عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو- قسمت ۲

عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو- قسمت ۲

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۲-۵-بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۳-۵- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۵- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۵-۵- نقش مددکار اجتماعی………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۶-۵- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
پیوست
فهرست جدول ها
جدول شماره ۱-۳- ضریب پایایی مربوط به متغیرها…………………………………………………………………………..۷۰
جدول شماره ۲-۳- طبقه بندی مشاغل بر حسب منزلت شغل……………………………………………………………….۷۳
جدول شماره ۱-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب گروه سنی……………………………………………………۸۰
جدول شماره ۲-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب جنسیت……………………………………………………….۸۱
جدول شماره ۳-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………۸۲
جدول شماره ۴-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب منزلت شغل………………………………………………….۸۳
جدول شماره ۵-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان درآمد…………………………………………………۸۴
جدول شماره ۶-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب پایگاه اجتماعی…………………………………………….۸۵
جدول شماره ۷-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان مشارکت اجتماعی…………………………………۸۶
جدول شماره ۸-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان آگاهی از اهدای عضو……………………………۸۷
جدول شماره ۹-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان باورهای دینی……………………………………….۸۸
جدول شماره ۱۰-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب وضعیت داوطلب شدن به اهدای عضو……………..۸۹
جدول شماره ۱۱-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود ………………….۹۰
جدول شماره ۱۲-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو بستگان نزدیک ……۹۱
جدول شماره ۱۳-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود به خانواده ……۹۲
جدول شماره ۱۴-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود به همشهریان…۹۳
جدول شماره ۱۵-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود به فامیل……….۹۴
جدول شماره ۱۶-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود به هر انسانی….۹۵
جدول شماره ۱۷-۴-جمع کل نمرات به تفکیک گویه ها در متغیر داوطلب شدن به اهدای عضو……………….۹۶
جدول شماره ۱۸-۴- نتایج بدست آمده از آزمون خی ۲ برای فرضیه اول………………………………………………۹۷
جدول شماره ۱۹-۴- نتایج بدست آمده از آزمون خی ۲ برای فرضیه دوم……………………………………………..۹۷
جدول شماره ۲۰-۴- نتایج بدست آمده از آزمون خی ۲برای فرضیه سوم………………………………………………۹۸
جدول شماره ۲۱-۴- نتایج بدست آمده از آزمون خی ۲برای فرضیه چهارم…………………………………………..۹۸
جدول شماره ۲۲-۴- نتایج بدست آمده از آزمون خی ۲ برای فرضیه پنجم……………………………………………۹۹
جدول شماره ۲۳-۴- نتایج بدست آمده از آزمون t برای فرضیه ششم…………………………………………………..۹۹
جدول شماره ۲۴-۴- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………..۹۹
جدول شماره ۲۵-۴- ضرایب تاثیر مدل تبیین کننده داوطلب شدن به اهدای عضو…………………………………۱۰۰
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب گروه سنی……………………………………………………………۸۰
نمودار ۲-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب جنسیت……………………………………………………………….۸۱
نمودار ۳-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………۸۲
نمودار ۴-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب منزلت شغل………………………………………………………….۸۳
نمودار ۵-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان درآمد…………………………………………………………۸۴
نمودار ۶-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب پایگاه اجتماعی……………………………………………………..۸۵
نمودار ۷-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب جمع نمرات میزان مشارکت اجتماعی…………………………۸۶
نمودار ۸-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب جمع نمرات میزان آگاهی از اهدای عضو……………………۸۷
نمودار ۹-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب جمع نمرات میزان باورهای دینی………………………………۸۸
نمودار۱۰-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب وضعیت داوطلب شدن به اهدای عضو………………………۸۹
نمودار۱۱-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای اعضای بدن خود…………………..۹۰
نمودار۱۲-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای اعضا بستگان نزدیک……………..۹۱
نمودار ۱۳-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود به خانواده…………….۹۲
نمودار ۱۴-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود به همشهریان………….۹۳
نمودار ۱۵-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود به فامیل…………………۹۴
نمودار ۱۶-۴- توزیع جمعیت مشاهده شده بر حسب میزان موافقت با اهدای عضو خود به هر انسانی…………..۹۵
چکیده
اهدای عضو و پیوند اعضا مقوله ای تقریبا جدید در علم پزشکی است و نقش بسیار مهمی در نجات جان بیماران و احیای زندگی آنها بر عهده دارد. با تلاش های صورت گرفته، در طی چند سال گذشته آمار اهدای عضو در کشور رو به بهبود بوده است، اما واقعیت این است که این آمار هنوز با آمارهای جهانی فاصله ی زیادی دارد. داوطلب شدن مردم برای اهدای عضو تحت تاثیر عوامل زیادی، از جمله: عوامل فردی و شخصیتی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و حتی عوامل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. مسلما برای ترویج فرهنگ اهدای عضو و بالا بردن آمار داوطلبان اهدای عضو، شناخت عوامل تاثیر گذار مختلف بر این کنش ضروری و لازم است. مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو صورت گرفته است. بعد از بیان کلیات و اهداف تحقیق به بیان مفاهیم و نظریه ها در رابطه با اهدای عضو به عنوان یک کنش یا رفتار اجتماعی پرداخته شده است و در ادامه، چهارچوب نظری و فرضیه های پژوهش با توجه به نظریه های ارائه شده آورده شده است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. نمونه پژوهش شامل ۴۲۰ نفر از افراد داوطلب و غیر داوطلب به اهدای عضو بوده که در دو گروه آزمایشی و گواه مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق نتایج بدست آمده بین عوامل اجتماعی و داوطلب شدن به اهدای عضو رابطه وجود دارد و در بین متغیرهای مورد بررسی میزان آگاهی افراد در مورد اهدای عضو بیشترین تاثیر را بر داوطلب شدن افراد به اهدای عضو دارد. ضمن اینکه رابطه سطح تحصیلات و میزان باورهای دینی با داوطلب شدن به اهدای عضو نیز تایید شد. در انتهای پژوهش ضمن بیان نقش مددکار اجتماعی در رابطه با اهدای عضو، پیشنهادهای کاربردی با تاکید بر نقش مددکار اجتماعی ارائه گردیده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
واژگان کلیدی
اهدای عضو– پیوند اعضا– مشارکت اجتماعی– مددکاری اجتماعی–مرگ مغزی
فصل اول
کلیات پژوهش

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  •  
    1. مقدمه

 

در دنیای امروز ارتقای کیفیت زندگی و سلامت افراد جامعه به عنوان دغدغه ی اصلی هر جامعه ای شناخته می شود، به گونه ای که ارتقای سلامت جسمی و روحی افراد به عنوان شاخص اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، در واقع می توان گفت سلامت جامعه به سلامت تک تک افراد بستگی دارد(مهدی عراقی،۲:۱۳۹۰). جامعه و تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند بعنوان یک سیستم در نظر گرفته می شوند که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. تامین سلامت مردم همواره دغدغه اصلی حاکمان و مدیران کلان کشورها و یا جوامع بوده است، بطوری که بخش اعظمی از بودجه های سالانه ی کشورها صرف تامین سلامت روحی و جسمی افراد جامعه می شود. این هزینه ها در قالب برنامه های پیشگیری و درمان صرف می شود و هدف اصلی ارتقای کیفیت زندگی و سلامت افراد جامعه به عنوان موثرترین عناصر جامعه است. برای نیل به این هدف بزرگ دولت و مسئولان دست به دامان متخصصان و اندیشمندان حوزه های مختلف شده اند. علاوه بر پزشکان که مسئولیت اصلی را در تامین سلامت برعهده دارند، متخصصان و کارشناسان اجتماعی همچون مددکاران اجتماعی و جامعه شناسان که بهتر از هر کسی به نیازهای مردم آشنا هستند نیز وارد عرصه شده اند و در جهت ارتقای سلامت و رفع مشکلات شهروندان جامعه تلاش می کنند. این تلاش ها همراه با دست اوردهای بسیاری بوده است. پیوند اعضا[۱]از افراد دچار مرگ مغزی[۲] جهت نجات زندگی بیمارانی که با فرسودگی عضو و بافت خود مواجه اند و همچنین جهت بهبود کیفیت زندگی برخی از بیماران به کار گرفته می شود. چگونگی داوطلب نمودن افراد به اهدای عضو تبدیل به یک اصل در این برهه از زمان برای دست اندرکاران شده است.در راستای مجموعه عواملی که بر داوطلب شدن به اهدای عضو تاثیر دارد،پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو را مورد بررسی قرار دهد.در این راستا در فصل اول به بیان کلیات و اهداف پژوهش،در فصل دوم ادبیات و مبانی نظری مرتبط بیان خواهد شد.در فصل سوم به مبانی روش شناسی تحقیق پرداخته خواهدشد.در دو فصل پایانی نیز نتایج مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت و در انتها نتیجه گیری از پژوهش و ارائه پیشنهادات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۲-۱- بیان مساله
شناخت عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر داوطلب شدن افراد به اهدای عضو موضوع مورد مطالعه در این پژوهش است.عوامل اجتماعی در کنار عوامل دیگر تاثیر بسزایی بر کنش ها و رفتارهای روزانه افراد دارند.چگونگی داوطلب شدن افراد به اهدای عضو بعنوان یک کنش اجتماعی امروزه دارای اهمیت بسیاری است و لازم است که عوامل موثر بر آن مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.مطالعه ی عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن افراد به اهدای عضو و همچنین مطالعه ی دیگر عوامل تاثیر گذار بر این کنش،می تواند باعث کشف موانع موجود در مسیر داوطلب شدن افراد جامعه به اهدای عضو شود.بطور مشخص با شناخت موانع، امکان حذف آنها و گسترش فرهنگ اهدای عضو و پیوند اعضا توسط مسئولان و دست اندرکاران بیش از پیش میسر خواهد بود.با اشاعه ی فرهنگ اهدای عضو در جامعه شاهد افزایش آمار داوطلبان به اهدای عضو و در نتیجه نجات جان بیماران نیازمند بیشتری خواهیم بود.
پیوند اعضا و اهدای عضو به عنوان مقوله ای جدید در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است.انتقال سلول بافت یا عضو زنده از یک فرد به فرد دیگر به نحوی که عملکرد آن محفوظ بماند،پیوند نامیده می شود(عبداللهی وشکرایی،۲:۱۳۸۶).پیوند اعضا به عنوان یک شیوه ی درمانی،برای جایگزین کردن اعضای بدن فرد دچار مرگ مغزی به فرد دیگری که نیازمند به آن عضو می باشدبه کار گرفته شده است.مرگ مغزی شرایطی است که ارتباط میان مغز و سایر اندام های بدن قطع می گردد و دیگر امکان بازگشت فرد به زندگی و بهبود وی وجود ندارد(مهدی عراقی،۲:۱۳۹۰).امروزه پیوند عضو در درمان بسیاری از بیماری ها تنها راه ممکن است که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.عضو پیوندی از افرادی برداشته می شود که مرگ مغزی آنها مورد تایید پزشکان قرار گرفته باشد و برداشت عضو با وصیت و رضایت خود شخص(که در زمان حیات خود قید کرده است)وهمچنین رضایت خانواده وی،که جزئیات آن را قانون مشخص کرده است،امکان پذیر است.علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط فعالان این حوزه،داوطلب شدن افراد به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی و استفاده از اعضای بدن افراد دچار مرگ مغزی نتوانسته است صورت عادی به خود بگیرد و همواره شاهد تعداد زیادی از بیماران نیازمند هستیم که در لیست انتظار دریافت عضو پیوندی قرار دارند. با توجه به اهمیت موضوع پیوند و اهدای عضو علاوه بر متولی اصلی این موضوع یعنی پزشکی،اندیشمندان حوزه های مختلف به این مبحث و معضل مهم ورود کرده اند و تعامل متقابل این حوزه ها پژوهشگران را به مطالعات بین رشته ای در این زمینه علاقمند کرده است.اهدای عضو تلفیقی از عوامل فردی،قانونی،اخلاقی، سازمانی،فرهنگی و اجتماعی است،این مطلب پیچیدگی این پدیده را می رساند.
تمامی مسئولان و کارشناسان درگیر در این حوزه اتفاق نظر دارند که برای گسترش فرهنگ اهدای عضو در میان مردم جوامع مختلف حذف موانع فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت است که لازم است بطور جدی به آن پرداخته شود.چراکه با تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر مشکلات و موانع قانونی،علمی و فقهی موجود در این مسیر به مرور برداشته شده است و دغدغه اصلی مسئولان، کمبود عضو پیوندی و تلاش برای داوطلب کردن و قانع کردن افراد و خانواده ها به اهدای عضو است.
بر اساس اعلام سازمان بین المللی پیوند اعضای اروپا در سال ۲۰۱۰ ، ۶۴۶۹ پیوند عضو در اروپا انجام شده است،اما تعداد زیادی نیز در اثر نبود عضو پیوندی جان خود را از دست داده اند.بیش از پنجاه هزار نفر از مردم آمریکا در انتظار دریافت کلیه هستند،در حالی که امکان کمتر از ۹۰۰۰ پیوند کلیه در آمریکا وجود دارد.(صفری مرادآبادی،۴:۱۳۹۳).به طور کلی میزان عدم رضایت خانواده ی بیماران مرگ مغزی به انجام بیماران مرگ مغزی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.این میزان در سال ۲۰۰۷ در برخی از کشورها نظیر مجارستان،ایرلند،لهستان،اسپانیا،کوبا و نروژ کمتر از ۲۰% و در کشورهایی نظیر بلغارستان،استونی،ایتالیا آرژانتین،اروگوئه و یونان بین ۲۰ تا ۵۰% و در پاناما و ترکیه بیش از ۵۰% گزارش شده است.همچنین میزان رضایت به اهدای عضو در مالزی ۳۲%،در آمریکا ۵۴% و در انگلیس ۶۰% گزارش شده است.آمار اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی طبق آمارهای اعلامی ۵٫۷ میلیون نفر می باشد(امدادی،۲:۱۳۹۰).
تعداد پیوند اعضا در ایران به دلیل کمبود عضو پیوندی بسیار پایین تر از آمریکا و اروپاست،بطوری که سالانه هزاران نفر از هم وطنانمان جان خود را به این دلیل از دست می دهند.جای افسوس بیشتر دارد وقتی طبق آمارها متوجه می شویم که کشور ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ مغزی را در میان کشورهای دنیا دارد. طبق آمار،سالانه پنج تا هفت هزار مرگ مغزی در کشور اتفاق می افتد که طبق آمار جهانی باید اعضای بدن ۵۰ درصد این افراد اهدا شود،که در ایران معادل ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر می شود،اما در سال گذشته فقط اعضای بدن ۶۶۵ نفر از افراد مرگ مغزی شده برای پیوند به بیماران اهدا شده است.که این آمار بسیار با آمار های جهانی فاصله دارد.(ک،نجفی زاده، مصاحبه، مهر ۱۳۹۳) شاخص اهدای عضو در ایران ۸٫۷ می باشد،اما شاخص مورد قبول در دنیا ۲۰ است.این در حالیست که با توجه به آمار بالای مرگ مغزی در ایران این شاخص باید به ۴۰ برسد تا با آمارهای بین المللی همخوانی داشته باشد، اما بهتر است اشاره شود که برای تامین نیاز اعضای پیوندی کشور، این شاخص باید به حدود ۵۰ برسد تا دیگر کسی در لیست انتظار پیوند قرار نداشته باشد.با توجه به این آمار اعلام شده شاخص اهدای عضو در کشور باید به بیشتر از دو برابر افزایش یابد تا با آمارهای بین المللی همخوانی داشته باشد چه برسد به تامین تمامی نیازهای کشور،البته که این امر به دور از ذهن است.این شاخص یعنی اینکه آمار اهدای عضو کشور باید از ۶۶۵ مورد اهدای عضو افراد دچار مرگ مغزی به حدود ۱۵۰۰ اهدا در سال برسد تا به متوسط آمار مورد قبول جهانی برسد.نگاهی به آمارها و گزارش های موجود شود نشان می دهد که ایران از جمله کشورهای فعال در حوزه ی پیوند اعضاست که تقریبا تمام پیوندهایی که در دنیا صورت می گیرد در ایران نیز مطابق کیفیت جهانی انجام می شود.با تلاش های صورت گرفته در این زمینه از لحاظ دانش و علم پزشکی مشکلی در ارتباط با پیوند اعضا وجود ندارد.طی سال های قبل مشکلات حقوقی و فقهی که در این زمینه وجود داشت نیز با همت و پافشاری کارشناسان و حسن ظن مسئولان و مراجع تقلید بخصوص رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی(ره)مرتفع گردیده است.پس مشکل اصلی همان نبود عضو پیوندی است،این در حالیست که بصورت بالقوه و با توجه به آمار بالای مرگ مغزی(با توجه به اعلام مرکز پیوند،پنج تا هفت هزار نفر در سال ۱۳۹۳) در کشور امکان فراهم آوری این اعضای مورد نیاز وجود دارد. همان طور که اشاره شد،در حال حاضر دغدغه اصلی مسئولان مربوط کمبود عضو پیوندی است،این در حالیست که روزانه تعداد زیادی از افراد در اثر مرگ مغزی جان خود را در بیمارستان ها از دست می دهند و امکان استفاده از اعضای بدن آنها فقط به دلیل عدم رضایت خانواده فرد دچار مرگ مغزی وجود ندارد و از طرف دیگر عده ی زیادی نیز در انتظار دریافت عضو پیوندی فوت می کنند.عدم آگاهی و نگرش غلط نسبت به اهدای عضو یکی از عوامل تاثیر گذار در این ارتباط است.بسیاری از افراد با یک طرز تفکر نادرست، برداشت عضو از جسد را ناپسند می دانند و آن را نوعی بی حرمتی به جسد و میت می دانند.نبود حس مشارکت و اعتماد اجتماعی به عنوان ابعاد سرمایه ی اجتماعی باعث کم رنگ شدن حس نوع دوستی و به فکر هم نوع بودن شده است.علی رغم پیشرفت های اخیر در حوزه ی علم پزشکی بسیاری از مردم هنوز نمی توانند به جامعه پزشکی اعتماد داشته باشند و این عدم اعتماد به پزشکان به دو صورت مانع از اهدای عضو می شود:مردم هنوز به علم پزشکی و توانایی پزشکان در زمینه ی پیوند عضو اعتماد ندارند.همچنین بسیاری از خانواده ها علی رغم تایید مرگ مغزی بستگان خود این امر را نمی پذیرند و منتظر معجزه یا درمان بیماران خود می مانند.این بی اعتمادی می تواند نشات گرفته از بی اعتمادی مردم به دولت نیز باشد. شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی و نزول پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد در این راستا بی تاثیر نیست.اما این واقعیت را باید پذیرفت که در سرتاسر جهان پیوند اعضا موجب نجات جان و ارتقای کیفیت زندگی هزاران نفر شده است،پس نمی توان علی رغم تمامی مشکلات و موانع به سادگی از کنار آن گذشت.البته این مهم در صورت داوطلب شدن افراد به اهدای عضو میسر خواهد بود.با توجه به مطالعات محدود صورت گرفته در این زمینه داوطلب شدن افراد به اهدای عضو بیش از هر چیز تابع مجموعه ی عوامل اجتماعی و فرهنگی است که نگرش و دید مردم را نسبت به اهدای عضو تحت تاثیر قرار می دهد. تا زمانی که دید و نگرش مردم به اهدای عضو بدن خود تغییر نکند و باورهای رایج غلط در جامعه از بین نرود و در این زمینه آگاه سازی مناسب صورت نگیرد معضل اهدای عضو حل نخواهد شد.بسیاری از مردم از اهدای عضو و پیوند اعضا اطلاع و آگاهی درستی ندارند و نمی دانند که با اهدای عضو یک نفر که دچار مرگ مغزی شده است جان چند نفر را می توان نجات داد. همچنین عده ای بر این گمان و عقیده هستند که پیوند عضو از لحاظ مذهبی و اعتقادی صحیح نمی باشد. از طرفی عده ای از شهروندان متلاشی کردن جسد فرد دچار مرگ مغزی و سپس به خاک سپردن جسد را امری خلاف اخلاق و شرع می دانند.اگر پای صحبت شهروندان بنشینیم عده ای از آنها علی رغم اطلاع از موارد فوق باز هم نگرش مثبتی به داوطلب شدن ندارند و در کل مشارکت اجتماعی آنها در همه زمینه ها پایین است.پژوهش حاضر با تلاش در جهت شناخت و بررسی این عوامل اجتماعی و عوامل زمینه ای که تاثیر مستقیم بر عوامل اجتماعی دارند،سعی خواهد داشت سهم کوچکی در حل این پدیده ی اجتماعی که تبدیل به یک معضل شده است،داشته باشد.حال با توجه به موارد فوق در این پژوهش این مساله اصلی مطرح است که چه عوامل اجتماعی برداوطلب شدن افراد به اهدای عضو موثراست؟

دیدگاهتان را بنویسید