دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان شخصیت ومفهوم آن

دانلود پایان نامه

شخصیت ومفهوم آن

صاحبنظران حوزه شخصیت وروان شناسی ازكلمه شخصیت تعریفهای گوناگون ارائه داده اندازنظرریشه ای ،گفته شده است كه شخصیت كه برابر معادل كلمهPersonaluty یاPersonalite  فرانسه است درحقیقت ازریشه لاتین Persona گرفته شده است كه به معنی نقاب یاماكسی بودكه دریونان و روم قدیم بازیگران تئاتر برچهره می گذاشتند.این تعبیر تلویحاًاشاره به این مطلب داردكه شخصیت هركس ماكسی است كه اوبرچهره خودمی زندتاوجه تمیز اوازدیگران باشد.

در زبان عامه شخصیت به معانی دیگری به كارمی رود؛مثلاً،وقتی گفته می شودكه هركسی باشخصیت است ؛یعنی اینكه او دارای ویژگیهایی است كه می تواندافراددیگر راتحت نفوذ خودقراردهدیامتانت و وقارویژه ای دارد.همین طوردرنقطه مقابل آن بی شخصیت به معنی داشتن ویژگیهای منفی است كه البته بازهم دیگران راتحت تأثیرقرارمی دهد،امادرجهت منفی.همچنین كلمه شخصیت درعرف به عنوان چهره مشهوروصاحب صلاحیت در حوزه های مختلف به كارمی رود،همچون شخصیت سیاسی،شخصیت علمی،شخصیت هنری وازاین قبیل.اما در روان شناسی ،شخصیت به مفهوم متفاوت ازآنچه ذكرشده تعریف می شودو روان شناسان هركدام تعریفهای متعددی ازشخصیت و مفهوم آن داشته اندكه به ذكرتعدادی ازآن هاپرداخته می شود.

كاتل[1] درتعریف شخصیت چنین می گوید«شخصیت چیزی است كه اجازه پیش بینی رفتارشخص رادرشرایط و اوضاع و احوال معین به فردمی دهد».

«شخصیت مجموعه تفكیك ناپذیرآن خصایص بدنی ونفسانی است كه شناخته دوستان نزدیك شخص یابه عبارت دیگر،آن نقاب یا ماسكی است كه فردبرای سازش بامحیط ،كه درحقیقت نوعی بازیگری درصحنه زندگی است،به چهره خود نهاده است»(ایزدی به نقل ازكریمی،1351).

تعریف شلدون ازشخصیت این است كه «شخصیت سازمان پویای جنبه های ادراكی وانفعالی وارادی وبدنی فرد وآدمی است».

شخصیت مجموعه ای پایدارازویژگیها وگرایشهاست كه مشابهت وتفاوتهای رفتارروان شناختی افراد(افكار،احساسات واعمال)راكه دارای تداوم زمانی بود.وممكن است به واسطه فشارهای اجتماعی وزیست شناختی موقعیتهای بلاواسطه شناخته شوندیابه آسانی درك نشوند،مشخص می كند(مدی به نقل ازكریمی،1972).

شخصیت عبارت است ازالگوهای رفتاروشیوه های تفكركه سازگاری فرد بامحیط راتعیین         می كنند(آتكینسون وهیلگارد به نقل ازكریمی،1993).

اگر وجوه مشترك تعاریف فوق درنظرگرفته شوددیده می شودكه اولاً همه آنهابه یك رشته ازویژگیها وخصوصیات جسمی و روانی اشاره دارند.

ثانیاً درهمه تعریفها به مسئله تمایز،افتراق ومشخص كردن فردازافراددیگربه طورتلویحی اشاره شده است پس می توان گفت كه شخصیت عبارت است ازمجموعه ویژگیهای جسمی ،روانی،رفتاری كه هرفرد را ازافراددیگر متمایزمی كند(كریمی،1379).

ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت

      شناخت شخصیت ،ویژگیها،چگونگی شكل گیری ،عوامل مؤثر درایجادشخصیت ومسائلی ازاین قبیل از یك جنبه ارضای حس كنجكاوی ومیل به شخصیت جویی رادرانسان بدنبال داردزیرا این شناخت نوعی خودشناسی است وشخص هنگام مطالعه موضوعهای ذكرشده غالباً آن دانسته هاراباخود مقایسه كرده وتطبیق می دهد واحتمالاً بااین شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهدیعنی خود رادریكی ازتیپهای شخصیتی قرارمی دهدیاخودرا دارای ویژگیهای شخصیتی خاص می بیند.ازسوی دیگراین شناختها واطلاعات به شخص امكان       می دهدكه درارتباط متقابل بادیگران موضع گیریهای مناسب وآگاهانه داشته باشد.اگرازجنبه دیگری هم به این شناخت بنگریم می بینیم كه داشتن اطلاعات ودانش لازم درباره شخصیت تنهابه كارعادی دانستن برخی رفتارهادرمراحل مختلف رشدشخصیت نمی آیدبلكه این دانش درپیشگیری یااقدام اجتماعی درموردبروزاختلالها ونابسامانیهای شخصیتی نیزمی تواندبه كمك فردبیایدوچنانچه اختلالهایی بروز كندبااستفاده ازدانش روان شناسی شخصیت می توان چاره جویی كردوازوخیم ترشدن اوضاع جلوگیری نمود(كریمی،1379).

 

[1] -Cattell

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *