مقوله های شش گانه ناکامی و پرخاشگری در آزمون روزنزوایگ:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

مقوله های شش گانه ناکامی و پرخاشگری در آزمون روزنزوایگ :

 • بقای مانع ([۱]O-O) بنابراین معیار ، فرد از مانع و از افراد ناکام کننده که برحسب اتفاق پیش آ”مده ، آگاه است ، رفتارش نشان می دهد که : بی تفاوت ، میخکوب شده ، ناتوان از دنبال کردن هدف ، نمی تواند از شخصیت خود دفاع کند …. ناکام کنندگی موقعیت را مورد تایید قرار می دهد . پاسخ های او نشانه وجود استرسی فعال است که تمام وجودش را تهدید می کند این پاسخ ها ناتمام ، مانع شده و مبین حضور مانع است .

عکس العملهای که از تسلط مانع بروز می کند ، نشانه مرضی دارند ، در روانکاوی جزء رفتارهای هستند که در مفهوم والاگرایی[۲] و تبدیل سازی[۳] قرار می گیرند .

 • دفاع از خود ( ([۴]E-Dعکس العملهای دفاع از خود کم وبیش با استرسهای فعال تطبیق می کند . در این نوع استرسها « من » فرد ابتکار را به دست می گیرد تا از خود دفاع کند ، فرد در مقابل آنچه که حس می کند برای خودش و دیگران مخرب است پایداری نشان می دهد و رفتارش نمایشگر آن است . که موردتهدید قرا رگرفته و یا خود را در خطر تهدید می بیند . ملاحظه می شود که در حال آماده باش است . و می خواهد خود را حفظ کند .به طورکلی حالت پرخاشگری منفی و مخرب در سلوک فرد دیده می شود ، شکلی از خصومت رانسبت به محیط و نسبت به خود نشان می دهد . در برخی حالات می ترسد ، ترسی که ممکن است از احساس دست دادن پشتیبانی محیط اجتماعی باشد .
 • بقایای( [۵]N-P) نیاز در پاسخهای که دال بربقای نیاز دارد ، فرد استرس منفی ، سرد ، مزاحم بر آورده شدن نیاز می بیند . نیازهای ناکام شده معرف نوعی از پرخاشگری است که گاهی با خلاقیت همراه است . هدف رفتار فرد ارضای نیاز است که به وسیله ای ناخشنود شده است ، دنبال راه حلی می گردد که مناسب باموقعیت است : از یک نفر دیگر کمک می خواهد و می کوشد تا رفتار خود را به نحو مطلوب اصلاح کند و یا منتظر می ماند تا به مرور زمان برای آن راه حلی پیدا شود ، می کوشد تا از مانع بگذرد . و یا آن را دور بزند .
 • پرخاشگری بیرونی([۶]E-A) فرد ناکام سعی می کند ، فرد دیگری را مورد حمله قرار دهد ، فرد مورد حمله مستقیما مسئول ناکامی است یا اینکه مسئول نیست اما ، بوسیله فرد ناکام شده مسئول شناخته می شود ، به کمک مکانیسمهای دفاعی « جانشین سازی [۷]» و «برونفکنی » نقاط ضعف و خطاها و ناهنجاریهای خود را به دیگران نسبت می دهد . اضطراب وعصبانیت خود را نسبت به آنچه که مانع او شده ابراز می دارد و می خواهد تا آن دیگری برای حل مشکل اقدام کند .
 • پرخاشگری درونی ([۸] I-A)فرد ناکام شده بجای آنکه پرخاشگری خود را آزادانه بیان کند آن را به طرف خود بر می گرداند ، عکس العملهایش بر پایه دلهره نهاده شده است . ، خستگی فرد ناکام شده به سوی خود او بر می گردد، با شدت موفق به افسرده ساختن خود می گردد ، در جستجوی نوعی بدبختی برای تنبیه خود است .
 • ناپرخاشگری ( [۹]M-A)فرد نه خود ونه دیگری را مسئول نمی شمارد می کوشد تا از پرخاشگری ، پرهیز کند ، مکانیسم دفاعی که در اینجاظاهر می شود « واپس زدن [۱۰]» است .محرک عکس العملهای او بیشتر گرایش اجتماعی است . تا پرخاشگری ، عوامل نامطبوع از میدان آگاهی بیرون رانده شده است ، ولیکن موقعیتی که پذیرفته نشده می تواند رفتار فرد ناکام شده را رهبری کند .

فرد د رپاسخهایش از پرخاشگری پرهیز می کند و موقعیت ناکام کننده بدون اهمیت جلوه داده می شود . چنانکه گویی تقصیر کسی نیست ، اگر صبر کند موقعیت بهبود می یابد .

عوامل یازدهگانه ناکامی و پرخاشگری درآزمو ن روزنزوایگ :

 • ثبات بیرونی پرخاش ( E)[11]

این عامل مهم برخورد مقوله « تسلط مانع » و « پرخاشگری بیرونی » رانشان میدهد . مانع ناکام کننده با شدت وحدت وثبات دارد : فرد پرخاشگری و اعتراض در برابر اشیاء بی جان و یا ناراحتی خود را از شانس یا بدبختی ابراز می کنند .

 • ثبات درونی پرخاش (I)[12]

این عامل مهم برخورد مقوله « تسلط مانع » و « پرخاشگری درونی » است مانع ناکام کننده تعبیر نمی شود و حتی در برخی موارد در بعضی از حالات ، سودمند هم معرفی می گردد و فرد خود را موجبی برای ناراحتی دیگران می داند وازاینکه وارد ماجرایی شود که موجب ناراحتی دیگران گردد خوشحال نیست . در پاسخهای خود وجود ناکامی رامنکر می شود ، نمی گذارد دیگران از ناراحتی او باخبر شوند .

 • ثبات در ناپرخاشگری (M)[13]

این عامل محل برخورد مقوله « تسلط مانع » و « ناپرخاشگری » است . مانعی که در موقعیت ناکامی وجود دارد کوچک شمرده می شود تاحدی که به نظر می رسد که مانع وجود ندارد . عکس العمل برای حفظ وضعیت خود ، ناراحتی از دست دادن آبرو ، بی تفاوتی واقعی آشکارا و یا پوشیده است .

 • تنبیه به سرزنش بیرونی ( E)[14]

این عامل محل تلاقی مقوله « پرخاشگری بیرونی » و « دفاع از خود » است . و نشان می دهد که پرخاشگری به طور اخذ علیه فرد دیگری هدایت شده . تنش خود را تخلیه می کند و بدین وسیله رضایت حاصل می کند ، مایل است که فرد دیگری را به منزله علت برای ناکامیهای روزانه خود بداند . فرد مبارزه جویی خود را حفظ کرده و جنبه دفاعی به خود می گیرد ، کنایه می زند و خصومت نشان می دهد و می کوشد تا با تمسخر مخاطب خود را بخنداند .

 • عامل ( E)معرف نوعی از تغیرات عامل( E است .

در این حالت فرد با پرخاشگری منکر حملات می شود که به او نسبت می دهند و مبارزه جوی خود را به صورت دفاع از خود نشان می دهد .

 • تنبیه و سرزنش درونی (I)[15]

مرکز تلاقی مقوله « پرخاشگری درونی » و«  دفاع از خود »است فرد ناکام شده پرخاشگری را به خودش بر می گرداند . مسئولیت خود را می پذیرد ، آن را از بخت خود می داند و « پرخاشگری به خود[۱۶] » است : کنایه گویی وکنترل را در باره خود اجرا می کند و می کوشد تا بنحوی « خود آزارانه [۱۷]» خویشتن را مورد تمسخر قرار دهد .

 • عامل (I)معرف نوعی از تغییرات عامل (I)است

فرد اشتباه را می پذیرد و اما گناهکاری آن را نمی پذیرد و معتقد است که موقعیت در بروز خطا اجتناب ناپذیر است . کاستن مسئولیت خود و دخالت دادن عوامل غیره منتظره درحادثه ای که اتفاق افتاده است .

 • بدون تنبیه و سرزنش (M)[18]

محل تلاقی مقوله « ناپرخاشگری » و « دفاع از خود است . موقعیت آن طور است که مورد توجه قرا رنمی گیرد . و فرد ناکام کننده غایب است . احساس گناهکاری کنار گذاشته شده است . و فرد از تحقیر کردن دیگران صرفه نظر می کند و آن را متوجه بی مبالاتی موقعیت می سازد .

 • مقاومت بیرونی (e)[19]

محل تلاقی مقوله « بقای نیاز » و «پرخاشگری بیرونی » است فرد ناکام شده با اصرار راه حل مشکلات موقعیت ناکام کننده را از فرد دیگری انتظار دارد . درخواستهای او با حالت دستور دادن و وابسته بودن به دیگران همراه است .  درخواست کمک را با صراحت و آشکار انجام می دهد .

 • مقاومت درونی (I)

محل تلاقی مقوله « بقای نیاز » « و پرخاشگری درونی» است  فرد راه حلهایی که همراه بااحساس گناهکاری برای حل مشکل ارائه می دهد  . پاسخها از یک طرف ابتکار و آماده ساختن وضع را از طرف فرد نشان می دهد . و ازطرفی با احساس امنیت و کهتری همراه است .

 • بدو ن مقاومت (m)[20]

محل تلاقی مقوله « بقای نیاز » و « ناپرخاشگری » است فرد انتظار دارد که وقت ، شرایط و زمان را ه حل مشکل او را فراهم سازد . و مساعد نماید .در عکس العملهای خود شکیبایی و اطاعت نشان می دهد وبه قضا و قدر معتقد است .

شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ :

-آزمون دارای پاسخ نامه است ، که شامل بیست و چهار شماره برای ثبت پاسخها در موقعیت های بیست و چهار گانه می باشد . اگر آزمون به صورت انفرادی مورد استفاده قرا ربگیرد ، در ستون مقابل هر پاسخ رفتار آزمایش شونده ثبت می گردد ، سپس کدی را که برای هر آزمون تشخیص داده شده ، را در ستون چپ ثبت می نماید .

 • گزارشنامه آزمون : در گزارشنامه آزمون ، نمراتی هست که از ترکیب شدن نمرات عامل ناکامی حاصل می شوند . این نمرات معرف خصیصه های عمومی فرد است . و ما آنهارا به منزله عوامل قطعی و نمایش دهنده رفتار ثابت او می دانیم و مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهیم .

(روزنزوایگ ۱۹۷۴) مواردی که در گزارشنامه وجود دارد عبارت است از :

 • تطابق با گروه ( G.C.R)[21]این مفهوم نشانگر انطباق پاسخهای آزمایش شونده با حد متوسط پاسخهای جمعیتی است . که او را در آن قرار دارد . در آزمون روزنزوایگ مانند سایر آزمونهای برونفکنی نتیجه نشانگر خیلی بالا نیست ، بلکه مهمترین نتیجه از آن کسی است که با نتایج حد متوسط گروه عادی مورد مطالعه منطبق باشد .

نمرات انطباق با گروه ( G.C.R)است برای مشخص کردن ناسازگاری احتمالی فرد یا گروه است ویابه عبارت دیگر به این نمره خوب ویاد بدسازگاری آزمایش شونده را متمایز می کند ، برای این منظور نتایج تحقیقی که درباره عادات اجتماعی و سازگاری کودکان انجام شده نقل می شود :

( روزنزوایگ ۱۹۶۲)

-گروه اول : سازگاری مطلوب دارند ، روابط اجتماعی خوب ، دوستانش آنان را به خوبی می پذیرند ، تمایل پرخاشگرانه به دستور دادن ویا فرمان دادن به دیگران را ندارد .

 • گروه دوم : سازگاری مطلوب دارند ، نا پر خاشگرانه اند ، دوستانشان آنها را به خوبی پذیرفته ولی نقش فرمان دادن و تسلط طلبانه دارند .
 • گروه سوم : ترسو، خجالتی و جزء کسانی هستند که می خواهند وسیله گروه مورد قبول قرار بگیرند ، ولی به علت عدم اطمینان با دیگران روابطی مطبوع و متغیر دارند .
 • گروه چهارم : پرخاشگر و ویران کننده اند . شامل آنهایی است که سازگاری اجتماعی ضعیفی دارند ، خصومت خود را نسبت به دیگران با نیش خند و گاهی با حمله بدنی نشان می دهند
 • گروه پنجم : غیر اجتماعی در خود فرو رفته اند ، شامل آنهایی است که علاقه کمی به روابط اجتماعی دارند و ترجیج می دهند که مطالعه و بازی را به تنهایی انجام دهند .
 • نتایج با توجه به عوامل تجزیه و تحلیل آزمون برای گروههای پنجگانه به شرح زیر است .
 • گروه اول : نمره (O- D),( E-A) پایین است و نمره ( E –D),(I –A)بالا است ونمره( N –P),(M-A) ضعیف است .
 • گروه دوم نمره( E-D),(E-A) بالا است و نمره(..),(I,-A) پایین است ونمره ( N-P)(M-A)پایین است .
 • گروه سوم نمره( E-D),(E-A)( پایین است نمره( O-D),(I-A) بالا است و نمره (N-P),(M-A)بالااست .
 • گروه چهارم نمره ( E-D),(N-P),(I-A)قوی است نمره(I,-A) (..) پایین است و نمره(M-A).. …بالااست .
 • گروه پنجم نمره E-A) )پایین است نمره ),(I-A)خیلی بالا است و نمره( N-P)(M- A) خیلی بالا است .
 • انگارها[۲۲] صورتهای تازه ای هستند که به ارقام تابلو نیمرخها داده می شود ، انگارها ، تسلط عوامل « یا نحو پاسخ دادن » را در گزارشنامه آزمایش شونده ، خلاصه می کند ، عواملی که تسلط دارند هم از لحاظ « جهت » و هم ازلحاظ مقوله ای که در آن قرا ردارند متمایز می نماید .

الف ) انگاره یک : نحوه تسلط جهت پاسخ ها است بدون در نظر گرفتن مقوله آن بدین ترتیب که نمرات( M-A),(I-A),(E-A) را برحسب فراوانی تصاعدی ردیف می کند و رابطه مبنی آنها را با علامت ( کوچکتر ) (بزرگتر) و یا (مساوی =) مشخص می کند . ( مخصوص بزرگسالان و نوجوانان )

ب ) انگاره کلی کلاسیک : برای تعین این انگاره سه تا یازده عاملی را که زمینه ساز پاسخ ها هستند با توجه به نمره خا م آنها و با توجه به اینکه بیشترین نمره را آورده باشند انتخاب می کنیم و رابطه نسبی آنها را با علائم یاد شده مشخص می نمایم ، بدین ترتیب پاسخ ها را که بیشتر از همه بروز می کند ، متمایز می نمایم ( کرامر ۱۹۷۰) ( مخصوص کودکان و نوجوانان و بزرگسالان)

ج) انگاره من برتر : برای تعین این انگاره عاملهای(E),(I) را با سایر عوامل نمره گذاری مقایسه کرده برای اینکه نحوه پاسخهای آزمایش شونده را در موقعیتهای که در برابر امتناع « من برتر » قرا ر می گیرد ، نشان می دهد و پاسخهای بدست آمده به ما این امکان را می دهد که درجه مسئولیت پذیری آزمایش شونده را سنجیده  این کار را در مقایسه با پاسخهای که در آن اعتراض و انتقاد را می پذیرد و یا آن را متوجه دیگران می کند ، انجام می دهیم . ( روزنزوایگ ۱۹۶۳)

 • گرایشها :[۲۳] گرایش نشان می دهد که عکس العملهای آزمایش شونده چگونه از یک جهت به جهت دیگر به طور معنی دار تغییر می کند .و تغییراتی از این نوع مهم است زیرا رویه آزمایش شونده را در برابر عکس العملهای خود نشان می دهد .

-هر چه تعداد گرایشها کمتر باشد سازگاری آزمایش شونده بیشتر است وجود گرایشها با توقف خصومت و افزایش احساسهای گناهکاری همراه است وظهور گرایشها نوعی بی ثباتی در پاسخ ها را ایجاد می کند که در نتیجه یکی از نشانه های اساسی « گذشت در برابر ناکامی » است . و افرادی که دارای گرایش هستند در « بروز پرخاشگری دچار تعارض می شوند . » یعنی :

-افزایش احسا س گناهکاری بر اثر افزایش عاملهای (I-A)

 • کاهش آشکار پرخاشگری بر اثر کاهش نمرات عاملها ی(E-A)
 • افزایش امتناعها و توقفها بر اثر افزایش (M-A)
 • ( اگر بپذیریم که افزایش تعداد گرایشها نشان نا آرامی و بی قرار است این نکته خود با کاهش «دفاع از خود » کاهش « سازگاری با معیارهای اجتماعی » کاهش پاسخهای « من برتر » و افزایش پاسخها « بدون تنبیه و سرزنش » همراه است ).« پیشو ۱۹۶۵»

لازم به ذکر است که آزمون روزنزوایگ برای شناخت رفتارهای بیمار گونه نیز مورد استفاده قرار می گیرد . « گذشت دربرابر ناکامی [۲۴]» مهارت فرد در به تاخیر انداختن خواسته ها و لذت های آنی است . و در معنای وسیعتر ، معرف انطباق با واقعیت ، سازگاری روانی – زیستی و بالاخره تکامل رشد فرد است . اگر در ‎آزمایش شونده ای عکس العملهای نامتناسبی در دفاع ازخود نشان داده شود توانایی گذشت او در برابر ناکامی ضعیف است واین ضعف با تشدید و برونی شدن رفتار پرخاشگرانه بیشتر می شود . که این شرایطی با حالات نوروز ویا حتی پسیکوز سروکار داشته که عکس حالت سلامت روانی است . چو ن در سلامت روانی گذشت فرد در برابر ناکامی بالا است .

حتی ممکن است در مواردی که گذشت در برابر ناکامی اصلا وجود ندارد ، اثری از « عقده های روانی [۲۵]» مشهود گردد.

[۱] Obstic- Defency

[۲] Sublimation

[۳] Conrevsion

[۴] Defense dumoi

[۵] Persisence de basoin

[۶] Extragressire

[۷] Substitition

[۸] Intrihressive

[۹] Inagressive

[۱۰] Refoulement

[۱۱] Extripedetif

[۱۲] Intropedetif

[۱۳] Impedetif

[۱۴] Extripunitif

[۱۵] Intropinitif

[۱۶] Auto  pu nition

[۱۷] Masochistis

[۱۸] Impuintif

[۱۹] Extripersistif

[۲۰] Impersistif

[۲۱] Groupe Confirmity  teting

[۲۲] Pallerns

[۲۳] Tendances

[۲۴] To  lerince  a la F rustration

[۲۵] Complexes

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *