مروری بر تحقیقات مرتبط :پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه

مروری بر تحقیقات مرتبط :

پی برس و دانهم (1984). وربل (1990). تعهد سازمانی را در مقابل ویژگیهای شخصی (سن، جنس، سابقه قدمت). بررسی نموده و دریافتند که سن با تعهد سازمانی مدیران صنایع خدماتی همبستگی مثبت دارد. همچنین در تحقیق دیگری که توسط گلیسین (1998).، موریس (1990). و ایسترز (1991). انجام شده است آنها دریافتند کارکنانی که سابقه خدمت بیشتری دارند نسبت به تازه کارها از تعهد بالاتری برخوردار هستند.(حمیدی وکشتی دار،1382،ص46).

همچنین تعهد سازمانی كه بوسیله پرسشنامه(ocq). (پورتر وهمكاران،1974).انجام شده است رابطه ای مثبت((r=.17 ، p<.01 بین سن و تعهد سازمانی را بیان می كند. (هاوكینز،1998، ص14).

كاركنان مسن تروآنان كه دارای سابقه كار هستند وآنان كه از سطح بازده كاری خویش راضی اند وبه سطوح بالاتر تعهد سازمانی نسبت به دیگران، گرایش دارند(استرون ،1374،ص76).

تحقیقات زیادی (انگل و پری1981،گولد1975،سولیوان1982). نشان داده است كه زنان از تعهد بیشتری نسبت به مردان در سازمان برخوردارند(روودن،2000،ص30).

ماتیو و زاجاك (1990). نیز دریافتند كه زنان به سازمان متعهدتر از مردان می باشند.(جوینر و باكالیس،2006،ص441).

كیرچ می یر(1995).،گوئل و ساین(2002). دریافتند كه تعهد با جنسیت (مونث). رابطه ای مثبت داشته و زنان از مردان به سازمانهایشان تعهد بیشتری دارند(مادسن و همكاران،2005،ص218).

افراد با سطح تحصیلات بالا انتظارات بیشتری از سازمان دارند كه به احتمال زیاد سازمان قادر به برآورده كردن توقعات آنها نخواهد بودو در نتیجه سبب كاهش تعهدشان به سازمان خواهد شد.(جوینر و باكالیس،2006،ص441).

كارگران با سطح تحصیلات بیشتر از تعهد كمتری به سازمان نسبت به كاركنان با تحصیلات پایینتر برخوردارهستند.(گلیسون و دوریك،1988،ص75).

یون و تی(2002). به این نتیجه رسیدند كه كارمندان مرد تحصیلكرده تعهد كمتری به سازمانشان دارند(مادسن و همكاران،2005،ص218).

– در طی تحقیقاتی كه بین متغیرهایی مثل جنسیت،تحصیلات و سن انجام شد رابطه هایی بدست آمد و باوجود اینكه همبستگی بین تعهد سازمانی وسن مثبت بوده اما با سطح تحصیلات رابطه منفی نشان داد. در رابطه با جنس و تعهد سازمانی زنان بطور قابل ملاحظه ای بیشتر ازمردان در سازمان احساس تعهد می كنندو همچنین تعهد می تواند به عنوان شاخصی برای ادامه عضویت فرد درسازمان بكار رود.(شلدون،1971،استیونر،بایر،ترایس،1978،استیرز،1977،هاربیناك والیوتو1972). و همچنین انگل وپری(1980). در تحقیقی نشان دادند كه زنان از مردان نسبت به سازمان از تعهد بیشتری برخوردارند.

 

– در مطالعه ای توسط خانم شهرناز مرتضوی در 1372 تاثیر عواملی نظیر نوع استخدام، امنیت شغلی و شیوه مدیریت بر تعهد سازمانی بررسی گردید و نتایج زیر حاصل شد:

الف). نوع استخدام (رسمی و قراردادی). بین دو گروه کارکنان رسمی و قراردادی از نظر میزان تعهد سازمانی تفاوت معنی دار مشاهد شد به صورتی که میانگین تعهد سازمانی کارکنان رسمی بیش از کارکنان غیر رسمی است..

– درتحقیق انجام شده در خصوص رابطه بین برخی ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی درنواحی هفت گانه تربیت بدنی مشهد رابطه معناداری مشاهده نشد .از سوی دیگر یافته های بهنوف وجود رابطه مثبت ومعناداری بین تعهد سازمانی با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی نشان می دهد.(طالب پور وامامی،1385،ص16).

– عوامل فردی یکی از عواملی است که می تواند تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله این عوامل می توان، جنس، سطح تحصیلات، نیاز به خودیابی (اکورن و همکاران 1997). . وضعیت تاهل، سابقه خدمت در سازمان (لی و هندورسون 1996).، سن و تجربیات حین کار را نام برد.

در تحقیقی که می یر و همکاران (2002). انجام دادند. نشان دادند که عوامل فوق همبستگی ضعیفی با تعهد سازمانی کارکنان دارد و تجربیات کاری همبستگی بیشتری با تعهد سازمانی کارکنان داشت.(پازارگادی و جهانگیری،1385،صص6-7).

مدل تحلیلی تحقیق:

در بررسی و تحلیل ویژگیهای فردی و شخصی موثر بر تعهد سازمانی پرسنل مطالعات متعدد و مدلهایی ارایه شده است.مودی و همكاران (1982) در مدل نظری خود بیان داشته اند ویژگی های شخصی و فردی ، هم چون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، نژاد، سابقه خدمت، تاثیر قابل توجه‌ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد. همچنین ماتیووزاجاك (1990). یافته های قریب به 200 تحقیق در زمینه تعهد سازمانی را بوسیله فرا تحلیل مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شخصی و فردی (هم چون سن ، جنس ، تحصیلات وضع تأهل ، سابقه شغلی ، سابقه در سازمان، میزان حقوق ودستمزد و مزایا ). را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی تعریف نموده اند(زكی،1383،صص50-52).

با عنایت به مفروضات واستدلالهای بیان شده در خصوص تعهد سازمانی و رابطه آن با ویژگیهای شخصی، مدل تحلیلی ما براساس جمع بندی مبانی نظری و ملاك عمل قراردادن مدل مودی و همكاران (1982) در این تحقیق به شرح زیر می باشد.

ویژگیهای شخصی سن   تعهد سازمانی
جنسیت
سطح تحصیلات
وضعیت تاهل
سابقه خدمت
حقوق و دستمزد
متغیر مستقل   متغیر وابسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار( ) مدل تحلیلی تحقیق

اهداف تحقیق:

1 – سنجش میزان تعهد سازمانی واندازه گیری اثر آن بر رفتارهای شغلی کارکنان نظیر غیبت،جابجایی،و…….و ارایه اطلاعات صحیح ومناسب جهت تصمیم گیری مدیران درانجام بهتر وظایفشان.

2 – آگاهی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرسنل و میزان آنها.

3 – آگاهی از رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی درجهت کمک به برنامه ریزی بهتر برای مدیران .

فرضیه های تحقیق:

  1. بین سن و تعهد سازمانی كارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
  2. بین جنسیت و تعهد سازمانی كارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  3. بین سطح تحصیلات وتعهد سازمانی كارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  4. بین وضعیت تاهل و تعهد سازمانی كارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  5. بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی كارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  6. بین حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی كارمندان رابطه معنا داری وجود دارد

نوع تحقیق:

با توجه به تقسیم‌بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع “تحقیق كاربردی” واز نظر ماهیت و روش، تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی بوده و با استفاده از روش مطالعه میدانی به بررسی وضعیت موجود می‌پردازد.

حجم نمونه:

                     S= Z²NP(1-P)  
D²(N-1)+z²p(1-p)

 

 

حجم جمعیت آماری تحقیق فوق 140 نفر می باشد، كه حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر كه توسط كرسی و مورگان(1970) بادر نظر گرفتن سطح اطمینان 0.95 و اشتباه مجاز0.05 ارائه گردیده، تعداد 103نفر بدست. آمده است. .(خوی نژاد،1385،ص332)

S= 1.96²(140*0.5*.05) =103
(.05*.05) (139) + (1.96² )(0.5*0.5)

 

 

روش نمونه گیری:

در این تحقیق با توجه به نوع جامعه مورد بررسی و به جهت اینكه همه اعضاء بتوانند از شانس مساوی در انتخاب شدن برخوردار باشنداز روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

شرح پرسشنامه:

پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت تشكیل شده است كه قسمت اول به مشخصات فردی و شغلی افراد مربوط بوده و قسمت دوم شامل پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). ترجمه مقیمی (1385). بوده كه توسط مودای،پورترو استیرز در سال 1979 ابداع شده است .این پرسشنامه.مشتمل بر 15 سؤا ل می باشد كه برای هر سؤال 7 پاسخ از كاملأ موافقم تا كاملأ مخالفم در نظر گرفته شده و در تحقیقات متعددی(بارچ و اسكلونز1998،مودای ،پورتر و استیرز 1982، پوتوین و داونز 1991 ). روائی و پایائی آن به اثبات رسیده است. .(وارونا،1996،ص118).

روایی پرسشنامه:

به منظور دستیابی به روایی مطلوب پرسشنامه، در تهیه پرسشنامه و تعیین سئوالات در ابتدا با استفاده از جلسات گفتگوی آزاد با اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره و مطلع در امر مسائل مربوط به تحقیق وهمچنین استاندارد بودن پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). روائی آن مورد تائید واقع شد. .

اعتبار( پایایی ).پرسشنامه:

برای بررسی پایائی پرسشنامه در این تحقیق ابزار اندازه‌گیری آلفای كرونباخ مورد استفاده واقع شده كه هر چه درصد محاسبه شده از این روش به 100% نزدیكتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه (از نظر ارتباط درونی بخش‌های آن). است.

در تحقیقات متعددی از این پرسشنامه استفاده كه مقدار ضریب آلفای كرونباخ از 0.81 تا 0.91   به شرح زیرگزارش شده است.

(بیكر1992،برت،كوون واسلوكام1995 ،كوهن و هودسك1993،گانز1994،هاكت،بیكو و هاسدورف1994 ، هاك پارتر،پرو ، فریس و گركیو1999، جان استون و اسنیزك 1991،كاكمار ، كارلسون و برایمر1999 ، لی و جانسون1991 ،مارسدن ، كالبرج و كوك1993 ، ماتیو و فارا 1991،میل وارد و هاپكینز1998 ، ریگز و نایت 1994، سامر بائی و لوتانز1996 ،زفان1994 (فیلدز،2002،ص46).

همچنین در تحقیق انجام شده در كشور امارات متحده عربی در خصوص رابطه بین تاثیر روابط اسلامی كار بر روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی ضریب آلفای كرونباخ 0.82 گزارش شده است.(یوسف،2001،ص159).

در بررسی رابطه بین ارتباط مطلوب و تعهد سازمانی در سه سازمان در گوآتمالا آلفای كرونباخ 0.76 بدست آمده است.(وارونا،1996،ص11).

در تحقیقی دیگر از كاركنان شركتهای متوسط با فعالیت در زمینه تجهیزات پزشكی،غذا،كامپیوتر و اسباب بازی در فلوریدای شمالی ضریب آلفای كرونباخ 0.94 اعلام شده است.(آبراهام،1997،ص182).

در تحقیق صورت گرفته با موضوع تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،آلفای بدست آمده برای مردان0.78 و برای زنان 0.81 و در كل نمونه برابر 0.89 گزارش شده است (عریضی،1382،ص30).

همچنین دربررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران این ضریب 0.75 اعلام شده است(مرتضوی و مهربان،1383،ص136)

مقدار آلفای كرونباخ پرسشنامه در این تحقیق برابر7653/0 بدست آمد كه مقدار بدست آمده بطور كلی در حد فابل قبول بوده و به میزان زیادی مناسب بودن سئوالات پرسشنامه را برای سنجش متغیرهای تحقیق و همچنین آزمون فرضیات تأیید می‌كند.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *