میانگین=006/0 4

همانطور كه جدول نشان می دهد 90 درصد مدارس فاقد آبدارخانه می باشند.

جدول(12-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموزدرکل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی پشتیبانی و خدماتی شاخصها

ردیف

25 25 5 0 1
30 5 1 08/0 2
40 10 2 1/0 3
45 5 1 11/0 4
50 5 1 16/0 5
60 10 2 17/0 6
65 5 1 2/0 7
75 10 2 25/0 8
80 5 1 38/0 9
85 5 1 5/0 10
90 5 1 76/1 11
95 5 1 04/2 12
100 5 1 25/2 13
100 100 20 میانگین= 426/0 كل

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه

 

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه پشتیبانی وخدماتی مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدونشهر(0) می باشد و بیشترین مقدار 25/2 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه پشتیبانی وخدماتی مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 426/0 متر مربع می باشد.استاندارد لازم 23/0 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. این درحالی است كه سرانه 75 درصد مدارس پایین تر از این استاندارد می باشد.

سوال6-سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

برای بررسی این سوال و  مشخص کردن فضای گردش به بررسی دو عامل راهروها و پله ها می پردازیم که عامل فضای پله ها در هیچکدام از مدارس وجود ندارد، اما عامل راهروها وجود دارد که به بررسی آن می پردازیم.

 

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در کل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه فضای گردش           شاخصها

مدرسه

10 2 2 0 1
15

 

5 1 08/0 2
20 5 1 2/0 3
25 5 1 3/0 4
30 5 1 4/0 5
35 5 1 48/0 6
40 5 1 5/0 7
45 5 1 61/0 8
50 5 1 62/0 9
55 5 1 63/0 10
60 5 1 7/0 11
65 5 1 9/0 12
70 5 1 96/0 13
75 5 1 1 14
80 5 1 2/1 15
85 5 1 4/1 16
90 5 1 5/1 17
95 5 1 6/1 18
100 5 1 3/4 19
100 100 20 میانگین=869/0 كل

 

 

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه

                                                              

 

همانطور که از نتایج جدول و نمودار  مشاهده می شود کمترین سرانه فضای گردش مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار3/4 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه فضای گردش مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 869/0 متر مربع می باشد. استاندارد تعیین شده از طرف سازمان نوسازی 83/0 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد كه سرانه 60 درصد مدارس كمتر از این مقدار می باشد.

 

 

 

 

 

بررسی و مقایسه میانگین کل سرانه های (آموزشی،پرورشی،اداری،پشتیبانی،گردش و باز محوطه) با میانگین کل استاندارد های مطلوب آموزشی.

 

سطح معناداری درجات آزادی مقدارt تفاوت میانگینها خطای استاندارد میانگین

 

میانگین تعداد  شاخص آماری

 

گروهها

 

 

121/0

 

 

10

 

 

697/1

 

 

52217/2

33316/0 9617/0 6 سرانه های موجود
44863/1 4838/3 6 استاندارد های مطلوب

 

جدول (14-4)  مقایسه میانگین سرانه های موجود و استاندارد های مطلوب

 

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود تفاوت معناداری بین میزان سرانه های موجود و استاندارد های مطلوب وجود ندارد که مقدار t مشاهده شده  697/  با درجات آزادی10كمتر از مقدار بحرانی جدول    228/2می باشد بنابراین با اطمینان 95/0می توانیم بگوییم که بین میزان سرانه های موجود و استاندارد های مطلوب تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد.( p<0/05).

 

 

 

سوال7-سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموزدرکل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه زیر بنای ساخت           شاخصها

مدرسه

5 5 1 7/2 1
10 5 1 1/4 2
15 5 1 33/5 3
20 5 1 9 4
25 5 1 6/9 5
30 5 1 7/9 6
35 5 1 5 7
50 15 3 6 8
55 5                  1 4 9
60 5 1 6 10
65 5 1 8 11
75 10 2 13 12
80 5 1 12 13
85 5 1 9 14
90 5 1 18 15
95 5 1 20 16
100 5 1 15 17
100 100 20 میانگین=20/9 كل

 

 

 

نمودار (10-4)  سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل

 

 

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه فضای زیر بنای ساخت مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(7/2) متر مربع می باشد و بیشترین مقدار20 متر مربع می باشد و درکل میانگین سرانه فضای زیربنای ساخت مدارس ابتدایی روستایی فریدونشهر 20/9 متر مربع می باشد. استاندارد تعیین شده از طرف سازمان نوسازی مدارس 49/3 متر مربع می باشد . تنها سرانه 5 درصد از مدارس كمتر از این استاندارد می باشد.

 

 

 

 

سوال8- سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

جدول(16-4) سرانه فضای باز محوطه  برای هر دانش آموز درکل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه باز محوطه           شاخصها

مدرسه

55 55 11 0 1
60 5 1 032/0 2
65 5 1 41/0 3
75 10 2 5/1 4
80 5 1 9/1 5
85 5 1 15/6 6
90 5 1 4/8 7
95 5 1 15 8
100 5 1 100 9
100 100 20 میانگین=74/6 10

 

نمودار(11-4) سرانه فضای باز محوطه  برای هر دانش آموزدرکل

 

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه فضای باز محوطه  مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار 100می باشد و در کل میانگین سرانه فضای باز محوطه  مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 74/6 متر مربع می باشد.استاندارد لازم 30/2 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد كه سرانه 80 درصد مدارس كمتر از این مقدار می باشد.

سوال 9- آیا فضاهای باز وبسته از نظر نور ورنگ و مطابق با استانداردهای مطلوب آموزشی است؟

جدول (17-4) نور کلاس

شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
طبیعی 7 35 35
مهتابی + طبیعی ———   0
حبابی + طبیعی 13 65 100
حبابی + مهتابی ——— 0 0

 

هیچ كدام از مدارس از لحاظ نوز مطابق با استاندارد های ایران یعنی نور طبیعی بعلاوه نور مهتابی نمی باشند.

 

 

جدول (18-4) رنگ کلاس

شاخصه

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
صورتی 1 0/5 0/5
سبز كم رنگ 3 0/15 0/20
زرد 7 0/35 0/55
سفید 9 0/45 0/100

رنگ آمیزی كلاس های درس مطابق با استاندارد های سازمان نوسازی می باشد كه بیشتر از رنگ سفید استفاده شده است.

جدول (19-4) رنگ اداری

 شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
زرد + سفید 2 10 10
سبز + سفید 12 30 40
سفید + سفید 6 60 100

همانطور كه مشاهده می شود در رنگ آمیزی فضای اداری مدارس از رنگ های سفید + سفید 60 درصد، سبز+ سفید 30 درصد و زرد + سفید 10 درصد استفاده شده است.

جدول (20-4) رنگ راهرو

        شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
زرد 2 2 10
سبز 15 3 25
سفید 3 15 100

 

سوال 10. آیاموقعیت مکانی مدارس ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر مطابق بااستانداردها است؟

موقعیت مكانی مدارس از نظر جهت، همجواری با كاربری های سازگار و همجواری با كاربری های ناسازگار بصورت جداگانه و در قالب جداول نشان داده شده است.

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس

وضعیت مدارس روبه شمال روبه جنوب روبه شرق روبه غرب
فراوانی 8 5 4 3
فراوانی درصدی 40 25 20 15
تراكمی 40 65 85 100

همان طور كه نتایج جدول نشان می دهد 40 درصد مدارس رو به شمال و 60 درصد مدارس در جهتی غیر از شمال ساخته شده اند در حالیكه مدارس برای تابش نور خورشید باید رو به شمال ساخته شوند.

                                  جدول(22-4) مربوط به همجواری با كاربری های  سازگار

        شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
کاربری مسکونی 7 35 35
آموزشی 4 20 55
فرهنگی 2 10 65
فضای سبز 7 35 100

همان طور كه نتایج جدول نشان می دهد مدارس از لحاظ همجوار بودن با كابری های سازگار در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

جدول(23-4) مربوط به همجواری با كاربری های نا سازگار

        شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
آلاینده های صوتی 1 5 5
آلاینده های محیطی 1 5 10
هیچکدام 18 90 100

همانطوركه نتایج جدول نشان می دهد تنها 10 درصد مدارس با كاربری های ناسازگار كه در اینجا شامل آلاینده های صوتی و آلاینده های محیطی می باشند همجوار بوده اند.

سوال 11- آیا ساختمانهای مدارس ابتدایی روستایی قابلیت گسترده شدن به منظور پاسخگویی به تقاضاهای جدید آموزشی را دارد؟

              جدول(24-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی           شاخصها

پاسخ ها

45 45 9 خیر
100 55 11 بله
100 100 20 جمع

 

 

 

 

                  نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراددر مورد قابلیت گسترده شدن

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود بیشترمدارس بالغ بر 55% مدارس ابتدایی قابلیت گسترده شدن را دارند. که از بیست مدرسه نمونه 9 مدرسه قابلیت گسترده شدن را ندارند اما 11 مدرسه قابلیت گسترده شدن را دارند. كه نتایج در نمودار نیز نشان داده شده است.

سوال12- آیا در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی وجود دارد؟

             جدول (25-4)  مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس

 فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی آزمایشگاه           شاخصها

مدرسه

95/0 95/0 19 0 1
100 5/0 1 6 2
100 100 20 31/0 3

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود 95% از مدارس مناطق روستایی فریدون شهر فاقد داشتن آزمایشگاه و وسایل کمک آزمایشی می باشد. و تنها  1 مدرسه از 20 مدرسه مورد بررسی دارای آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی می باشد.

سوال13- وضعیت انجمن و اولیا و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است؟

در کل مدارس انتخاب شده و مورد بررسی 11 مدرسه دارای انجمن اولیا و مربیان بوده است که 55 درصد از مدارس را شامل می شود انجمن اولیاء و مربیان همه این مدارس  دارای 4 عضو اصلی و 3 عضو فرعی بوده كه وضعیت آنها در جدول (26-4) نشان داده شده است.

جدول (26-4) وضعیت انجمن اولیا و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

شاخصها

   ردیف

تعدا اعضا اعضای اصلی اعضای فرعی
1 7 4 3
2 7 4 3
3 7 4 3
4 7 4 3
5 7 4 3
6 7 4 3
7 7 4 3
8 7 4 3
9 7 4 3
10 7 4 3
11 7 4 3

 

سوال14- کارائی داخلی مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است؟

جدول صفحه بعد  مربوط به کارائی داخلی مدارس ابتدائی روستائی شهرستان فریدون شهر می باشد. که این شاخص برای هر کدام از مدارس و نیز به صورت مجموع برای کل مدارس روستائی شهرستان فریدن شهر به دست آمده است.

 

جدول (27-4) کارائی داخلی مدارس ابتدائی روستائی شهرستان فریدون شهر

ردیف تعداد ثبت نام شدگان تعداد قبولی کارائی داخلی مدرسه
1 25 25 100%
2 24 24 100%
3 20 20 100%
4 10 8 80%
5 29 29 100%
6 15 15 100%
7 65 61 8/93%
8 4 4 100%
9 5 5 100%
10 10 10 100%
11 20 18 90%
12 10 7 70%
13 28 28 100%
14 15 15 100%
16 7 5 4/71%
17 4 4 100%
18 8 8 100%
19 4 4 100%
20 18 18 100%
کل 321 308 96%

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد از تعداد 321 دانش آموز ثبت نام شده در سال تحصیلی 86-1385 تعداد 308 نفر در امتحانات خردادماه قبول شده اند و در كل كارائی داخلی مدارس در حدود  96%  می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *