مروری بر تحقیقات مرتبط :پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه

مروری بر تحقیقات مرتبط :

پی برس و دانهم (۱۹۸۴). وربل (۱۹۹۰). تعهد سازمانی را در مقابل ویژگیهای شخصی (سن، جنس، سابقه قدمت). بررسی نموده و دریافتند که سن با تعهد سازمانی مدیران صنایع خدماتی همبستگی مثبت دارد. همچنین در تحقیق دیگری که توسط گلیسین (۱۹۹۸).، موریس (۱۹۹۰). و ایسترز (۱۹۹۱). انجام شده است آنها دریافتند کارکنانی که سابقه خدمت بیشتری دارند نسبت به تازه کارها از تعهد بالاتری برخوردار هستند.(حمیدی وکشتی دار،۱۳۸۲،ص۴۶).

همچنین تعهد سازمانی که بوسیله پرسشنامه(ocq). (پورتر وهمکاران،۱۹۷۴).انجام شده است رابطه ای مثبت((r=.17 ، p<.01 بین سن و تعهد سازمانی را بیان می کند. (هاوکینز،۱۹۹۸، ص۱۴).

کارکنان مسن تروآنان که دارای سابقه کار هستند وآنان که از سطح بازده کاری خویش راضی اند وبه سطوح بالاتر تعهد سازمانی نسبت به دیگران، گرایش دارند(استرون ،۱۳۷۴،ص۷۶).

تحقیقات زیادی (انگل و پری۱۹۸۱،گولد۱۹۷۵،سولیوان۱۹۸۲). نشان داده است که زنان از تعهد بیشتری نسبت به مردان در سازمان برخوردارند(روودن،۲۰۰۰،ص۳۰).

ماتیو و زاجاک (۱۹۹۰). نیز دریافتند که زنان به سازمان متعهدتر از مردان می باشند.(جوینر و باکالیس،۲۰۰۶،ص۴۴۱).

کیرچ می یر(۱۹۹۵).،گوئل و ساین(۲۰۰۲). دریافتند که تعهد با جنسیت (مونث). رابطه ای مثبت داشته و زنان از مردان به سازمانهایشان تعهد بیشتری دارند(مادسن و همکاران،۲۰۰۵،ص۲۱۸).

افراد با سطح تحصیلات بالا انتظارات بیشتری از سازمان دارند که به احتمال زیاد سازمان قادر به برآورده کردن توقعات آنها نخواهد بودو در نتیجه سبب کاهش تعهدشان به سازمان خواهد شد.(جوینر و باکالیس،۲۰۰۶،ص۴۴۱).

کارگران با سطح تحصیلات بیشتر از تعهد کمتری به سازمان نسبت به کارکنان با تحصیلات پایینتر برخوردارهستند.(گلیسون و دوریک،۱۹۸۸،ص۷۵).

یون و تی(۲۰۰۲). به این نتیجه رسیدند که کارمندان مرد تحصیلکرده تعهد کمتری به سازمانشان دارند(مادسن و همکاران،۲۰۰۵،ص۲۱۸).

– در طی تحقیقاتی که بین متغیرهایی مثل جنسیت،تحصیلات و سن انجام شد رابطه هایی بدست آمد و باوجود اینکه همبستگی بین تعهد سازمانی وسن مثبت بوده اما با سطح تحصیلات رابطه منفی نشان داد. در رابطه با جنس و تعهد سازمانی زنان بطور قابل ملاحظه ای بیشتر ازمردان در سازمان احساس تعهد می کنندو همچنین تعهد می تواند به عنوان شاخصی برای ادامه عضویت فرد درسازمان بکار رود.(شلدون،۱۹۷۱،استیونر،بایر،ترایس،۱۹۷۸،استیرز،۱۹۷۷،هاربیناک والیوتو۱۹۷۲). و همچنین انگل وپری(۱۹۸۰). در تحقیقی نشان دادند که زنان از مردان نسبت به سازمان از تعهد بیشتری برخوردارند.

 

– در مطالعه ای توسط خانم شهرناز مرتضوی در ۱۳۷۲ تاثیر عواملی نظیر نوع استخدام، امنیت شغلی و شیوه مدیریت بر تعهد سازمانی بررسی گردید و نتایج زیر حاصل شد:

الف). نوع استخدام (رسمی و قراردادی). بین دو گروه کارکنان رسمی و قراردادی از نظر میزان تعهد سازمانی تفاوت معنی دار مشاهد شد به صورتی که میانگین تعهد سازمانی کارکنان رسمی بیش از کارکنان غیر رسمی است..

– درتحقیق انجام شده در خصوص رابطه بین برخی ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی درنواحی هفت گانه تربیت بدنی مشهد رابطه معناداری مشاهده نشد .از سوی دیگر یافته های بهنوف وجود رابطه مثبت ومعناداری بین تعهد سازمانی با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی نشان می دهد.(طالب پور وامامی،۱۳۸۵،ص۱۶).

– عوامل فردی یکی از عواملی است که می تواند تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله این عوامل می توان، جنس، سطح تحصیلات، نیاز به خودیابی (اکورن و همکاران ۱۹۹۷). . وضعیت تاهل، سابقه خدمت در سازمان (لی و هندورسون ۱۹۹۶).، سن و تجربیات حین کار را نام برد.

در تحقیقی که می یر و همکاران (۲۰۰۲). انجام دادند. نشان دادند که عوامل فوق همبستگی ضعیفی با تعهد سازمانی کارکنان دارد و تجربیات کاری همبستگی بیشتری با تعهد سازمانی کارکنان داشت.(پازارگادی و جهانگیری،۱۳۸۵،صص۶-۷).

مدل تحلیلی تحقیق:

در بررسی و تحلیل ویژگیهای فردی و شخصی موثر بر تعهد سازمانی پرسنل مطالعات متعدد و مدلهایی ارایه شده است.مودی و همکاران (۱۹۸۲) در مدل نظری خود بیان داشته اند ویژگی های شخصی و فردی ، هم چون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، نژاد، سابقه خدمت، تاثیر قابل توجه‌ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد. همچنین ماتیووزاجاک (۱۹۹۰). یافته های قریب به ۲۰۰ تحقیق در زمینه تعهد سازمانی را بوسیله فرا تحلیل مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شخصی و فردی (هم چون سن ، جنس ، تحصیلات وضع تأهل ، سابقه شغلی ، سابقه در سازمان، میزان حقوق ودستمزد و مزایا ). را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی تعریف نموده اند(زکی،۱۳۸۳،صص۵۰-۵۲).

با عنایت به مفروضات واستدلالهای بیان شده در خصوص تعهد سازمانی و رابطه آن با ویژگیهای شخصی، مدل تحلیلی ما براساس جمع بندی مبانی نظری و ملاک عمل قراردادن مدل مودی و همکاران (۱۹۸۲) در این تحقیق به شرح زیر می باشد.

ویژگیهای شخصی سن   تعهد سازمانی
جنسیت
سطح تحصیلات
وضعیت تاهل
سابقه خدمت
حقوق و دستمزد
متغیر مستقل   متغیر وابسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار( ) مدل تحلیلی تحقیق

اهداف تحقیق:

۱ – سنجش میزان تعهد سازمانی واندازه گیری اثر آن بر رفتارهای شغلی کارکنان نظیر غیبت،جابجایی،و…….و ارایه اطلاعات صحیح ومناسب جهت تصمیم گیری مدیران درانجام بهتر وظایفشان.

۲ – آگاهی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرسنل و میزان آنها.

۳ – آگاهی از رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی درجهت کمک به برنامه ریزی بهتر برای مدیران .

فرضیه های تحقیق:

  1. بین سن و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
  2. بین جنسیت و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  3. بین سطح تحصیلات وتعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  4. بین وضعیت تاهل و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  5. بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  6. بین حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد

نوع تحقیق:

با توجه به تقسیم‌بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع “تحقیق کاربردی” واز نظر ماهیت و روش، تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی بوده و با استفاده از روش مطالعه میدانی به بررسی وضعیت موجود می‌پردازد.

حجم نمونه:

                     S= Z²NP(1-P)  
D²(N-1)+z²p(1-p)

 

 

حجم جمعیت آماری تحقیق فوق ۱۴۰ نفر می باشد، که حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر که توسط کرسی و مورگان(۱۹۷۰) بادر نظر گرفتن سطح اطمینان ۰.۹۵ و اشتباه مجاز۰.۰۵ ارائه گردیده، تعداد ۱۰۳نفر بدست. آمده است. .(خوی نژاد،۱۳۸۵،ص۳۳۲)

S= ۱.۹۶²(۱۴۰*۰.۵*.۰۵) =۱۰۳
(.۰۵*.۰۵) (۱۳۹) + (۱.۹۶² )(۰.۵*۰.۵)

 

 

روش نمونه گیری:

در این تحقیق با توجه به نوع جامعه مورد بررسی و به جهت اینکه همه اعضاء بتوانند از شانس مساوی در انتخاب شدن برخوردار باشنداز روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

شرح پرسشنامه:

پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول به مشخصات فردی و شغلی افراد مربوط بوده و قسمت دوم شامل پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). ترجمه مقیمی (۱۳۸۵). بوده که توسط مودای،پورترو استیرز در سال ۱۹۷۹ ابداع شده است .این پرسشنامه.مشتمل بر ۱۵ سؤا ل می باشد که برای هر سؤال ۷ پاسخ از کاملأ موافقم تا کاملأ مخالفم در نظر گرفته شده و در تحقیقات متعددی(بارچ و اسکلونز۱۹۹۸،مودای ،پورتر و استیرز ۱۹۸۲، پوتوین و داونز ۱۹۹۱ ). روائی و پایائی آن به اثبات رسیده است. .(وارونا،۱۹۹۶،ص۱۱۸).

روایی پرسشنامه:

به منظور دستیابی به روایی مطلوب پرسشنامه، در تهیه پرسشنامه و تعیین سئوالات در ابتدا با استفاده از جلسات گفتگوی آزاد با اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره و مطلع در امر مسائل مربوط به تحقیق وهمچنین استاندارد بودن پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). روائی آن مورد تائید واقع شد. .

اعتبار( پایایی ).پرسشنامه:

برای بررسی پایائی پرسشنامه در این تحقیق ابزار اندازه‌گیری آلفای کرونباخ مورد استفاده واقع شده که هر چه درصد محاسبه شده از این روش به ۱۰۰% نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه (از نظر ارتباط درونی بخش‌های آن). است.

در تحقیقات متعددی از این پرسشنامه استفاده که مقدار ضریب آلفای کرونباخ از ۰.۸۱ تا ۰.۹۱   به شرح زیرگزارش شده است.

(بیکر۱۹۹۲،برت،کوون واسلوکام۱۹۹۵ ،کوهن و هودسک۱۹۹۳،گانز۱۹۹۴،هاکت،بیکو و هاسدورف۱۹۹۴ ، هاک پارتر،پرو ، فریس و گرکیو۱۹۹۹، جان استون و اسنیزک ۱۹۹۱،کاکمار ، کارلسون و برایمر۱۹۹۹ ، لی و جانسون۱۹۹۱ ،مارسدن ، کالبرج و کوک۱۹۹۳ ، ماتیو و فارا ۱۹۹۱،میل وارد و هاپکینز۱۹۹۸ ، ریگز و نایت ۱۹۹۴، سامر بائی و لوتانز۱۹۹۶ ،زفان۱۹۹۴ (فیلدز،۲۰۰۲،ص۴۶).

همچنین در تحقیق انجام شده در کشور امارات متحده عربی در خصوص رابطه بین تاثیر روابط اسلامی کار بر روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی ضریب آلفای کرونباخ ۰.۸۲ گزارش شده است.(یوسف،۲۰۰۱،ص۱۵۹).

در بررسی رابطه بین ارتباط مطلوب و تعهد سازمانی در سه سازمان در گوآتمالا آلفای کرونباخ ۰.۷۶ بدست آمده است.(وارونا،۱۹۹۶،ص۱۱).

در تحقیقی دیگر از کارکنان شرکتهای متوسط با فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی،غذا،کامپیوتر و اسباب بازی در فلوریدای شمالی ضریب آلفای کرونباخ ۰.۹۴ اعلام شده است.(آبراهام،۱۹۹۷،ص۱۸۲).

در تحقیق صورت گرفته با موضوع تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،آلفای بدست آمده برای مردان۰.۷۸ و برای زنان ۰.۸۱ و در کل نمونه برابر ۰.۸۹ گزارش شده است (عریضی،۱۳۸۲،ص۳۰).

همچنین دربررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران این ضریب ۰.۷۵ اعلام شده است(مرتضوی و مهربان،۱۳۸۳،ص۱۳۶)

مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه در این تحقیق برابر۷۶۵۳/۰ بدست آمد که مقدار بدست آمده بطور کلی در حد فابل قبول بوده و به میزان زیادی مناسب بودن سئوالات پرسشنامه را برای سنجش متغیرهای تحقیق و همچنین آزمون فرضیات تأیید می‌کند.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *