اصول و مبانی پیشگیری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد 60ص


دانلود پایان نامه

اصول و مبانی پیشگیری :

سه رویكرد اصلی در اعتیاد : مبارزه با عرضه ـ درمان ـ پیشگیری

اولین گام برای ارزیابی نیازها تحلیل موقعیت ها؛ به معنی این كه فرهنگ، تحصیلات، شرایط اقتصادی و اجتماعی، سن، لهجه، آداب و رسوم، فرهنگ و. .. بایستی مدنظر قرار بگیرد.

گام بعدی به منظور اولویت‌بندی نیازها این است كه براساس مولفه‌های پنج گانه به این شرح است :

 1. سادگی
 2. قابل اندازه گیری
 3. قابل دستیابی
 4. واقع بینانه
 5. معطوف به زمان

ـ مبنای برنامه‌های پیشگیرانه :

 1. جامعیت 2. اختصای
 2. گسترده 4. فرآیندی
 3. مشاركتی 6. اجتماع كوچك
 4. خلاقانه 9. سود و هزینه

ـ استراتژیهای پیشگیری :

 1. متمركز بر فرد كه شامل : الف) رفتار ب) نگرش   ج ) احساس
 2. متمركز بر خانواده 3. متمركز بر مدرسه
 3. متمركز بر محیط كار 5. متمركز بر رسانه

ـ نگاهی به تاریخچه پیشگیری :

نسل اول پیشگیری  رویكرد هنجاری (تخمین، غلط، همه معتادند)

نسل سوم پیشگیری  آموزش مهارتهای مقاومت (دهه 80-70)

نسل چهارم پیشگیری آموزش مهارتهای  فردی و اجتماعی

نسل پنجم پیشگیری  رویكرد اجتماع محور و رویكرد جامع

ـ كاهش عرضه به مقدار  50% منجر به افزایش قیمت به مقدار 3% می‌شود.

عوامل خطر : در درسترس بودن ـ نمایش مواد و موارد مربوط به آن از طریق رسانه ـ جابجایی زیاد اجتماعی ‌ـ بی سازمانی محله ـ وجود بیماری‌های روانی در خانواده ـ وجود مصرف كننده مواد در اطرافیان ـ تعارض حل نشده فرض در خانواده ـ نامؤثر بودن مهارتهای تربیتی والدین بویژه در برخورد با كودكان دچار مزاج دشوار و اختلال دارو ـ فقدان وابستگی میان والدین و فرزندان ـ فقدان حمایت میان والدین و فرزندان ـ عدم مهارت مدارا با جامعه ـ ارتباط داشتن با آشنایان مرتكب رفتارهای انحرافی ـ فشارهای روانی در والدین ـ انزوای والدین.

و عوامل محافظ : وجود و رعایت قانون در محله ـ ایجاد فرصتهای اجتماعی و تف ریحی مناسب برای جوانان ـ حمایت پلیس از جوانان.

 

 

نام و نام خانوادگی پرسشگر: ……………………………….                                    تاریخ :

آدرس دقیق :. …………………………………………………..                                     تلفن :

1ـ سن ………….

2ـ محل سكونت دائمی : شهر 5   روستا 5 (نام شهرستان متبوع ذكر شود)…..

3ـ محل تولد :  شهر 5   روستا 5 (نام شهرستان متبوع ذكر شود)…..

4ـ جنس : زن 5   مرد 5

5ـ میزان تحصیلات : بی سواد 5  ابتدایی 5 راهنمایی 5 دبیرستان 5 دیپلم 5 فوق دیلپم 5 لیسانس5 فوق لیسانس 5 دكتری 5 حوزی 5 خواندن و نوشتن 5  سایر (ذكر شود )……………….

6ـ وضعیت  تأهل : مجرد 5 متأهل 5 متاركه 5 مطلقه 5 بیوه 5 سایر (ذكر شود)……………

7ـ وضعیت فعالیت : بیكار 5 مشغول به تحصیل 5 خانه دار 5 بازنشسته 5 شاغل موقت 5 شاغل دائمی 5 سرباز 5 كارگر 5 كشاورز 5 مغازه دار 5 كارمند دولت (نظامی و انتظامی) 5 كارمند دولت (غیرنظامی و انتظامی) 5 سایر (ذكر شود ):. …………………..

8ـ وضعیت مسكن : شخصی 5 اجاره‌ای یا رهنی 5 منزل پدری 5 منزل پدر همسر 5 سایر (ذكر شود ). ………….

9ـ میزان درآمد ماهانه : به ریال . ………………………..  به تومان. ……………………….

10ـ دلیل مراجعه : عوارض جسمی مصرف ماده 5  عوارض روانی ماده 5 مشكلات مالی 5 حاملگی 5 مشكلات اجتماعی 5  فشار (خانواده همسر، دوستان ) 5  سایر 5  مشكلات قانونی 5

11ـ سابقه مصرف سیگار : بلی در گذشته 5 بلی در زمان حال 5 خیر 5

12ـ سن شروع مصرف سیگار :  زیر 10 سالگی 5  14-10 سالگی 5 19-15 سالگی 5 24-20 سالگی 5 29-25 سالگی 5 34-30 سالگی 5 39-35 سالگی 5 44-40 سالگی 5 بعد از 40 سالگی 5

13ـ متوسط مخارج تهیه مواد (تومان در هفته ) :  كمتر از 1000 تومان 5 3000-1000 تومان 5 7000-3000 تومان 5 12000-7000 تومان 5 18000-12000 تومان 5 بیش از  18000 تومان 5

14ـ سن شروع مصرف…………..  سن شروع مصرف : الكل. ………….  سایر. …………..

15ـ پیشنهاد مصرف در اولین بار : یكی از افراد خانواده 5 یكی از بستگان 5 دوستان (مدرسه ) 5 دوستان خارج مدرسه 5 افراد غریبه 5 بدون پیشنهاد دیگری 5 بخاطر ندارد 5 سایر افراد (ذكر شود) 5

16ـ موقعیت اولین مصرف : مهمانی خانوادگی 5 مهمانی دوستانه 5 پارك 5 مدرسه 5 كوچه و خیابان 5 سربازخانه 5 محل كار 5 منزل 5 به خاطر ندارد 5 سایر  (ذكر شود)…………………

17ـ مصرف مواد در خانواده : خیر 5 بله 5

18ـ پیشینه ترك مصرف : بدون پیشینه 5 بلی 5. ………… بار

19ـ طولانی‌ترین دوره ترك :. …………..سال. ………………ماه. ……………………روز

20ـ چگونه ماده مورد مصرف را ترك كرده اید : شخصاً 5 با مراجعه سرپائی به پزشكان بخش خصوصی 5 با بستری شدن در بخش خصوصی 5 با مراجعه سرپایی به مراكز درمان دولتی 5 با اقدامات در مراكز بازپروری 5 با اقامت دراردوگاهها یا زندانها 5 سایر (ذكر شود )……………………………

 

 

 

 

 

موضوع : عوامل موثر تصمیم بر ترك اعتیاد

سئوالاتی از مددجو (معتاد)

 1. چگونه معتاد شده اید؟
 2. چه عواملی باعث شده است كه شما تصمیم بر ترك اعتیاد بگیرید /
 3. اكنون كه تصمیم بر ترك اعتیاد گرفته اید چه احساسی دارید و چه تصمیماتی گرفته اید؟
 4. چه توصیه‌هایی برای كسانی كه هنوز تصمیم بر ترك اعتیاد نگرفته‌اند دارید ؟
 5. آیا در مسیری كه برای ترك اعتیاد قدم برداشته اید ثابت قدسم هستید ؟

سئوالات مدد كار :

 1. چگونه به یك معتاد كمك می‌كنید؟
 2. به نظر شما معتاد چه كسی است ؟
 3. از نظر شما جامعه چگونه می‌تواند به یك معتاد كمك كند؟
 4. در برخورد با یك معتاد چگونه عمل می‌كنیم ؟

سئوالات دیگر افراد :

 1. نگرشتان نسبت به یك معتاد چگونه است ؟
 2. چگونه حاضرید به یك معتاد كمك كنید ؟
 3. یك معتاد چه آسیب‌هایی در سطح جامعه خواهد داشت ؟

 

راهنمای جداول

 

1 مذكر 20 متأهل
2 مونث 21 بیكار
3 بالای 20 سال 22 شغل موقت
4 زیر 20 سال 23 شغل دائم
5 محل سكونت دائمی شهر 24 خانه شخصی
6 محل سكونت دائمی روستا 25 مستأجر
7 محل تولد شهر 26 منزل پدری
8 محل تولد روستا 27 میزان درآمد كم
9 بی سواد 28 میزان درآمد متوسط
10 ابتدایی 29 میزان درآمد بالا
11 راهنمایی 30 دلیل مراجعه فشار خانواده
12 دبیرستان 31 مشكلات اجتماعی
13 دیپلم 32 شروع مصرف سیگار بالای 20سال
14 فوق دیپلم 33 شروع مصرف سیگار بالای 20سال
15 لیسانس 34 سن شروع مصرف مواد زیر 20سال
16 فوق لیسانس 35 سن شروع مصرف مواد بالای 20 سال
17 دكتری 36 كمتر از یك ماه در ترك
18 حوزوی 37 بیشتر از یك ماه در ترك
19 مجرد 38 بیشتر از یك سال در ترك

 

 

منابع :

 1. اعتیاد سراب زندگی و انواع مواد تأثیر گذار و راه درمان ، تألیف دكتر ایرج صالحی
 2. معتاد كیست ، مواد مخدر چیست ، تالیف دكتر تاج زمان دانش
 3. راهنمای والدین برای پیشگیری (گسترش دنیای عاری از اعتیاد)، ناشر: دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر چاپ اول ، آذر ماه 1382
 4. روان شناسی اعتیاد ، مرتضی تحولی ،‌343/1
 5. قائمی ،‌دكتر علی : خانواده و مسائل نوجوانان و جوان ،‌جلد دوم ،‌انتشارات شفق،‌1370
 6. آنچه جوان باید بداند « نشر فرهنگ اسلامی »

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

عوامل موثر بر ترک اعتیاد

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *