فایل – مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و مقاوم با …

۱۴/۸۶٪ ۰۳/۸۵٪ ۷۷/۸۸٪ درصد کاهش Q_Loss ۰٫۹۳۶۴ (۶۱) ۰٫۹۵۷۲ (۶۱) ۰٫۹۴۶۲ (۶۱) ۰٫۹۲۸۱ (۶۱) ۰٫۹۵۷۲ (۶۱) Min of VSI (node) ۰٫۴۶۵۴ ۰٫۴۰۵۱ ۰٫۴۳۹۶ ۰٫۴۲۴۸ ۰٫۴۳۶۵ IC ۰٫۳۹۵۶ ۰٫۳۷۷۰ ۰٫۳۶۱۳ ۰٫۳۸۲۵…

ادامه خواندن فایل – مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و مقاوم با …