عوامل موثر در اثر بخشی یک سازمان:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده

دانلود پایان نامه

عوامل موثر در اثر بخشی یک سازمان

«استفن- پی- رابینز» در کتاب «تئوری های سازمان» عواملی را که میتوانند در اثر بخشی یک سازمان موثر باشند به سی دسته تقسیم می کند که عبارتند از:

۱- اثر بخشی سر تا سری                   ۱۵- برنامه ریزی و مشخص نمودن اهداف

۲- بهره وری                                 ۱۶- موافقت کلی در هدف

۳- راندمان و بازدهی                        ۱۷-درونی کردن اهداف سازمانی

۴-سود                                         ۱۸- نقش و معیار موافقت

۵- کیفیت                                    ۱۹- مهارت های مدیریتی در بین افراد

۶- حوادث                                    ۲۰- مهارت های مدیریتی هدف

۷- رشد                                       ۲۱- مدیریت اطلاعات و ارتباطات

۸- غیبت                                      ۲۲- آمادگی

۹- عایدی                                     ۲۳- استفاده از محیط

۱۰- رضایت                                  ۲۴- ارزیابی موجودیت های بیرونی

۱۱- انگیزش                                  ۲۵- ثبات

۱۲- روحیه                                     ۲۶- ارزش منابع انسانی

۱۳-کنترل                                      ۲۷-اثر مشارکت و تسهیم

۱۴- تضاد به هم پیوستگی          ۲۸-تاکید بر آموزش و توسعه

۲۹- انعطاف پذیری . قابلیت انعطاف           ۳۰- تاکید بر نیل و هدف

بدیهی است هر سی مورد نمی تواند در مورد همه سازمان ها صادق باشد و برای هر سازمانی مناسب باشد و در برخی از سازمان ها بر حسب مورد بعضی از این معیارهای می تواند مهمتر باشد که در این صورت معیارهای مناسب برای هر سازمان انتخاب و بر حسب آنها ارزیابی اثر بخشی آن سازمان صورت می پذیرد.[۱]

از دیدگاه دیگری اثر بخشی سازمانی به چهار عامل عمده زیر بستگی دارد

۱- متغیرهای بازدهی (نهائی): که منعکس کننده دست آورده ای سازمان هستند و عواملی همچون بازدهی (تولید)، فروش، هزینه ها، درآمده او مواردی از این قبیل را در بر می گیرد.

۲- متغیرهای میانجی: که بیانگر شرایط درونی یک سازمان میباشد و در مواردی همچون تعهد و اهداف، انگیزش، روحیه اعضا و مهارت آنها در کارهای رهبری، ارتباطات، حل اختلاف، تصمیم گیری و مشکل گشایی متجلی میگردند که خود از متغیرهای علی سازمان همچون استراتژی های رهبری، خط مشی ها و ساختار سازمانی تاثیر پذیرفته و در متغیرهای بازدهی تاثیر به سزایی دارد.

۳- اهداف کوتاه مدت

۴- اهداف بلند مدت

وظیفه های مدیران

برای سامان دادن به هر رشته ای از شناخت و آگاهی و سودمند تر کردن آن، یک نظام طبقه بندی لازم و ضروری است. وظیفه های مدیران چارچوب سودمندی را برای سامان دادن به شناخت و آگاهی مدیریت فراهم می آورد، و همانگونه که قبلاً مطرح گردید این وظایف می توانند معیار مناسبی نیز برای ارزیابی اثر بخشی و کارآمدی مدیر ایجاد نمایند. مدیران در هر نوع سازمانی اعم از سازمان های آموزشی، تجاری، اداری، صنعتی و … انجام وظایفی را به عنوان وظایف مدیریتی به عهده دارند.

دسته بندی های زیادی در مورد وظایف مدیران انجام گرفته است. به عنوان مثال «هنری فایول» وظایف مدیریتی را به شش وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل تقسیم نموده است. «اورویک» و «کیولیک» وظایف مدیریت را با بکارگیری واژه (پوسد کورب) که مخفف (برنامه ریزی، سازماندهی، بکار گماری نیروی انسانی، هدایت، هماهنگی، گزارش دهی و بودجه بندی) است در قالب این وظایف دسته بندی نمودند. «کونتز» و «اودانل» وظایف مدیر را در قالب پنج وظیفه اصلی برنامه ریزی، سازماندهی، بکارگماری نیروی انسانی، هدایت و رهبری، و کنترل تقسیم بندی نموده اند. در جای دیگر با مطرح نمودن این مسئله که بکار گماری نیروی انسانی در واقع بخشی از سازماندهی است، وظایف اصلی مدیریت در چهار وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و کنترل خلاصه شده است. در این قسمت توضیح مختصری در مورد هر یک از وظایف لازم و ضروری به نظر میرسد. اما قبل از آن باید به وظایف مدیریت در سطوح مختلف سازمان اشاره نمود.

وظایف مدیریت در رده های مختلف سازمانی

همه مدیران در رده های مختلف سازمانی (عالی- میانی و عملیاتی) وظایف مدیریتی را انجام می دهند، اما مدت زمانی را که مدیران در رده های مختلف سازمانی برای هر یک از وظایف صرف میکنند، متفاوت است. مدیران عالی بیشتر وقت خود را صرف برنامه ریزی و سازماندهی میکنند. در مقابل سرپرستان و مدیران عملیاتی بیشتر وقت خود را صرف هدایت و رهبری میکنند. تمام مدیران در رده های مختلف سازمانی یک زمان نسبتاً مشابهی از وقت خود را (با کمی اختلاف) صرف نظارت و کنترل می نمایند.

برنامه ریزی

برنامه ریزی بنیادی ترین وظیفه مدیران است، و عبارت از انتخاب اهداف و مقاصد و تعیین راه حل ها و اعمال رسیدن به آنهاست. برنامه ریزی مستلزم تصمیم گیری است که عبارتست از انتخاب یک راه حل از میان چندین راه حل. بنابراین برنامه ریزی یک روش منطقی را برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده مهیا می سازد. برنامه ریزی همچنین با نو آوری مدیریت در ارتباط بوده و مستلزم نو آوری و خلاقیت است. برنامه ریزی از سوی دیگر میان جائی که هستیم و جائی که می خواهیم بدان جا برسیم پلی می سازد، و یک فرآیند فکری دشواری است که مستلزم تعیین راه ها و روش های عمل بر اساس اهداف و شناخت و برآوردهای سنجیده و حساب شده بود و به طور منطقی پیش از دیگر وظیفه های مدیریت مطرح است. زیرا یک مدیر باید ابتدا برنامه ریزی کند تا از طریق آن پی ببرد چه نوع ارتباطات سازمانی، چه نوع مهارتهای تخصصی افراد و چه نوع کنترلی را باید بکار گیرد.

بدیهی است برای اثر بخشی سایر وظایف مدیریت باید آنها را نیز برنامه ریزی نمود.

برنامه ریزی و کنترل با هم در ارتباط بوده و از هم جدا نشدنی هستند و مانند دو لبه قیچی میباشند. هنگامی که برنامه ای وجود نداشته باشد هر گونه کوشش برای کنترل بی معنی خواهد بود. از این رو برنامه ها معیارهای نظارت را فراهم می سازند.

برنامه ریزی رد سازمان به کار مدیران و زیر دستان جهت می دهد و توجه آنان را براهداف سازمان متمرکز می سازد و موجب کاهش فعالیت های تکراری و بی ثمر میشود و احتمال رسیدن به اهداف را افزایش میدهد.

انواع برنامه ها

کوتاهی مدیران در پی بردن به اینکه تعداد گوناگونی از انواع برنامه ها وجود دارد، مشکلاتی را در امر اثر بخشی برنامه ریزی به وجود می آورد. اگر این امر را به خاطر داشته باشیم که یک برنامه هر موردی از نحوه عمل در زمان آینده را در بر می گیرد در این صورت می توانیم دریابیم که برنامه ها دارای انواع گوناگونی هستند.

 

مراحل عمده برنامه ریزی

مراحل عمده برنامه ریزی را می توان در قالب هشت مرحله کلی خلاصه نمود. این مراحل دارای کاربردی کلی هستند و مدیران بر حسب ضرورت باید این مراحل را طی نمایند. بدیهی است میزان منابع مادی و انسانی و همچنین مدت زمانی که صرف برنامه ریزی، و طی نمودن این مراحل می گردد بستگی به اهمیت و ارزش هر برنامه دارد. یک برنامه کم ارزش و کوتاه مدت ممکن است فقط چند ساعت و یا حتی چند دقیقه وقت برای امر برنامه ریزی لازم داشته باشد. در مقابل برای یک برنامه با ارزش و بلند مدت ممکن است ماه ها و حتی سال ها صرف امر برنامه ریزی شود.

مراحل عمده برنامه ریزی عبارتند از

۱- آگاه بودن از فرصت ها

۲- تعیین اهداف

۳- تعیین فرض های برنامه

۴- تعیین راه حل ها

۵- ارزیابی راه حل ها

۶- انتخاب یک راه حل

۷- تنظیم برنامه های پشتیبانی

۸- قالب بندی برنامه ها با اعداد و ارقام و بودجه بندی

برنامه ریزی موثر

توجه به موارد ذیل موجب موثر بودن برنامه ریزی می گردد:

۱- زمان: هر یک از اجزا، نه تنها از جنبه محتوا و عمل، بلکه از نظر زمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا حرکت ها با هم در ارتباط هستند. همچنین طبق اصل تعهدات در برنامه ریزی، یک برنامه ریزی منطقی باید دارای مدت زمانی باشد که بتوانند تکافوی انجام تعهدات ناشی از تصمیمات امروزی را بکند.

۲- ارتباطات: ارتباطات باید طوری باشد که همه افراد در حیطه فعالیت خود، درک صحیحی از برنامه و چگونگی اجرای آن داشته باشند.

۳- تشریک مساعی: در امور برنامه ریزی و همچنین اجرای آن باید همکاری صورت گیرد.

۴- ایجاد جو مناسب: قبل از برنامه ریزی باید آماده سازی برای برنامه ریزی صورت پذیرد. دراین راستا باید فعالیت های گروهی هماهنگ شود، وظایف مشخص شود، جو مناسب در گروه ها ایجاد شود، برنامه ریزی کوتاه، مدت مکمل برنامه های بلند مدت گردد و برنامه ریزی طوری تنظیم شود که زمینه را برای پذیرش اطلاعات و تغییرات در سازمان فراهم نماید. [۲]

یک مسئله دیگر که در برنامه ریزی موثر باید به آن توجه نمود اصل واقعیت ها در برنامه ریزی است که بر اساس آن برای طراحی یک برنامه کارا، اطلاع از تمامی واقعیت های مربوط موجود و در نظر گرفتن آنها لازم است. زیرا برنامه ها شامل فعالیت هایی هستند که بر پایه واقعیت ها طراحی می شوند.

طراحی برنامه های بیش از حد بلند پروازانه در نظر نگرفتن امکانات و محدودیت های موجود سبب عدم دسترسی به اهداف گردیده و همچنین طراحی برنامه هایی که توان واقعی را خیلی کمتر به حساب می آورند موجب به هدر رفتن منابع می گردند.

یک امر مهم دیگری که بر برنامه ریزی موثر باید مد نظر قرار گیرد اهمیت انعطاف در برنامه است. طراحی برنامه هایی انعطاف نا پذیر معمولاً در عمل دچار مشکل شده و از نوآوری ها نیز جلوگیری میکند. خطر تحمل ضرر ناشی از حوادث غیر مترقبه با وجود برنامه هایی انعطاف پذیر کاهش خواهد یافت و اصلاحات و تغییرات لازم به راحتی صورت خواهد پذیرفت. آنچه که باید در این زمینه به آن توجه نمود این است که هزینه انعطاف داشتن برنامه با مزایای ناشی از آن موازنه گردد.

[۱] – استفن پی. رابینز. تئوری های سازمان. ترجمه دکتر داود سلمانی. جزوه درسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. ص ۵۵-۵۴

[۲] – علی رضائیان. اصول مدیریت بازرگانی. همان منبع پیشین. ص ۹۷

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *