ادبیات مربوط به تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

فصل دوم :

ادبیات مربوط به تحقیق

پیشینه تحقیق

تحلیلی از تحقیق های پیشین

 • چكیده برخی از تحقیقاتی كه در زمینه « پرخاشگری » « ناكامی » « آزمون روزنزوایگ » در كشورهای دیگر انجام گرفته است .

الف ) تحققات در زمینه پرخاشگری

 • ( فروید 1900[1] ) درزمینه سائق های غریزی معتقد بود كه همه رفتارهای ا زدو دسته غرایز متضاد نشات می گیرد « غریزه های زندگی [2]» كه به زندگی و رشد انسان نیرو می بخشد . و « غریزه های مرگ [3]» كه انسان را به سوی نابودی سوق می دهد، كار مایه غریزه زندگی شهوت زیست – مایه [4]است ، كه عمدتاً بر فعالیت های جنسی متمركز است . غریزه های مرگ می تواند به شكل خود كشی و دیگر رفتارهای خود ویران گر متوجه درون شوند . و یا به صورت پرخاشگری به دیگران به سوی بیرون متوجه گردند . بنابراین میل جنسی و پرخاشگری دو انگیزه اساسی رفتار آدمی است .

( هلیگارد و اتكینسون 1985).

 • آزمایشات ( ایرنا س ایبل ابیس فلدت[5] 1963)در زمینه غریزه پرخاشگری نشان داد كه موشهایی كه د رانزوا بزرگ شده اند ( بدین معنی كه هیچگونه تجربه ای در جنگیدن باموشهای دیگر نداشتند ) به موش دیگری كه به قفس آنها وارد شده حمله می كنند ، بعلاوه موش منزوی همان نحوه تحدید و حمله موشهای مجرب را بكار می برد ، بدین ترتیب با اینكه رفتار پرخاشگرانه می تواند در اثر تجربه اصلاح و متعادل شود ولی تحقیقات نشان می دهد كه ظاهراً نیازی به آ‎موختن پرخاشگری نیست .
 • تحقیقات ( زیلمن ، كچر ، میلاد وسكی )[6] د رزمینه سبب های انگیزشی در پرخاشگری نشان داد كه حتی تحریكی كه ناشی از محرك نامطبوع نباشد درصورت وجود محركهای پرخاش انگیز ممكن است پرخاشگری را افزایش دهد . در این تحقیق افرادیكه در نتیجه ورزشهای تلاش انگیز برانگیخته شده بودند ، پرخاشگری بیشتری علیه كسی كه قبلا آنان را عصبانی كرده بود نشان دادند و پرخاشگرتر از كسانی بودند كه چنین تمرینهایی نداشتند ، اما در پی آ‎ن فعالیتهای سخت پرخاشگری علیه آن كسی كه آنان را عصبانی نكرده بود افزایش نیافت .
 • تحقیقات ( آلبرت بندورا1973)[7] د رزمینه مشاهده رفتار پرخاشگرانه نشان داد كه ، تماشای سرمشقهای پرخاشگرانه ( چه بصورت زنده و چه در فیلم ) درمقایسه با تماشای سرمشقهای ناپرخاشگر یا نداشتن سرمشق موجب افزایش رفتار پرخاشگرانه دركودكان می شود . دیدن سرمشق زنده به تقلید اعمال پرخاشگرانه خاص تری منجر می شود ، د رحالیكه مشاهده سرمشقهای فیلمی ( خواه زندگی حقیقی وخواه فیلم كارتون ) انواع گوناگون پاسخهای پرخاشگرانه را سبب می شود .

اگر نمونه پرخاشگرانه برای رفتار پرخاشگرانه اش پاداش داده شود ، كودكانی كه شاهد رفتار سرمشق پرخاشگر هستند بیشتر پرخاشگر می شوند ، تا آنهایی كه شاهد سرمشق پرخاشگری باشند كه برای پرخاشگری خود تنبیه می شود .

 • تحقیقات ( كنراد لورنز 1966)[8]در زمینه ضرورت پرخاشگری نشان داد كه پرخاشگری بخشی لازم از سازمان صیانت ذات حشرات است . براساس مشاهداتی كه او از رفتار حیوانات داشته پرخاشگری را از نظر تكامل دارای اهمیت فوق العاده می داند . چون به حیوانات جوان امكان می دهد كه قویترین وخردمندترین والدین را داشته و گروه را قادر می سازد تا بهترین رهبر را داشته باشند .
 • تحقیقات ( جین و كوانتی 1977)[9]در زمینه پرخاشگری به عنوان پالایش [10]نشان داد كه : بررسی بر روی كودكان و شركت دادن آنها در فعالیتهای پرخاشگرانه ، یا رفتار پرخاشگرانه را افزایش می دهد و یا بجای كاهش پرخاشگرانه آن را در همان سطح نگه می دارد . در آزمایش های كه با بزرگسلان انجام گرفته ، همان نتایج به دست آمده است در یك مورد وقتی فرصت های مكرر برای وارد كردن ضربه برقی به فرد دیگری ( فردی كه نمی تواند تلافی كند ) داده شده دانشجویان بتدریج بیشتر تنبیه گر شدند ، بعلاوه در جملات بعدی افراد خشمگین حتی بیشتر از افراد كه خشمگین نبودند تنبیه گری نشان دادند . اگر پرخاشگری نقش پالایشی داشت ، سائق پرخاشگری افراد خشمگین می بایستی با اعمال پرخاشگرانه كاهش یابد و می بایستی هر چه بیشتر پرخاشگری نمایان شود تنبیه گری كمتری گردد . ( اگر پرخاشگری اثر پالایشی داشت تجلی آن می بایست از شدت احساسهای پرخاشگرانه بكاهد . )
 • تحقیقات ( كلاین ، كرافت و كوریر 1973)[11]د ر زمینه كاهش حساسیت نسبت به پرخاشگری ، مشخص كرد ، تماشای خشونت موجب برانگیختگی هیجانی در كودكان می شود ، اما با تكرار آن ازشدت واكنشهای فیزیولوژیكی كاسته می شود . وقتی فیلم یك مسابقه خشن مشت بازی برای پسران پنج تا دوازده سال نمایش داده شد ، گروهی از آنان كه در گذشته زیاد تلویزیون تماشا كرده بودند ، بر انگیختگی بسیار كمتری نشان دادند ( بر اساس اندازه گیری پاسخ گالوانیكی پوست ) تا گروهی كه به طور متوسط فقط چهار ساعت در هفته تلویزیون تماشا كرده بودند .
 • تحقیقات ( بركووتیز 1971)[12] در زمینه پالایش روانی پرخاشگری نشان داد كه ، فعالیتهای بدنی فراوان پرخاشگری را كاهش می دهند .
 • تحقیقات (سیمور فشباخ 1955)[13]در زمینه كاهش پرخاشگری بصورت پرخاشگری خیالی نشان داد كه : اگر پرخاشگری به صورت خیالی نشان داده شود . مقداری از نیروی پرخاشگری راكاهش داده و به دیگران آسیبی نمی رساند ، در تحقیقات خود از سه گروه دانشجویان ، دانشگاه استفاده كرد ، گروه اول دانشجویانی بودند كه استاد به آ‎نها توهین كرده بود این گروه فرصت داشتند كه داستان كوتاهی در مورد پرخاشگری بنویسند ، گروه دوم استاد به آنان توهین كرده بود ، ولی فرصتی برای نوشتن داستان در مورد پرخاشگری به آنان داده نشده ، گروه سوم بدون توهین استاد بودند ، نتایج تحقیق نشان داد كه گروه اول از گروه دوم پرخاشگری كمتری داشتند ولی هر دو گروه در مقایسه با گروه سوم پرخاشگری بیشتری داشتند .
 • ( شنتوب وسولراك [14] 1961) نشان دادند كه پا زدن شیر خوارها ، پرتاب كردن اشیاء و زدن دیگران ، جانشین تخلیه های روانی – حركتی اولیه می شود و جنبه خود انگیزی ندارد .

شیر خوارگان دختر و پسر با پیشرفت سن پای می زنند ، اینكار در (42 درصد ) كودكان چهار ساله قابل مشاهده است . منحنی تحولات پرخاشگری نسبت به دیگران از دوازده ماهگی به سرعت رشد می كند واز چهار سالگی به ( 52 درصد ) می رسد . در پسران تظاهرات پرخاشگرانه بیشتر از دختران است . پرخاشگری نسبت به دیگران در چهار چوب تخلیه روانی – حركتی موقعی ظاهر می شود كه جستجو گری نسبت به بدن خود ولذت بردن از خود ترك شده است . در این حال سازمان یافته تر وبا تحول بیشتر به صورت رفتارهای هدایت شده و به سوی دیگران و نسبت به دنیای خارج بروز می كند .

 • (والترز [15] 1975) رفتارهای انفعالی و رفتار پرخاشگرانه را در خرد سالان تحریك و تشدید كردند و مورد بررسی قرار داد ( شكل و فراوانی رفتارهای انفعالی و پرخاشگرانه را در قالب حركات ، سخنان و ژستها ) كودكان مورد بررسی او از د و سال به بالا داشتند ، معلوم شد كه تظاهرات انفعالی معنی دار بیشتر از رفتارهای پرخاشگرانه است واین وضع هم در پاسخهای مربوط به پیشی گرفتن وهم در پاسخهای ابتكاری وجود دارد . تظاهرات لفظی از چهار سالگی به بعد بیش از تظاهرات حركتی بود ، در مجموع ژستهای معنی داردر پسران بیش از دختران و از دو سالگی تا چهار سالگی افزایش می یافت ، در سنین دو تا چهار سالگی دختران روابط عاطفی بیشتری را نشان می دهند ، ولی در سنین سه تا چهار سالگی پسران ابتكار عمل بیشتری در زمینه های انفعالی دارند و موضوع مورد گزینش انها دختر بچه ها یا پسر بچه ها و یا بزرگسلان مرد می باشد .
 • ( بندر [16]1960) در زمینه اهمیت پرخاشگری در كودكان تحقیقات زیادی انجام داد ، او نشان داد كه در كودكان مفهوم جهت رفتار بتدریج برای كنترل تن واشیاء بكار می افتد و كودك از تخریب و بازسازی آنها لذت می برد بدین ترتیب فعالیت پرخاشگرانه را به طور اخص مشخص می سازد ، كودك بر خلاف بزرگسلان میان مفهوم نیرومندی و سلامت تفاوت نمی گذارد و می پذیرد كه پس ا زتخریب باز سازی صورت می گیرد . همچنین كودك تحت تاثیر محیط رفته رفته پرخاشگری را كه بصورت غیر مستقیم اجتماعی می گردد تحت كنترل در می آورد ، او در (83 درصد ) كودكان پرخاشگر مشاهده كرد كه آنها از اینكه به وسیله پرخاشگری بزرگسلان متلاشی شوند ، می ترسند .
 • ( انگلیش و پیرسن [17]1961) در تحقیقات خود برروی كودكان نشان دادند كه كودك در مواقعی پرخاشگری نشان می دهد كه واقعا درمانده می شود و می كوشد تا خود را با حمله ور شدن رهایی بخشد و شخص یا شی را كه موجب ترس او شده است ، از بین ببرد ، یعنی نسبت به آنها خشمگین باشد .

وقتی خود را از دستیابی به چیزی كه میل دارد ، محروم حس كند ، خشم او متوجه شخص ویا چیزی می شود كه او را ناكام ساخته است وقتی كه می خواهد كاری را انجام بدهد كه هم به انجام آن ترغیب و هم منع می شود در این حال پرخاشگری روزانه وقتی پیش می آید كه كودك در معرض خطر ، ناكامی ویا دستخوش میلی همراه با تلاش است .

 • ( نوشپتیز و همكارانش [18]1961) بر اساس تحقیقات خود ، كودكانی را كه زیاد پرخاشگر بودند به چهار دسته تقسیم كردند : 1- كودكانی كه قربانی جدایی والدین شده بودند و ناكام گردیده اند ، آنها بصورت شدید و خطرناك عكس العمل نشان داده ، بحث با آنها با انفجار همراه است . 2- كودكی كه تسلط جویی می كند ، خیلی زود برای كسب قدرت به مبارزه بر می خیزد و برای آ”نكه حاكم شود د ر دنیای بزرگترها تفرقه و فاصله می اندازد ، رفتار او رنگ دگر آزاری دارد ، نسبت به محیط حساسیت نشان می دهد و آ‎ن را بازیچه خود می سازد . 3- كودكان پرخاشگری كه رفتار جنسی دارند ، این رفتار را در بازیهای جنسی نشان می دهند و یا در وادار كردن دیگران به اعمال جنسی . 4- كودكانی كه رفتار اضطراب آلود دارند عكس العملهای آنها با اضطراب قابل توجهی همراه است حالتی همرا ه با تنش و در حال انفجار را نشان می دهند ، تنش آنها آمیخته با « اوهام اولیه » از یك سو و ترس از مجازات شدن از سوی دیگر همراه است .

نوشپیتز و همكاران او با توجه به شرح حال كودكانی كه دچار پرخاشگری زیاد می شوند اطلاعات جالبی بدست آورند عده ای فوق العاده تحریك پذیر هستند و پیوسته در جستجوی موفقیت های احساسی هستند وعده ای پر توقع هستند و انتظارتشان پیوسته به وسیله والدین بر ‎آورده شده است ، در نتیجه كوچكترین ناكامی را نمی توانند تحمل كنند و عده دیگری كه كودكان ناكام شده از عواطف هستند یعنی در مدت طولانی وبه مقدار بسیار كم رفتاری عاطفی می بینند ، طرد شدن از طرف والدین ، گاهی موجب رخنه كردن ، عدم اعتماد و عكس العملهای پارانوئیدی خصمانه می شود . در همانند سازی اینگونه كودكان نیز اختلالاتی  دیده می شود ، برخی از آنان دارای رفتارهای بچه گانه بوده وبا كودكان كوچكتر از خود همانند سازی می كنند گاهی با بزرگترها همانند سازی می كنند و رفتارهای اغراق آمیز[19] و برتری جویانه [20]  دارند و در برابر بزرگتر قدرت و حقی مساوی ادعا می كنند .

 • تحقیقات ( بریكه لامار [21]1969) بر روی نوجوانی كه اقدام به آدم كشی می كردند نشان داد كه این نوجوانان از سنین پائین فاقد تربیت اجتماعی بوده و نوجوانی كه تربیت اجتماعی كامل داشتند آدم كشی را بدون هیجان واحساس كهتری مرتكب شده اند . در برخی از موارد نقایص جسمانی ، حالت پسیكوز و بیماریهای ارثی موجب قتل بوده است . اما در هیچكدام از آنها این عوامل تنها عامل ارتكاب نبوده اند ، بنظر لامار همیشه واقعیت یكسان و پیچیده ای وجود دارد : از یك طرف نارسایی تجربیات سنین پائین مانع آن می شود كه قاتل مفهوم روشنی از مردن داشته باشد ، از طرفی دیگر تجربه های سنین بالاتر از مردن جدا و تنها شدن و طرد گردیدن انگیزه قتل می گردند .

[1] Freud

[2] Liftinstinsts

[3] Death  In   stincts

[4] Libido

[5] Irenaus Eibl – Eibes feldt (1963)

[6] Zillman, Katcher , Milavaky (1977)

[7] Albert Bandura (1973)

[8] Konrd Lorenz (1966)

[9] Catharsis

[10] Geen quanty (1977)

[11] Cline , Croft , Courrier (1973)

[12] Leonard Berkowitz (1971)

[13] Seymour feshbach

[14] Shentobe (S.A) Soulairac (A)(1961)

[15] Walters –g1975

[16] Bender(1960)

[17] English a.s – pearson c.h (1961)

[18] Noshpitz g.d (1961)

[19] Megalomaniaque

[20] Megalomaniaque

[21] Briguel – Lamarre M(1969)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *