تحقیقات قبلی :دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان

دانلود پایان نامه

– در ژانویه سال 2005 در دپارتمان روانپزشكی كالج پزشكی Dong-A بوسان كره تحقیقی با عنوان: ” نیمرخ(Symptom Checklist-90-Revised) SCL-90-Rو    (Sixteen Personality Factor Questionnaire)16PF در دانش آموزان دبیرستانی كه استفاده بی رویه از اینترنت دارند”  توسط Yang CK,Cho BM,Baity M,Lee JH,Cho JSانجام شد.

این تحقیق برای تعیین وجود نشانه‌های روانپزشکی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دبیرستان کره ای که استفاده  بیش از حد اینترنت داشتند، صورت گرفت.

به این منظور یک بسته سوال که شامل 4 پارامتر:

1- استفاده از اینترنت در طول ماه گذشته ، 2- تست اعتیاد به اینترنت                  (Internet Addiction Test= IAT) ،  3- چک لیست نشانه‌های SCL-90-R ،                4- پرسشنامه 16PF   بود را در اختیار دانش آموزان قرار دادند.

کل دانش آموزان 328 نفر بودند و در محدوده سنی 15 تا 19 سال.

در این مطالعه دانش آموزان بر اساس نمره کل تست  IAT به 4 گروه تقسیم شدند:

  • کسانی که از اینترنت استفاده نمی‌كردند( 0% – 59 =n )
  • کسانی که به میزان کمی از اینترنت استفاده می‌كردند ( 3% و 156 =n ).
  • کسانی که بطور متوسط از اینترنت استفاده می‌كردند( 9 و 98 =n )
  • کسانی که به میزان فراوانی از اینترنت استفاده می‌كردند ( 9% و 16 =n ).

تست SCL-90-R نشان دادکه گروه پرمصرفها در مقایسه با گروههای دیگر سطح نشانه‌های روانپزشکی بالاتری دارند.

تست 16PFهم نشان داد که پرمصرفها (گروه 4) به آسانی تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرند و از نظر عاطفی ثبات کمی‌دارند، خیالپرداز و خود خورند وتمایل دارند در مورد تصمیم گیریها، تجربیات خودشان را بکار برند.

این مطالعه بیان می‌كند دانش آموزان سالهای بالاتر دبیرستانی که در گروه پرمصرف قرار گرفتند بطور برجسته ای نشانه‌های روانپزشکی بیشتری را نسبت به کسانی که  بطور مداوم از اینترنت استفاده می‌كنند، نشان می‌دهند. بعلاوه این کاربران، ویژگیهای شخصیتی  اختصاصی تری در مقایسه با کسانی که کمتر از اینترنت استفاده می‌كنند، دارند. (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– در اكتبر 2004 در ایتالیا تحقیقی با عنوان : “اینترنت و اختلالات روانی : تحلیل استفاده از اینترنت در 1075 دانش آموز سالهای آخر دبیرستان” توسط                    Favaretto G,Morandin I,Gava M,Binotto F انجام شد.

هدف اصلی این تحقیق، ایجاد کمک برای تحلیل ارتباط بین استفاده از اینترنت و بیماریهای روانپزشكی و همچنین بررسی جنبه های شایع آن و اثرات چنین
استفاده ای در نمونه دانش آموزان سالهای آخر دبیرستان بود.

تحقیق بر 1075 دانش آموز در گروه سنی بین 14 تا 21 سال از دو گروه دانش‌آموزان سالهای آخر که در یکی از آنها تعداد دختران ودردیگری تعداد

پسران بیشتر بودند، انجام شد. در هر دو موسسه، علوم کامپیوتر قسمتی از برنامه آموزشی بود.

در این مطالعه از پرسشنامه های

  • (General Health Questionnaire) GHQ
  • برگردان 28 قسمتی گلدبرگ(Goldberg’s 28-item version)
  • فرمی‌كه حاوی اطلاعات شخصی و اجتماعی و اطلاعاتی راجع به اینکه چند سال، چند ساعت در روز / هفته از اینترنت استفاده می‌كنند تجربه های ذهنی و درک کمی و کیفی اتصال به اینترنت بود، به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد.

نتایج، یک ارتباط واقعی و آشکار بین استفاده از اینترنت بر حسب ساعت در هفته ونمرات GHQ را نشان داد.

همچنین با توجه به اظهارات گروه نمونه که در پیشینه پژوهش آمده  بود، تحلیل نمونه ها ثابت کرد ارتباط واضحی بین استفاده از اینترنت و اختلالات روانپزشکی وجود دارد. (27)

– در می 2006 در دپارتمان روانپزشكی بیمارستان  Yongiدر كره جنوبی  تحقیقی با عنوان: “اختلالات روانپزشکی همراه در بچه‌ها و بالغین معتاد به اینترنت
در کره” توسط HaJH,YooHJ,Cho IH,Chin B,Shim D,Kim JH انجام شد.

هدف این مطالعه این بود که مسائل کلینیکی همراه اعتیاد به  اینترنت را در بچه‌ها و بالغین با استفاده از مصاحبه های ساختاری ارزیابی کند.

مطالعه طی دو مرحله انجام شد به این صورت كه ابتدا اعتیاد به اینترنت                   در میان 455 نفر از بچه‌ها(0. 9 سال  11. 9 :متوسط ) و 826 نفر از بالغین                      ( 0. 8  15. 8: متوسط ) جستجو گردید.

به این منظور از مقیاس اعتیاد به اینترنت Young (IAS)  استفاده شد. این افراد همچنین یک معیار سایکوپاتولوژی را پر کردند تا بر  اساس این دو آزمون، افراد معتاد به اینترنت و کسانی که به اینترنت معتاد نیستند مقایسه شوند. 63 نفر از بچه‌ها     8/13%  و 170   نفر از بالغین   3/20%  اعتیاد به اینترنت داشتند.

از بین این افراد 12 بچه (N=9 مذکر و N=3مونث ) و 12 بالغ (N=11مذکر و1 N= مونث ) بصورت تصافی برای ارزیابی شخصیتهای روان پزشکی اخیر انتخاب شدند. برای بچه‌ها ازپرسشنامه K-SADS-PL-K و برای بالغین از SCID-IV استفاده شد.

جمع آوری اطلاعات و انجام مصاحبه ها از آگوست 2003 تا اکتبر 2004 ادامه داشت. نتایج نشان داد:

در گروه بچه‌ها برای 7 نفر تشیخص ADHD                                    (Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder) گذاشته شد. ( از نوع نا مشخص، شامل کسانی که در سطوح زیر آستانه تحریک هستند ).

متوسط نمرات ADHD آنها بر اساس مقیاس DuPauPs در 6 مورد 20% و بالاتر از متوسط بچه‌های کره ای بود. در گروه بالغین 3 مورد بیماری افسردگی  1 مورد اسکیزوفرنی و 1 مورد هم اختلال وسواسی جبری داشند.

با این مصاحبه ساختاری مشخص شد کسانی که معتاد به اینترنت هستند  اختلالات روانپزشکی متعددی هم دارند. نوع این اختلالات در سنین مختلف متفاوت است. اگر چه این محققین  نتوانستند نتیجه گیری کنند كه آیا اعتیاد به اینترنت علت است یا نتیجه این اختلالات، اما توصیه شده پزشکان باید اختلالات روانپزشکی وابسته به سن را در کسانی که معتاد به اینترنت هستند جدی تلقی كنند. (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– درفوریه 2005 در بخش روانپزشكی دانشگاه Nottingham انگلستان تحقیقی با عنوان:”شیوع استفاده مرضی از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه  و ارتباط آن با عزت نفس سلامت کلی و عدم بازداری”توسط Niemz K,Griffiths M,Banyard P انجام شد.

مطالعه اخیر به منظورتعیین یافته های شایع  درمعتادان به اینترنت و پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان به دلیل در معرض آسیب بودن این افراد به طور اخص انجام شد.

به این منظور 371نفرازدانشجویان انگلیسی به سوالاتی كه شامل:

1- پرسشنامه مقیاس استفاده مرضی از اینترنت (Pathological Internet Use (PIU) scale)

2- پرسشنامه GHQ ، 3- مقیاس عزت نفس (self-esteem scale) ، 4- معیار عدم بازداری(disinhibition) بودند، پاسخ دادند.

نتایج نشان داد 3/18 % نمونه ها که استفاده مرضی از اینترنت داشتند مشکلات بین فردی و اجتماعی و تحصیلی دارند. نتایج دیگر نشان داد استفاده کنندگان مرضی اینترنت، عزت نفس پایین تر و عدم بازداری اجتماعی بیشتری دارند. اگر چه اختلاف معنی‌داری در نمرات GHQ در آنها نبود. این نتایج بطور کلی در ارتباط با محدودیتهای متودولوژی تحقیق در نظر گرفته می‌شود. (29)

 

 

 

 

 

– در دسامبر2004 در مركز پیشگیری و كنترل بیماریها در دپارتمان پزشكی كالج پزشكی دانشگاه كره تحقیقی با عنوان: “همراهی اعتیاد به اینترنت با ارتقاء سلامت روشهای زندگی و تعبیر سطح سلامت” توسط Kim JS,Chun BC انجام شد.

این مطالعه برای نشان دادن ارتباط بین اعتیاد به اینترنت بالغین و نیمرخ ارتقاء سلامت روشهای زندگی و تعبیر سطح سلامت به منظورردیابی اثر اعتیاد به اینترنت بر سلامت بالغین انجام گرفت.  آزمون دهندگان دانش آموزان سال دوم از 3 دبیرستان در شهر K در Kyung Gi province بودند. از769مورد، 764 نفر به سوالات پاسخ دادند. (3/99%) که 395 نفر (7/51% ) از دبیرستان جونیور و 369 نفر ( 48% ) دانش آموزان دبیرستانی بودند. پرسشنامه ها شامل اعتیاد به اینترنت Young، نیمرخ روشهای سلامت و تعبیر سطح سلامت و ویژگیهای کلی بودند.

از آزمونهای T-test و ANOVA به منظور مقایسه بین دو گروه استفاده شد. از تست   Chi2 هم برای  تحلیل فراوانی ها و رگرسیون چند متغیری در برنامهSAS 8. 1 استفاده شد. نتایج، یک اختلاف آماری معنی‌داری در نیمرخ ارتقاء سلامت روشهای زندگی با سطح اعتیاد به اینترنت را نشان داد.  نمرات تعبیرسطح سلامت در گروه معتادان شدید، کمتربود(P<0. 0001) همچنین ارتباط معنی‌دار و قابل ملاحظه ای بین اعتیاد به اینترنت و نیمرخ ارتقاء سلامت روشهای زندگی وجود داشت. ( P<0. 0001 ) نتایج رگرسیون چند گونه ای نشان داد بین نمره اعتیاد به اینترنت Young و نیمرخ ارتقاء سلامت روشهای زندگی بعد از کنترل کردن متغیرها ی دیگر، ارتباط  معنی‌داری وجود دارد. به گونه ای كه گروه معتادان به اینترنت شدید، کمترین نمره را در نیمرخ ارتقاء سلامت روشهای زندگی و همچنین در تعبیر سطح سلامت داشتند و محققان این پژوهش پیشنهاد كردند، پزشكان به اثرات منفی اعتیاد به اینترنت بر سطح سلامت بالغین  توجه ویژه داشته باشند. (30)

– در فوریه 2004در دانشگاه Konkak كره جنوبی  تحقیقی با عنوان:                   “ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی و افکار خودکشی در بالغین” توسط                     Ryu EJ,Choi KS,Seo JS,Nam BW انجام شد.

این مطالعه برای نشان دادن سطح اعتیاد به اینترنت و تحقیق در جهت یافتن ارتباط بین آن و افسردگی و افکار خودکشی در بالغین انجام شد.

شرکت کنندگان در این تحقیق 1670 نفر از دانش آموزان دبیرستانی یک شهرهای كره جنوبی بودند.

مقیاس اعتیاد به اینترنت برای بررسی اعتیاد به اینترنت و Disc-MDDSQ برای سنجش افسردگی در شركت كنندگان و پرسشنامه افکار خودکشی JR برای اندازه گیری افکار خودکشی استفاده شد.

در پایان تحقیق ملاحظه شد 1/38% شرکت کنندگان در مراحل اولیه اعتیاد به اینترنت بودند و 5/1% آنها بعنوان معتادان شدید به اینترنت شناخته شدند.

رویهمرفته نمرات معیار اعتیاد به اینترنت12/52 375/57 بود. در ویژگیهای نمونه‌ها در افراد با سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت تفاوت وجود داشت. این اختلافات در Disc-MDD-SQ و نمرات IAS در میان سطوح اعتیاد به اینترنت از نظر آماری معنی‌داربود. بطوریکه شدت اعتیاد به اینترنت ارتباط مستقیمی‌با سطح افسردگی و تصورات خودکشی داشت. (31)

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعین به كافی نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *