روش تحقیق:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

دانلود پایان نامه

 

در این بخش روش تحقیق ،متغییرهای مورد مطالعه ،جامعه و نمونه آماری ،ابزارهای جمع اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره می شود .

۳-۱- روش تحقیق  به منطور بر قراری رابطۀعلت و معلولی بین دو یا چند متغییر از طر ح های تجربی استفاده می شود و این تحقیق نیز از نوع مطالعات تجربی پیش آزمون – پس آز مون همراه با گروه کنترل می باشد ، ویژگی های این نوع تحقیق عبارت است از :

 

 

–  متغییرهای مستقل دستکاری می شود .

– سایر متغییرها به جز متغییر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل میشود .

– تأثیر متغییر مستقل بر متغییر وابسته مشاهده می شود .

بر اساس این طرح آزمودنی ها با انتساب تصادفی به گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم می شوند ،سپس عمل آزمایشی به اجرا در می آید .طرح دو گروهی پیش آزمون و پس –آزمون یکی از متداول ترین طرح ها در تحقیقات علوم رفتاری است و در این طرح عوامای که می توانند اعتبار درونی را کاهش دهند کنترل می شود .

این طرح به صورت زیر نمایش داده می شود :

R             E          O1      X       O2                                 گروه آزمایشی

O2                   C          O 1      –          R                            گروه کنترل

 

۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته

در این پژوهش سلامت روانشناختی به عنوان متغبر وابسته در نظر گرفته شده است و آموزش مهارت های ارتباطی شامل :آموزش مهارت حل مسأله ،آموزش مهارت حل تعارض بین فردی و آموزش  مهارت جرأت ورزی در فرضیه های مختلف به عنوان متغیر مستقل محسوب شده اند . همچنین جنسیت به عنوان متغیر کنترل د ر نظر گر فته شد .

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دختر پابۀ سوم مقطع راهنمایی و پایۀ سوم مقطع دبیرستان در شهر ستان تهران منطقه چهار دخترانه در سال تحصیلی و بهار ۱۳۸۶ تشکیل می دهند . این افراداز لیست دانش آموزانی که به علت مشکلات روانشناختی به مشاورین مدارس مراجعه کرده بودند انتخاب گردیدند و بر اساس گزارش مشاورین مدارس این دانش آموزان دارای انواع مشکلات روانشناختی می باشند .

 

-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری

برای انتخاب نمونه ۶۰نفری و ۳۰ نفر از هر مقطع تحصیلی به روش نمونه گیری تصادفی از لیست افراد انتخاب گردید ،سپس ۱۵ نفر از هر گروه به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل هر کدام شامل ۳۰ نفر دانش آموز برای اجرای پژوهش آماده شد ند .

 • ۵- ابزارهای جمع آوری اطلاعات

ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند شامل : آزمون SCL-90-R

(برای ارزیابی وضعیت سلامت روانشناسی افراد) مقیاس شیوه ی حل مساله کسیدی و لانگ (برای ارزیابی سبک حل مساله در افراد )، مقیاس نسخه دوم شیوه مقابه با تعارض بین فردی رحیم (جهت ارزیابی شیوه حل تعارض افراد) و مقیاس جراتمندی جرابک ( برای اندازه گیری میزان جرات ورزی) بودند که همه این آزمونها به صورت گروهی اجرا گردیدند. همچنین برای آموزش این افراد از دستورالعمل و برنامه آموزش مهارت های زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. ویژگی های هر کدام از این ابزارها به شرح ذیل می باشد.

 

۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R

الف) معرفی مقیاس

این چک لیست توسط لئونارد.ار.دروگاتیس (۱۹۸۳-۱۹۷۷) در پژوهشکده روانسنجی بالینی تهیه شد. این مقیاس برای نشان دادن الگوهای علامتی روانی افراد طرحریزی شده است . مبنای اصلی این آزمون ، چک لیست سلامتی هاپکینز می باشد که دارای ۵ مقیاس اصلی بوده و دروگاتیس با افزودن ۴۵ آیتم دیگر آن را در مجموع به ۹ مقیاس افزایش داد . دروگاتیس و همکارانش این مقیاس را بر اساس تجارب بالینیی و تحلیل های روانسنجی تهیه کردند . این مقیاس شامل ۹۰ سوال بوده و هر آیتم آن بر روی یک مقیاس ۵ نمره ای از پریشانی (۴-۰ ) نمره گذاری می شود . آیتم ها بر  حسب ۹ مقیاس علامتی اولیه و ۳ شاخص کلی پریشانی نمره داده می شود و تفسیر می گردد. هنجار یابی که برای این مقیاس تهیه شده است برای افراد غیر بیمار و بهنجار تا بیماران جسمی گوناگون ، افرادی با اختلالات  سایکوتیک و نیز نوجوانان می باشد .

 

مقیاس های علامتی اولیه این مقیاس عبارتند از :

 • مقیاس جسمانی کردن ( SOM) :

این مقیاس شامل ۱۲ آیتم می باشد و بیانگر پریشانی ناشی از ادراکات مربوط به مشکلات بدنی است.

 • مقیاس وسواسی – جبری (O-C) :

این مقیاس شامل ۱۰ آیتم می باشد و بیانگر علائمی است مشتمل بر افکار ، تکانه ها و اعمالی که غیر اجتناب و غیر قابل مقاومت هستند.

 • مقیاس حساسیت بین فردی ( INT ) :

این مقیاس شامل ۱۰ آیتم می باشد و بر احساسات بی کفایتی شخصی و احساس حقارت و نارحتی در تعاملات بین فردی اشاره دارد .

 • مقیاس افسردگی DEP))
 • این مقیاس دارای ۱۳ آیتم بوده و دامنه وسیعی از جلو ه های افسر دگی بالینی را نشان می دهد .
 • مقیاس اضطراب ANX)):

این مقیاس شامل ۱۰ آیتم بوده و نشانگر حالات عصبی ، تنش و لرزش ف احساس تر س و وحشت زدگی و همبسته های اضطراب می باشد .

مقیاس خصومت (HOS):

این مقیاس شامل ۶ آیتم می باشد و نشانگر خصوصیت مر بوط به حالت عاطفی منفی خشم و کیفیاتی چون پر خاشگری ، تحریک پذیری ،طغیان و رنجش را نشان می دهد .

 • مقیاس اضطراب فوبیکPHOB)) :

این مقیاس شامل ۷ آیتم و پاسخ ترس مقاوم نسبت به یک شخص ،مکان ، شیء یا موقعیت خاص را نشان می دهد .

مقیاس افکار پارانوئید (PAR) :

این مقیاس شامل شامل ۶ آیتم می باشد وبیانگر رفتار پارا نوئید و تفکر فرافکنانه ، خصومت ، سو ء ظن، بزرگ منشی ، خود مرکز بینی و هذیان ها است .

 • مقیاس روانپرشی (PSY ) :
 • این مقیاس با ۱۰آیتم ، نشانگر سبک ز ندگی کناره گیرانه ، انزوا گونه و اسکیزوئید و توهمات و انتشار افکار میباشد .
 • آیتم های اضافی :تعداد ۷ آیتم در این پرسشنامه زیر مجموعه هیچیک از مقیاسهای علامتی اولیه نیستند .

شاخص های کلی پریشانی:

 • شاخص مرضی یا شدت کلی : گویا ی بهترین شاخص منفرد سطح یا عمق رایج اختلال است .
 • شاخص پریشانی علامتی مثبت :یک سنجش خالص از شدت اختلال است و نشان می دهد که بیمار در صحبت از اختلالش علائم را افزاینده یا کاهش بیان کرده است .
 • کل علامت مثبت :شمارش سادۀ تعداد علائمی است که فرد به عنوان علائم مثبت آنها را تجربه کرده و در پرشنامه علامت زده است .

–   لازم به تو ضیح است که در این پژوهش برای ارزیابی میزان سلامت روانشناختی آزمودنی ها ، از نمرات آن هادر شاخص مر ضی یا شدت کلی اختلال استفاده شده است . نمره پایین در این شاخص نشانگر سلامت روانشاختی بیشتر ، ونمره بالا در این شاخص نشانگر سلامت روانشناختی کمتر می باشد .

 

ب) شواهد مربوط به روایی واعتبار مقیاس

مطالعات متعددی در زمینه روایی این آزمون انجام گرفته است . در زمینه اعتبار همزمان دراگوتیس ، ریکلز، راک (۱۹۷۶) این آزمون را به همراه MMPI بر روی ۱۱۹ آزمودنی داوطلب اجرا نمودند، همبستگی بین نتایج دلالت بر همگرایی بالا بین دو ازمون داشت که بالاترین همبستگی بین دو آزمون مربوط به ملاک افسردگی با ۷۳%و کمترین همبستگی مربوط به ترس مرضی ۴۳% بوده است .

نتایج بدست آمده درباره اعتبار و روایی این مقیاس در پژوهش نشان داده است که بالاترین ضریب پایانی در این تحقیق مربوط به افیردگی ۸۶%و پایین ترین ضریب

مربوط به ترس مرضی ۷۱%می باشد .

سنجش پایانی ابعاد ۹ گانه این آزمون از دو روش محاسبه ثبات درونی و پایانی به روش بازآزمایی صورت گرفته است . ضریب آلفا برای ۹ بعد کاملاًرضایت بخش بوده است ، بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با ۹% و کمترین آنها روان پریشی با ۷۷% بوده است . پایانی آزمایی برروی ۹۴ بیمار نامتجانس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت اکثر ضرایب دارای همبستگی بالا بین ۷۸% تا۹% بوده اند.

در تحقیق دیگری که در ایران توسط جواد بهادریان (۱۳۷۲)انجام یافته پایایی آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته که نهایتاً حساسیت و کارآیی آن بیش از ۹۰ درصد بدست آمده است (اسماعیلی ،۱۳۸۳ ).

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات

هر آیتم به صورت زیر نمره گذاری می شود :

هیچوقت = صفر         کمی =۱           تاحدی ۲              زیاد =۳           بسیار زیاد =۴

 

– روش بدست آوردن نمرۀ خام و استاندارد هر مقیاس : نمرات آیتم ها از برگه آزمون به نیمرخ منتقل شده و مجموع نمرات برای هر یک از ۹ مقیاس و آیتم های اضافی آن بدست می آید  سپس هر نمره (به استثنای آیتم های اضافی) به تعداد آیتم های خاص آن مقیاس تقسیم می شود . پس از بدست آوردن نمره خام هر مقیاس بایستی به جداول تبدیل نمره خام T رجوع و با توجه به جنسیت و بیمار بودن یا نبودن و همچنین سطوح آسیب شناسی نمره استاندارد را بدست آورد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *