پایان نامه درباره قرآن کریم، حوزه علمیه، کارشناسی ارشد، semantic


دانلود پایان نامه

العباده،تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. ۱۳۷۲
۳۰ـ خرم دل، مصطفی، ترجمه فارسی فی ظلال القرآن (سید قطب)، تهران: نشر احسان. سوم: ۱۳۸۹
۳۱ـ خسروی زاده، پروانه، نگاهی گذرا به تاریخچه معنا‌شناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. ۱۳۷۸
۳۲ـ خوانین زاده، محمدعلی، معناشناسی اسماءالحسنی در قرآن کریم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹
۳۳ـ خوشدل مفرد، حسین، بررسی حوزه معنایی عمل صالح در قرآن، قم: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم. ۴. ۱۳۸۸
۳۴ـ دامغانی ، ابی عبدالله حسین بن محمد، الوجوه و نظائره فی القرآن، دمشق: انتشارات مکتبه الفارابی. بی تا
۳۵ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن، دمشق بیروت: دارالعلم دارالشامیه. ۱۴۱۲ق
۳۶ـ زبیدی، محمد، تاج العروس، مصر: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۰۶.
۳۷ـ زرکشی، بدر الدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت: دار الکتاب العربی. ۱۹۹۷
۳۸ـ سرشار، مژگان، ارزش ها و ضد ارزش ها (تقابل در قرآن)، تهران: سوشیا. ۱۳۸۲
۳۹ـ سرمدی، محمود، واژگان پژوهی قرآنی، (مقدمه بهاءالدین خرمشاهی)، بی جا: انتشارات الهادی. ۱۳۸۰
۴۰ـ سعیدی روشن، محمدباقر، تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ۱۳۸۳
۴۱ـ سور آبادی، ابوبکر عتیق بن محمد، تفسیرسورآبادى، تحقیق: علی اکبر سعیدی سیرجانی،تهران: فرهنگ نشر نو. ۱۳۸۰
۴۲ـ شافعی، ‌محمد بن ادریس، الرساله، بیروت: ‌دار الکتب العربیه. ۱۴۱۴ق
۴۳ـ شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسیرشریف لاهیجی،تهران: دفتر نشر راد. ۱۳۷۳
۴۴ـ شعیری، حمید رضا، مبانی معنا شناسی نوین، تهران: سمت.۱۳۸۸
۴۵ـ شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر،دمشق بیروت: دار ابن کثیر دارالکلم الطیب.۱۴۱۴ق
۴۶ـ صافی، محمود بن عبدالرحیم، الجدول فی إعراب القرآن، دمشق بیروت: دارالرشید موسسه الایمان، چهارم:۱۴۱۸ق
۴۷ـ صالحی زاده، محمد اسماعیل، محبت در قرآن، قم: اشک یاس. ۱۳۸۸
۴۸ـ صالحی منش، محمد، طلوع جاودان (پژوهشی درباره زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام) قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ۱۳۸۵
۴۹ـ صفوی، کورش، آشنایی با معنی شناسی، تهران: پژواک کیوان.۱۳۸۵
۵۰ـ ـــــــــــــ، فرهنگ توصیفی معنا‌شناسی، تهران: فرهنگ معاصر. ۱۳۸۴
۵۱ـ ــــــــــــ ،درآمدی برمعنی شناسی،تهران: انتشارات سوره مهر. سوم: ۱۳۸۷
۵۲ـ ـــــــــــــ، درآمدی بر معنی‌شناسی، تهران: انتشارات سوره مهر. سوم: ۱۳۸۷
۵۳ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. پنجم:۱۴۱۷ق
۵۴ـ طبرسی، فضل بن حسن، تفسیرجوامع الجامع، تهران: دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم. ۱۳۷۷
۵۵ـ ـــــــــــــــــــــ، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،تهران: ناصر خسرو. سوم: ۱۳۷۲
۵۶ـ ـــــــــــــــــــــ، تفسیرجوامع الجامع،تهران: دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم. ۱۳۷۷
۵۷ـ طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی. سوم: ۱۳۷۵
۵۸ـ طیب، عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیرالقرآن ، تهران: انتشارات اسلام. دوم: ۱۳۷۸
۵۹ـ عارفی، داوود، حب در قرآن، قم: سبط النبی. ۱۳۸۸
۶۰ـ عاملی، ابراهیم، تفسیرعاملی،تهران: انتشارات صدوق. ۱۳۶۰
۶۱ـ عبد الباقی، محمد فؤاد،المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، تهران: انتشارات اسلامی. ششم: ۱۳۸۴
۶۲ـ عسکری، حسن بن عبد الله، فروق اللغویه، قم: نشر اسلامی. چهارم: ۱۴۲۹ق
۶۳ـ عضیمه صالح، معنا شناسی واژگان قرآن، مترجم: حسین سیدی، انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ سوم: بی تا
۶۴ـ فلاح پور، مجید، ابراهیم در قرآن، تهران: نشر هستی نما. ۱۳۸۷
۶۵ـ فنایی، پروین، شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن کریم، کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان. ۱۳۸۷،
۶۶ـ فولادوند، محمد مهدی، ترجمه قرآن، تهران: دار القرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی). ۱۴۱۵ق
۶۷ـ فهیم نیا، محمد حسین، مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی در قرآن، قم: انتشارات بوستان کتاب.۱۳۸۹
۶۸ـ فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیرالصافی،تهران: انتشارات الصدر. دوم: ۱۴۱۵ ق
۶۹ـ ـــــــــــــــــــــــ،اخلاق حسنه،ترجمه: محمدباقرساعدی،تهران: پیام آزادی. پنجم: ۱۳۶۲
۷۰ـ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، قاهره: المختار. ۱۴۲۹ق
۷۱ـ قائمی نیا، علیرضا، بیولوژی نص، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ۱۳۸۹
۷۲ـ قاسمی ندوشن، حمیدرضا، الگوهای تربیتی در قرآن، تهران: انتشارات آرمان. ۱۳۷۹
۷۳ـ قرشی، علی اکبر، تفسیرأحسن الحدیث، تهران: بعثت. سوم، ۱۳۷۷
۷۴ـ ــــــــــــــــ، قاموس قرآن،تهران: دار الکتب الاسلامیه. ششم: ۱۳۷۱
۷۵ـ قمی، عباس، فرهنگ واژگان قرآن کریم، مترجم: غلامحسین انصاری، تهران: چاپ و نشر بین الملل. دوم: ۱۳۸۵
۷۶ـ کروز، د.ا، معنی شناسی زبان‌‌‌‌‌‌‌های دنیا، مترجم: کورش صفوی، تهران: فواد.۱۳۸۴
۷۷ـ کاشانی، ملا فتح الله، تفسیرمنهج الصادقین فی إلزام المخالفین،تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی.۱۳۳۶
۷۸ـ ــــــــــــــــــ، زبده التفاسیر، قم: بنیاد معارف اسلامی. ۱۴۲۳ق
۷۹ـ گنابادی، سلطان محمد، تفسیربیان السعاده فی مقامات العباده،بیروت: موسسه العلمی للمطبوعات. دوم: ۱۴۰۸ق
۸۰ـ لاینز، جان، مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی، مترجم: حسین واله، تهران: گام نو. ۱۳۸۳
۸۱ـ لسانی فشارکی، محمد علی و طیبه اکبری‌راد، کاربرد روش‌های معنا‌شناسی در قرآن کریم، صحیفه مبین.۳۹. ۱۳۸۵ـ ۱۳۸۶
۸۲ـ مترجمان، ترجمه مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،تهران: فراهانی. ۱۳۶۰
۸۳ـ محمدی ری شهری، محمد، خیر و برکت از نگاه قرآن و حدیث، مترجم: جواد محدثی. قم: دارالحدیث. ۱۳۸۲
۸۴ـ ـــــــــــــــــــــــــــ، میزان الحکمه، مترجم: حمید رضا شیخی، قم: دارالحدیث، چهارم: ۱۳۸۳
۸۵ـ محمدی، حمید، مفردات قرآن، قم: دارالذکر. ششم: ۱۳۸۴
۸۶ـ مختارعمر، احمد، معنا‌شناسی، مترجم: حسین سیدی، مشهد: دانشگاه فردوسی، دوم:۱۳۸۶
۸۷ـ مرادی زنجانی، حسین؛ محمد علی لسانی فشارکی، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، زنجان: قلم مهر. ۱۳۸۵
۸۸ـ مصطفی، ابراهیم و احمد حسن الزیات، معجم الوسیط،تهران: مرتضوی. دوم: ۱۴۳۷ق
۸۹ـ مطیع، مهدی، معنا شناسی زیبایی در قرآن کریم، اصفهان: دانشگاه اصفهان. ۱۳۸۷
۹۰ـ معلمی، یحیی، مکارم الاخلاق فی القرآن الکریم، بی چا: دارالاعتصام. سوم: بی تا
۹۱ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه. ۱۳۷۴
۹۲ـ موسوی همدانی، محمد باقر، ترجمه المیزان،قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.۱۳۷۴،ص ۴۱۲
۹۳ـ مهیار، رضوی، فرهنگ أبجدی عربی-فارسی، بی چا: بی نا. بی تا.
۹۴ـ میبدی، رشید الدین احمد بن ابی سعد،کشف الاسرار و عده الابرار،تهران: امیر کبیر. پنجم: ۱۳۷۱
۹۵ـ نخجوانی، نعمت الله بن محمود، الفواتح الإلهیه و المفاتح الغیبیه، مصر: دار رکابی للنشر. ۱۹۹۹م
۹۶ـ نصر اصفهانی، محمد، فلسفه اخلاق و تربیت، قم: انتشارات فرهنگ مردم. ۱۳۷۹
۹۷ـ نعیم امینی، ام سلمه، معناشناسی قلب در قرآن کریم. کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸
۹۸ـ واثقی، حسین، دعا‌های قرآن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. دوم: ۱۳۷۹
۹۹ـ وطن دوست، رضا، عمل در قرآن، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. ۱۳۸۲
۱۰۰ـ هاشمی رفسنجانی، اکبر، فرهنگ قرآن، قم: بوستان کتاب. ۱۳۸۶
• نرم افزار جامع التفاسیر نور
۱.مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج ۱۶، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.۱۴۳۰ق، ص ۲۸۷.
۲ . اسراء /۷۰
۳ . همان
۴ . کهف/۷
۵ . احقاف/۱۶
۶ . نعیم امینی، ام سلمه، معناشناسی قلب در قرآن کریم. کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان. ۱۳۸۸، ص ۱۰.
۷ . شعیری، حمید رضا، پیشین: ص۶.
۸ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۲۷.
۹ . لاینز، جان، مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی، مترجم: حسین واله، تهران: گام نو. ۱۳۸۳، ص۱۱.
۱۰ . نحل/ ۹۰.
۱۱ . کروز، د.ا، معنی شناسی زبان‌‌‌‌‌‌‌های دنیا، مترجم: کورش صفوی، تهران: فواد.۱۳۸۴، ص۱۱۲.
۱۲ . بی یرویش، مانفرد، زبان‌شناسی جدید، مترجم:محمد رضا باطنی، تهران: آگاه.۱۳۷۴، ص۵۲.
۱۳ . مختارعمر، احمد، معنا‌شناسی، مترجم: حسین سیدی، مشهد: دانشگاه فردوسی، دوم:۱۳۸۶، ص۱۹.
۱۴ . خسروی زاده، پروانه، نگاهی گذرا به تاریخچه معنا‌شناسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. ۱۳۷۸، ص۲.
۱۵ . پالمر، فرانک ر، نگاهی تازه به معنا‌شناسی. مترجم: کورش صفوی، تهران: کتاب ماد. پنجم: ۱۳۸۷، ص ۱۴.
۱۶ . meaning
۱۷ .semantiC
۱۸ . نعیم امینی، ام سلمه، معناشناسی قلب در قرآن کریم. کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان. ۱۳۸۸، ص ۱۰.
۱۹ . شعیری، حمید رضا، مبانی معنا شناسی نوین، تهران: سمت.۱۳۸۸، ص۷.
۲۰ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۲۰.
۲۱ . شعیری، حمید رضا، پیشین: ص۶.
۲۲ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۲۷.
۲۳ ـ semio-semantic
۲۴ ـ pragmatics
۲۵ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۳۵ و ۴۲.
۲۶ . شعیری، حمید رضا، مبانی معنا شناسی نوین، ص۴.
۲۷ . اختیار، منصور، معنی‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۴۸، ص۵.
۲۸ . شعیری، حمید رضا، پیشین: ص ۴۰و ۴۱.
۲۹ . مختارعمر، احمد، معنا‌شناسی، ص۱۹و ۲۰.
۳۰ . شعیری، حمید رضا، پیشین: ص۵.
۳۱ . مطیع، مهدی، معنا شناسی زیبایی در قرآن کریم، ص۳۱.
۳۲ . همان: ۳۳.
۳۳ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۲۸.
۳۴ . همان: ۳۴.
۳۵ . Philosophical semantics
۳۶ . صفوی، کورش، فرهنگ توصیفی معنا‌شناسی، تهران: فرهنگ معاصر. ۱۳۸۴، ص۱۰۱.
۳۷. logical semantics
۳۸ . صفوی، کورش. پیشین: ص ۱۰۵.
۳۹ ـ linguistic semantics
۴۰ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۲۸.
۴۱ . صفوی، کورش، فرهنگ توصیفی معنا‌شناسی، ص۹۸.
۴۲. خسروی زاده، پروانه، نگاهی گذرا به تاریخچه معنا‌شناسی، ص۱.
۴۳. صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۳۱.
۴۴ . همان: ۳۲.
۴۵ . پالمر، فرانک.ر، نگاهی تازه به معنا‌شناسی ، ص۷۸.
۴۶ . صفوی، کورش، همان: ۹۹.
۴۷ .Hyponymy
۴۸ . Superordinate
۴۹ .Hyponym
۵۰. hyponymـCo
۵۱ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۱۰۰.
۵۲ . همان: ۱۰۱.
۵۳ . همان: ۱۳۶.
۵۴ ـ Synonymy
۵۵ . صفوی، کورش، فرهنگ توصیفی معنا‌شناسی، ص ۱۲۴.
۵۶ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۱۰۶.
۵۷ . همان: ۱۰۸.
۵۸ . پالمر، فرانک ر، نگاهی تازه به معنا‌شناسی ، ص۱۰۷.
۵۹ . فنایی، پروین، شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن کریم، کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان. ۱۳۸۷، ص ۸.
۶۰ . پالمر، فرانک ر. پیشین: ص ۱۳۲و ۱۳۳.
۶۱ . ایزوتسو، توشیهیکو، مفهوم ایمان در کلام اسلامی، مترجم: زهرا پورسینا، تهران:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *