رابطه(۲۵-۱) :پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی و کنترل آلودگی صدا در شرکت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران)


دانلود پایان نامه

رابطه(۲۵-۱)                            

که در آن W توان اکوستیکی منبع (W) و    ۲ërhسطح جانبی استوانه به شعاع  r و به ارتفاع h (m) می‌باشد‌. نتیجه‌ای که از‌این رابطه گرفته می‌شود‌این است که در منبع نقطه‌ای شدت به نسبت عکس مجذور فاصله کاهش می‌یابد‌. یعنی میزان کاهش شدت بر حسب فاصله در‌این منبع خطی از یک منبع نقطه‌ای کمتر است‌.تراز فشار صوت برای منبع خطی از رابطه زیر بدست می‌آید:

 

رابطه(۲۶-۱)                             

که در آن LP2 تراز فشار صوت در فاصله شعاعی r2 و LP1 تراز فشار در فاصله شعاعی r1 می‌باشد‌.   برای بررسی حالت‌های انتقال صدا وشرایط آن حالت‌های مختلفی در ارتباط با منابع خطی ممکن است رخ دهد که به صورت زیر می‌باشد:

الف‌ـ هنگامی‌که   باشد در چنین حالتی انتقال صدا شبیه منبع نقطه‌ای بوده و تراز فشار صوت هرگاه فاصله دو برابر گرددبه میزان ۶ دسی‌بل کاسته خواهد گردید‌. یعنی:

رابطه(۲۷-۱)                    (d B )

ب ـ هنگامی‌که باشد در‌این حالت ا نتقال صدا همچون شرایط خطی عمل کرده و به ازاء دو برابر شدن فاصله۳ دسی‌بل کاهش تراز فشار صوت خواهیم داشت یعنی :

رابطه(۲۸-۱)                             (d B )  

۳-۴-۳- انتشار صوت از منابع سطحی

اگر منابع خطی در چند ردیف قرار گیرند و نیز انتشار صوت از درب‌ها و پنجره‌ها و نظیر آن، تشکیل منابع سطحی می‌دهند.

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۴-۱) کاهش صدا در ازاء فاصله از منابع مختلف] [۲۱

 

با توجه به نمودار شکل (۳-۱) سه حالت را در‌این منابع می‌توان در نظر گرفت‌.

الف-  اگر  باشد هیچ گونه کاهش صدایی در‌این فاصله نخواهیم داشت‌.

ب – اگر   باشد تراز فشار صوت شبیه منبع خطی عمل کرده و به ازای دو برابر شدن فاصله ۳ دسی‌بل کاهش تراز صدا خواهیم داشت‌.

ج – اگرباشد تغییرات انتشار امواج همانند منبع نقطه‌ای عمل می‌کند یعنی به ازای دو برابر شدن فاصله ۶  دسی‌بل کاهش تراز صدا وجود دارد‌.

 

۵-۳- طبقهبندی صدا از نظر توزیع انرژی

۱-۵-۳- صدا یکنواخت با باند پهن

دراین صورت انرژی صوتی در یک پهنه وسیع فرکانسی توزیع و منتشر می‌شوند مانند موتورهای درون سوز آسیاب‌، میکسر‌.

۲-۵-۳- صدای یکنواخت با باند باریک

در‌این اصوات حداکثر انرژی صوتی یا فشار صوتی در یک پهنه محدود از فرکانس منتشر می‌شود مانند صدای بوق زنگ اخبار و سوت‌.

۳-۵-۳- اصوات کوبهای

اصواتی که تکرارصداکمترازیک باردرثانیه باشدمانندصدای ناشی ازشلیک گلوله، پرس‌های ضربه‌ای وابزارهای پنوماتیک‌.

۶-۳- تقسیم بندی صداها در طیف شنوایی

۱-۶-۳- صوت ساده

صوتی است سینوسی و تک فرکانسی که در طبیعت وجود نداشته مگر‌این که آن را‌ایجادکنیم مانندصدای دیا پازون که در آزمایشگاه قابل تولید است‌.

۲-۶-۳-  امواج صوتی مختلط

این اصوات خود به در صورت تقسیم می‌شود که عبارتند از:

۱-۲-۶-۳- اصوات مختلط دورهای

اصوات مختلط دوره‌ای که از یک فرکانس اصلی و چند فرکانس فرعی تشکیل شده‌اند که فرکانسها با هم رابطه منظم و دوره‌ای دارند که‌این امواج اثر ناخوشایندی ندارند مانند اصوات موسیقی‌، طبیعت و مکالمه‌.

۲-۲-۶-۳- اصوات مختلف غیر دورهای

در‌این اصوات رابطه منظم و پیش‌بینی شده‌ای بین طول موجها و فرکانس و دامنه امواج وجود ندارد که از نوع اصوات ناخوشایند و ناخواسته هستند و برای انسان معنا و مفهومی‌ندارند و حتی با شدت‌های کم آزاد دهنده هستند که در صنعت با انواع مختلفی از‌این صداها روبرو هستیم‌.

۷-۳- صدای پیوسته

به صدایی گفته می‌شودکه درطول زمان انتشارخود وقفه نداشته باشد غالباً صدای مکالمه وصدای صنعتی ازدسته صداهای پیوسته هستند

۸-۳- توزیع زمانی صدا

یکی ازفاکتورهایی که دربررسی صدادارای اهمیت ویژه‌ای است مدت زمانی است که صدا تداوم پیدا می‌کند.منابع صوتی رابرحسب مدت زمان تداوم ودرواقع تغییرات صدانسبت به زمان به دودسته تقسیم کرده اند:{۴ و۵}

۱-۸-۳-  منابع با صدای یکنواخت

در این گروه تراز فشارصوت تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته واغلب کمتراز(۵±) دسی‌بل است مانند تهویه.

 

۲-۸-۳- منابع با صدای غیر یکنواخت

که خود شامل سه دسته می‌باشد‌.

۱-۲-۸-۳- صدای متغیر با زمان

در این دسته تغییرات تراز فشار صوت درطول زمان بین ۱۵-۵ دسی‌بل است dB(15±) مانند صدای ترافیک سنگین.

۲-۲-۸-۳- صدای منقطع

درصورتی است که تغییرات تراز فشارصوت درطول زمان بیش از۱۵±دسی‌بل باشد مانند صدای پرواز هواپیما یا عبور ترن.

۳-۲-۸-۳- صدای کوبهای (ضربهای)

صدایی که تغییرات تراز فشار صوت در کسری از ثانیه صورت می‌گیرد یا به عبارت دیگر صدایی است که در زمان کوتاهی‌ایجاد می‌شود و سپس میرا می‌گردد‌.

۹-۳- تعریف میدانهای صوتی

از پیشرفت امواج صوتی در محیط‌های مادی میدان صوتی به وجود می‌آید که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد‌.

۱-۹-۳- میدان آزاد۱

میدان آزاد به میدانی گفته می‌شود که دارای سطوح انعکاسی نبوده یا هیچ مانعی سر راه موج صوتی نباشد در چنین میدانی انتشار صوت از قانون عکس مجذور فاصله پیروی می‌کند یعنی با افزایش فاصله از منبع صوتی شدت صوت کاهش پیدا می‌کند‌.

 

 

۲-۹-۳- میدان بازآوایی۱

میدان بازآوایی به میدانی گفته می‌شود که شرایط میدان آزاد را نداشته باشد یا در آن بازتاب انرژی صوتی وجود دارد که شامل میدانهای پخشی و نیمه پخشی است‌.

۱-۲-۹-۳- میدان پخشی۲

میدانهایی هستند که ضریب انعکاس امواج صوتی یا ضریب بازتاب امواج صوتی خیلی زیاد است و در چنین میدانهایی صوت مستقل از فاصله عمل می‌کند یعنی در قسمت‌های مختلف شدت صوت تقریباً یکسان و بالاست مانند کارگاههای نساجی که به دلیل فاصله کم دستگاهها و ساختمان قدیمی‌آنهاست‌.

۱ – Moisefree field

۱ -Reverberent field.

۲ – Diffuse field

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی و کنترل آلودگی صدا در شرکت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران) ۷۵صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *