یافته‌های پژوهش:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر


دانلود پایان نامه

مقدمه

در فصل اول بیان مسئله، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل و تعریف نظری و عملیاتی سازگاری بررسی و تشریح شد.

در فصل دوم که شامل ادبیات و پیشینه تحقیق می‌باشد در بخش اول ابتدا سازگاری و مبانی نظری آن از جمله تعریف سازگاری، عوامل مؤثر بر سازگاری، انواع سازگاری روش‌ها و اشکال سازگاری، ملاک‌های سازگاری مطلوب و ویژگی‌های افراد سازگار تشریح شد و بعد در بخش دوم آن تحلیل رفتار متقابل که شامل نظریه تحلیل رفتار متقابل، مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل، الگوی حالات نفسانی، موقعیت‌های روانی و طرح‌های زندگی، آسیب‌شناسی روانی، هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل، فرایند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل، مشاوره و درمان، ارزش‌های مشاوره گروهی و جمع‌بندی مطالب تشریح شد و در بخش سوم مروری بر پیشینه تحقیق صورت گرفت و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور عنوان شد و در نهایت تحلیل و نتیجه‌گیری صورت گرفت.

در فصل سوم که شامل روش اجرای تحقیق می‌باشد. روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری که شامل پرسشنامه سینها و سینگ می‌باشد و پایایی و روایی آن، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش، گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل مشخص شد.

در فصل چهارم نتایج حاصل از داده ها در قالب جداول بررسی شد و تحلیل فرضیات تحقیق تشریح گردید.

در این فصل سعی شده است نتایج به دست آمده تفسیر و با نتایج تحقیقات دیگران در این زمینه مقابله گردد و در آخر با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاداتی ارائه شود.

 

 

یافته‌های پژوهش

برای تفسیر نتایج ابتدا به تفسیر نتایج حاصل از توصیف داده ها و سپس به بحث و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.

 

الف) نتایج حاصل از توصیف داده ها

بررسی اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه ها نشان دهندۀ آن است که میانگین سن ۱۵ سال ، میانگین تعداد فرزندان خانواده دانش آموزان ۴ فرزند و میانگین درآمد خانواده ۰۰۰ ۲۰۰ تومان می باشد. سطح تحصیلات مادر اکثریت دانش آموزان (۶۵%) کم سواد (در حد ابتدایی و راهنمایی) ، (۲۵%) بی سواد و (۷%) دیپلم و بالاتر بود. همچنین سطح تحصیلات اکثریت پدر دانش آموزان (۷۷% ) کم سواد (درحد ابتدایی و راهنمایی) ، (۱۰%) دیپلم و بالاتر و (۹%) بی سواد بود. اکثریت دانش آموزان (۹۵%) مادرشان خانه دار و (۳%) هم مادرشان شاغل بودند. شغل پدر (۵۷%) دانش آموزان آزاد، (۱۴%) کارگر، (۱۳%) کارمند ، (۵%) بازنشسته بود و (۷%) دانش آموزان پدرشان فوت شده بود.

رشته تحصیلی اکثریت دانش آموزان (۷۰%) عمومی بود یعنی هنوز به مرحلۀ انتخاب رشته نرسیده بودند ، (۱۴%) در رشته علوم تجربی و (۱۲%) در رشته ریاضی فیزیک تحصیل می کردند. همچنین اکثریت دانش آموزان (۷۰%) در پایه اول دبیرستان و (۲۶%) در پایه دوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودند . از لحاظ ترتیب تولد دانش آموزان (۲۷%) فرزند اول ، (۲۵%) فرزند دوم ، (۱۵%) فرزند سوم ، (۱۱%) فرزند چهارم، به میزان مساوی (۶%) فرزند پنجم و ششم ، (۴%) فرزند هفتم ، به میزان مساوی (۵/۱%) فرزند هشتم و نهم و (۵/۰درصد) فرزند دهم بودند.

 

ب) بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها

در پژوهش حاضر یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 

فرضیه اصلی:

روش مشاهده گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری کل دانش آموزان مؤثر است.

یافته های این پژوهش با توجه به جدول (۸-۴) نشان دهنده آن است که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری دانش آموزان مؤثر است و این رابطه معنی دار است ( ).

نتایج این پژوهش در رابطه با فرضیه اصلی با نتایج تحقیق هالبروک (۱۹۹۰) که تحت عنوان بررسی تأثیر آموزشهای رویکرد تحلیل تبادلی بر روی عزت نفس و افزایش سازگاری در بهبود زنان الکلی صورت گرفته است همخوانی دارد. همچنین نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیق اسکرودر (۱۹۹۰) که جهت دستیابی به تغییرات در خصوص رفتار ، میزان سازگاری و عزت نفس در نوجوانانی که دچار اختلال رفتاری بودند ، با استفاده از تحلیل ارتباط متقابل صورت گرفته است مطابقت دارد.

نتایج تحقیق دیگری که توسط خدائی خیاوی (۱۳۷۶) تحت عنوان بررسی خدمات مشتری در شرکت هواپیمایی (هما) با ارائه رویکرد تحلیل ارتباط محاوره ای انجام گرفته است با نتیجۀ این فرضیه همخوانی دارد.

نتیجۀ تحقیق دیگری که توسط طهرانی (۱۳۸۴) تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی زنان ساکن شهر اصفهان صورت گرفته است با نتیجه این فرضیه مطابقت دارد. تحقیقی هم توسط حاجی سید نصیر(۱۳۸۱) تحت عنوان تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار تبادلی برخود پنداره و منبع کنترل دانشجویان دختر دانشگاههای تهران انجام گرفته است که نتایج آن با نتیجه این فرضیه همخوانی دارد.

 

 

فرضیه فرعی اول:

روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان مؤثر است.

یافته های این پژوهش با توجه به جدول (۹-۴) نشان دهندۀ آن است که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان مؤثر است و این رابطه معنی‌دار است. ().

نتایج این پژوهش در رابطه با فرضیه فرعی (۱) با نتایج تحقیق مورای و مالمگرین (۲۰۰۵) که تحت عنوان تأثیر اجرای یک برنامه آموزش رابطه معلم – دانش آموز را بر سازگاری اجتماعی ، عاطفی و آموزشی دانش آموزان صورت گرفته است همخوانی دارد. همچنین نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیق لیپ شیتز وایزاکی (۲۰۰۵) که تحت عنوان رابطه بین منابع درونی (عزت نفس ، احساس تسلط) منابع بیرونی (حمایت اجتماعی) و سازگاری ۱۱۲ نوجوان را در یک مرکز درمانی مسکونی اسرائیلی صورت گرفته است مطابقت دارد.

یالوم (۱۹۷۵) نیز در پژوهش های خود در زمینه نقش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل روانی بر سازگاری اجتماعی به نتایجی دست یافت که با نتیجۀ این پژوهش مطابقت دارد.

پژوهش دیگری توسط وظیفه شناس (۱۳۸۰) تحت عنوان مقایسه سازگاری اجتماعی ، عزت نفس و هوش دانش آموزان فاقد پدر دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اسفراین صورت گرفته است که با نتیجه این فرضیه همخوانی دارد.

نتایج تحقیق فنونی (۱۳۸۰) که تحت عنوان رابطۀ خود پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران سال اول متوسطه منطقه ۱۰ تهران صورت گرفته است با نتیجه این فرضیه مطابقت دارد. همچنین نتیجۀ تحقیقی که توسط جانستون (۱۹۸۵) تحت عنوان بررسی اثرات آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر روی سازگاری بین فردی و تعاملات بین فردی در دانشجویان فارغ التحصیل در امر سرپرستی انجام گرفته است با نتیجه این فرضیه همخوانی دارد.

تحقیق دیگری توسط مکنتی (۱۳۸۴) تحت عنوان بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر سازگاری اجتماعی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شرق تهران در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ صورت گرفته است که نتایج آن با نتیجه این فرضیه مطابقت دارد.

 

فرضیه فرعی دوم

روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری عاطفی دانش آموزان مؤثر است.

یافته های این پژوهش با توجه به جدول (۱۰-۴) نشان دهندۀ آن است که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری دانش آموزان مؤثر نمی باشد و این رابطه معنی دار نیست () نتایج این پژوهش در رابطه با فرضیه فرعی دوم با نتایج تحقیقات مورای و مالمگرین (۲۰۰۵) که تحت عنوان تاثیر اجرای یک برنامه آموزشی رابطه معلم – دانش آموز بر سازگاری اجتماعی ، عاطفی و آموزشی دانش آموزان صورت گرفته است همخوانی ندارد .

تحقیق دیگری توسط واحد تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش استان خوزستان ، تحت عنوان مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی – اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی مدارس ابتدایی شهر اهواز صورت گرفته است که نتایج آن با نتیجۀ این فرضیه مطابقت دارد.

 

فرضیه فرعی سوم

روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری آموزشی دانش آموزان مؤثر است.

یافته های این پژوهش با توجه به جدول ۱۱-۴ نشان دهندۀ آن است که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری آموزشی دانش آموزان مؤثر نمی باشد و این رابطه معنی دار نیست ().

نتایج این پژوهش در رابطه با فرضیه فرعی سوم با نتایج تحقیقات مورای و مالمگرین (۲۰۰۵) که تحت عنوان تأثیر اجرای یک برنامه آموزشی رابطه معلم – دانش آموز بر سازگاری اجتماعی ، عاطفی و آموزشی دانش آموزان صورت گرفته است همخوانی ندارد.

همچنین نتیجۀ این فرضیه با نتایج تحقیق لیپ ستیزوایزاکی (۲۰۰۵) که تحت عنوان رابطه بین منابع درونی و منابع بیرونی و سازگاری اجتماعی و آموزشی ۱۱۲ نوجوان در یک مرکز درمانی انجام گرفته است مطابقت ندارد.

 

فرضیه فرعی چهارم

بین دانش آموزان پایه اول و دوم از نظر میزان سازگاری تفاوت معنی دار وجود دارد.

یافته های این پژوهش با توجه به جدول ۱۲-۴ نشان دهندۀ آن است که بین دانش آموزان پایه اول و دوم از نظر میزان سازگاری تفاوت معنی دار وجود دارد () .

مقایسه میانگین های سازگاری در هر دو گروه پایه اول و دوم نشان می دهد که میزان سازگاری در پایه دوم نسبت به پایه اول بیشتر است.

لازم به ذکر است که به دلیل عدم وجود تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته باشد مقایسه نتیجه فرضیه فرعی چهارم این پژوهش با تحقیقات دیگر امکان پذیر نبود.

 

نتایج این پژوهش نشان دهنده افزایش سازگاری دانش آموزان پس از شرکت در مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل است. نتایج جدول (۸-۴) در فصل چهارم این تحقیق نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری دانش آموزان مؤثر است ، نتایج پژوهش هایی که در این خصوص انجام گرفته و قبلاً عنوان گردید مؤید این مطلب است. پس می توان گفت که این روش می تواند در ارتباط مردمی در جنبه‌های مختلف شغلی – اجتماعی – خانوادگی مؤثر باشد. و سبب افزایش سازگاری در انسانها شده و سبب بهبود روابط آنها در تمامی جنبه های زندگی شود.

نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاور گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان مؤثر است. با توجه به کاربردی بودن این روش و تأثیر آن بر روی نوجوانان پس می توان گفت این روش در مدارس و سازمانها و ارگانهایی که به نوعی با جوانان و نوجوانان سروکار دارد کاربرد دارد . و با توجه به اینکه نتایج نهایی این پژوهش نشان داد، در حیطه‌های اجتماعی می توان از این روش بهره برد.

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل تاثیری بر افزایش سازگاری عاطفی و آموزشی دانش آموزان ندارد. لازم به ذکر است که حل مسائل عاطفی نیاز به زمان دارد و در مدت کوتاهی رسیدن به تغییراتی که شایان توجه باشد امکان پذیر نمی باشد. در ضمن برای تغییرات عاطفی و رشد سازگاری عاطفی نیاز به تغییر متقابل افرادی که با دانش آموز در ارتباط هستند مثل خانواده های آنان و معلمین می باشد. و تنها با یک مهارتی که دانش آموز یاد می گیرد نمی توان سازگاری لازم را در دانش آموز ایجاد کرد و این مساله زمان می برد. همچنین در مورد سازگاری آموزشی این نکته را باید در نظر گرفت که محیط آموزشی باید هم در ابعاد فیزیکی و هم در برنامه ریزی تغییر کند چنانچه در جدول (۷-۴) فصل چهارم ملاحظه می شود میانگین گروههای آموزشی در همه مؤلفه های سازگاری (اجتماعی ، آموزشی ، عاطفی) افزایش یافته است و معنا دار نشدن آن می تواند به دلایل فوق باشد.

نتایج دیگر این پژوهش حاکی از تفاوت میزان سازگاری دانش آموزان پایه اول و دوم دبیرستان است و نتایج جدول ۱۲-۴ هم نشان می دهد که میزان سازگاری در پایه دوم دبیرستان نسبت به پایه اول دبیرستان بیشتر است. این امر می تواند به این دلیل باشد که دانش آموز پایه اول تازه از مقطع راهنمایی وارد مقطع متوسطه شده اند و ممکن است هنوز رفتارهای کودکانه ای داشته باشند ولی با بالاتر رفتن مقطع تحصیلی و افزایش سن و الگوگیری از دانش آموزان مقاطع بالاتر ، رفتار اجتماعی آنها بهتر شده و سازگاری بیشتر از خود نشان می دهند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان شششششششش۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *