نتایج:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

دانلود پایان نامه

 

 • یافته های اصلی و نتیجه گیری :

نتایجی که از محاسبات بدست آمد ، نشان داد که اکثریت پاسخهای آزمودنیها در زمینه های زیر می باشد:

الف ) عکس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی پسران ( بدون متغیر مستقل ) پرخاشگری بیرونی در جهت بقای نیاز است . (تابلوی ۲ ص ۸۷)

ب ) عکس العملهای پرخاشگرانه در گروه کنترل پسران ( بدون متغیر مستقل ) پرخاشگری بیرونی درجهت بقای نیاز است ( تابلوی ۲ ص ۸۷)

ج) عکس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی دختران ( با متغیر مستقل ) پرخاشگری درونی درجهت تسلط  و بقای مانع است (تابلوی ۲ ص ۸۷)

د) ج) عکس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی دختران ( با متغیر مستقل ) پرخاشگری درونی درجهت تسلط  و بقای مانع است (تابلوی ۲ ص ۸۷)

و) عامل ناکامی ( در دو موقعیت آزمایشی و کنترل ) در دو گروه آزمودنی ( دختر و پسر ) درجهت عکس العملهای پرخاشگرانه بیرونی و درونی تاثیر دارد . (تابلوی ۳ ص ۸۷)

ه ) جنسیت آزمودنی ها ، با عامل ناکامی ( در دو موقعیت ) در جهت عکس العمل های پرخاشگرانه درونی و بیرونی تاثیر دارد (تابلوی ۳ ص ۸۷)

ی ) تعامل این عوامل ( جنسیت آزمودنی ها ، عامل ناکام کننده ) در عکس العملهای پرخاشگرانه درونی تاثیر داشته و در عکس العملهای پرخاشگرانه بیرونی تاثیر نداشته است ( تابلوی ۳ ص ۸۷)

پاسخ به پرسشهای مطرح شده :

 • نتایج تحقیق نشان داد که احتمالا ناکامی ( عامل ناکام کننده در گروه های آزمایشی ) در عکس العملهای پرخاشگرانه تاثیر دارد .
 • تاثیر عامل ناکام کننده در دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، احتمالا یکسان نیست و عامل ناکام در پسران باعث بروز عکس العمل پرخاشگرانه بیرونی درجهت دفاع از خود می شود و درحالیکه همین عامل در دختران باعث بروز عکس العمل پرخاشگرانه درونی در جهت تسلط و بقای مانع می باشد .
 • زمانیکه عامل ناکامی ( متغیر مستقل ) وجود نداشته باشد ، پسران دانش آْموز مقطع ابتدایی عکس العملهای پرخاشگرانه بیرونی را نشان میدهند ولی این عکس العمل ها در جهت بقای نیاز است . درحالیکه در دختران دانش آموز ان همین مقطع ، در این شرایط عکس العمل نا پرخاشگرانه در جهت تسلط و بقای مانع را نشان دادند .
 • احتمالا عامل ناکامی در پسران فقط در زمینه نوع پرخاشگری تاثیر داشته است و در رابطه با جهت عکس العملهای پرخاشگرانه تاثیر نداشته است .

و در نهایت می توان نتیجه گرفت که :

نتایج تحقیق ، احتمالا در جهت اثبات فرضیه تحقیق که عبارت بود از :

« ناکامی بعنوان یک عواملی برانگیزنده پرخاشگری باعث بروز عکس العملهای پرخاشگرانه متفاوت در پسران و دختران مقطع ابتدایی » می باشد همچنین پیش فرضهای زیر نیز احتمالا پذیرفته می گردد.

 • عوامل ناکام کننده در دختران دانش آموز مقطع ابتدایی ( در شهرستان کرج ) باعث بروز عکس العمل پرخاشگرانه درونی است .
 • عوامل ناکام کننده در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی (شهرستان کرج ) در مقایسه با پسرانی که در همین مقطع قرا رداشته ولی در معرض عامل ناکامی نبودند تفاوت چندانی در عکس العمل پرخاشگرانه بیرونی نشان نداده است (هر دو گروه واکنش یکسانی به آزمون دادند )
 • عامل ناکام کننده در دختران دانش آموزمقطع ابتدایی (شهرستان کرج باعث بروز عکس العملهای پرخاشگرانه درونی درجهت تسلط و بقای مانع است و در دختران همین مقطع در شرایط کنترل ( بدون عامل ناکامی ) باعث بروز عکس العمل ناپرخاشگرانه ولی در جهت تسلط و بقای مانع است .
 • عکس العملهای پرخاشگرانه در پسران مقطع ابتدایی در شرایطی که عامل ناکام کننده وجود داشته در جهت دفاع از خود بوده ، در حالیکه در پسران همین مقطع در شرایط بدو ن عامل ناکامی در جهت بقای نیاز است .

نتیجه گیری کلی :

بر اساس نتایج تحقیق بعمل ‎آمده میتوان گفت : احتمالا متیغر مستقل ، در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی تاثیر چندانی نداشته است ، چون عکس العملهای پرخاشگرانه پسران  گروه آزمایشی و گروه کنترل مشابه بوده است ولی متغیر مستقل در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی تاثیر داشته و عکس العملهای پرخاشگرانه آنها ( در گروه آزمایشی وگروه  کنترل ) متفاوت بود .

 • توصیه برای پژوهشهای بعدی :

الف ) محدودیتها :

به این دلیل که در رابطه با آ‎زمون مصور ناکامی روزیزوایگ کودکان ، تحقیقات کمی صورت گرفته اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد ودر واقع این آزمون فقط برای جامعه ایرانی ترجمه شده وهنوز هنجاریابی نشده است . همین امر باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی در نحوه اجرای این آزمون می گردد.

-برخی از تصاویر این آزمون برای دانش آموزان مقطع ابتدایی مفهوم نداشته واصلا متوجه منظور تصویر نمی شوند ، چون با ناکامیهای که آنها در زندگی روزانه با آن روبهرو هستند مطابقت ندارد ، مثل تصاویر : (هفت ، ده ، سیزده، چهارده ، هفده ، و بیست و چهار )در مورد تصویر شماره دوازده اکثریت آزمودنیهای گروه نمونه ، معنی کلمه « اراده » را نمی دانستند واین مسائل و مشکلات آزمونگر را مجبور به توضیحات بیشتری در رابطه با تصاویر می نمود .

باوجودیکه طبق گفته های روزنزوایگ ، این آزمون بر روی سنین سه تا سیزده سال قابل اجرا است ، اما نتایج اجرای آ‎زمون آزمایشی ( قبل از اجرای آزمون اصلی ) بر روی دانش آموزان کلاسهای اول ، دوم ، سوم مقطع ابتدایی (سنین هفت تا نه سال ) نشان داد که این گروه قادر نیستند مفاهیم تصاویر را درک کرده وبه تمام تصاویر آزمون پاسخگو باشند . به همین دلیل برای اجرای آزمون اصلی گروه نمونه از دانش آموزان کلاسهای چهارم و پنجم مقطع ابتدایی انتخاب شد.

همچنین اجرای آزمون به صورت گروهی مشکلات  زیادی را در رابطه با کنترل متغیرهای محیط ( صدا ، مزاحمت و..)  ثبت واکنشهای آزمونها هنگام پاسخدهی به تصاویر و شیوه های تجزیه وتحلیل نتایج آزمون و … در پی داشته است .

پاسخهای آزمودنیها با نمونه مشترک پاسخهای که مترجم آزمون اراده داده ، زیاد مطابقت نداشته و همین امر کار کد گذاری پاسخها را دشوار کرده است .

در نهایت اجرای این آزمون بسیار وقت گیر بوده و مهارت زیاد وهزینه بالای را می طلبد .

پیشنهادات :

چون این آزمون نتایج مفیدی درزمینه تاثیر ناکامی در بروز عکس العملهای پرخاشگرانه مختلف وهمچنین شناخت رفتارهای بیمار گونه ، بدست می دهد وهمچنین مشخص می کند ، افراد وقتی در برابر موقعیتهای قرار میگیرند که موانعی در رسیدن به خواسته و نیازهای آنها وجود دارد ، چه واکنشهای ازخود نشان خواهند داد ، در واقع با مشخص شدن این عکس العملها میتوان درجهت بالابردن تحمل و گذشت افراد در برابر عوامل ناکام کننده وحتی تقلیل عکس العملهای پرخاشگرانه به طرق مختلف بالا بردن شناخت و آگاهی والدین واولیاء مدارس در مورد برخورد با دانش آ‎موزان ودر نظر گرفتن عواقب ، احساسات خاصه ها ، امیال ، نیازها …

و اجازه بیان این خاصه ها و رعایت عدالت و انصاف .. در زمینه های کاربردی آموزش خانواده مشاور کودکان مشاور خانواده – روانشناسی کودک  سایر زمینه ها اقدام نمود .

لذا پسندیده است که گروهی ازمحقیقین و دوستداران کودکان این مرزوبوم در جهت هنجاریابی این آزمون برای جامعه ایرانی تلاش نموده وبا بدست آوردن نتایج با ارزش گامی در جهت پیشبرد اهداف عالی انسان بر دارند انشاءالله .

«خلاصه پایا ن نامه »

تحقیق در زمینه « بررسی تاثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دختروپسران دانش آموز مقطع ابتدایی شهرستان کرج »

( وجیهه بشارت زاده قم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال ۱۳۷۷)

-در این تحقیق آزمون مصور ناکامی روزنزوایگ کودکان بر روی دویست دانش آموز دختر و پسر کلاس های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی اجرا گردید تا تصویر عوامل ناکام کننده بر جنس آزمودنی ها و نوع عکس العملهای پرخاشگرانه آنان مشخص گردد .

عامل ناکام کننده عبارت بود از محرومیت ساختن دانش آموزان گروه آزمایشی از شرکت در مسابقه ورزشی که قرار آن قبل از اجرای آزمون گذاشته شده بود .

روش نمونه گیری تصادفی و طرح تحقیق ، طرح پس آزمون باگروه کنترل بود دانش آموز ان به چهار گروه تقسیم شدند .دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل و برای هر گروه پنجاه نفر در نظر گرفته شد .

فرض بر این بود که عامل ناکام  کننده در پسران ودختران دانش آموز عکس العملهای متفاوتی را هم از لحاظ نوع وهم از لحاظ جهت پرخاشگری موجب می شود .

-یافته های نهایی پژوهش نشان داد که عامل ناکام کننده در پسران گروه آزمایشی موجب بروز عکس العملهای پرخاشگرانه بیرونی در جهت دفاع ازخود شده در حالی که پسران گروه کنترل عکس العمل پرخاشگرانه را در جهت بقای نیاز نشان داد .

عوامل ناکام کننده در دختران گوره آزمایشی عکس العمل پرخاشگرانه درونی را درجهت تسلط وبقای مانع موجب گردید . در شرایطی که دختران گروه کنترل عکس العمل نا پرخاشگرانه را در همان جهت نشان دادند .

-بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که احتمالا عامل ناکام کننده باعث بروز عکس العملهای پرخاشگرانه متفاوت ( از حیث نوع و جهت پرخاشگری ) در بین دانش آ‎موزان دختر و پسر کلا س های چهارم  و پنجم مقطع ابتدایی در شهرستان قروه می گردد.


منابع

« منابع داخلی »

الف ) کتابها :

 • اتکنسیون رتیال و اتکنسیون ریچارد بس ، هلیگارد ، ارنست . ر ( ۱۹۸۵) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم ۱۳۶۷ فصول (۱۰،۱۱) صفحات ۵۹۰-۵۶۰
 • اتکنسیون رتیال واتکنسیون ریچارد بس ، و هلیگارد ارنست ر(۱۹۸۵) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم ۱۳۶۷ فصول(۱۴) صفحات (۱۳۳-۱۳۷)
 • ارونسون الیور (۱۹۷۲) روانشناسی اجتماعی – ترجمه شکرکن حسین – انتشارات رشد – و چاپ سوم( ۱۳۶۶)فصل پنجم صفحات (۱۹۰-۱۶۰)
 • ادوارد – ج – مورثی – انگیزش هیجان – ترجمه براهنی محمد تقی – انتشارات چهر- صفحات (۱۲۶-۱۲۵)
 • بست ، جان (۱۹۷۷) – روششهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری – ترجمه : شریفی حسن پاشا و طالقانی ، نرگس انتشارات رشد – چاپ دوم (۱۳۶۷) فصول (۱۰،۲،۱)
 • براهنی محمد تقی و همکاران – واژنامه رواشناسی و زمینه های وابسته – چاپ فرهنگ معاصر
 • دبس ، موریس – مراحل تربیت ترجمه کاردان علی محمد انتشارات دانشگاه تهران صفحات ۱۷۰ – ۴۷
 • خدیوی زند محمد مهدی – پرخاشگری و ناکامی – انتشارات تربیت چاپ اول ۱۳۷۴
 • دلاور علی – روش تحقیق د رروانشناسی و علوم تربیتی – انتشارات ویرایش چاپ سوم ۱۳۷۶
 • دلخشنواز هاشم – روانشناسی شخصیت کودک نشر اروند چاپ دوم ۱۳۷۰ صفحه ۲۴۰
 • کازنوژان ۱۹۷۲ – جامع شناسی و سایل ارتباط جمعی – ترجمه : ساروخانی باقر – محسنی منوچهر – انتشارات اطلاعات چاپ بنجم فصل سوم صفحات ۹۵ – ۷۱
 • کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی جلد اول صفحه ۲۱۸ و جلد دوم صفحه ۹۲۴
 • گنجی – همزه – روانشناسی تفاوت های فرد – انتشارات بعثت ۱۳۶۹ صفحات ۲۱۰ – ۲۰۹
 • لافون روبرت ۱۹۷۰ – ریشه های روانی رفتار کودکان – ترجمه سروری محمد حسین چاپ اول ۱۳۷۰
 • منصور محمود – شخصیت – انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۵ چاپ سوم فصل اول

ب – پایان نامه ها

 • اسلامی حیدر و سالاری علی – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموز راهنمایی پسرانه شهر یزد وزارت اموزش و پرورش یزد ۱۳۷۰ –شماره مدرک (۲۰۴۰۱) شماره کامپیوتری (۱۰۱۲۷۸)
 • بخشی گلناز – بررسی میزان افسرده گی در پرخاشگری کودکان شاهد – دانشکده روانپزشکی و علوم تجربی دانشگاه تهران ۱۳۷۱ – شماره مدرک ۱۱-شماره کامپیوتری (۰۲۵۲۸۶)
 • حبیبی امیر هوشنگ – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری بین نوجوانان پسر دبیرستانهای شهرستان زنجان اداره آموزش و پرورش استان زنجان ۱۳۷۱ – ۱۳۷۲ شماره مدرک (۱۴۵۷۳) شماره کامپیوتری (۰۹۵۶۴۴)
 • سبحانی رحیم – بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان آموزش و پرورش استان لرستان ۷۵ – ۱۳۷۴ – شماره مدرک (۱۴۵۷۳) شماره کامپیوتری (۱۵۱۳۶۰)
 • کاهنی سیما – بررسی تاثیر طلاق والدین بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان شهرستان بیرجند – دانشکده علوم پزشکی ( پرستاری و مامایی ) شهید بهشتی ۱۳۷۲ – شماره مدرک (۱۹۲۰۹) شماره کامپیوتری (۰۲۴۶۷۰)
 • فرمهینی فراهانی محمد تقی – پرخاشگری کودکان وارتباط آن با ساخت خانواده – دانشگاه تربیت مدرس ۶۵-۱۳۶۴ – شماره مدرک (۰۸۸۸۰) شماره کامپیوتری (۰۹۰۰۱۷)
 • مرادی علیرضا بررسی – خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده های آنها در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران – دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۵- شماره مدرک (۵۵۵۷) شماره کامپیوتری (۰۲۷۴۹۹)
 • محسنی کهنه شهری ابراهیم – علل روانی و اجتماعی پرخاشگری کودکان و نوجوانان دانشگاه ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز ۱۳۵۰ – شماره مدرک (۰۰۹۵۰)شماره کامپیوتری (۰۰۰۴۹۰۹
 • میر منصوری رحیم – بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران مرد رشته های انفرادی و گروهی و مقایسه آنها با یکدیگر دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۳- شماره مدرک (۱۹۲۷۵) – شماره کامپیوتری (۰۲۴۶۶۶)
 • مجد آبادی فراهانی زهره – بررسی تحولی مسند کنترل و رابطه آن با پرخاشگری – دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۵ – شماره مدرک (۰۶۷۵۹)- شماره کامپیوتری (۱۳۰۶۱۰)
 • هراتی زاده ، سبقت الله – رضا زاده محمد علی – بررسی رابطه بین تنبیه بدنی با پرخاشگری ، افسردگی و افت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی فردوس – آموزش و پرورش استان خراسان ۱۳۷۱ شماره مدرک (۲۱۸۰۲)- شماره کامپیوتری (۱۰۲۵۶۷)

ج)مقالات :

 • احمدی ، علی اصغر – پرخاشگری – تربیت دوره هفتم شماره ۵ بهمن ۱۳۷۰ صفحات ۴۰-۳۶ شماره مدرک (۰۲۶۲۳)
 • اخوان علیزاده ، الهه – علل پرخاشگری کودکان – تربیت دوره دهم شماره ۷ فروردین ۱۳۷۴ صفحات ۱۸-۱۶ شماره مدرک (۰۸۹۳۳)
 • ایمانی ، محسن – ناکامی و شیوه های برخورد با آن ( قسمت یک ) – تربیت دوره ششم شماره ۹ خرداد ۱۳۷۰ صفحات ۱۸-۱۶ شماره مدرک (۰۲۵۹۷)
 • ایمانی ،محسن – ناکامی و شیوه های برخورد با آن ( قسمت دوم ) تربیت دوره ششم شماره (۱۰) تابستان ۱۳۷۰ صفحات ۱۸-۱۶ شماره مدرک (۰۲۵۹۷)
 • ایمانی ،محسن – ناکامی و شیوه های برخورد با آن( قسمت سوم ) – تربیت دوره هفتم شماره یک مهر ۱۳۷۰ صفحات ۳۹ – ۳۷ شماره مدرک (۰۳۹۴۰)
 • شمالی ، شروین – پدیدآیی تفاوت جنسی در پرخاشگری قسمت اول – تربیت دوره دهم شماره یک مهر ۱۳۷۳ صفحات ۵۳-۵۰ شماره مدرک (۰۸۸۹۷)
 • شمالی ، شروین – پدیدآیی تفاوت جنسی در پرخاشگری قسمت دوم – تربیت دوره دهم شماره دو آبان ۱۳۷۳ – صفحات ۳۸-۳۵ –شماره مدرک (۰۸۹۰۳)
 • غیاثی فرشته – خشم پرخاشگری در کودکان و نوجوانان – پیوند شماره ۱۷۱ دی ۱۳۷۲ صفحات ۶۳-۵۶ شماره مدرک (۰۷۸۹۶)
 • فرغاز ، شهربانو ،- ناکامی و شیوه های مواجهه با آن – تربیت دوره هشتم شماره ۵ بهمن ۱۳۷۱ صفحات ۲۹ –۲۵ شماره مدرک (۰۳۹۸۰)
 • چرا کودکان پرخاشگری می کنند ؟ روزنامه همشهری سال دوم شماره (۵۱۹) صفحات ۱۲-۱۱ (۱۳۷۲)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *