نتیجه گیری: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت


دانلود پایان نامه

فصل پنجم:

 بحث و نتیجه گیری

در این تحقیق هم که با عنوان میزان ارتباط دلبستگی با انگیزه پیشرفت دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه آزاد واحد ابهر در سال تحصیلی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷ در تیر ماه صورت گرفت.

نقش دلبستگی های تحصیلی و شخصیتی بر روی میل و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در رشته روان شناسی در ترم های مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.

هر دو ابزار گردآوری اطلاعات از کتاب آزمون های روانی دکتر حمزه گنجی نشر ساوالان ۱۳۸۰ چاپ اول استخراج گردید. این کتاب تست های مختلف قابل اجرا در ایران را گردآوری کرده و در کتاب فوق با توضیحات مختصر و روش اجرا آورده است.

در این تحقیق نیز دو پرسشنامه به نام تائید خویشتن را توس که بسیار نزدیک به دلبستگی است و در ۳۰ ماده طراحی شده است، اجرا گردیده است. و انگیزه پیشرفت از آزمون روحیه رقابت در همین کتاب استخراج شده که روحیه رقابت همانا انگیزه پیشرفت را دربر دارد و از این دو پرسشنامه در طراحی داده ها و استخراج اعداد استفاده شده است.

پس از اجرای هر دو پرسشنامه در مورد ۳۰ تن از دانشجویان رشته روانشناسی در دسترس که در تیرماه و اوایل تیر در شهرهای ابهر و خرمدره و خوابگاه ها بسر می بردند و ثبت و استخراج داده های پرسشنامه ها که اولی شامل ۳۰ سؤال و دومی شامل ۲۸ سؤال بود. دو دسته اعداد به دست آمده دسته اول اعدادی شامل ۳۰ عدد دلبستگی دانشجویان که نهایت نمره ۱۵ را داشت و طبق استانداردهای تعریف شده نمرات بالای ۱۵ اغراق آمیز بوده و شامل دروغ های بهم بافته و عدم واقعیت های متعارف در مورد دانشجویان است و نمرات ثبت شده بین ۱۰ تا ۱۵ در حدود سی نفر را استخراج و در یک ستون عمودی ارائه نمودیم که برای عملیات آماری لازم به اجرا بوده است که بعد از اجرای آزمون و کسب نمرات در دو پرسش نامه جواب از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین انگیزه پیشرفت و سبکهای دلبستگی رابطه معنی داری وجود دارد. پس به همین صورت تحقیق حاضر با تحقیق ابطحی که بررسی راهبردهای مقابله و سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان که نتیجه تحقیق عبارت است از اینکه بین سلامت روانی و مقابله سبک های دلبستگی رابطه معنی داری وجود دارد که نتیجه تحقیق با تحقیق حاضر همخوان بوده است و همین طور تحقیق موسوی اردبیلی که تحت عنوان اضطراب و سبک های دلبستگی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان زنجان که نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که بین اضطراب و سبک های دلبستگی رابطه مثبت وجود دارد.

محدودیت های تحقیق :

 ۱ ) محدود بودن آزمودنی ها در یک مقطع تحصیلی دانشگاهی

۲ ) محدود بودن آزمودنی ها از لحاظ جنسیتی

۳ ) محدود بودن آزمودنی ها در یک سال تحصیلی.

پیشنهادات :

 ۱ ) تعمیم دادن آزمودنی ها در رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهی

۲ ) تعمیم دادن آزمودنی ها از لحاظ جنسیت

۳ ) استفاده از آزمودنی ها در سال های تحصیلی بالاتر.

 

منابع و مأخذ :

 ۱ ) گنجی، حمزه،(۱۳۸۵) .  روان سنجی شخصیت، انتشارات ساوالان، تهران،

۲ ) دلاور، علی،(۱۳۷۲ ).  روش های آماری در علوم تربیت، انتشارات پیام نور، تهران،

۳ ) عبدالعظیمی، کریم، (۱۳۷۹) تعلیم تربیت نامرئی، انتشارات رشد، تهران،  .

۴ ) پاکدامن، شهلا (۱۳۸۰). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه دکترای روان شناسی، دانشگاه تهران.

۵ ) بهزادی پور، س. (۱۳۸۵). رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرانی های مربوط به وزن در دختران نوجوان شهرستان شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

پاسخ نامه AAQ :

کاملاَ مخالف تاحدی مخالفم کمی مخالفم مطمئن نیستم کمی موافقم موافقم کاملاً موافقم
j k l m n o p ۱-
۱- £
  AAQ(2) j k l m n o p ۲- AAQ(2)
۲- £
  j k l m n o p ۳-
۳- £

 

 

مقیاس روحیۀ رقابت همکاری :

 دستورالعمل :

هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید و درجۀ موافقت خود با آن را، با استفاده از درجه بندی زیر، مشخص کنید :

۵ = کاملاً موافق، ۴ = موافق، ۳ = بدون نظر، ۲ = مخالف، ۱ = کاملاً مخالف

 ۱ اشخاصی که روش مرا پیش می گیرند، برایشان گران تمام می شود ۵
۲ بهترین راه برای وادار کردن مردم به انجام دادن کاری، فشار آوردن بر آنهاست ۵
۳  بد نیست که با مردم مقابله به مثل کنیم ۵
۴ به خیلی از مردم اعتماد نمی کنم ۵
۵ مهم است که با مردم مهربان باشیم ۵
۶  برای موفق شدن، می توان دیگران را زیر پا گذاشت ۵
۷ کار گروهی مهمتر از برنده شدن است ۵
۸ می خواهم موفق شوم، حتی اگر به قیمت از دست دادن دیگری باشد ۵
۹ هرگز نباید به مردم اجازه داد که دوباره کاری را امتحان کنند ۵
۱۰ طوری بازی می کنم که گویی زندگیم به آن وابسته است ۵
۱۱  خیلی با حرارت تر از سایر اعضای گروه خود بازی می کنم ۵
۱۲ در عشق نیز، مثل جنگ، همه ضربه ها مجاز است ۵
۱۳ انسانهای خوب بعد از همه می میرند ۵
۱۴  بازندگان در سطح پایین قرار می گیرند ۵
۱۵ گروه، از سرعت من کم می کند ۵
۱۶ باید با مردم به تفاهم رسید و آنها را مثل خود درنظر گرفت ۵
۱۷ شیوۀ کار من بهترین شیوه است ۵
۱۸ بهترین سیاست این است که هرکس برای خودش باشد ۵
۱۹ برای برنده شدن، به هر کاری دست می زنم ۵
۲۰  مهمترین کار در بازی، برنده شدن است ۵
۲۱ برای رسیدن به صلح جهانی، کشور ما باید بیشترین تلاش را بکند ۵
۲۲  دوست دارم به دیگران کمک کنم ۵
۲۳ ضرر شما، نفع من است ۵
۲۴ کسانی که همه رقابتهای مربوط به موفقیت را کنار می گذارند، برای همۀ جوانها الگو می شوند ۵
۲۵  هر اندازه بیشتر برنده می شوم، بیشتر احساس قدرت می کنم ۵
۲۶  دوست دارم که کل کلاس در امتحان قبول شود ۵
۲۷ سعی می کنم با مردم، بد حرف نزنم ۵
۲۸  دوست ندارم برای رسیدن به هدف، دیگران را تحت فشار قرار دهم ۵

نمره گذاری :

سؤالات ۵، ۷، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ باید در جهت عکس نمره گذاری شود (کاملاً موافق = ۱، موافق = ۲، بدون نظر = ۳، مخالف = ۴، کاملاً مخالف = ۵). نمرۀ هر یک از آنها را از ۶ کم کنید. آنگاه همۀ نمرات آزمون را جمع بزنید تا نتیجۀ کلی به دست آید.

مقایسۀ نتایج خود با نتایج دیگران (هنجارها) :

نتایج درصدها
مردان زنان
۵۳ ۴۶ ۱۵
۶۰ ۵۴ ۳۰
۶۸ ۶۳ ۵۰
۷۶ ۷۲ ۷۰
۸۳ ۸۰ ۸۵

 

مقیاس تأیید خویشتن راتوس :

دستورالعمل :

هر جملۀ این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند. برای نمره گذاری، معیار زیر را در نظر بگیرید!

۳+ : کاملاً درست

۲+ : درست

۱+ : تا اندازه ای درست

۱- : تا اندازه ای غلط

۲ – : غلط

۳ – : کاملاً غلط

۱ اکثر مردم خودشان را تائید می کنند و جسورتر از من هستند ۵
۲  به علت کمرویی، از بیرون رفتن با جنس مخالف خودداری می کنم ۵
۳ وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود، خیلی راحت اعتراض می کنم ۵
۴  مواظب هستم که به دیگران آسیب نرسانم، حتی اگر خودم آسیب ببینم ۵
۵ اگر فروشنده به زور بخواهد جنسی را که مورد علاقۀ من نیست نشان بدهد، به دشواری می گویم نه؟ ۵
۶ وقتی از من می خواهند کاری انجام دهم، همیشه می پرسم چرا ۵
۷ بارها اتفاق می افتد که به دنبال بحث جدی می گردم ۵
۸ سعی می کنم مثل اکثر کسانی که موقعیت مرا دارند پیشرفت کنم ۵
۹  واقعیت این است که مردم اغلب از من سوء استفاده می کنند ۵
۱۰ دوست دارم با افرادی که تازه آشنا شده ام و با افراد بیگانه وارد بحث شوم ۵
۱۱  اغلب نمی دانم که در مقابل جنس مخالف چه بگویم ۵
۱۲ در تلفن کردن به وزارتخانه ها یا ادارات دولتی تردید می کنم ۵
۱۳ دوست دارم تقاضای درخواست شغل را با پست بفرستم نه این که مصاحبه شوم ۵
۱۴ اینکه بخواهم اجناس خریداری شده را برگردانم ناراحت می شوم ۵
۱۵ اگر یکی از خویشاوندان مورد احترام مرا ناراحت کند، معمولاً خشم خود را فرو می خورم نه اینکه اظهار نارضایتی کنم ۵
۱۶ از این که مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح کردن سؤال پرهیز می کنم ۵
۱۷  به هنگام بحث، از ترس عصبانی شدن، کل بدنم می لرزد ۵
۱۸ اگر یک سخنران مشهور، چیزی بگوید که از نظر من غلط است، عقیدۀ خود را برای شنوندگان اعلام می کنم ۵
۱۹ از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می کنم ۵
۲۰ وقتی کار مهمی انجام می دهم، دوست دارم دیگران را در آن سهیم کنم ۵
۲۱ در مورد احساسات خود راحت و صادق هستم ۵
۲۲ اگر کسی در مورد من غیبت کند یا دورغ بگوید، هرچه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می کنم ۵
۲۳ اغلب برایم دشوار است که بگویم نه ۵
۲۴ اغلب سعی کرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرینم ۵
۲۵ در رستوران یا در جای دیگر، اگر انتظار من براورده نشود اعتراض می کنم ۵
۲۶  وقتی از من تعریف می شود، نمی دانم چه بگویم ۵
۲۷ اگر در سینما، افرادی که در کنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند، از آنها می خواهم که ساکت باشند یا دورتر بروند ۵
۲۸  در یک صف، هر کس بخواهد از من جلو بزند، مجبورش می کنم که منتظر نوبت خود باشد ۵
۲۹  در اظهارنظر درنگ نمی کنم ۵
۳۰ مواردی پیش می آید که لال می مانم ۵

نمره گذاری :

اولین مرحله نمره گذاری این مقیاس عبارت است از تغییر دادن علایم نمرات در جهت عکس. مثلاً، اگر برای سؤالات زیر، اعداد منفی نوشته اید، آنها را به اعداد مثبت تبدیل کنید. برعکس، در مقابل هر سؤالی که عدد مثبت نوشته اید، آن را به عدد منفی برگردانید.

۱۹ ۱۲ ۱
۲۳ ۱۳ ۲
۲۴ ۱۴ ۴
۲۶ ۱۵ ۵
۳۰ ۱۶ ۹
۱۷ ۱۱

 

پس از آنکه علایم نمرات سؤالات باید را تغییر دادید، نمرۀ نهایی خود را تعیین کنید. برای آنکه در جمع کردن نمرات مرتکب خطا نشوید، ابتدا اعداد مثبت بعد اعداد منفی را جمع بزنید، سپس آن دو را جمع جبری کنید.

مقایسۀ نتایج خود با نتایج دیگران (هنجارها) :

نتایج درصدها
۲۹- ۱۵
۱۵- ۳۰
۰ ۵۰
۱۵+ ۷۰
۲۹+ ۸۵

 

تأیید خویشتن :

تمرین تأیید خویشتن یکی از اولین فنونی است که درمانگران رفتارگرا در اواخر سالهای ۱۹۵۰ و اوایل سالهای ۱۹۶۰ گسترش داده اند. در اواخر سالهای ۱۹۶۰ و اوایل سالهای ۱۹۷۰، در حالی که تعداد زیادی از روان شناسان بالینی متخصص در روشهای رفتارگرایی کار خود را آغاز کرده بودند، گروههای تمرین تأیید خویشتن روز به روز زیادتر شد. هر چند که آنها، از بیست سال به این طرف محبوبیت خود را از دست داده اند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *