فصل چهارم:تجزیه و تحلیل-تحلیل اثرهای اصلی-دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره درمان نوروسایكولوژی و یادگیری

دانلود پایان نامه

3) تحلیل اثرهای اصلی ساده:

با توجه به اینکه اثر متقابل آزمون و گروه در سطح 001/0 >pمعنادار است. اثرهای اصلی ساده مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور تحلیل اثرهای اصلی ساده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر یکراهه استفاده
می گردد. در این روش اثرات آزمون در هر یک از گروهها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد ( کوهن، 2001 ).

 

جدول 8: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی و گواه نوع L .

شاخص ها

 

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت

F

 

سطح معناداری
گروه آزمایشی  

 

308/388

 

 

2

 

 

307/367

 

 

486/153

 

 

*001/0

آزمون
خطا 359/30 24 265/1    
گروه گواه  

400/0

 

2

 

200/0

 

909/1

 

16/0

آزمون
خطا 933/2 28 105/0    

 

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی آزمون در سطح
001/0>p معنادار است. این امر حاکی از آن است که بین میانگین های نمرات پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پی گیری تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، مداخله های نوروسایکولوژی موجب شده است که میزان دقت خواندن گروه آزمایشی نوعL نسبت به گروه گواه نوعL افزایش یابد.

افزون بر آن، نتایج حاصله از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه گواه در جدول 8، نشان
می دهد که اثر اصلی آزمون در سطح 16/0 >pمعنادار نمی باشد. این امر نشان می دهد که بین میانگین های نمرات پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پی گیری در گروه گواه تفاوت معناداری وجود ندارد.

4) آزمون آماری tوابسته:

با توجه به اینکه اثرات آزمون بر نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی نوع Lدر سطح001/0 >pمعنادار است. و نتایج آزمونF ، فقط بیانگر وجود تفاوت در سطوح مختلف آزمونها می باشد یعنی سطح معناداری Fفقط نشان می دهد که تفاوت بین میانگین ها معنی دار است یا خیر. بنابراین، ضروری است پس از معنادار بودن نتایج اثرهای ساده عامل آزمون، تفاوت یک به یک میانگین ها با استفاده از مقایسه های چندگانه مورد آزمون قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از آزمون آماری tوابسته به بررسی تفاوت یک به یک میانگین ها
می پردازیم. ( کوهن، 2001 ).

خلاصه نتایج روش آماریt وابسته در جدول 9 ارائه شده است.

جدول 9: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه خطای خواندن)

    شاخصها

 

آزمون

میانگین انحراف استاندارد آماره t درجه آزادی سطح معناداری
پیش آزمون با پس آزمون 69/12

92/5

 

855/0

754/1

702/12 12 *001/0
پیش آزمون با آزمون پی گیری 69/12

08/6

855/0

754/1

307/12 12 *001/0
پس آزمون با آزمون پی گیری 93/5

08/6

754/1

754/1

477/1- 12 165/0

 

با توجه به نتایج جدول فوق می توان دریافت که تفاوت بین پیش آزمون با پس آزمون در سطح 001/0 >pمعنادار است. همچنین تفاوت بین پیش آزمون با آزمون پی گیری در سطح 001/0 >pمعنادار است. اما بین پس آزمون و آزمون پی گیری تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر نتایج روش آماریt وابسته نشان می دهد که اجرای روشهای نوروسایکولوژی ( Hss )موجب افزایش میزان دقت خواندن و پایداری اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درمانی در دانش آموزان نارسا خوان نوع Lشده است.

 

فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL

1) روش تحلیل واریانس آمیخته: نتایج حاصل از اعمال روش آماری تحلیل واریانس آمیخته در زمینه تاثیر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع Lدر جدول 10 ارائه شده است.

جدول 10: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (3× 2 ) برای  بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L

  شاخص ها

 

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت

F

 

سطح معناداری
بین آزمودنیها 032/4 1 032/4 368/4 *047/0
گروه

 

خطا 003/24 26 923/0    
درون آزمودنیها 524/13 2 762/6 264/33 *001/0
آزمون
گروه x آزمون

 

286/12

 

 

2 143/6 219/30 *001/0
خطا 571/10 52 203/0    

 

همانطور که نتایج نشان می دهد، اثر اصلی گروه در سطح 047/0< pمعنادار است. اثر اصلی آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. اثر متقابل بین آزمون و گروه در سطح 001/0 >pمعنادار می باشد. این نتایج حاکی از آن است که در عملکرد گروه آزمایشی و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد.

بنابراین، نتایج بررسی آماری فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که مداخله های نوروسایکولوژی موجب شده است میزان درک خواندن گروه آزمایشی نوع Lنسبت به گروه گواه نوع Lبه طور معناداری افزایش یابد.

2) نمودار اثر متقابل آزمون و گروه ( مولفه درک خواندن – نوع L )

وجود اثر متقابل بین آزمون و عامل گروه در نمودار 2 نشان داده شده است. این نمودار به خوبی اثر متقابل عامل آزمون و گروه را نشان می دهد.

 

همانطور که از نمودار استنباط می گردد، بین نمره های خواندن گروه آزمایشی در آزمونهای سه گانه تفاوت دیده می شود. اما بین نمره های خواندن گروه گواه تفاوتی مشاهده نمی شود. این امر بدان معناست که عملکرد گروه آزمایشی و گواه در آزمونها با هم تفاوت دارند.

3): تحلیل اثرهای اصلی ساده:

با توجه به اینکه اثر متقابل آزمون و گروه در سطح 001/0 >pمعنادار است. اثرهای اصلی ساده مورد آزمون قرار می گیرد. بدین صورت که تاثیر آزمون در هر یک از گروهها به طور جداگانه با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر یکراهه مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول 11:خلاصه نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر
برای بررسی اثرات آزمون بر درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع
L

  شاخص ها

 

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت

F

 

سطح معناداری
گروه آزمایشی 051/24 2 026/12 937/87 *001/0
آزمون
خطا 282/3 24 137/0    
گروه گواه  

44

 

2

 

022/0

 

085/0

 

918/0

آزمون
خطا 289/7 28 260/0    

 

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی آزمون در سطح 001/0 >p معنادار است. این امر بیانگر آن است که بین میانگین های نمرات پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پی گیری در گروه آزمایشی تفاوت معنادار وجود دارد. اما بین میانگین های گروه گواه نمرات تفاوت معناداری وجود ندارد. این امر بدان معناست که مداخله های نوروسایکولوژی موجب شده است که میزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL ( گروه آزمایشی ) نسبت به گروه گواه نوعL افزایش یابد.

 

4) آزمون آماری tوابسته:

با توجه به اینکه نتایج اثرهای اصلی ساده عامل آزمون در سطح 001/0 >pمعنادار است. و نتایج آزمونF، فقط بیانگر وجود تفاوت در سطوح مختلف آزمونها می باشد. یعنی سطح معناداریF فقط نشان می دهد که تفاوت بین میانگین ها معنی دار است یا خیر. بنابراین، ضروری است پس از معنادار بودن نتایج اثرهای ساده عامل آزمون، تفاوت یک به یک میانگین ها با استفاده از مقایسه های چند گانه مورد آزمون قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش آماری tوابسته به بررسی تفاوت یک به یک میانگین ها
می پردازیم. خلاصه نتایج روش آماریt وابسته در جدول 12 ارائه شده است.

 

جدول 12: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون ( مولفه درک خواندن ـ نوع L )

    شاخصها

 

آزمون

میانگین انحراف استاندارد آمارهt درجه آزادی سطح معناداری
پیش آزمون با پس آزمون 69/2

46/4

639/0

519/0

546/14- 12 *001/0
پیش آزمون با آزمون پی گیری 69/2

23/4

630/0

439/0

402/8- 12 *001/0
پس آزمون با آزمون پی گیری 46/4

23/4

519/0

439/0

897/1 12 082/0

نتایج موجود در جدول فوق نشان می دهد که تفاوت بین پیش آزمون با پس آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. همچنین تفاوت بین پیش آزمون با آزمون پی گیری در سطح 001/0 >pمعنادار است. اما بین پس آزمون و آزمون پی گیری تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر، نتایج روش آماری tوابسته بیانگر آن است که مداخله های نوروسایکولوژی سبب افزایش میزان درک خواندن و پایداری اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درمانی در دانش آموزان نارساخوان نوعL گردیده است.

 

فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p .

1): روش تحلیل واریانس آمیخته: نتایج حاصل از اعمال روش آماری تحلیل واریانس آمیخته ( 3× 2 )در زمینه تاثیر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعp در جدول 13 ارائه شده است.

 

 

 

جدول 13 : نتایج تحلیل واریانس آمیخته ( 3 ×2 ) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع p

  شاخص ها

 

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت

F

 

سطح معناداری
بین آزمودنیها 734/1  

1

 

734/1 144/2 *015/0
گروه

 

خطا 217/20 25 809/0    
درون آزمودنیها 715/13 2 857/6 755/23 *001/0
آزمون
گروه x آزمون

 

357/6 2 178/3 011/11 *001/0
خطا 433/14 50 289/0    

 

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی گروه در سطح 01/0>p معنادار است و اثر اصلی آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. اثر متقابل بین آزمون و گروه در سطح 001/0>p معنادار می باشد. این نتایج حاکی از آن است که در عملکرد گروه آزمایشی و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد.

لذا، نتایج بررسی آماری فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که مداخله های نوروسایکولوژی موجب شده است تا میزان درک خواندن گروه آزمایشی نوعp نسبت به گروه گواه نوع pبه طور معناداری افزایش یابد.


2 ) نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P)

وجود اثر متقابل بین عامل آزمون و عامل گروه در نمودار 3 نشان داده شده است. این نمودار به خوبی اثر متقابل عامل آزمون و گروه را نشان می دهد.

 

همانطور که از نمودار استنباط می گردد، بین نمره های خواندن گروه آزمایشی در آزمونهای سه گانه تفاوت دیده می شود. اما بین نمره های خواندن گروه گواه تفاوتی مشاهده نمی شود. این امر بدان معناست که عملکرد گروه آزمایشی و گواه در آزمونها با هم تفاوت دارند.

  • تحلیل اثرهای اصلی ساده

با توجه به اینکه اثر متقابل آزمون و گروه در سطح 001/0>p معنادار است، اثرهای اصلی ساده مورد آزمون قرار گرفته است. بدین صورت که تاثیر آزمون در هر یک از گروهها به طور جداگانه با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر یکراهه مورد بررسی قرار
گرفته است.

جدول 14:  نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک خواندن و گروههای آزمایشی و گواه نوع p.

  شاخص ها

 

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت

F

 

سطح معناداری
گروه آزمایشی 389/17 2 694/8 356/58 *001/0
آزمون
خطا 278/3 22 149/0    
گروه گواه  

844/0

 

2

 

600/0

 

060/1

 

342/0

آزمون
خطا 156/11 688/19 567/0    

 

همانگونه که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی آزمون در سطح 001/0>p معنادار می باشد. این امر نشانگر آن است که بین میانگین های نمرات پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پی گیری در گروه آزمایشی تفاوت معنادار وجود دارد اما بین میانگین های نمرات گروه گواه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. این امر حاکی از آن است که مداخله های نوروسایکولوژی سبب شده است که میزان درک خواندن گروه آزمایشی نوعp نسبت به گروه گواه نوعp افزایش یابد.

 

4) آزمون آماری tوابسته:

با توجه به اینکه نتایج اثرهای اصلی ساده عامل آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. و نتایج آزمونF، فقط بیانگر وجود تفاوت در سطوح مختلف آزمونها می باشد. یعنی سطح معناداریF فقط نشان می دهد که تفاوت بین میانگین ها معنی دار است یا خیر. لذا، ضروری است پس از معنادار بودن نتایج اثرهای ساده عامل آزمون، تفاوت میانگین ها با استفاده از مقایسه های چندگانه مورد آزمون قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش آماریt وابسته به بررسی تفاوت میانگین ها می پردازیم. خلاصه نتایج روش آماریt وابسته در جدول 15 ارائه شده است.

 

 

 

 جدول 15: نتایج آزمون آماریt وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون   (مولفه درک خواندن ـ نوع P)

    شاخصها

 

آزمون

میانگین انحراف استاندارد آمار هt درجه آزادی سطح معناداری
پیش آزمون با پس آزمون 83/3

42/5

718/0

669/0

652/10- 11 *001/0
پیش آزمون با آزمون پی گیری 83/3

17/5

718/0

835/0

381/9- 11 *001/0
پس آزمون با آزمون پی گیری 42/5

17/5

669/0

835/0

393/1 11 191/0

 

نتایج موجود در جدول فوق نشان می دهد که تفاوت بین پیش آزمون با پس آزمون در سطح 001/0 >pمعنادار است. همچنین تفاوت بین پیش آزمون با آزمون پی گیری در سطح 001/0>p معنادار است اما بین پس آزمون و آزمون پی گیری تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر، نتایج روش آماری tوابسته نشان می دهد که مداخله های نوروسایکولوژی سبب افزایش میزان درک خواندن و پایداری اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درمانی در دانش آموزان نارساخوان نوع pگردیده است.

فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های نوروسایکولوژی بر میزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعp

1) روش تحلیل واریانس آمیخته: نتایج حاصل از اعمال روش آماری تحلیل واریانس آمیخته در زمینه تاثیر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p در جدول 16 ارائه شده است.

جدول 16 : نتایج تحلیل واریانس آمیخته ( 3× 2 ) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوعp

  شاخص ها

 

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت

F

 

سطح معناداری
بین آزمودنیها 899/158340 1 899/158340 394/21 *001/0
گروه

 

خطا 978/185032 25 319/7401    
درون آزمودنیها 194/57619 2 597/28809 139/167 *001/0
آزمون
گروه x آزمون

 

305/56530 2 152/28265 201/360 *001/0
خطا 522/3923 50 470/78    

 

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی گروه در سطح
001/0 >p است. اثر اصلی آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. اثر متقابل بین آزمون و گروه در سطح 001/0> p معنادار می باشد. این نتایج حاکی از آن است که در عملکرد گروه آزمایشی و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد.

بنابراین، نتایج بررسی آماری فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که مداخله های نوروسایکولوژی موجب شده است میزان سرعت خواندن گروه آزمایشی نوع pنسبت به گروه گواه نوع pبه طور معناداری افزایش یابد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *