مقوله های شش گانه ناكامی و پرخاشگری در آزمون روزنزوایگ:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

مقوله های شش گانه ناكامی و پرخاشگری در آزمون روزنزوایگ :

 • بقای مانع ([1]O-O) بنابراین معیار ، فرد از مانع و از افراد ناكام كننده كه برحسب اتفاق پیش آ”مده ، آگاه است ، رفتارش نشان می دهد كه : بی تفاوت ، میخكوب شده ، ناتوان از دنبال كردن هدف ، نمی تواند از شخصیت خود دفاع كند …. ناكام كنندگی موقعیت را مورد تایید قرار می دهد . پاسخ های او نشانه وجود استرسی فعال است كه تمام وجودش را تهدید می كند این پاسخ ها ناتمام ، مانع شده و مبین حضور مانع است .

عكس العملهای كه از تسلط مانع بروز می كند ، نشانه مرضی دارند ، در روانكاوی جزء رفتارهای هستند كه در مفهوم والاگرایی[2] و تبدیل سازی[3] قرار می گیرند .

 • دفاع از خود ( ([4]E-Dعكس العملهای دفاع از خود كم وبیش با استرسهای فعال تطبیق می كند . در این نوع استرسها « من » فرد ابتكار را به دست می گیرد تا از خود دفاع كند ، فرد در مقابل آنچه كه حس می كند برای خودش و دیگران مخرب است پایداری نشان می دهد و رفتارش نمایشگر آن است . كه موردتهدید قرا رگرفته و یا خود را در خطر تهدید می بیند . ملاحظه می شود كه در حال آماده باش است . و می خواهد خود را حفظ كند .به طوركلی حالت پرخاشگری منفی و مخرب در سلوك فرد دیده می شود ، شكلی از خصومت رانسبت به محیط و نسبت به خود نشان می دهد . در برخی حالات می ترسد ، ترسی كه ممكن است از احساس دست دادن پشتیبانی محیط اجتماعی باشد .
 • بقایای( [5]N-P) نیاز در پاسخهای كه دال بربقای نیاز دارد ، فرد استرس منفی ، سرد ، مزاحم بر آورده شدن نیاز می بیند . نیازهای ناكام شده معرف نوعی از پرخاشگری است كه گاهی با خلاقیت همراه است . هدف رفتار فرد ارضای نیاز است كه به وسیله ای ناخشنود شده است ، دنبال راه حلی می گردد كه مناسب باموقعیت است : از یك نفر دیگر كمك می خواهد و می كوشد تا رفتار خود را به نحو مطلوب اصلاح كند و یا منتظر می ماند تا به مرور زمان برای آن راه حلی پیدا شود ، می كوشد تا از مانع بگذرد . و یا آن را دور بزند .
 • پرخاشگری بیرونی([6]E-A) فرد ناكام سعی می كند ، فرد دیگری را مورد حمله قرار دهد ، فرد مورد حمله مستقیما مسئول ناكامی است یا اینكه مسئول نیست اما ، بوسیله فرد ناكام شده مسئول شناخته می شود ، به كمك مكانیسمهای دفاعی « جانشین سازی [7]» و «برونفكنی » نقاط ضعف و خطاها و ناهنجاریهای خود را به دیگران نسبت می دهد . اضطراب وعصبانیت خود را نسبت به آنچه كه مانع او شده ابراز می دارد و می خواهد تا آن دیگری برای حل مشكل اقدام كند .
 • پرخاشگری درونی ([8] I-A)فرد ناكام شده بجای آنكه پرخاشگری خود را آزادانه بیان كند آن را به طرف خود بر می گرداند ، عكس العملهایش بر پایه دلهره نهاده شده است . ، خستگی فرد ناكام شده به سوی خود او بر می گردد، با شدت موفق به افسرده ساختن خود می گردد ، در جستجوی نوعی بدبختی برای تنبیه خود است .
 • ناپرخاشگری ( [9]M-A)فرد نه خود ونه دیگری را مسئول نمی شمارد می كوشد تا از پرخاشگری ، پرهیز كند ، مكانیسم دفاعی كه در اینجاظاهر می شود « واپس زدن [10]» است .محرك عكس العملهای او بیشتر گرایش اجتماعی است . تا پرخاشگری ، عوامل نامطبوع از میدان آگاهی بیرون رانده شده است ، ولیكن موقعیتی كه پذیرفته نشده می تواند رفتار فرد ناكام شده را رهبری كند .

فرد د رپاسخهایش از پرخاشگری پرهیز می كند و موقعیت ناكام كننده بدون اهمیت جلوه داده می شود . چنانكه گویی تقصیر كسی نیست ، اگر صبر كند موقعیت بهبود می یابد .

عوامل یازدهگانه ناكامی و پرخاشگری درآزمو ن روزنزوایگ :

 • ثبات بیرونی پرخاش ( E)[11]

این عامل مهم برخورد مقوله « تسلط مانع » و « پرخاشگری بیرونی » رانشان میدهد . مانع ناكام كننده با شدت وحدت وثبات دارد : فرد پرخاشگری و اعتراض در برابر اشیاء بی جان و یا ناراحتی خود را از شانس یا بدبختی ابراز می كنند .

 • ثبات درونی پرخاش (I)[12]

این عامل مهم برخورد مقوله « تسلط مانع » و « پرخاشگری درونی » است مانع ناكام كننده تعبیر نمی شود و حتی در برخی موارد در بعضی از حالات ، سودمند هم معرفی می گردد و فرد خود را موجبی برای ناراحتی دیگران می داند وازاینكه وارد ماجرایی شود كه موجب ناراحتی دیگران گردد خوشحال نیست . در پاسخهای خود وجود ناكامی رامنكر می شود ، نمی گذارد دیگران از ناراحتی او باخبر شوند .

 • ثبات در ناپرخاشگری (M)[13]

این عامل محل برخورد مقوله « تسلط مانع » و « ناپرخاشگری » است . مانعی كه در موقعیت ناكامی وجود دارد كوچك شمرده می شود تاحدی كه به نظر می رسد كه مانع وجود ندارد . عكس العمل برای حفظ وضعیت خود ، ناراحتی از دست دادن آبرو ، بی تفاوتی واقعی آشكارا و یا پوشیده است .

 • تنبیه به سرزنش بیرونی ( E)[14]

این عامل محل تلاقی مقوله « پرخاشگری بیرونی » و « دفاع از خود » است . و نشان می دهد كه پرخاشگری به طور اخذ علیه فرد دیگری هدایت شده . تنش خود را تخلیه می كند و بدین وسیله رضایت حاصل می كند ، مایل است كه فرد دیگری را به منزله علت برای ناكامیهای روزانه خود بداند . فرد مبارزه جویی خود را حفظ كرده و جنبه دفاعی به خود می گیرد ، كنایه می زند و خصومت نشان می دهد و می كوشد تا با تمسخر مخاطب خود را بخنداند .

 • عامل ( E)معرف نوعی از تغیرات عامل( E است .

در این حالت فرد با پرخاشگری منكر حملات می شود كه به او نسبت می دهند و مبارزه جوی خود را به صورت دفاع از خود نشان می دهد .

 • تنبیه و سرزنش درونی (I)[15]

مركز تلاقی مقوله « پرخاشگری درونی » و«  دفاع از خود »است فرد ناكام شده پرخاشگری را به خودش بر می گرداند . مسئولیت خود را می پذیرد ، آن را از بخت خود می داند و « پرخاشگری به خود[16] » است : كنایه گویی وكنترل را در باره خود اجرا می كند و می كوشد تا بنحوی « خود آزارانه [17]» خویشتن را مورد تمسخر قرار دهد .

 • عامل (I)معرف نوعی از تغییرات عامل (I)است

فرد اشتباه را می پذیرد و اما گناهكاری آن را نمی پذیرد و معتقد است كه موقعیت در بروز خطا اجتناب ناپذیر است . كاستن مسئولیت خود و دخالت دادن عوامل غیره منتظره درحادثه ای كه اتفاق افتاده است .

 • بدون تنبیه و سرزنش (M)[18]

محل تلاقی مقوله « ناپرخاشگری » و « دفاع از خود است . موقعیت آن طور است كه مورد توجه قرا رنمی گیرد . و فرد ناكام كننده غایب است . احساس گناهكاری كنار گذاشته شده است . و فرد از تحقیر كردن دیگران صرفه نظر می كند و آن را متوجه بی مبالاتی موقعیت می سازد .

 • مقاومت بیرونی (e)[19]

محل تلاقی مقوله « بقای نیاز » و «پرخاشگری بیرونی » است فرد ناكام شده با اصرار راه حل مشكلات موقعیت ناكام كننده را از فرد دیگری انتظار دارد . درخواستهای او با حالت دستور دادن و وابسته بودن به دیگران همراه است .  درخواست كمك را با صراحت و آشكار انجام می دهد .

 • مقاومت درونی (I)

محل تلاقی مقوله « بقای نیاز » « و پرخاشگری درونی» است  فرد راه حلهایی كه همراه بااحساس گناهكاری برای حل مشكل ارائه می دهد  . پاسخها از یك طرف ابتكار و آماده ساختن وضع را از طرف فرد نشان می دهد . و ازطرفی با احساس امنیت و كهتری همراه است .

 • بدو ن مقاومت (m)[20]

محل تلاقی مقوله « بقای نیاز » و « ناپرخاشگری » است فرد انتظار دارد كه وقت ، شرایط و زمان را ه حل مشكل او را فراهم سازد . و مساعد نماید .در عكس العملهای خود شكیبایی و اطاعت نشان می دهد وبه قضا و قدر معتقد است .

شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ :

-آزمون دارای پاسخ نامه است ، كه شامل بیست و چهار شماره برای ثبت پاسخها در موقعیت های بیست و چهار گانه می باشد . اگر آزمون به صورت انفرادی مورد استفاده قرا ربگیرد ، در ستون مقابل هر پاسخ رفتار آزمایش شونده ثبت می گردد ، سپس كدی را كه برای هر آزمون تشخیص داده شده ، را در ستون چپ ثبت می نماید .

 • گزارشنامه آزمون : در گزارشنامه آزمون ، نمراتی هست كه از تركیب شدن نمرات عامل ناكامی حاصل می شوند . این نمرات معرف خصیصه های عمومی فرد است . و ما آنهارا به منزله عوامل قطعی و نمایش دهنده رفتار ثابت او می دانیم و مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهیم .

(روزنزوایگ 1974) مواردی كه در گزارشنامه وجود دارد عبارت است از :

 • تطابق با گروه ( G.C.R)[21]این مفهوم نشانگر انطباق پاسخهای آزمایش شونده با حد متوسط پاسخهای جمعیتی است . كه او را در آن قرار دارد . در آزمون روزنزوایگ مانند سایر آزمونهای برونفكنی نتیجه نشانگر خیلی بالا نیست ، بلكه مهمترین نتیجه از آن كسی است كه با نتایج حد متوسط گروه عادی مورد مطالعه منطبق باشد .

نمرات انطباق با گروه ( G.C.R)است برای مشخص كردن ناسازگاری احتمالی فرد یا گروه است ویابه عبارت دیگر به این نمره خوب ویاد بدسازگاری آزمایش شونده را متمایز می كند ، برای این منظور نتایج تحقیقی كه درباره عادات اجتماعی و سازگاری كودكان انجام شده نقل می شود :

( روزنزوایگ 1962)

-گروه اول : سازگاری مطلوب دارند ، روابط اجتماعی خوب ، دوستانش آنان را به خوبی می پذیرند ، تمایل پرخاشگرانه به دستور دادن ویا فرمان دادن به دیگران را ندارد .

 • گروه دوم : سازگاری مطلوب دارند ، نا پر خاشگرانه اند ، دوستانشان آنها را به خوبی پذیرفته ولی نقش فرمان دادن و تسلط طلبانه دارند .
 • گروه سوم : ترسو، خجالتی و جزء كسانی هستند كه می خواهند وسیله گروه مورد قبول قرار بگیرند ، ولی به علت عدم اطمینان با دیگران روابطی مطبوع و متغیر دارند .
 • گروه چهارم : پرخاشگر و ویران كننده اند . شامل آنهایی است كه سازگاری اجتماعی ضعیفی دارند ، خصومت خود را نسبت به دیگران با نیش خند و گاهی با حمله بدنی نشان می دهند
 • گروه پنجم : غیر اجتماعی در خود فرو رفته اند ، شامل آنهایی است كه علاقه كمی به روابط اجتماعی دارند و ترجیج می دهند كه مطالعه و بازی را به تنهایی انجام دهند .
 • نتایج با توجه به عوامل تجزیه و تحلیل آزمون برای گروههای پنجگانه به شرح زیر است .
 • گروه اول : نمره (O- D),( E-A) پایین است و نمره ( E –D),(I –A)بالا است ونمره( N –P),(M-A) ضعیف است .
 • گروه دوم نمره( E-D),(E-A) بالا است و نمره(..),(I,-A) پایین است ونمره ( N-P)(M-A)پایین است .
 • گروه سوم نمره( E-D),(E-A)( پایین است نمره( O-D),(I-A) بالا است و نمره (N-P),(M-A)بالااست .
 • گروه چهارم نمره ( E-D),(N-P),(I-A)قوی است نمره(I,-A) (..) پایین است و نمره(M-A).. …بالااست .
 • گروه پنجم نمره E-A) )پایین است نمره ),(I-A)خیلی بالا است و نمره( N-P)(M- A) خیلی بالا است .
 • انگارها[22] صورتهای تازه ای هستند كه به ارقام تابلو نیمرخها داده می شود ، انگارها ، تسلط عوامل « یا نحو پاسخ دادن » را در گزارشنامه آزمایش شونده ، خلاصه می كند ، عواملی كه تسلط دارند هم از لحاظ « جهت » و هم ازلحاظ مقوله ای كه در آن قرا ردارند متمایز می نماید .

الف ) انگاره یك : نحوه تسلط جهت پاسخ ها است بدون در نظر گرفتن مقوله آن بدین ترتیب كه نمرات( M-A),(I-A),(E-A) را برحسب فراوانی تصاعدی ردیف می كند و رابطه مبنی آنها را با علامت ( كوچكتر ) (بزرگتر) و یا (مساوی =) مشخص می كند . ( مخصوص بزرگسالان و نوجوانان )

ب ) انگاره كلی كلاسیك : برای تعین این انگاره سه تا یازده عاملی را كه زمینه ساز پاسخ ها هستند با توجه به نمره خا م آنها و با توجه به اینكه بیشترین نمره را آورده باشند انتخاب می كنیم و رابطه نسبی آنها را با علائم یاد شده مشخص می نمایم ، بدین ترتیب پاسخ ها را كه بیشتر از همه بروز می كند ، متمایز می نمایم ( كرامر 1970) ( مخصوص كودكان و نوجوانان و بزرگسالان)

ج) انگاره من برتر : برای تعین این انگاره عاملهای(E),(I) را با سایر عوامل نمره گذاری مقایسه كرده برای اینكه نحوه پاسخهای آزمایش شونده را در موقعیتهای كه در برابر امتناع « من برتر » قرا ر می گیرد ، نشان می دهد و پاسخهای بدست آمده به ما این امكان را می دهد كه درجه مسئولیت پذیری آزمایش شونده را سنجیده  این كار را در مقایسه با پاسخهای كه در آن اعتراض و انتقاد را می پذیرد و یا آن را متوجه دیگران می كند ، انجام می دهیم . ( روزنزوایگ 1963)

 • گرایشها :[23] گرایش نشان می دهد كه عكس العملهای آزمایش شونده چگونه از یك جهت به جهت دیگر به طور معنی دار تغییر می كند .و تغییراتی از این نوع مهم است زیرا رویه آزمایش شونده را در برابر عكس العملهای خود نشان می دهد .

-هر چه تعداد گرایشها كمتر باشد سازگاری آزمایش شونده بیشتر است وجود گرایشها با توقف خصومت و افزایش احساسهای گناهكاری همراه است وظهور گرایشها نوعی بی ثباتی در پاسخ ها را ایجاد می كند كه در نتیجه یكی از نشانه های اساسی « گذشت در برابر ناكامی » است . و افرادی كه دارای گرایش هستند در « بروز پرخاشگری دچار تعارض می شوند . » یعنی :

-افزایش احسا س گناهكاری بر اثر افزایش عاملهای (I-A)

 • كاهش آشكار پرخاشگری بر اثر كاهش نمرات عاملها ی(E-A)
 • افزایش امتناعها و توقفها بر اثر افزایش (M-A)
 • ( اگر بپذیریم كه افزایش تعداد گرایشها نشان نا آرامی و بی قرار است این نكته خود با كاهش «دفاع از خود » كاهش « سازگاری با معیارهای اجتماعی » كاهش پاسخهای « من برتر » و افزایش پاسخها « بدون تنبیه و سرزنش » همراه است ).« پیشو 1965»

لازم به ذكر است كه آزمون روزنزوایگ برای شناخت رفتارهای بیمار گونه نیز مورد استفاده قرار می گیرد . « گذشت دربرابر ناكامی [24]» مهارت فرد در به تاخیر انداختن خواسته ها و لذت های آنی است . و در معنای وسیعتر ، معرف انطباق با واقعیت ، سازگاری روانی – زیستی و بالاخره تكامل رشد فرد است . اگر در ‎آزمایش شونده ای عكس العملهای نامتناسبی در دفاع ازخود نشان داده شود توانایی گذشت او در برابر ناكامی ضعیف است واین ضعف با تشدید و برونی شدن رفتار پرخاشگرانه بیشتر می شود . كه این شرایطی با حالات نوروز ویا حتی پسیكوز سروكار داشته كه عكس حالت سلامت روانی است . چو ن در سلامت روانی گذشت فرد در برابر ناكامی بالا است .

حتی ممكن است در مواردی كه گذشت در برابر ناكامی اصلا وجود ندارد ، اثری از « عقده های روانی [25]» مشهود گردد.

[1] Obstic- Defency

[2] Sublimation

[3] Conrevsion

[4] Defense dumoi

[5] Persisence de basoin

[6] Extragressire

[7] Substitition

[8] Intrihressive

[9] Inagressive

[10] Refoulement

[11] Extripedetif

[12] Intropedetif

[13] Impedetif

[14] Extripunitif

[15] Intropinitif

[16] Auto  pu nition

[17] Masochistis

[18] Impuintif

[19] Extripersistif

[20] Impersistif

[21] Groupe Confirmity  teting

[22] Pallerns

[23] Tendances

[24] To  lerince  a la F rustration

[25] Complexes

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *