یافته های اصلی نتیجه ها:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

دانلود پایان نامه

۳- یافته های اصلی نتیجه ها:

 

در این قسمت با استفاده از روشهای آماری توصیفی واقعیتهای موجود در زمینه علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر و پیامدهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . برای هر یک از متغیرها توزیع فراوانی و درصد محاسبه شده است. سپس به منظور یقین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها آزمون مجذور کا و همبستگی غیر پارامتریک استفاده شده است و نتایج آن در پایان هر جدول ذکر گردیده است.

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی نوجوانان بزهکار را بر حسب محل تولد نشان می دهد که مطابق این جدول ۹ نفر

(۵/۷%) از این زنان در روستا و ۶۰ نفر (۵۰%) در شهرستان ، ۵۱ نفر (۵/۴۲%)در تهران متولد شده اند. توصیف جدول شماره ۱- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین محل تولد و بزهکاری از آزمون مجذوز کا استفاده شد چون مجذور محاسبه شده (۰۴/۳۷) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور کا جدول -(۹۹/۵) است بنابراین ارتباط بین این دو متغیر معنی دار است .

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین و داشتن نوجوان بزهکار را نشان می دهد. بر اساس این جدول ۳۵ نفر (۱۶/۲۹%) مجرد و ۸۵ نفر (۸۳/۷۰%) متاهل هستند . توصیف جدول شماره ۲ به منظور تعیین معنی دار بودن ارتبط بین در حال جدا شدن و متاهل بودن نسبت به انجام اعمال بزهکارانه از آزمون مجذور کا استفاده شد . چون مجذور محاسبه شده (۸۳/۲۰) با درجات آزادی در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور کا جدول (۸۴/۳) است بنابراین بین این متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۳- توزیع فراوانی سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم نوجوانان بزهکار را نشان می دهد که بر اساس آن ۳۰ نفر سنین۱۸-۱۳ ، ۳۹ نفر سنین ۲۳-۱۹ ، ۱۷ نفر ۲۴-۲۸ و ۳۳ نفر ۲۹-۳۳ ، ۵ نفر ۳۴-۳۸ ، ۶ نفر ۳۹ . توصیف جدول شماره ۳- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین سن از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه محاسبه شده (۶۵/۵۱) با درجات آزادی ۵در سطح ۰۵/۰ بزرکتر از مجذور جدول (۰۷/۱۱) است بنابراین بین دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۴- توزیع فراوانی دارا بودن پدر معتاد ، نوجوانان بزهکار را نشان می دهد و بنا به جدول ۷۴ نفر (۶/۶۱%) دارای پدر معتاد و ۴۶ نفر (۳/۳۸%) فاقد پدر معتاد. توصیف جدول شماره۴- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط این دو متغیر بعد از محاسبه مجذور کا، مجذور محاسبه شده (۵۲/۶) با درجات آزادی ۱ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور کا جدول (۸۴/۳) است پس بنابراین بین این دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره۵- توزیع فراوانی دارا بودن پدر بیکار نوجوانان بزهکار را نشان می دهد . بنا به جدول ۷۴ نفر از نوجوانان دارای پدز بیکار و ۴۶ نفر از آنها فاقد پدر بیکار بودند. توصیف جدول شماره۵- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین در متغیر از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۵۲/۶) بزرکتر از مجذور کا جدول ۸۴/۳ با درجات آزادی ۱ و سطح ۰۵/۰ بود پس نتیجه می گیریم بین این دو متغیر ارتباط معنی دار وجود دارد .

جدول شماره ۶- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۸۴ نفر از آنان طلاق گرفته و ۳۱ نفر از آنان هنوز جدا نشده اند و ۵ نفر از آنان مشخص نکرده اند . به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۰۵/۸۱)با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۷- توزیع فراوانی مشکلات روانی (سابقه بستری) خانواده نوجوان بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۷۳ نفر از والدین سابقه بستری و ۴۷ نفر سابقه بستری نداشته اند. به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۶۲/۵) با درجات آزادی ۱ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۸۴/۳) است بنابراین بین این دو متغیر ارتبط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۸- توزیع فراوانی موقعیت زن از نظر طرد شدن از خانواده یا ترک کردن خانه خود را نشان می دهد که بنا به جدول ۸۳ نفر خانواده را ترک کرده اند و ۲۶ نفر از آنها خانواده آنها را ترک کرده و ۱۱ نفر نامشخص هستند. توصیف جدول شماره ۸- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۱۲/۷۲) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین این دو متغیر ازتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۹- توزیع فراوانی وابستگی نوجوانان بزهکار به خانواده را به اعضاء خانواده نشان می دهد و بنا به جدول ۷ نفر وابسته به پدر، ۲۲ نفر وابسته به مادر، ۸ نفر وابسته به خواهر، ۸ نفر وابسته به برادر، ۶ نفر وابسته به همسر و ۵ نفر وابسته به نزدیکان، ۶۴ نفر به هیچکدام از افراد وابستگی نداشته اند. توصیف جدول شماره ۹- برای تعیین معنی دار بودن ارتباط بین وابستگی نوجوانان بزهکار به خانواده، از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۹۰۳/۱۶۱) با درجات آزادی ۶ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۵۹/۱۲) است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط معنی داردی وجود دارد.

جدول شماره ۱۰- توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده را نشن می دهد بنا به جدول ۲۱ نفر فرزند اول، ۲۴ نفر آخرین فرزند، ۸ نفر تک فرزند و ۶۷ نفر جزء این سه گروه نبوده اند. توصیف جدول شماره ۱۰- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین فرزند چندم خانواده بودن با بزهکاری از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبات شده (۶۳/۶۵) با درجات آزادی ۳ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۸۱/۷) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی دار وجود دارد.

جدول شماره ۱۱- توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده را در نوجوان بزهکار نشان می دهد که بنا به جدول ۱۹ نفر (۴-۳)، ۲۵ نفر (۶-۵)، ۳۷ (۸-۷)، ۳۶ بیشتر از ۸ نفر در خانواده بودند و ۳ نفر در بهزیستی زندگی کرده اند. به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین پر جمعیتی و بزهکاری از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور حاسبه شده (۴۹/۳۲) با درجات آزادی ۴ در سطح ۰۵/۰ از مجذور جدول (۸۹/۹) بزرگتر است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۱۲- اجتماعی یا غیر اجتماعی بودن پدران نوجوانان بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۸۲ نفر دارای دوستلن زیاد و ۳۸ نفر تنها می باشند. توصیف جدول شماره ۱۱- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۱۲/۱۶) با درجات آزادی ۱ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۸۵/۳) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی دار وجود دارد.

جدول شماره ۱۳- توزیع فراوانی اختلاف سلیقه در خانواده را در نوجوان بزهکار نسبت به اعضاء خانواده نشان می دهند که بنا به جدول ۸۲نفر (۳/۶۸%) بلی و ۳۰ نفر (۲۵%) اختلاف سلیقه با خانواده نداشتند و ۸ نفر (۶/۶%) اظهار نکرده اند. توصیف جدول شماره ۱۳- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین اختلاف سلیقه داشتن با خانواده از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۶/۳۰۲) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین متغیرهای بالا ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۱۴- توزیع فراوانی جدایی از خانواده را نشان می دهد که بنا به جدول ۹۰ نفر اظهار کرده اند که سخت گیری علت جدایی بوده و ۱۹ نفر جواب خیر و ۱۱ نفر علت جدایی را اظهار نکرده اند. توصیف جدول شماره ۱۴- به منظور تعیین معنی دار بودن سخت گیری به عنوان علت جدایی از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۵۴/۹۴) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین سخت گیری به عنوان یک عامل ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره۱۵- توزیع فراوانی اختلال در سازگاری، نوجوانان بزهکار را نشان می دهد. بنا به جدول ۵۴ نفر کاملا موافق و ۲۸ نفر موافق و ۲۲ نفر مخالف و ۱۶ نفر کاملا مخالف بوده اند . توصیف جدول شماره ۱۵- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیر اختلال در سازگاری از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۹۶/۲۷) با درجات آزادی ۳ در سطح ۰۵/۰بزرگتر از مجذور جدول (۸۱/۷) است بنا براین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۱۶- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی نوجوانان بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۲۰ نفر به علت طلاق والدین و ۶۲ نفر به علت فوت و ۹ نفر به علت تمایل به داشتن رابطه نامشروع و ۲۹ نفر ازدواج مجدد نکرده اند. توصیف جدول شماره ۱۶- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۱۶/۵۲) با درجات آزادی ۳ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۸۱/۷) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۱۷-توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی نوجوانان بزهکار را در خانه نشان می دهد که ۶۸ نفر از آنها در وضعیت اقتصادی کم درآمد بوده و ۴۶ نفر در حد متوسط اقتصادی و ۶ نفر از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالایی بودند . توصیف جدول شماره ۱۷- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین مشکلات مالی و ضرب و شتم از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۴/۴۹) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

جدول شماره ۱۸-توزیع فراوانی چگونگی وضع اقتصادی خانواده نوجوانان بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۵۲ نفر دارای وضع اقتصادی کم درآمد و ۳۰ نفر در حد متوسط اقتصادی و ۳ نفر در سطح بالایی از وضع اقتصادی بودند. توصیف جدول شماره ۱۸- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین وضعیت اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۰۳۲/۴۰) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۱۹- بنا به داده های جدول ۲۹ نفر از نوجوانان بزهکار در نزد والدین ، ۱۳ نفر از زنان در نزد اقوام و ۴۷ نفر تنها ، ۳ نفر نامشخص و ۲۸ نفر از نوجوانان بزهکار در نزد دوستانشان زندگی می کنند. توصیف جدول شماره ۱۹- به منظور معنی دار بودن ارتباط بین چگونگی زندگی نوجوانان بزهکار و ضرب شتم از آزمون مجذور کا استفاده شد وچون مجذور محاسبه شده (۶۵/۴۱) با درجات آزادی ۴ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۸۹/۹) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۲۰- توزیع فراوانی شغل مادر نوجوانان بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۶ نفر از زنان در مهدکودکان و ۱۲ نفر در نگهبانی و۸ نفر در آشپزخانه ، ۷۸ نفر در خانه و ۱۲ نفر در تولیدی اشتغال به کار دارند . توصیف جدول شماره ۲۰- به منظور و تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور وحاسبه شده (۴/۲۰۴) با درجات آزادی ۵ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۰۷/۱۱) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۲۱- توزیع فراوانی وجود ناراحتی های عصبی و روانی والدین نوجوانان بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۲۲ نفر از والدین نوجوانان بزهکار دارای ناراحتی روحی بوده و ۹۸ نفر فاقد ناراحتی های روحی و عصبی بودند. توصیف جدول شماره ۲۱- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۱۲/۴۸) با درجات آزادی ۱ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۸۴/۳) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۲۲- توزیع فراوانی دارا بودن سواد را در نوجوانان بزهکار نشان می دهد که ۵۸ نفر از زنان با سواد و ۶۲ نفر از زنان بی سواد بودند. توصیف جدول شماره ۲۲- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین سواد داشتن یا عدم سواد با بزهکاری از آزمون مجذور کا استفاده شد وچون مجذور محاسبه شده (۱۲/۰) با درجات آزادی ۱ در سطح ۰۵/۰ کوچکتر از مجذور جدول (۸۴/۳) است بنابراین بین داشتن یا نداشتن سواد با بزهکاری ارتباط معنی داری وجود ندارد.

جدول شماره ۲۳- توزیع فراوانی داشتن مشکلات جنسی نوجوانان بزهکار را نشان می دهد. که ۳۹ نفر کاملا موافق با مشکلات جنسی ، ۱۶ نفر موافق و ۳ نفر مخالف بودند. به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین مشکلات جنسی با بزهکاری از آزمون مجذور کا استفاده شد وچون مجذور محاسبه شده (۴۲/۳۴) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین متغیرهای ذکر شده ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۲۴- توزیع فراوانی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی را نشان میدهد که بنا به جدول ۷۶ نفر دارای ضعف بنیادهای دینی و مذهبی و ۴۴ نفر نیستند . توصیف جدول شماره ۲۴- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین ضعف بنیادهای دینی و مذهبی با بزهکاری از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۵۲/۸) با درجات آزادی ۱ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۸۴/۳) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۲۵- بنا به جدول فوق ۲۸ نفر از مادران به دلیل کمبود محبت و ۳۲ نفر به علل اقتصادی و ۶ نفر به علت تشویق والدین و ۱۴ نفر به دلیل تشویق دوستان و ۲۲ نفر به دلیل فراموشی مشکلات زندگی و ۱۸ نفر به دلیل نا امنی اقدام به جدایی نموده اند. به منظور تعیین معنی داربودن ارتباط بین متغیرها ازآزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۴/۲۲) با درجات آزادی ۵ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۰۷/۱۱) است بنا براین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۲۶- بنا به اطلاعات جدول ۶۲ نفر کاملا موافق و ۳۰ نفر موافق و ۲۸ نفر نیز مخالف . توصیف جدول شماره ۲۶- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها ازآزمون مجذور کا استفاده شده وچون مجذور محاسبه شده (۰۲/۱۸) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۲۷- بنا به جدول ۵۸ نفر کاملا موافق و ۹ نفر موافق و ۲۴ نفر مخالف و ۲۹ نفر کاملا مخالف توصیف جدول شماره ۲۷- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها ازآزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۰۰۶/۲۴) با درجات آزادی ۳ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از (۸۱/۷) است بنابر این بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره ۲۸- با توجه به جدول ۷۹ نفر (۸/۶۵%) از نوجوانان کاملا موافق و ۹ نفر (۵/۷%) موافق و ۲۹ نفر مخالف و ۳ نفر (۵/۲%) کاملا مخالف می باشند. توصیف جدول شماره ۲۸- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط این متغیرها از آزمون مجذور کا استفاده شد وچون مجذور محاسبه شده (۰۶/۱۹) با درجات آزادی ۳ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از (۸۱/۷) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

۴-توصیه برای پژوهشهای بعدی

الف- ارائه برنامه های مدون و مداوم برای پیگیری اثر بخشی کاهش آسیبها .

ب- بررسی مقایسه ای نتایج حاصله است پژوهش حاضر با پژوهشهای مشابه .

ج- مصاحبه های تکمیلی با نوجوانان آسیب دیده.

د- ساخت ابزارهای نظر سنجی بر اساس نتایج پژوهشی به دست آمده از تحقیقات انجام گرفته.

 

فهرست منابع

 

  • آزرمی ، ایرج ، ضرب و شتم نوجوانان ، انتشارات توحید ، تهران ، ۱۳۷۵
  • احدی ، حسن – محسنی . نیکچهر (۱۳۷۴) ، روان شناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی )چاپ پنجم ، نشر بنیاد ، تهران.
  • آزاد ، حسین (۱۳۷۲) ، آسیب شناسی روانی ، چاپ اول ، انتشارات بعثت ، تهران.
  • امار فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور ، سالهای ۶۶-۶۳ ، تهران، ۱۳۶۷ .
  • براهنی ، محمد نقی (۱۳۷۱) ، روان آزمایی، آناستازی، آ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران.
  • بهرامی ، هادی ، تاثیر ساخت خانواده در شخصیت کودکان ، تهران ، نشریه روان شناسی رازی ، شماره ۱۳.
  • بهنام ، جمشید – ساختارهای خانواده و خویشاوندی در ایران – تهران ۱۳۴۸ .
  • بیرجندی – پروین – روانشناسی رفتار غیر عادی ، ۱۳۴۶ .
  • پور افکاری ، نصزت الله (۱۳۷۳) ، فرهنگ جامع روان شناسی و روانپزشکی ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .

۱۰-پور افکاری ، نصرت الله (۱۳۷۳) ، فرهنگ جامع روان شناسی و روانپزشکی ،جلد دوم ، چاپ اول ، انتشارت دانشگاه تهران ، تهران .

۱۱-پودات ، نسرین – سیف ، علی اکبر – فیض میترا (مترجمان ) ، رفتار درمانی کاربرد و بازده ، تالیف اولیه ری ، دانیل ترنس – ویلسون ۱۹۷۵ – تهران – انتشارات رشدیه – چاپ دوم ۱۳۶۶.

۱۲-دلاور ، علی (۱۳۷۴) ، روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران .

۱۳- دلاور ، علی (۱۳۷۵) ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ،چاپ اول ، نشر ویرایش ، تهران.

۱۴- رحمانیان ، نور الدین (مترجم) روان شناسی رشد – گروه نویسندگان خارجی – تهران – نشر آگاه ۱۳۶۷.

۱۵-ساراسون ، باربارا۰ا۰ ،روان شناسی مرضی، ترجمه بهمن نجاریان و همکاران ، انتشارات رشد ، ۱۳۷۱.

۱۶-ستوده ، هدایت ا… (۱۳۷۳) ، آسیب شناسی اجتماعی،تهران ، انتشارات آوای نور.

۱۷-سلیمی اشکوری ، هادی – تازه های روان پزشکی کودکان و نوجوانان تهران – انتشارات چهر . ۱۳۵۵.

۱۸-سیف نراقی- مریم – نادری-عزت ا…- اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترسیم آن، ۱۳۷۰.

دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.

۱۹-سیف ، علی اکبر(۱۳۷۴) روان شناسی پرورشی، چاپ سیزدهم ، انتشارات آگاه ، تهران.

۲۰-شاملو ، سعید(۱۳۶۸) ، آسیب شناسی روانی .چاپ دوم ، انتشارات رشد ، تهران.

۲۱- شریفی ، حسن پاشا (۱۳۷۲) ، اصول روان سنجی و روان آزمایی ،چاپ اول ، انتشارات رشد ، تهران.

۲۲-شریفی ، حسن پاشا ، نجفی زند ، جعفر (۱۳۷۴)، روشهای آماری در روان شناسی ، علوم تربیتی ، اجتماعی(علوم تربیتی)، چاپ ششم ، نشر دانا ، تهران.

۲۳-شریفی حسن پاشا- نگارش و ترجمه- اصول روان سنجی و روان آزمایی، انتشارات رشد ، چاپ اول ، ۱۳۷۲.

۲۴-شریفی ، حسن پاشا-طالقانی ، نرگس(مترجم) روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری- بست- جان(مؤلف) – تهران – انتشارات رشد ، ۱۳۶۹.

۲۵-عظیمی . سیروس، روان شناسی عمومی، انتشارات صفار ، چاپ اول ، ۱۳۷۰.

۲۶-کرومبولتز. جان . دی ، کرومبولتز‌، هلن ، بی (۱۹۸۹)، تغییر دادن رفتارهای کودکان ونوجوانان، (ترجمه یوسف کریمی، ۱۳۷۲)، تهران ، انتشارات ستاره .

۲۷-معتمدی ، زهرا. رفتار با نوجوانان، (۱۳۷۲) ، تهران ، انتشارات لک لک.

۲۸-منشی طوسی ، م تقی، (مترجم) اختلالهای رفتاری کودکان ، ویکس نلسون ایزرائل، (مؤلف) ، انتشارات آستان قدس رضوی.۱۳۶۹.

۲۹-میلانی فر – ناصر – روان شناسی کودکان و نوجوانان – نشر قومی ۱۳۷۰.

۳۰-نوابی نژاد – شکوه، رفتارهای بهنجار و نا بهنجار کودکان –                                                                              تهران – زمستان ۱۳۷۰.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *