دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی نتیجه‌گیری

دانلود پایان نامه

 

فصل پنجم

نتیجه‌گیری

از آنجائیكه نتیجه هر تحقیق و پژوهش پاسخگوئی به سؤالاتی است كه پیرامون آن انجام می‌گیرد، لذا موضوع رقابت سیاسی مبحث تحقیقی قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعریف مفهومی رقابت كه در لغت‌نامه‌های معتبر به آن پرداخته شده نگاهی داشته و قالب اصطلاحی آن را تبیین نمائیم تا ماهیت آن مشخص شده و با توجه به رقیبان موجود جامعه، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده، تا اینكه آن رقابت موردنظر كه دارای یك الگوی قابل استناد از الگوی دیگراست مورد نقد قرار گیرد. پس برای رسیدن به پاسخ، ماهیت آنرا مورد بحث قرار دادیم تا چیستی آن نیز روشن گردد، لذا با شناخت آن خاستگاه كه در گستره حزب جریان می‌یابد آنرا به بحث گذاشتیم تا پاسخ اولین فرضیه فرعی را روشن‌تر تبیین نمائیم. هرچند ماهیت رقابت‌های سیاسی كسب قدرت است، اما گروهی كه منافع آنان به این كسب قدرت مشروعیت می‌بخشد مردم‌اند، چرا كه پایداری قدرت در گروه پاسخگویی به مطالبات و پرداختن به شعارهای انتخاباتی از سوی حزب پیروز خواهد بود، لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌های سیاسی می‌بایست در تامین یا عدم تامین منافع مردم و میزان كاستی یا افزودن بر آسیب پذیریهای حكومت جست و جو شود.

در واقع هرچند رفاه، بیشتر ملموس و فراگیر باشد و به هر میزان عدالت اجتماعی بیشتر بتواند سایه گستر شود، مشروعیت گسترده‌تری برای نظام فراهم خواهد شد، به طوری كه تأمین كننده امنیت ملی نیز خواهد بود؛ لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌های انتخاباتی در این زمینه، ارزشی بس مهم محسوب می‌گردد؛ همچنین رقابت مسالمت آمیز كه می‌تواند رعایت اخلاق سیاسی و پرهیز از هرگونه تخریب رقیب را نیز همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعایت این موارد می‌تواند بستر انحراف افكار عمومی را از واقعیت فراهم آورد. و همین علت است كه شهید مظلوم آیت الله دكتر بهشتی حزب جمهوری اسلامی را معبد می‌دانست؛ یعنی اینكه یك فعالیت سیاسی و یك كار سیاسی باید جنبه عبادی و خدایی و ارزشی داشته باشد و در یك كلمه همانگونه كه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش‌ها می‌تواند مورد حمایت مردم قرار بگیرند، احزاب نیز تنها در چارچوب این ارزش‌ها می‌توانند مورد حمایت مردم قرار بگیرند و از تعاملاتی كه موجب دوری مردم می‌شود برحذر و دور بمانند.

در این بخش آسیب شناسی در این حوزه را با استدلال منتقدان كه ضعف روحیه دگرپذیری و تكثرگرایی كه مانع اقتدار نظام میشود و ناپایبندی حزب‌ها و گروهها بر رعایت قوانین و مقررات قاعده بازی سیاسی در نبود نهادهای مدنی و یا نبود جامعه پذیری سیاسی را دنبال می‌كنند مورد توجه قرار دادیم كه شاه كلید این نوع ضعفها، ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان است كه خواهان رعایت قاعده بازی سیاسی‌ای در فرآیند رقابت هستند كه  دچار مشكل شده است.

از طرفی نوپا بودن نظام حزبی در ایران و نگرش‌های سیاسی افراطی و ناآگاهی و نا آشنائی به قاعده و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی و مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریك پذیری اعضاء باعث رفتار سیاسی حزبی، ایران را دچار نوسانات «تند روی و كندروی» بسیار شدید كرده كه از جمله مشكلاتی است كه حق‌گرائی و عدالت جوئی را با توجه جامعه ارزشی قابل بررسی می‌كند، لذا با این نگاه لازم شد كه نهادهای رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت‌ سیاسی كه در سطوح مختلف؛ یكی انتخابات و دیگری احزاب سیاسی در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهیم تا روشن گردد رقابت سیاسی در این دو حوزه، تكیه‌اش افزون بر دیگر حوزه های احزاب هستند كه در حقیقت ماشین متحرك دیگر حوزه‌ها است و این ماشین متحرك محموله‌ای غیر از مشاركت را حمل نمی‌كند و این بار پرارزش است كه به این ماشین ارزش دو چندان داده است و در دنیای امروز احزاب با طرفداران خود ارزش و جایگاه خود را پیدا می‌كند. در نتیجه وقتی مشاركت سیاسی واقعی وجود عینی پیدا میكند كه رقابت سیاسی شكل گرفته باشد و در جامعه خود را نمایان كرده باشد.

«لیسترمیل براث» عوامل تعیین كننده مشاركت را وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مركزیت اجتماعی می‌شمارد و آنرا چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان می‌دهد كه این نوع برنامه‌های حكومت را مرتبط با علایق و منافع می‌بیند كه بر تصمیمات حكومت اثر می‌گذارد، لذا از این دید احزاب، كسب قدرت را هدف نهائی خود نشناخته، بلكه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌های پای‌بند آنها توجه می‌نمایند و تلاش می‌كنند.

اما در فرضیه‌های دوم و سوم فرعی منافع شخصی و امتیازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در دیگری مشاركت مردم در تعیین سرنوشت موردنظر قرار گرفته كه براساس رویكرد اول:

سرشت دیوان سالاری دولتی هم به چالش كشیده میشود چرا كه برخی جامعه شناسان سیاسی هم به این عقیده‌اند كه تعارض موجود براساس روند فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیك شكل گرفته، لذا رفتار گروههای اجتماعی و جنبشهای اجتماعی نه تنها انگیزه شخصی را تداعی نمی‌كند بلكه به مبارزه با چنین ناهنجاریهای اجتماعی برخاسته و در جهت استحكام هنجارهایی چون نفع عمومی و صلاح عمومی تلاش می‌كنند،در این بخش از تحقیق تلاش شده چگونگی چالش‌هایی را كه در یك نظام در جهت كسب عرصه‌های تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد و پیوند میان رقابت سیاسی با جنبش‌های اجتماعی كه در انسجام سیاسی و ساختار حكومتی به چالش كشیده، باعث كاهش آن میشود را بیان دارد؛ بنابراین  در درون گروههای حكومتی سطح رویاروئی و جدال افزایش یافته و زمینه اصلاحات درون ساختاری كاهش می‌یابد و هم اكنون عرصه مطبوعات را به عنوان یكی از نمادهای جدال ساختاری می‌توان تلقی كرد، چرا كه مطبوعات می‌تواند هنجارهای ساختار شده را با چالش‌هایی روبرو نماید كه نمونه آن انتخاب خرداد 1380 است كه می‌توان كه به عنوان نقطه عطف جدیدی در رویاروئی‌های سیاسی تلقی كرد و در اینجا بود كه سطح جدال بین بازیگران به حداكثر دیده شد كه البته همین رقابت و جدال ساخته‌های حزبی است كه وظیفه دارند تا جامعه را با آگاهی سیاسی روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌های جدیدی را برای مشاركت سازنده در درون نهادهای نظام سیاسی بدهند و به این ترتیب جذب زمینه نیروهای جدید در ساختار حكومتی را فراهم آورند.

بنابراین مشاركت سیاسی و آگهی سیاسی پیوند نهایی درون ساختاری نوعی رابطه ارگانیك (اندام وار) را دارد، پس احزاب با فراهم كردن زمینه‌های مشاركت مردم و آگاهی دادن به مردم كه مشاركت باعث تعیین سرنوشت و تسهیل در دریافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش می‌دهند تا با این روش رقابت سیاسی رونق بیشتری گرفته و هدفها سریعتر بدست آید؛ چرا كه مشاركت سیاسی، تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی است و در این جریان توده مردم و تشكل‌های سیاسی به منزله طرف حساب‌های نظام سیاسی هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل این دو با یكدیگر از انواع مختلف مشاركت سیاسی شكل می‌گیرد. در واقع مشاركت سیاسی مفهومی است كه با رقابت سیاسی نسبت مادری دارد و در واقع رقابت سیاسی زائیده آن محسوب میشود، ولی همزاد دمكراسی نمی‌تواند باشد، در زبان دیگر مشاركت به طور منطقی می‌تواند از رقابت جدا باشد؛ پس مشاركت به معنی تلاش‌های مردم عادی در هر نوع نظام سیاسی جهت نفوذ بر كادرهای حاكمان خود و گاهی تغییر دادن آنان است، دامنه و الگوی مشاركت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد، بنابراین  مردم با مشاركت خود باعث پاسداری از آزادی، ترویج عدالت و تشویق ثبات هستند تا بدین طریق مطالبات خویش را به راحتی به دست آورند.

سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسی فرضیه اصلی پرداختیم كه تأثیر رقابت سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن كه عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و تامین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تامین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنیت كه مانند بسیاری از مفاهیم سیاسی از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، چگونگی پیچیدگی و بهره‌گیری از این مفهوم و فرایند آن ارزش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نماید، مانند عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و مال و كشور و چیزهایی كه به نوعی تعلق به انسان دارد به طوری كه با تأمین امنیت آنها امنیت ملی هم مستقر خواهد شد؛ چرا كه تلاش در تامین آنها كه تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظیم مردمی خواهد شد كه این مردم با حضور پرتلاش خویش با اندیشه در بخش اندیشه و در اقتصاد با تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی و در حوزه سیاست با مشاركت عمومی در تحكیم پایه‌های نهادهای سیاسی اقدام خواهند نمود. حال به جهت شناخت امنیت جمهوری اسلامی و اینكه چه عناصر و عواملی در تامین آن اهمیت دارد، لازم آمد تا اصول بنیادین آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنیتی آن ترسیم گردد و حوزه‌هایی چون واحد سیاسی و اسلامیت و جمهوریت آن كه در تفسیر از عرصه رقابت سیاسی به دور است نیز معلوم شود.

در ادامه تأثیر رقابت سیاسی بر امنیت ملی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل تأثیرگذار آن – مثبت و منفی- فهرست گردید تا معلوم شود هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سیاسی و در كار اهل سیاست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركتها و گفتار و رفتارهای منفی، اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند؛ چرا كه هر نظامی همچون افراد دارای منافعی است كه كلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، و لذا رقابت سیاسی حتماً باید در جهت حفظ مراتب منافع ملی و امنیت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظیم مردمی را هم به همراه داشته باشد، زیرا هر جامعه‌ و ملتی در جهت كسب و حفظ منافع ملی خود و كشورشان است و مهمترین آن كه سایر شرایط امنیتی را به همراه می‌آورد وفاق ملی است، چرا  كه رقابت سیاسی نباید وفاق ملی و استقلال كشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسی گردد، بلكه باید به ایجاد نظم و استقلال و اجرای قانون در یك نظام سیاسی كشور منجر شود. حال در پایان پژوهش به تبیین سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در محورهای سه‌گانه پرداخته شد كه در گذر این مبحث به آسیب‌های ساختاری كه نبود مدیریت امنیت ملی را بدنبال دارد اشاره گردید و لازم آمد به  مبحث امنیتی شدن رقابت، جهت توضیح و تفسیر بیشتر این مبحث در خاتمه اشاره شود، همچنین در نهایت دیدگاههای احزاب و گروهها به صورت جداول جهت شناخت بیشتر و ارائه تحلیل نزدیك به واقعیت به بخش آخر افزوده گردید.


منابع

1ـ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویارویی اندیشه‌ها (مجموعه مقالات، ج1(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379).

2ـ ایوبی، حجت اله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش،  1379.

3ـ ــــــــــــــــــ، «اكثریت چگونه حكومت می‌كند؟»؛تهران: انتشارات سروش، 1379.

4ـ ابوترابیان، حسن؛ «محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، 1371.

5ـ افتخاری، اصغر؛ «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»؛ تهران:انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی؛ 1381.

6ـ افتخاری، اصغر؛ با مقدمه دكتر تاجیك؛ «درآمدی برخطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی»، [تهران]: چاپ گلبان، 1381).

7ـ اینترنت؛ «سایت وزارت كشور، بخش انتخابات، www.moi.ir

8ـ ادوارد، ای. چونگ این مون؛ «امنیت ملی در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1379.

9- «امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی، مقالات»، انتشارات نیروی انتظامی.

10ـ آقاپور، خلیل؛ «نقش فرهنگ سیاسی مشاركتی بر امنیت ملی»، پایان نامه كارشناسی ارشد، علوم سیاسی، تهران: دانشكده علوم انسانی تربیت معلم، 1383.

11ـ آرمین، محسن و حجت رزاقی؛ «بیم‌ها و امیدها»، چاپ اول، تهران: همشهری،1377.

12ـ بشیریه، حسین؛ «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران 1381.

13ـ بهار، ملك‌الشعرا؛ «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران»، چاپ چهارم، ج1، تهران: انتشارات امیركبیر،1371.

14ـ تاجیك، محمدرضا و دیگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز»، چاپ اول، ج2، تهران:  انتشارات گرافیك گستر، چا1381.

15ـ «تحزب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی» (بولتن)، (پژوهشكده مطالعات راهبردی سال 1378).

16ـ تاجیك، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381).

17ـ «تحزب و توسعه سیاسی» كتاب دوم تحزب در ایران، دفتر مطالعات وزارت كشور، ناشر همشهری، 1378.

18ـ جاسمی،  محمد و بهرام جاسمی؛ «فرهنگ علوم سیاسی»، انتشارات گوتنبرگ، 1358.

19ـ جعفری، محمدتقی؛ «اصول حكمت سیاسی»، تهران، ناشر، بنیاد نهج البلاغه، 1373.

20ـ «جایگاه و ضرورت امنیت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومی سپاه.

21ـ چاكرالحسینی، حبیب اله؛ «بررسی نقش مشاركت سیاسی در امنیت ملی ایران»، پایان‌نامه كارشناسی ارشد علوم سیاسی،(تهران:دانشكده علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381.

22ـ خواجه سروی، غلامرضا؛ «رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی،1382.

23ـ خواجه سروی، غلام‌رضا؛ «خبرگزاری فارس، چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ»،(4 شهریور 1383)، آدرس e-mail: inFo@Farsnews.com).

24ـ دهخدا، علی اكبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج8،تهران: ‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.

25ـ دارابی، علی؛ «كارگزاران سازندگی از فراز تا فرود»، تهران، سیاست، 1380.

26ـ ــــــــــــــ؛ «سیاستمداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملكرد جامعة روحانیت مبارز تهران»، تهران، سیاست، 1379.

27ـ ــــــــــــــ؛ «رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379.

28ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی؛ ش9،1379.

29ـ روزنامه ایران؛ ش، 285، سال 1374.

30ـ روزنامه ابرار؛ ش 2195، سال 1375.

31ـ روزنامه همشهری، هفتم اردیبهشت 1377

32ـ زیبا كلام، صادق؛ «توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی»، (تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1379).

33ـ سجادی، سید عبدالقیوم؛ «مبانی تحزب در اندیشه‌های سیاسی اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان كتاب قم،1382).

34ـ سلامتی، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش1، 1373.

35- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتی دربارة احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز»، (تهران : نشر گستر 1379).

36ـ شهبازی، محبوب؛ «تقدیر مردم‌سالاری ایران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه لیلا، 1380).

37ـ ــــــــــــــ؛ «صحیفه نور»، چاپ دوم ، (تهران: 1378).

38ـ عبدی، عباس؛ «مهمترین مسائل امنیت ملی جمهوری اسلامی»، (‌تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی 1379).

39ـ علیخانی، ‌علی اكبر؛ «مشاركت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین»، (تهران: نشر سفید،  1377).

40ـ علیزاده، حسن؛ «فرهنگ خاص علوم سیاسی»، چاپ دوم، (تهران: انتشارات روزنه، 1381).

41ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ «مبانی اندیشه سیاسی اسلام»، (تهران: موسسه فرهنگی اندیشه ، سال 1375).

42- فصل نامه تخصصی علوم سیاسی؛ ش اول، زمستان1382.

43ـ فصل‌نامه علوم سیاسی؛ ش 9، 1379.

44- كریمی، سعید؛ «رسانه‌ها و راههای تقویت مشاركت مردم در صحنه‌های سیای و اجتماعی» چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان كتاب، قم-1382.

45- لوسین پای و دیگران؛، «بحرانها و توالی در توسعه سیاسی»؛ ترجمه غلامرضا خواجه سروی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی،1380.

46ـ لی‌نور، جی‌مارتین؛ «چهرة جدید امنیت در خاورمیانه؛ مترجم، قدیر نصیری،(تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1383).

47ـ واینر، مایرون و هانتینگتون، ساموئل؛ درك توسعه سیاسی؛ مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردی ، (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی،1379).

48ـ ماندل، رابرت؛ «چهره متغیر امنیت ملی»؛ ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردی، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1377).

49ـ مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی؛ «رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، (مجموعه مقالات)»، چاپ دوم. [تهران]: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1381.

50ـ «مقالات پیرامون امنیت ملی نیروی انتظامی»، (انتشارات نیروی انتظامی).

51- نقیب زاده، دكتر احمد؛ «حزب سیاسی و عملكرد آن در جوامع امروز»، چاپ اول( تهران: نشر دادگستر، 1378.

52ـ هانتینگتون، ساموئل؛ «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول»؛ ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علم 1375).

منابع انگلیسی:

1.Bill, James, Springborry Robert; “Polittics in the Middle East” Erd eds NewYork: Harper Collins Publisher’s.,

  1. Herring, G.E; “Group Represe Natation Before Congress”, (NewYork: 1929)

3.Johnson, Chalmers; “Revolutionary Chalmers, Revolutionary Change”. Bostons Little, Brown and Company. 1982.

4.Olsnon, Morlcur; “Dictatorship; “Democracy and DEVEB Pmment, American Political Science Recview” Vol 89. No3, Septamber, 1993.

  1. Wootton.G; “Interest Groups”, (New Jersey :Prentichal, 1970)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *