نقد نظریه:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان


دانلود پایان نامه

نقد نظریه:

در نقد نظریه همسان همسری كه در صفحات پیشین به جنبه های مختلف این نظریه اشاره شد می توان گفت كه در امر گزینش همسر به سه عنصر اسامی بر می خوریم:

  • همتایی و تكمیل

هر قدر زوجین از دیدگاههای اجتماعی نظیر تحصیل و اشتغال و یا از دیدگاههای فردی وجسمانی نظیر فرهنگ و یا طبقات همتراز یكدیگر باشند بهمان نسبت میزان طلاق كاهش می یابد،

  • پیوند باسنن
  • آمیزش عقل و احساس (ساروخانی 1372-114و113)

تأكید بر عنصر اولی كه ساروخانی در كتاب “طلاق-پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن” آورده است و تأثیر بی بدیل عنصر همسان همسری را در ازدواج و طی مراحل آن مشاهده می كنیم، اما علیرغم این حقیقت كه فرآیند همسرگزینی بعنوان یك مكانیسم تناسب گرا عمل می كند، شمار قابل ملاحظه ای از ازدواجها در برخی از زوجین متمایل به ناهمسانی است باید توجه داشت كه “همسان همسری بیشتر نتیجه جریانات اجتماعی است از جمله اینكه فرد بدون داشتن مشخصات ویژه نمی تواند در مقابل رقبای خود كه بیش از او در بازار ازدواج عرضه می نمایند قد علم كرده و همسر دلخواه خود را تصاحب نماید و بر این اساس این افراد بناگزیر به سمت همسان همسری روی می آورند (گود1352 ، 109).

از نظر برخی جامعه شناسان همسان همسری فقط میدان و دایره انتخاب را تعیین می كند افراد ممكن است از درون این دایره زوجهایی را جستجو كنند كه نیازهای آگاهانه یا ناخودآگاهانه آنان را ارضاء نمایند از نظر آنها همسان همسری بیشتر در سطح متغیرهای اجتماعی (مذهب، سطح تحصیلات منزلت اجتماعی و…) مؤثر واقع می شود. در حالیكه اگر در سطح انگیزش و روانشناسان عامل تعیین كننده تری وجود دارد آن نیازهای مكمل یا تئوری ناهمسان همسری است.‌”به هر حال می توان ادعا نمود كه ابعاد اجتماعی پیوندهای زناشویی و همسرگزینی دارای پشتوانه هنجاری است یعنی بر اساس آداب و رسوم و هنجارهایی صورت می گیرد و مكانیسم های همسرگزینی همسان را تشویق می كنند یافته های تجربی نشان می دهد كه انتخاب همسر بر مبنای سوابق اجتماعی- اقتصادی مشابه صورت می گیرد. (مهدوی
1377، 41).

 

 

2-3-2-نظریه‌نیازهای‌شخصیتی‌مكمل(The theory of complementary Needs):

چنانچه در بحث همسان همسری بیان شد علاوه بر سطح تغییرات اجتماعی سطح انگیزش روانشناسانه نیز عاملی تعیین كننده در امر همسرگزینی است كه برای یافتن پاسخ سئوال همواره در بین جامعه شناسان مطرح بود كه آیا افراد در انتخاب همسر به تفاوتهای مكمل یكدیگر توجه می كنند یا ویژگیهای مشابه؟

طرفداران نظریه نیازهای شخصیتی مكمل می پندارند كه “اگر یكی از طرفین دارای شیوه چیره گر باشند و دیگری دارای شیوه چیره پذیر آنها خواهند توانست با یكدیگر وصلت كنند و ازدواج نیز می تواند برای آنها مطلوب و خردسند كننده باشد حال آنكه اگر هر دوی آنها از منشی یگانه برخوردار باشند گمان نمی رود كه بسوی یكدیگر بگرایند و در چنین وضعی وصلت آنان قرین ناكامی خواهد شد (ساروخانی، 1371 ، 69)

از پشتیبانان این نظریه را برت اف. وینچ است او بعنوان جامعه شناس، موضوع جامعه شناختی حاكم را كه طی آن بر تأثیر نیرومند ویژگیهای اجتماعی بر روی انتخاب زوج تأكید می گشت را قبول داشت اما بنظر وی این عوامل به تنهایی برای این مهم كافی نبود وینچ معتقد بود كه اساس ازدواجها بر تكمیل نیازهاست و اگر شخصی خصوصیتی را واجد است كه شخص دیگر ندارد و شخص دومی خصوصیتی را واجد است كه شخص اولی ندارد پس اینان می توانند به هم سازگار باشند و زوج مناسبی را تشكیل دهند.

وینچ می گوید: “جذابیت یك طرف را برای طرف دیگر از طریق ساختارهای نیاز به تعریف و تمجید طرف مقابل و ویژگیهایی كه بر اساس آنها در درون محدوده مناسبات اجتماعی دست به انتخاب همسر می زند باید تبیین نمود” (مهدوی 1377 ، 40) او در واقع مشخصاتی را كه افراد بر اساس آنها دست به انتخاب همسر می زنند را محدود به محدوده معاشرتهای اجتماعی می كند همچنین به اعتقاد وی اگر چنانچه یك فرد در مورد نیاز پرورش و مراقبت در سطح بالایی باشد بدیهی است كه او سمت زنی كشیده خواهد شد كه در سطح بالایی از نیاز به كمك كردن بسر برد. وینچ با مطالعاتی كه انجام داد به این نتیجه رسید كه هر كسی در پی ارضای پاره‌ای از نیازهای شخصی خود است كه همین نیازهای ارضاء نشده هستند كه فرد را بسوی انتخاب همسری می رانند كه به سبب دارا بودن خصایل شخصی متفاوت قابلیت برآورده ساختن نیازهای وی را داشته باشد.

“نظریه نیازهای مكمل از سال 1950 مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفت از جمله كرچمر و به این مسئله پی بردند كه همسرگزینی بر مبنای نیازهای شخصیتی مكمل بیشتر مورد توجه افراد است تا همسان و مشابه. و وینچ معتقد بود هرگاه عشق به مثابه یك پیش نیاز مطلوب برای ازدواج تلقی شود انتخاب همسر بر اساس نیازهای مكمل صورت می گیرد. فرضیه اصلی این نظریه اینست كه در درون مجموعه ای از افراد واجد شرایط افرادی كه الگوی نیازهایشان ارضای متقابل را تأمین نماید همدیگر را بعنوان همسر انتخاب می كند كه بیشترین وعده ارضای نیازها را در حداكثر میزان ممكنه به آنها بدهد در نتیجه الگوی نیازهای زوجین مكمل خواهد بود و نه مشابه (شهابی 1371 ، 41).

در هر حال باید گفت كه وینچ تنها بانی این اندیشه نیست چون این تئوری حامیان دیگری نیز دارد از جمله “كتسینز (T.KTsanes) در تحقیق خود بنیان كار را یك نمونه از زوجهایی قرار می دهد كه بتازگی با هم وصلت كرده اند بنابر نوشته وی تمایل افراد به انتخاب همسری كه همانند آنها نباشد نیرومندتر از كشش است كه آنها را بسوی انتخاب همسری همسان می كشاند (ساروخانی 1371، 69-70)

تعدادی از محققین به آزمون این نظریه دست یافته اند كه فقط در مطالعه هانتینگتون و كركهاف و دیویس نتایج تحقیقات وینچ را تأیید كردند كركهاف و دیویس یك چشم انداز طولی را در طی دوره همسرگزینی ابداع و معرفی نمودند آنها این فرض ها را مطرح كردند كه:

  • درجه توافق ارزشی به نحو فزاینده ای به ترقی و پیشرفت بسوی یك پیمان پایدار (ازدواج بستگی دارد.
  • درجه تكمیل نیازها بطور مثبتی به پیشرفت بسوی یك اتحاد پایدار بستگی دارد (شهابی ص 56 سال 72)

آنها دسته ای از زوجهای دانشگاهی را كه در نظر داشتند ازدواج كنند مورد مصاحبه و آزمون قرار دادند آنها نمونه های خود را به دو گروه تقسیم كردند زوجهایی كه 18 ماه با هم آشنا بودند و زوجهایی كه كمتر از این مدت با هم آشنا بودند محققیق فوق قصد داشتند بدانند آیا تشابه ارزشی منجر به حركت بیشتر به سمت ارتباط دائم می شود یا نیازهای مكمل برای سنجش درجه پیشرفت ارتباط زوجین از آنها سئوال می شد آیا از زمانیكه پرسشنامه بخش نیازها و ارزش را در هفت ماه گذشته پر كرده اید تا كنون روابطتان متحول شده است یا خیر؟

در این تحقیق طول ارتباط زن و مرد بعنوان یك متغیر تعدیل كننده در نظر گرفته شده بود آن دسته از زوجهایی كه كمتر از 18 ماه از مدت آشنائیشان می گذشت و تشابه ارزشی با یكدیگر داشتند گزارش كرده بودند كه حركتشان به سمت ارتباط دائم بیشتر شده است اما حضور و وجود نیازهای مكمل در میان زوجهای دارای ارتباط كوتاه مدت منجر به احساس لزوم ایجاد ارتباط مستمر نگشته بود ولی آن گروه از زوجهای دارای ارتباط بلند مدت كه بیشتر مكمل نیازهای همدیگر بوده اند گزارش كرده بودند كه به سمت ارتباط دائم در حركتند.

در حالیكه داشتن ارزشهای مشابه در میان زوجهایی با همین مدت ارتباط موجب تسهیل و تسریع پیشرفت ارتباط به سمت ازدواج نشده بود.

به هر ترتیب گفت و گو و تحقیق در مورد تئوری همسان همسری و نیازهای شخصیتی مكمل بین طرفداران هر كدام از این نظرات همچنان ادامه دارد ساروخانی معتقد است كه باید پذیرفت كه نظریه های همسان همسری و نیازهای شخصیتی مكمل در قلمرو منش ها و خلق و خوی انسانها همچنان در كنار یكدیگر مطرح خواهند بود تا روزی كه نتایج تحقیقات به یكی از دو نظریه صحه گذارد و سخنی از آلن ژایرارد كه می گوید طرفداران این دو نظریه هیچگاه از دلیل آوری خسته نمی شوند (ساروخانی
1371 ،71).

 

 

 

 

نقد نظریه:

در نقد نظریه نیازهای شخصیتی مكمل می توان به نكات زیر اشاره كرد:

1- جانبداری در انتخاب نیازها برای مطالعه : وینچ معیار گزینش استانداردی را برای تشخیص نیازهای ارائه شده توسط خودش را مطرح نمی كند ممكن است كه وی آن نیازها را (ولو بطور ناخودآگاه)
بگونه ای انتخاب كرده باشدكه متناسب با نقشهای مكمل در جامعه باشد مانند یك شوهر مسلط در مقابل یك زن احترام گذار. درحالیكه نیازهایی را كه ممكن است متناقض با نظریه فوق باشد را نادیده گرفته باشد.

2- چه زمانی كاملاً همانند وجود دارد؟ آنچه كه درست می نماید اینكه زوجهای داخلی كمتر از زوجهای كنترل وینچ همانندی دارند اما كمتر بودن به معنی مكمل بودن نیست تكمیل می بایست در بردارنده سطحی از همبستگی منفی بین دو نفر باشد نه یك همبستگی مثبت كوچكتر. یعنی بر اساس نظریه وینچ زمانی یك زوج می توانند با هم همساز باشند و نیازهای همدیگر را تكمیل نمایند كه از یك سری عدم همانندی ها برخوردار باشند و هر چه قدر این سطح همبستگی منفی و بیشتر باشد تكمیل بیشتر خواهد بود.

3-این امر غیر قابل قبول می نماید كه وقتی یكی از طرفین ازدواج صفت خاصی را دار است آن صفت برای هر دو به یك اندازه ارضاء كننده باشد مثلاً شاید بتوان قبول كرد كه یك مرد سلطه جو زن سلطه پذیری را به همسری برگزیند اما این را نمی توان پذیرفت كه یك زن سلطه جو، مرد سلطه پذیر و مطیعی را بر سایر مردان ترجیح دهد بعلاوه در اغلب جوامع از مرد انتظار تسلط و قدرت می رود و غالب مردان حتی اگر در نتیجه انجام آن از نظر روانی در شكنجه هم باشند اما به اینكار تظاهر می كنند بنابراین نظریه نیازهای مكمل به تأثیر عوامل اجتماعی بر مسخ ادراك افراد بی اعتنا مانده است.

4-تئوری نیازهای مكمل نمی گوید كه فرد در هر گروه واجد چه شرایطی باشد تا كسی را بیابد كه قادر باشد تمامی احتیاجاتش را برآورده كند فقط نشان می دهد به چه دلیل در هر گروهی تنها عده معدودی مورد توجه فرد قرار می گیرد. همچنین این تئوری “پیش بینی نمی كند كه كسانی كه نیازهای روانی همدیگر را برآورده كنند، الزاماً بعد از ازدواج خوشبخت خواهند شد آنان ممكن است سلیقه های متفاوت داشته و مفهوم تكالیف ناشی از نقش زن و شوهر در نظرشان متفاوت باشد و همین امر ممكن است باعث عدم موفقیت ازدواج آنها گردد (گود، 1352 ، 116-115).

5-تئوری نیازهای مكمل در انتخاب همسر در مورد جوامعی صادق است كه جریان همسرگزینی بر مبنای عشق صورت می گیرد در جوامعی كه ازدواجها ترتیب داده شده باشد این عامل به هیچ وجه در روند انتخاب همسر تأثیر نمی گذارد (پیشین ، 117).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *