بررسی وتجزیه و تحلیل فرضیات و نتیجه گیری:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه

بررسی وتجزیه و تحلیل فرضیات و نتیجه گیری:

فرضیه ۱: بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه ۱ را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌کنیم:

بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

با توجه به نتایج جدول آنالیز واریانس آماره برابر ۹۱/۱ بوده که مقدار کوچکی است و مقدار احتمال ۱۳۳/۰ می‌باشد، که چون مقدار احتمال کوچک نیست و داریم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و سن کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

.یعنی نمی توان گفت افراد شاغل در این مجموعه متناسب با سن خود از چه سطح تعهدی نسبت به سازمان برخوردارندو آیا افراد مسن تر متعهدتر هستند یا افرا جوان ؟یافته های حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات مشابه(معین فر،۱۳۸۱،ص۱۵ ). و( بارونی ، ۱۳۸۶). همسو می باشد

همچنین با نتایج تحقیقی در خصوص برسی ارتباط تعهد کارکنان در دانشکده های تربیت بدنی،همخوانی دارد.( حمیدی وکشتی دار،۱۳۸۲،ص۴۸).

فرضیه ۲: بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

            برای بررسی این فرضیه از آزمون t برای جامعه‌های مستقل استفاده می‌کنیم،

بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

نتایج حاصل شده نشان می دهد که مقدار آماره آزمون t برابر ۳۲۳/۱- می‌باشد و مقدار احتمال (p-value). برابر ۱۸۹/۰ است که چون

پس در سطح معنی داری ۵% دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد، یعنی بین تعهد سازمانی و جنسیت کارکنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

نتایج این فرضیه با تحقیقات زیر همخوانی دارد

در برسی ارتباط تعهد کارکنان در دانشکده های تربیت بدنی،رابطه معنی داری بین جنسیت و تعهد کارکنان مشاهده نشده است.( حمیدی وکشتی دار،۱۳۸۲،ص۴۸).

آون وهمکاران(۱۹۹۳).در مطالعاتی که بر روی۱۴۰۸۱ نفر انجام دادندبه رابطه ای هم مثبت وهم منفی در رنج همبستگی۳۷- تا ۲۹ دست یافتند(هاوکینز،۱۹۹۸،ص۱۹).

همچنین برخی از صاحبنظران معتقد هستند که هیچ رابطه ای بین جنسیت و تعهد سازمانی وجود ندارد( کوک لو،۲۰۰۶،ص۲۱۱

 

فرضیه ۳: بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

با توجه به نتایج جدول آنالیز واریانس مشاهده می‌شود که آماره برابر ۵۵۹/۰ بوده که مقدار بسیار کوچکی است و مقدار احتمال ۶۹۳/۰ می‌باشد، که چون مقدار احتمال کوچک نیست و داریم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد. که این رابطه در تحقیقی دیگر ضعیف و منفی گزارش شده است که دلیل این ،رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیلکرده و فرصتهای شغلی بیشتر برای آنان می باشد.(اسماعیلی،۱۳۸۰،ص۶۸).

فرضیه ۴: بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه مجدداً از آزمون t برای جامعه‌های مستقل استفاده می‌کنیم،

                                               بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

با توجه به نتایج جدول مشاهده می‌شود، مقدار آماره آزمون t برابر ۰۹۳/۱- می‌باشد و مقدار احتمال (p-value). برابر ۲۲۷/۰ است که چون

پس در سطح معنی داری ۵% دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد، یعنی بین تعهد سازمانی و ازدواج کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار رابطه معنی‌داری وجود ندارد. _ بین تعهد سازمانی و ازدواج کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار رابطه معنی‌داری نشد

ولی در برسی انجام شده بر روی زنان متاهل در مقابل زنان مجرد ،(هو ای،۲۰۰۳).مشاهده شده است زنان متاهل به خاطر یکسری مسوولیتهایی که در زنگی مشترک متوجه آنها می باشد وبه خاطراحتمال ازدست دادن موقعیتشان و ریسک از دست دادن شغلشان خود را به مخاطره نمی اندازند واز تعهد بالاتری نسبت به مجردها برخوردارند. (پالا وهمکاران،۲۰۰۸،ص۶۰).

 

فرضیه ۵: بین تعهد سازمانی و سابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه آزمون معنی داری رگرسیون خطی ساده استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد.

            ابتدا فرضیه ۵ را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌کنیم:

بین تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

در این قسمت با در نظر گرفت مدل رگرسیونی

که در آن تعهد سازمانی و سابقه خدمت است، فرضیات آماری به صورت زیر می‌باشد:

به عبارت دیگر فرضیه صفر این است که رگرسیون خطی معنی‌دار نیست یا وجود رابطه خطی رد می‌شود و فرضیه مقابل معنی‌دار بودن رگرسیون یا تأیید رابطه خطی معنی‌دار می‌باشد.

(جدول۱۳ ۴ ). توزیع آزمودنیها بر مبنای سابقه خدمت

با توجه به نتایج جدول آنالیز واریانس مشاهده می‌شود که آماره برابر ۷۹۲/۴ بوده که مقدار بزرگی است و مقدار احتمال ۰۳۱/۰ می‌باشد، که چون مقدار احتمال کوچک است و داریم:

پس فرضیه صفر در سطح معنی‌داری رد می‌شود یعنی وجود رابطه خطی معنی‌دار تعهد سازمانی و سابقه خدمت پذیرفته می‌شود.

حال برای اینکه ببینیم سابقه خدمت تا چه اندازه تغییرپذیری تعهد سازمانی را تبیین می‌کند، آماره ضریب تعیین را محاسبه می‌کنیم و همچنین بررسی مناسبت مدل از ضریب تعیین تصحیح شده استفاده می‌کنیم.

 

ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین
۰۳۶/۰ ۰۴۵/۰

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌شود که یعنی از تغییر پذیری متغیر تعهد سازمانی بوسیله این مدل یا به عبارت دیگر توسط سابقه خدمت تبیین می‌شود.

همچنین همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود مقادیر ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده به هم خیلی نزدیک می‌باشند که این نشان دهنده این موضوع است که متغیری در مدل وجود ندارد که معنی‌دار نباشد و داوطلب خروج از مدل باشد.

در نهایت مدل پیش‌بینی شده را می‌توان به صورت زیر برآورد کرد:

که چون ضریب سابقه خدمت منفی است یعنی این دو متغیر با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه سابقه خدمت بیشتر باشد تعهد سازمانی کمتر است و بالعکس.

بدین معنی که هرچه افراد سابقه خدمت بیشتری در سازمان داشته باشند از میزان تعهد بالاتری به سازمان نسبت به افراد کم سابقه برخوردارند که این نتیجه در پاره ای ازتحقیقات قبلی به شرح زیربه اثبات رسیده است.

کارکنان مسن تروآنان که دارای سابقه کار هستند وآنان که از سطح بازده کاری خویش راضی اند،به سطوح بالاتر تعهد سازمانی نسبت به دیگران، گرایش دارند(استرون ،۱۳۷۴،ص۷۶).

در تحقیق دیگری که توسط گلیسین (۱۹۹۸).، موریس (۱۹۹۰). و ایسترز (۱۹۹۱). انجام شده است آنها دریافتند کارکنانی که سابقه خدمت بیشتری دارند نسبت به تازه کارها از تعهد بالاتری برخوردار هستند.(حمیدی وکشتی دار،۱۳۸۲،ص۴۶).

فرضیه ۶: بین تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

            برای بررسی این فرضیه مجدداً از جدول آنالیز واریانس (ANOVA). استفاده می‌کنیم به صورت زیر می‌باشد:

 

بین تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و حقوقو و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

:

با توجه به، نتایج حاصل شده ازجدول آنالیز واریانس مشاهده می‌شود که آماره برابر ۸۱۴/۰ بوده که مقدار بسیار کوچکی است و مقدار احتمال ۴۴۶/۰ می‌باشد، که چون مقدار احتمال بزرگ است و داریم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و میزان حقوق و دستمزدکارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

حقوق ودستمزد نیز موجب عزت نفس برای فرد شده ونوعی فرصت برای فرد محسوب می شود که دراثر ترک سازمان ازدست خواهد داد. نتایج بسیاری ازتحقیقات همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهند. .(اسماعیلی،۱۳۸۰،ص۶۸ ).

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *