بررسی وتجزیه و تحلیل فرضیات و نتیجه گیری:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه

بررسی وتجزیه و تحلیل فرضیات و نتیجه گیری:

فرضیه 1: بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه 1 را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌كنیم:

بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

با توجه به نتایج جدول آنالیز واریانس آماره برابر 91/1 بوده كه مقدار کوچکی است و مقدار احتمال 133/0 می‌باشد، كه چون مقدار احتمال كوچك نیست و داریم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و سن کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

.یعنی نمی توان گفت افراد شاغل در این مجموعه متناسب با سن خود از چه سطح تعهدی نسبت به سازمان برخوردارندو آیا افراد مسن تر متعهدتر هستند یا افرا جوان ؟یافته های حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات مشابه(معین فر،1381،ص15 ). و( بارونی ، 1386). همسو می باشد

همچنین با نتایج تحقیقی در خصوص برسی ارتباط تعهد كاركنان در دانشكده های تربیت بدنی،همخوانی دارد.( حمیدی وکشتی دار،1382،ص48).

فرضیه 2: بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

            برای بررسی این فرضیه از آزمون t برای جامعه‌های مستقل استفاده می‌کنیم،

بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

نتایج حاصل شده نشان می دهد که مقدار آماره آزمون t برابر 323/1- می‌باشد و مقدار احتمال (p-value). برابر 189/0 است که چون

پس در سطح معنی داری 5% دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد، یعنی بین تعهد سازمانی و جنسیت کارکنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

نتایج این فرضیه با تحقیقات زیر همخوانی دارد

در برسی ارتباط تعهد كاركنان در دانشكده های تربیت بدنی،رابطه معنی داری بین جنسیت و تعهد كاركنان مشاهده نشده است.( حمیدی وکشتی دار،1382،ص48).

آون وهمكاران(1993).در مطالعاتی كه بر روی14081 نفر انجام دادندبه رابطه ای هم مثبت وهم منفی در رنج همبستگی37- تا 29 دست یافتند(هاوكینز،1998،ص19).

همچنین برخی از صاحبنظران معتقد هستند كه هیچ رابطه ای بین جنسیت و تعهد سازمانی وجود ندارد( كوك لو،2006،ص211

 

فرضیه 3: بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

با توجه به نتایج جدول آنالیز واریانس مشاهده می‌شود كه آماره برابر 559/0 بوده كه مقدار بسیار کوچکی است و مقدار احتمال 693/0 می‌باشد، كه چون مقدار احتمال كوچك نیست و داریم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد. كه این رابطه در تحقیقی دیگر ضعیف و منفی گزارش شده است كه دلیل این ،رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیلكرده و فرصتهای شغلی بیشتر برای آنان می باشد.(اسماعیلی،1380،ص68).

فرضیه 4: بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه مجدداً از آزمون t برای جامعه‌های مستقل استفاده می‌کنیم،

                                               بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

با توجه به نتایج جدول مشاهده می‌شود، مقدار آماره آزمون t برابر 093/1- می‌باشد و مقدار احتمال (p-value). برابر 227/0 است که چون

پس در سطح معنی داری 5% دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد، یعنی بین تعهد سازمانی و ازدواج کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار رابطه معنی‌داری وجود ندارد. _ بین تعهد سازمانی و ازدواج کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار رابطه معنی‌داری نشد

ولی در برسی انجام شده بر روی زنان متاهل در مقابل زنان مجرد ،(هو ای،2003).مشاهده شده است زنان متاهل به خاطر یكسری مسوولیتهایی كه در زنگی مشترك متوجه آنها می باشد وبه خاطراحتمال ازدست دادن موقعیتشان و ریسك از دست دادن شغلشان خود را به مخاطره نمی اندازند واز تعهد بالاتری نسبت به مجردها برخوردارند. (پالا وهمكاران،2008،ص60).

 

فرضیه 5: بین تعهد سازمانی و سابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه آزمون معنی داری رگرسیون خطی ساده استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد.

            ابتدا فرضیه 5 را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌كنیم:

بین تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

در این قسمت با در نظر گرفت مدل رگرسیونی

كه در آن تعهد سازمانی و سابقه خدمت است، فرضیات آماری به صورت زیر می‌باشد:

به عبارت دیگر فرضیه صفر این است كه رگرسیون خطی معنی‌دار نیست یا وجود رابطه خطی رد می‌شود و فرضیه مقابل معنی‌دار بودن رگرسیون یا تأیید رابطه خطی معنی‌دار می‌باشد.

(جدول13 4 ). توزیع آزمودنیها بر مبنای سابقه خدمت

با توجه به نتایج جدول آنالیز واریانس مشاهده می‌شود كه آماره برابر 792/4 بوده كه مقدار بزرگی است و مقدار احتمال 031/0 می‌باشد، كه چون مقدار احتمال كوچك است و داریم:

پس فرضیه صفر در سطح معنی‌داری رد می‌شود یعنی وجود رابطه خطی معنی‌دار تعهد سازمانی و سابقه خدمت پذیرفته می‌شود.

حال برای اینكه ببینیم سابقه خدمت تا چه اندازه تغییرپذیری تعهد سازمانی را تبیین می‌كند، آماره ضریب تعیین را محاسبه می‌كنیم و همچنین بررسی مناسبت مدل از ضریب تعیین تصحیح شده استفاده می‌كنیم.

 

ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین
036/0 045/0

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌شود كه یعنی از تغییر پذیری متغیر تعهد سازمانی بوسیله این مدل یا به عبارت دیگر توسط سابقه خدمت تبیین می‌شود.

همچنین همانطور كه در جدول فوق مشاهده می‌شود مقادیر ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده به هم خیلی نزدیك می‌باشند كه این نشان دهنده این موضوع است كه متغیری در مدل وجود ندارد كه معنی‌دار نباشد و داوطلب خروج از مدل باشد.

در نهایت مدل پیش‌بینی شده را می‌توان به صورت زیر برآورد کرد:

که چون ضریب سابقه خدمت منفی است یعنی این دو متغیر با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه سابقه خدمت بیشتر باشد تعهد سازمانی کمتر است و بالعکس.

بدین معنی كه هرچه افراد سابقه خدمت بیشتری در سازمان داشته باشند از میزان تعهد بالاتری به سازمان نسبت به افراد كم سابقه برخوردارند كه این نتیجه در پاره ای ازتحقیقات قبلی به شرح زیربه اثبات رسیده است.

كاركنان مسن تروآنان كه دارای سابقه كار هستند وآنان كه از سطح بازده كاری خویش راضی اند،به سطوح بالاتر تعهد سازمانی نسبت به دیگران، گرایش دارند(استرون ،1374،ص76).

در تحقیق دیگری که توسط گلیسین (1998).، موریس (1990). و ایسترز (1991). انجام شده است آنها دریافتند کارکنانی که سابقه خدمت بیشتری دارند نسبت به تازه کارها از تعهد بالاتری برخوردار هستند.(حمیدی وکشتی دار،1382،ص46).

فرضیه 6: بین تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

            برای بررسی این فرضیه مجدداً از جدول آنالیز واریانس (ANOVA). استفاده می‌کنیم به صورت زیر می‌باشد:

 

بین تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و حقوقو و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

:

با توجه به، نتایج حاصل شده ازجدول آنالیز واریانس مشاهده می‌شود كه آماره برابر 814/0 بوده كه مقدار بسیار کوچکی است و مقدار احتمال 446/0 می‌باشد، كه چون مقدار احتمال بزرگ است و داریم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و میزان حقوق و دستمزدکارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

حقوق ودستمزد نیز موجب عزت نفس برای فرد شده ونوعی فرصت برای فرد محسوب می شود كه دراثر ترك سازمان ازدست خواهد داد. نتایج بسیاری ازتحقیقات همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهند. .(اسماعیلی،1380،ص68 ).

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *