فصل سوم:روش تحقیق – طرح تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره درمان نوروسایكولوژی و یادگیری

دانلود پایان نامه

در این فصل چهارچوب كلی روش تحقیق ارائه می‌گردد:

1ـ طرح تحقیق:

طرح این تحقیق، طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل معادل است. در پزوهش حاضر طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل ازدوگروه آزمودنی تشکیل شده است که هردوگروه سه بارمورد اندازه گیری قرارمی گیرند.اولین اندازه گیری با اجرای یک پیش آزمون ودومین اندازه گیری با یک پس آزمون وسومین اندازه گیری با آزمون پی گیری صورت می گیرد.محقق برای تشکیل گروهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نیمی از آزمودنیهای نارساخوان رابه طورتصادفی درگروه آزمایشی ونیمی دیگررا درگروه کنترل جایگزین می کند.واندازه گیری متغیروابسته برای هردوی آنها دریک زمان وتحت یک شرایط انجام می شود .سپس پیش آزمون(آزمون اختلال خواندن) برروی گروههای آزمایشی وکنترل اجرا می گردد .پس از آن گروه آزمایشی تحت مداخله های نوروسایکولوژی قرارمی گیرد.اما گروه کنترل هیچ گونه روش درمانی را دریافت نمی کند.پس ازاتمام دوره درمانی پس آزمون برروی گروههای آزمایشی و کنترل اجرا می گردد.در نهایت پس ازگذشت 4ماه از درمان آزمون پی گیری با همان دستورالعمل قبلی اجرا می شود. نمودارطرح موردبحث به شرح ذیل است :

  آزمون پی گیری پس آزمون  متغیر مستقل پیش آزمون انتخاب تصادفی
گروه آزمایش T3 T2 X T1 R
گروه کنترل T3 T2 T1 R

شکل 1 : طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل

2-روشهای آماری:

برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده و آزمون آماری فرضیه‌های مورد بررسی این پژوهش، از روش آماری تحلیل واریانس آمیخته استفاده شده است.  زیرا روش این پژوهش، ترکیبی از طرح‌های بین آزمودنی و درون آزمودنی است. طرح بین آزمودنی مورد استفاده در این پژوهش شامل گروه آزمایش و كنترل می‌باشد وطرح درون آزمودنی بکاررفته دراین پژوهش شامل پیش آزمون ، پس آزمون و آزمون پی‌گیری است. در این طرح آمیخته، آزمودنیها به صورت تصادفی در گروه آزمایش و كنترل جایگزین می‌شوند. با این كار، بخش بین آزمودنی طرح بوجود می‌آید. به هر دو گروه پیش آزمون ارائه می‌شود. و پس از اجرای عمل آزمایشی مجدداً هر دو گروه با پس آزمون مورد سنجش قرار می‌گیرند؛ سپس به منظور بررسی اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از اجرای عمل آزمایشی، مجددا هردوگروه با آزمون پی گیری مورد اندازه گیری قرار می گیرد.با این کار بخش درون آزمودنی طرح بوجود می‌آید. لذا طرح مزبور، طرح گروه کنترل با پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پی‌گیری است که نمایانگر طرح آمیخته است ( کوهن ،2001    ،کیامنش، 1366).همچنین برای بررسی اثرات آزمون درهریک ازگروهها ومقایسه میانگین های پیش آزمون ،پس آزمون وآزمون پی گیری به ترتیب ازروشهای آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر یکراهه وt وابسته استفاده شده است.

نمودار طرح واریانس آمیخته در نمودار زیر ارائه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل2 :طرح تحلیل واریانس آمیخته(کوهن،2001)

 

3ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن

جامعه مورد مطالعه را دانش‌آموزان نارساخوان 11-9 ساله شهر تهران در پایه‌های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی تشكیل می‌دهند. دانش‌آموزان نارساخوان منتخب دارای بهره هوشی طبیعی (105-95) و در سنین 11-9 سال قرار دارند (میلانی فر،1383). لازم به ذكر است یكی از ویژگیهای مهم آزمودنیهای منتخب این است كه علت اولیه مشكل آنها، نارساخوانی می‌باشد و دانش‌آموزانی كه از طریق اجرای آزمون ADHD وآزمون اختلال سلوک، تشخیص ADHD  واختلال سلوک داده شده‌اند، از نمونه تحقیق حذف گردیدند.

4ـ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

در این پژوهش برای نمونه‌گیری و انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله ای به صورت تصادفی استفاده شده است. در این روش از كلاس، مدرسه یا منطقه آموزشی به جای فرد به عنوان واحد نمونه‌گیری استفاده می‌شود. این روش زمانی به كار می‌رود كه انتخاب نمونه به صورت مستقیم از اعضای جامعه مشكل یا غیرممكن است.

بنابر این در پژوهش حاضر، ابتدا از مناطق نوزده‌گانه آموزشی، سه منطقه سه، شش و شانزده به طور تصادفی انتخاب شدند. از هر منطقه یك مدرسه پسرانه و یك مدرسه دخترانه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. پس از آن، از هر مدرسه ، سه کلاس از پایه‌های سوم، چهارم و پنجم به صورت تصادفی برگزیده شدند. سپس از میان دانش آموزان كلاسهای مذكور با توجه به نظر معلمان وتصریح علائم نارساخوانی برای آنان تعداد 165 دانش‌آموز مشكوك به نارساخوانی انتخاب شدند. پس از اجرای آزمونهای تشخیصی شامل آزمون هوشی و كسلر كودكان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD وآزمون اختلال سلوک، تعداد 60 آزمودنی نارساخوان به منظور اقدامات آزمایشی(30 نفر نوع L و 30 نفر نوع P ) انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه(2 گروه آزمایشی و 2 گروه كنترل، تعداد هر گروه  15نفر) جایگزین شدند.

5ـ ابزارهای پژوهشی

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

1) آزمون و كسلر كودكان (WISC-R) : به منظور اندازه‌گیری بهره هوشی دانش‌آموزان نارساخوان از مقیاس تجدیدنظر شده هوش و كسلر برای كودكان (سیما شهیم، 1373) استفاده گردید. لازم به ذكر است این آزمون در دانشگاه شیراز توسط سیما شهیم هنجاریابی شده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *