بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان- قسمت ۲

بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان- قسمت ۲

داور

 

 

نام داور

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به:
خدایی مهربان و خانواده عزیزم
که لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه‌های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
سپاسگزاری
از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر سعید اسدی که با راهنماییهای دلسوزانه و بجایشان بنده حقیر را در تهیه این پایان نامه یاری فرمودند، بی نهایت سپاسگزارم.
همچنین از دیگر اساتید محترم بنده جناب آقایان دکتر حمزه علی نور محمدی، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی و دکتر احمد سرداری و سایر اساتید عزیزم که وقت گرانبهایشان را خالصانه در اختیار بنده حقیر قرار دادند، بی نهایت کمال تشکر را دارم.
از سرکار خانم دکتر عصمت مومنی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی که به دلیل راهنماییها و یاریهای بی چشمداشت ایشان راه تهیه این پایان نامه را برایم هموار نمودند کمال قدردانی را دارم.
و بالاخره از سایر دوستان مهربان و عزیزم به ویژه آقایان یحیی میرکی، سعید صاحب علم، میثم حیدری، نوید یوسفی، رشید نورزاد و یاسر روحانی عزیز که گرمای مهرشان همواره یاری گر این بنده ناچیز بوده صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

چکیده

 

هدف: در این پژوهش وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران و سه عامل موثر بر آن یعنی شرایط سازمانی، راهبردهای مدیریتی و منابع خودکارآمدی و رابطه این سه عامل با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران بررسی گردید.
روش شناسیاین پژوهش به لحاظ روش تحقیق یک تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی و به لحاظ هدف، از نوع کاربردی می‏باشد. همچنین ابزار گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه های استاندارد اسپریتزر و میشرا و وتن و کمرون و ابزار تجزیه و تحلیل آنها استفاده از نرم افزار SPSS و EXCEL می‏باشد.
نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران به عنوان یک کل با میانگین ۶۵/۵ در سطح مطلوب، در بعد شرایط سازمانی با میانگین ۵۴/۴ در سطح متوسط رو به بالا، در بعد راهبردهای مدیریتی با میانگین ۶۴/۴ در سطح متوسط رو به بالا و در بعد منابع خودکارآمدی با میانگین ۴۷/۴ در سطح متوسط رو به بالا قرار دارند. همچنین میان عامل شرایط سازمانی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران، میان عامل راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران و میان عامل منابع خودکارآمدی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف و بین دیدگاه کتابداران زن و مرد در زمینه وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی آنان تفاوت معنی‏داری وجود داشت.
کلیدواژهها: توانمندسازی، توانمندسازی روان‏شناختی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران، تهران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ح‌
فصل اول: کلیات پژوهش ۱
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان مسئله ۴
۱-۳٫ اهداف پژوهش ۶
۱-۳-۱٫ هدف کلی ۶
۱-۳-۲٫ اهداف فرعی ۶
۱-۴. پرسش‌های پژوهش ۷
۱-۴-۱ پرسش‌اصلی ۷
۱-۴-۲٫ پرسش‌های فرعی ۸
۱-۵٫ فرضیه‌های پژوهش ۸
۱-۶٫ اهمیت وضرورت پژوهش ۹
۱-۶-۱٫ اهمیت نظری ۹
۱-۶-۲٫ اهمیت کاربردی ۱۰
۱-۷٫ تعریف‌های متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۷-۱٫ تعریف‌های مفهومی و عملیاتی ۱۱
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۷
۲-۱٫بخش اول: مبانی نظری ۱۸
۲-۱-۱٫مقدمه ۱۸
۲-۱-۲٫ تعاریف توانمندسازی کارکنان ۱۸
۲-۱-۳٫ ریشه‏های توانمندسازی کارکنان ۲۰
۲-۱-۴٫دیدگاه‏های مختلف توانمندسازی ۲۲
۲-۱-۴-۱٫توانمندسازی از دیدگاه عقلایی ۲۳
۲-۱-۴-۲٫توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی ۲۴
۲-۱-۴-۳٫ توانمندسازی از دیدگاه فوق‏انگیزشی ۲۵
۲-۱-۴-۴٫ توانمندسازی از دیدگاه روان – سیاسی ۲۶
۲-۱-۴-۵٫ توانمندسازی از دیدگاه روان – نمادین ۲۷
۲-۱-۴-۶٫ توانمندسازی از دیدگاه رابطه‏ای(چند بعدی) ۲۸
۲-۱-۴-۷٫ توانمندسازی از دیدگاه روان‌شناختی ۲۹
۲-۱-۵٫ توانمندسازی روان‌شناختی ۳۱
۲-۱-۶٫ الگوی نظری مورد استفاده توانمندسازی روان‌شناختی در این پژوهش ۳۲
۲-۱-۷٫ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی ۳۴
۲-۱-۸٫ شرایط سازمانی ۳۸
۲-۱-۸-۱٫ مقدمه ۳۸
۲-۱-۸-۲٫ داشتن اهداف روشن ۳۸
۲-۱-۸-۳٫ ساختار سازمانی ۳۹
۲-۱-۸-۴٫ دسترسی به منابع ۴۰
۲-۱-۸-۵٫ نظام پاداش‏دهی ۴۱
۲-۱-۹٫راهبردهای مدیریتی ۴۳
۲-۱-۹-۱٫ فراهم نمودن اطلاعات ۴۳
۲-۱-۹-۲٫تفویض اختیار ۴۴
۲-۱-۹-۳٫استقلال و آزادی عمل کارکنان ۴۵
۲-۱-۹-۴٫مدیریت مشارکتی ۴۶
۲-۱-۹-۵٫تشکیل گروه‌های کاری ۴۷
۲-۱-۱۰٫خودکارآمدی کارکنان ۴۸
۲-۱-۱۰-۱٫الگوسازی ۴۷
۲-۱-۱۰-۲٫حمایت‏های کلامی‌و اجتماعی ۴۸
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱-۱۰-۳٫برانگیختگی هیجانی ۵۱
۲-۱-۱۱٫اهمیت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی و لزوم توانمندسازی آنان ۵۲
۲-۱-۱۲٫ پیشینه درداخل کشور ۵۴

دیدگاهتان را بنویسید