پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی

عنوان:

بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی

استاد راهنما:

دکتر آرمیتا روحانی

دکتر علی باقر پور

 

استادمشاور:

دکترمجیداکبری

دکتر ندا نقوی

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

چکیده

مقدمه: یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه به علت آناتومی پیچیده سیستم کانال ریشه است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذاهدف این مطالعه بررسی تنوعات و ویژگی های آناتومیک این دندان ها در یک جمعیت از نژاد ایرانی بود.

مواد و روش: در مطالعه حاضر از 250 دندان مولر اول و دوم ماگزیلا انسانی کشیده شده استفاده گردید.. پس از ضد عفونی دندانها،‌ ابتدا تعداد و وضعیت ریشه هابرای هر مورد ثبت گردید.  تعیین مورفولوژی کانال های دندانی با استفاده از Cone Beam Computed Tomography(CBCT) صورت گرفت، به این ترتیب که پس از تهیه کلیشه ها ، تصاویر در هر سه مقطع اگزیال، ساژیتال، و کرونال با کمک نرم افزار Romexis ارزیابی مورفولوژیک شدند. تا تعداد کل کانال هادر هر دندان، تعداد کانال ها در هر ریشه و مورفولوژی کانالها(با استفاده از طبقه بندی  Vertucci و طبقه بندی مکمل Gulabivala) در یک ریشه تعیین گردد. کلیه ارزیابی ها توسط 2 نفر اندودنتیست کالیبره شده صورت گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS  نسخه ی 11.5 وارد شد و درصد فراوانی هر یک از انواع اشکال مورفولوژی ریشه با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص های میانگین، میانه و انحراف معیار توصیف گردید.

نتایج: شیوع دندان مولر اول  و دوم سه ریشه به ترتیب 4/98% و 6/97% بود و شیوع دندان مولر اول و دوم چهار ریشه در هر دو مورد برابر 6/1% بود. در 8/0% دندان های مولر دوم دندان ها دو ریشه بودند. در 4/2% مولر های اول و  8/8% مولر های دوم به هم چسبیدگی ریشه ها مشاهده شد. شیوع کانال چهارم در ریشه مزیوباکال مولر اول ودوم به ترتیب 8/52% و84/16% بود. شایعترین مورفولوژی کانال در ریشه مزیو باکال مولر اول به ترتیب تیپ I ، تیپ VI و تیپ IIو در مولر دوم تیپ I ، تیپ III و تیپIV   بود. همچنین در  2/3 % مولر اول و 8/0 % در مولر دوم کانال چهارم در ریشه دیستوباکال مشاهده شد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه شیوع کانال چهارم در نژاد ایرانی نسبتا بالا می باشد. با توجه به عدم تهاجمی بودن و دقت بالای CBCT برای شناسایی کانال های اضافی وو اهمیت کشف این کانال ها در موفقیت یک درمان ریشه، لذا استفاده از CBCTحین درمان ریشه در موارد با پیچیدگیهای آناتومیک توصیه می گردد.

کلمات کلیدی: مورفولوژی کانال ریشه، مولر اول ماگزیلا،مولر دوم ماگزیلا،CBCT

فهرست

(1) فصلاول: 5

(1-1) پیشگفتار. 6

(2-1)کلیات… 7

1-2-1 تکامل دندان. 7

2-2-1 نحوه تشکیل کانال های لترالی.. 10

3-2-1 شناسایی کانال های لترالی.. 11

4-2-1 جایگاه و شیوع کانال های لترالی.. 12

5-2-1 شکل بندی های مختلف کانال های ریشه ای.. 12

6-2-1 مورفولوژی دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا.. 15

7-2-1 انواع روش های شناسایی مورفولوژی کانال های دندانی به صورت آزمایشگاهی.. 17

(3-1) مروری بر مطالعات انجام شده 19

(4-1) بیان مساله. 38

(5-1) اهداف و فرضیات مطالعه. 40

(2) فصل دوم: روش کار 42

1-2 جمعیت مورد مطالعه. 43

2-2 حجم نمونه. 44

و…..

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید 

پایان نامه بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا

دانشـگاه آزاد اسـلامی

واحـد تهران مرکزی

دانشکـده مدیریت ،گـروه مدیریت بازرگانی

پایـان نامـه بـرای دریافـت درجـه کارشنـاسی ارشـد(M.A)

گرایـش: بازرگانی داخلی

عنـوان:

بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان

استـاد راهنمـا:

دکتر علی بازآیی

پاییز1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) بیان مسئله : 4

1-2) اهداف تحقیق: 5

1-3) اهمیت موضوع: 6

1-4) فرضیه های تحقیق. 8

1-5) مدل مفهومی تحقیق: 9

1-6) روش تحقیق: 11

1-7) روش جمع آوری داده ها : 11

1-8) جامعه آماری: 11

1-9)نحوه نمونه گیری : 11

1-10)پیشینه تحقیق: 12

1-11)قلمرو تحقیق : 12

1-12) محدودیت های تحقیق : 12

1-13)تعریف واژه ها  و اصطلاحات : 13

فصل دوم: ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1)مقدمه 15

بخش اول. 16

و

تجارت الکترونیکی. 16

2-1-1)تعاریف تجارت الکترونیکی. 17

2-1-2)اجزای تجارت الکترونیکی. 18

2-1-3)تفاوت تجارت الکترونیکی با کسب و کار الکترونیکی. 19

2-1-4)تاریخچه تجارت الکترونیکی. 20

2-1-5)طبقه بندی تجارت الکترونیکی از دیدگاه های متفاوت.. 23

2-1-5-1)طبقه بندی تجارت الکترونیکی با توجه به ماهیت تبادلات.. 23

2-1-6)مراحل تجارت الکترونیکی. 27

2-1-7)چارچوب تجارت الکترونیکی. 28

2-1-7-1)منافع برای سازمان ها 30

2-1-7-2)منافع برای مشتریان. 31

2-1-7-3)منافع برای جامعه 32

2-1-8)محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیکی. 33

2-1-8-1)محدودیت های تجارت الکترونیکی. 33

2-1-8-2)محدودیت های غیر فنی تجارت الکترونیکی. 34

2-1-9)توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور. 35

2-1-9-1)منافع. 35

2-1-9-2)هزینه ها 36

2-1-9-3)موانع و چالش ها 36

2-1-10)جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. 37

2-1-10-1)عوامل محرک تجارت الکترونیکی. 37

2-1-11)رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران. 45

ز

2-1-12)سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران. 45

2-1-12-1)هدف.. 45

2-1-12-2)اصول. 46

2-1-12-3)سیاست های اجرایی. 46

2-1-12-4)راهبردهای تجارت الکترونیک در ایران. 49

2-1-13)مراحل اقتصاد و تجارت الکترونیکی در جهان. 50

2-1-14)تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف دنیا 51

2-1-15)موانع و تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه 51

2-1-16)مدل های تجارت الکترونیکی: 51

بخش دوم توزیع. 55

2-2-1)تعریف توزیع. 56

2-2-3)چرخه تولید تا مصرف.. 58

2-2-3-1)تولیدکنندگان. 58

2-2-3-3- ) مصرف کنندگان. 60

2-2-4)روش های توزیع. 60

2-2-5)اهداف شبکه های توزیع. 64

2-2-7)وظایف کانال توزیع. 66

2-2-8)کانال های اصلی توزیع. 67

2-2-8-1)کانال های توزیع در بخش کالاها : 67

2-2-8-2)کانال های توزیع در بخش خدمات: 68

2-2-9)مسایل شبکه توزیع : 69

2-2-10)مسایل ناشی از دخا لت های حاکمیت در بازار. 70

ح

2-2-11)مسایل اصناف.. 70

2-2-11-1) منابع انسانی. 71

2-2-11-2) منابع مالی. 71

2-2-11-3) امکانات زیربنایی فیزیکی و فن آوری. 71

2-2-11-4) سازمان فضایی. 72

2-2-11-5) ساختار حقوقی. 73

2-2-11-6) ساختارهای نهادی. 73

2-2-11-7)قاچاق. 73

2-2-11-8)مسایل بسته بندی و تبلیغات محصولات.. 74

بخش سوم پیشینه تحقیق. 76

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه 80

3-2)روش تحقیق. 80

3-3)جامعه آماری. 80

3-4)حجم نمونه و روش های نمونه گیری. 80

3-5)ابزار گردآوری داده ها 81

3-6)پرسشنامه 81

3-6-1)روایی و اعتبار (پایایی)ابزار تحقیق. 83

3-7)فنون و تکنیک های آماری. 86

3-7-1)آزمون فریدمن: 86

3-7-2)ازمون tتک نمونه ای: 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

ط

4-1)مقدمه 88

4-1)آمار توصیفی. 88

2-4)آمار استنباطی. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1)مقدمه 118

5-2)بررسی نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش: 118

5-3)نتایج فراگیر. 120

5-4)پیشنهادات برای سازمان. 121

5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 123

فهرست منابع و ماخذ: 131

فهرست جداول و اشکال

نمودارشماره1-1 مدل مفهومی تحقیق . 10

جدول2-1تفاوت های بین دو مفهوم تجارت الکترونیکی . 20

جدول 2-2.طبقه بندی انواع فشارهای وارده برسازمان. 40

جدول 4-1 نتایج مربوط به فراوانی سن افراد نمونه 88

جدول 4-2 سطح تحصیلات افراد نمونه 89

جدول 4-3 وضعیت فراوانی طبقه شغلی. 90

جدول 4-4. میزان ارزیابی پاسخگویان از مانع فقدان دانش فنی. 92

جدول 4-5. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت مانع فقدان دانش فنی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 93

جدول 4-6. میانگین نمره و رتبه مربوط به مانع فقدان دانش فنی. 94

جدول 4-7. میزان ارزیابی پاسخگویان از پیچیده بودن پیاده سازی تجارت الکترونیکی. 95

جدول 4-7. آزمون t تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت پیچیدگی پیاده سازی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کاالا. 96

جدول 4-8. میانگین نمره و رتبه مربوط به پیچیدگی پیاده سازی. 96

جدول 4-9. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به منابع مالی. 97

جدول 4-10. آزمون t تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت منابع مالی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 98

جدول 4-11. میانگین نمره و رتبه مربوط به منابع مالی. 99

جدول 4-12. میزان ارزیابی پاسخگویان از فقدان زمان کافی. 100

ک

جدول 4-13. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع زمانی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 101

جدول 4-14. میانگین نمره و رتبه مربوط به فقدان زمان. 101

جدول 4-15. میزان ارزیابی پاسخگویان از سختی انتخاب سیستم استاندارد 102

جدول 4-16. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت سختی انتخاب سیستم استاندارد در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 103

جدول 4-17. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع سختی انتخاب.. 104

جدول 4-18. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با محصولات و خدمات.. 104

جدول 4-19. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با محصولات در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 105

جدول 4-20. میانگین نمره  و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با محصولات و خدمات.. 107

جدول 4-21.میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با روش کار شرکت.. 108

جدول 4-22. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با روش انجام کار شرکت در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 108

جدول 4-23. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با روش کار شرکت.. 109

جدول 4-24. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با روش کار مشتریان. 110

جدول 4-25. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با روش مشتریان در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 110

جدول 4-26. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با روش کار مشتریان. 112

جدول 4-27. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم مزیت.. 113

جدول 4-28. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم مزیت تجارت الکترونیک در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 113

ل

جدول 4-29. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم مزیت تجارت الکترونیک… 115

جدول 4-30. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین رتبه شاخصها 115

شکل 2-1.چارچوب تجارت الکترونیکی …………………………………………………………….42

شکل 2-2.چارچوب تأثیرات سازمانی و اجتماعی فناوری اطلاعات………………………………………………….

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): 1.هدف پژوهش:هدف پزوهشگر از این پزوهش بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در جهت ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان)

2.روش نمونه گیری:روش نمونه گیری ،تصادفی ساده است.

3.روش پژوهش:از بعد هدف کاربردی و از بعد روش توصیفی پیمایشی می باشد.

4.ابزار اندازه گیری:استخراج اطلاعات در مورد تجارت الکترونیکی از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک مربوطه و نیز توزیع پرسشنامه و همچنین مصاحبه شفاهی با کارشناسان وزارت صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان بوده است.

5.طرح پژوهش:در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه به بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا پرداختیم و سپس با توجه به نتایج بدست آمده راهکارههای لازم را ارائه کردیم.

6.نتیجه کلی:نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری،مهر تاییدی بر تمام فرضیه ها به جز یک مورد زده است.نتایج این تحقیق با تحقیق مک گریگور و ورازالیک هماهنگ بوده و آنها را تایید می کند به جز فرضیه چهارم تمامی فرضیات تایید شدند،که از این جهت می توان یافته های تحقیق حاضر موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی را شناخت و به منظور بهبود نظام توزیع کالا از آنها بهره جست.یافته های این پژوهش نشان میدهد در میان موانع سه بعد سختی انتخاب سیستم استاندارد از بین گزینه های انتخابی،پیچیده بودن اجرای سیستم،و عدم تناسب با محصولات و خدمات شرکت بیشترین تأثیر را بین موانع داشته و عدم تناسب با روش کار شرکت،عدم تناسب با روش کار مشتریان ،منابع مالی،فقدان دانش فنی،عدم مزیت برای سازمان ،فقدان زمان کافی از لحاظ تأثیرگذاری در رده های بعدی قرار دارند

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات کانالهای مرتبط با تجارت و بانک داری الکترونیک

1-1)مقدمه

صنعت خدمات مالی از مقیاس جهانی برخوردار بوده و بسیار متنوع است و شامل صنعت بانکداری ، انجمن ها ی وام دهی ، شرکت های سرمایه گذاری  و بیمه و نیز شرکت های فعال در سایر عملیات خدمات مالی                       می گردد.علاوه بر تنوع نهادها ی دخیل در ابعاد مختلف امور مالی –تجاری،توسعه کانالهای جدید توزیع ، به ویژه کانالهای مرتبط با تجارت الکترونیک،سبب تغییر ماهیت محیط رقابتی در صنعت خدمات مالی شده است.افزایش انتظارات مشتریان ،سبب ایجاد محیطی رقابتی شده است که در آن کیفیت رابطه میان مشتریان و نهاد های مالی در برخی موارد ،اهمیتی بیش از خود محصول یافته است.(رحمتی، 1389).کاربرد فن آوری اطلاعات در علوم مختلف سبب تسهیل کاربری و ساده سازی ابزارهای سنتی شده است و در کنار سرعت بخشیدن به انجام امور مختلف ،راه حل های سریع تر و بهتری  را برای رسیدن به اهداف گوناگون پیش رو قرار می دهد.در این میان ،امور مالی و بانکداری،از فن آوری اطلاعات بهره فراوانی برده اند و ارائه خدمات  مختلف بسیار ساده و آسان و قابل دسترس شده است.بانکداری الکترونیکی نوع خاصی از بانکداری نیست؛بلکه استفاده از فن آوری اطلاعات و وسایل الکترونیکی در بانکداری است که به خدمات بانکی تنوع و سرعت زیادی بخشیده است(رحمتی،1389)

با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان ،شیوه عرضه خدمات در بانک ها متحول شده و این تحولات زمینه پدیده هایی مانند بانکدار ی تلفنی،بانکدار ی به کمک تلفن همراه ،بانکداری خانگی و بانکدار ی اینترنتی و ….گردیده است.هم اکنون در اکثر کشورهای پیشرفته،بانکهاخدمات بلادرنگ بانکی را برای مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان بدون نیاز به حضور در بانکها،بیشتر کارها ی خود را با اتصال به بانک واستفاده از رمز مخصوص خود انجام می دهند.این عوامل،زمینه ای برا ی تسهیل انجام امور تجاری وخریدو فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین موسسات بانکی وغیر بانکی گردیده است(رحمتی، 1389)

در دنیای رقابتی امروز ،ارائه خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی ،به خصوص بانکها می باشد.ارائه خدمات با کیفیت بالا  برای بقا و سود آوری سازمان ضروری است.نیاز به در ک و اندازه گیری کیفیت خدمات باتوجه به مزایایی که ارائه خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری،وفاداری مشتری ، جذب مشتریان جدید و غیره برای سازمان دارد،مورد توجه قرار گرفته است.با اندازه گیری کیفیت خدمات ، می توان نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه شده را شناسایی نمود  و برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای  رضایت مشتری را بر مبنای آن به انجام رساند.از طرف دیگر باید توجه داشت که بانک ها به عنوان بزرگترین نهادهای مالی هر کشور،نقش مهمی را در بازارهای پولی و مالی ایفا می نمایند.امروزه رشد بازار های گوناگون مالی ،رقابت شدید رقبا و نیاز بیش از پیش مردم به خدمات بانکی منجر شده است  که بانکها سعی در مشتری گرایی داشته باشند و از سوی دیگر، تلاش های خود را در جهت تجهیز منابع و هدایت و تخصیص این منابع به طرح های مختلف اقتصادی – اعم از دولتی و خصوصی بسیج کنند . بنا براین ، بانک ها به منظور حفظ بقا و دستیابی به اهداف خود ،به جلب اعتماد و رضایت مشتریان که در نهایت به افزایش میزان تقاضای آنها از خدمات بانکی منجر میشود،نیاز مبرم دارند.از آنجایی که رضایت مشتری نتیجه اولیه کیفیت خدمات بر اساس ابعاد در نظر گرفته شده توسط پاراسورامان و همکاران می باشد،لذا با آگاهی از کیفیت خدمات برای مشتریان ،بانک ها می توانند  ضمن برنامه ریزی لازم جهت توجه به این عوامل با هدف تامین رضایت مشتریان و نهایتا ایجاد وفاداری در آنها در دنیای پر رقابت امروز با موفقیت به فعالیت خود ادامه دهند.(زارعی،1389)

 

1-2)بیان مسأله

   عوامل بسیاری منجر به ایجاد تغییر و تحول در بخش خدمات مالی از جمله بانکداری گردیده است.عواملی نظیر تغییرات محیط سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژی ،ظهور اینترنت ،تغییر نیاز های مشتریان و افزایش آگاهی آنان و افزایش رقابت . باتوجه به تحولات مذکور ، بانکها دریافته اند که برای حفظ مشتریان خود ، باید تلاش  و ابتکار عمل بیش تری به خرج دهند.نیاز به تکنولوژی های جدید به منظور فراهم  نمودن کانال های جدید بانکداری برای مشتریان ،یک الزام استراتژیک برا ی بانکها محسوب میشود.استفاده از این تکنولوژی ها در بانکداری ، برا ی تمام گروهای درگیر،مزایای بسیاری در پی دارد . (رحمتی، 1389).

یکی از گروههای درگیر با   بانکداری الکترونیک  مشتریان می باشند ،بانکداری الکترونیک می تواند صرفه جویی در هزینه ها ، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی را برای مشتریان به همراه داشته باشد ،همچنین بانکداری الکترونیک می تواند مزایایی  برای موسسات مالی ،همچون ایجاد و افزایش شهرت در ارائه نوآوری ، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها ، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف ، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط کامل را در بر داشته باشد . بر اساس تحقیقات مؤسسه  DATA MONITOR مهم ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از : تمرکز بر کانال های توزیع جدید   ، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک . البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاههای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است . رقابت یکسان ، تنگه داری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکتروینک در کوتاه مدت ( کمتر از یکسال ) هستند . در میان مدت   ( کمتر از 18 ماه ) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از : یکپارچه سازی کانال های مختلف ، مدیریت اطلاعات ، گستردگی طیف مشتریان ، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژه گی های مطلوب و کاهش هزینه ها ، کاهش هزینه پردازش معاملات ، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلند مدت بانکداری الکترونیکی است .(لگزیان، 1389)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی اثر بیس فنول A بر یادگیری احترازی غیر فعال و توزیع گیرنده ی NMDA

دانشگاه شیراز 

واحد بین الملل

 پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ی فیزیولوژی

 بررسی اثر بیس فنول A بر یادگیری احترازی غیر فعال و توزیع گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و پری فرونتال مخ موش صحرایی نر

 استاد راهنما

دکتر مهناز طاهریان فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بیس فنول آ، عمدتاً در ساخت پلاستیک های پلی کربناتی، اپوکسی رزین و به عنوان ماده ی غیر پلیمری اضافه شونده به پلاستیک ها استفاده می شود، از طرفی اثرات مضری را بر سیستم عصبی مرکزی پستانداران اعمال می کند. بنابراین حدف از مطالعه ی حاضر 1-بررسی اثر بیس فنول آ بر حافظه و یادگیری در مدل احترازی غیر فعال؛  2- بررسی اثر بیس فنول آ بر توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و پری فرونتال مخ؛ 3- بررسی اثر بیس فنول آ و یادگیری احترازی غیر فعال بر توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی  NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و پری فرونتال مخ موش صحرایی نر است.

در این مطالعه از 30 موش صحرایی نر با وزن 260-350 گرم در 7 گروه استفاده شد: 1- گروه کنترل (بدون دریافت محلول) 2- گروه شاهد  (روغن کنجد با حجمی مشابه گروه آزمایش بدون یادگیری و با یادگیری) 3- آزمایش 1 (دریافت کننده ی بیس فنول آ در دو دوز 100 و 150  mg/kg/day بدون یادگیری) 4- آزمایشی 2 (دریافت کننده ی بیس فنول آ در دو دوز 100 و 150  mg/kg/day با یادگیری). بیس فنول آ به مدت 15 روز به صورت خوراکی گاواژ شد. یادگیری و حافظه توسط شاتل باکس انجام شد. بررسی توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA توسط تکنیک ایمنوهیستوشیمی انجام شد. جهت مقایسه ی رنگ در نمونه ها از نرم افزار Image Analyzer استفاده شد. یافته ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه و تست تشخیصی توکی آنالیز شد. سطح معنی داری 05/0>P در نظر گرفته شده است .

داده های این پژوهش نشان داد که بیس فنول آ در دو دوز 100 و 150  mg/kg/dayبه طور معنی داری باعث کاهش در مدت زمان ماندن در روشنایی در آزمون بقای حافظه می شود تصاویر حاصله از تست ایمنوهیستوشیمی توسط برنامه نرم افزاری Image Analyzer بررسی گردید. داده ها نشان داد که بیس فنول آ در دو دوز باعث کاهش معنی داری در توزیع زیر واحد NR1  گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و  قشر پری فرونتال مخ شد.

بر اساس نتایج این تحقیق بیس فنول آ موجب اختلال در یادگیری، تثبیت و بقای حافظه در روش یادگیری احترازی غیر فعال و باعث اختلال در توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و  قشر پری فرونتال مخ شد.

واژه های کلیدی: بیس فنول آ؛ یادگیری احترازی غیر فعال؛ شاتل باکس؛ هیپوکامپ؛ آمیگدال؛ مخچه؛ قشر پری فرونتال مخ؛ ایمنوهیستوشیمی؛ زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA؛ موش صحرایی نر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2

 فصل دوم  مبانی نظری تحقیق

2 -1 زنواستر.ژن ها………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2 بیس فنول آ……………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3 حافظه و انواع آن………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-3-1 حافظه ی کوتاه مدت………………………………………………………………………………………… 10

2-3-2 حافظه ی میان مدت…………………………………………………………………………………………. 10

2-3-3 حافظه ی بلند مدت………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-4- حافظه ی اظهاری…………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-5- حافظه ی غیر اظهاری…………………………………………………………………………………….. 13

2-4- یادگیری احترازی……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-5- نقش مراکز عمده در یادگیری…………………………………………………………………………………… 15

2-5-1-هیپوکامپ……………………………………………………………………………………………………………. 15

2-5-2- مخچه………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5-3- آمیگدال………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-5-4- قشر پری فرونتال مخ………………………………………………………………………………………… 25

2-6- گیرنده های گلوتامات…………………………………………………………………………………………………. 28

2-7- گیرنده ی NMDA و نقش آن دریادگیری………………………………………………………………. 29

 2-8- LTP ،LTD  و مکانیسم عمل آنها…………………………………………………………………………… 32

2-9-هورمون های  استروئیدی و نقش آنها در یادگیری…………………………………………………… 38

2-9-1 شیمی هورمون های استروئیدی……………………………………………………………………….. 38

2-9-2- نقش هورمون های استروئیدی در یادگیری و حافظه……………………………………. 39

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم : مواد و روش کار

3-1- ترکیبات شیمیایی و مواد مصرفی………………………………………………………………………………. 42

3-2- وسایل و دستگاه ها……………………………………………………………………………………………………… 43

3-3- حیوانات………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-4- دوره گاواژ حیوانات………………………………………………………………………………………………………. 44

3-5- القاء یادگیری احترازی در حیوان مورد مطالعه…………………………………………………………. 45

3-6- خارج کردن مغز و تثبیت بافت…………………………………………………………………………………… 46

3-7- آب‌گیری از بافت، شفاف سازی و پارافین دهی………………………………………………………… 47

3-8- قالب گیری در پارافین………………………………………………………………………………………………… 47

3-9- تهیه ی لام پلی الایزینه……………………………………………………………………………………………… 48

3-10- برش‌گیری و قرار دادن برش‌ها روی لام…………………………………………………………………. 48

3-11- تکنیک ایمنوهیستوشیمی……………………………………………………………………………………….. 49

3-12- طرز تهیه بافرPBS……………………………………………………………………………………………………. 50

3-13- روش تهیه بافر سیترات……………………………………………………………………………………………. 50

3-14- روش تهیه فرمالین 10 درصد بافره………………………………………………………………………… 51

3-15- روش تهیه فرمالین 4 درصد بافره…………………………………………………………………………… 51

3-16- طرز تهیه فتومیکروگراف از مقاطع بافتی………………………………………………………………… 51

3-17 – تعیین درصد تیرگی رنگ ایجاد شده……………………………………………………………………. 51

3-18- روش‌های آماری………………………………………………………………………………………………………… 52

فصل چهارم : نتایج

4-1- اثر بیس فنول آ بر یادگیری احترازی غیر فعال…………………………………………………………. 54

4-2- بررسی اثر بیس فنول آ بر تراکم زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در سلول

 های پورکینژ مخچه………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-3- اثر بیس فنول آ بر تراکم زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در قشر پری

 فرونتال مخ موش صحرایی…………………………………………………………………………………………………… 60

4-4- اثر بیس فنول آ بر تراکم زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در آمیگدال

موش صحرایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-5- اثر بیس فنول آ بر تراکم زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ

موش صحرایی نر …………………………………………………………………………………………………………………… 68

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- اثر بیس فنول آ بر یادگیری و حافظه  …………………………………………………………………….. 78

5-2- اثر بیس فنول آ بر توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در مخچه،

پری فرونتال مخ، هیپوکامپ و آمیگدال………………………………………………………………………………. 81

5-3- اثر بیس فنول آ و یادگیری احترازی غیر فعال بر توزیع زیر واحد NR1

گیرنده ی NMDA ………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-4-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-5- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….. 88

 فهرست منابع و مأخذ 89

مقدمه

زنو استروژن ها1، استروژن های خارجی هستند که به صورت گسترده در ترکیبات صنعتی استفاده می شوند و علی رغم اینکه از لحاظ شیمیایی با استروژن های طبیعیِ ساخته شده توسط سیستم غدد داخلی بدن متفاوت هستند، اما دارای اثرات استروژنی در موجودات زنده می باشند Wolstenholn et al., 2010)). به این مواد، ” عوامل فعال هورمونی” و یا” مختل کننده های هورمونی[1] ” نیز گفته می شود(Kandaraki et al., 2009) . حضور فراگیر این مواد استروژنی، نگرانی عظیمی برای سلامت افراد و جمعیت ها می باشد Vidaeff., 2005) & (Sever. این مواد شیمیایی، به همراه پس آب منازل یا کارخانجات، وارد آب فاضلاب و
چرخه ی آب محیط می گردند و گیاهان و آبزیان را آلوده می کنند. تحقیقات، وجود زنواستروژن ها را در نارسایی های پزشکی مختلفی اثبات کرده است و در ده سال گذشته مطالعات علمی، شواهد زیادی را مبتنی بر عوارض سوء این مواد شیمیایی در سلامت انسان نشان داده است

          بیس فنول آ[2]، عمدتاً در ساخت پلاستیک های پلی کربناتی، اپوکسی رزین، برخی از مواد دندان پزشکی وبه عنوان ماده ی غیر پلیمری اضافه شونده به پلاستیک ها استفاده می شود. بیس فنول آ در 93% نمونه های ادراری در ایالات متحده تشخیص داده شده است؛ که نشان می دهد به میزان زیادی وارد بدن می شود(Vidaeff & Sever., 2005) . بیس فنول آ می تواند در سنتز و کلیرانس هورمون مداخله کند و همچنین بیان ژن گیرنده ها ی هورمون و فعالیت ژن بافت های هدف را تغییر دهد .(MacLusky et al., 2005)

یادگیری و حافظه از موضوعاتی است که بیشترین مطالعه در علوم اعصاب را به خود اختصاص داده و برای فهمیدن مکانیسم های سلولی و مولکولی آن شیوه های متفاوتی به کار گرفته شده است (Kim & junng 2006; Wang et al., 2006). تحقیقات فراوان نشان داده اند که مکان های مختلفی از مغز در فرایندهای حافظه و یادگیری دخالت دارند. از طرف دیگر بررسی های بی شماری در زمینه ی کشف مکانیسم های عصبی درگیر در این دو فرایند صورت گرفته است. اما با این وجود، مکانیسم های مؤثر در حافظه و یادگیری به حدّی متنوع و پیچیده هستند که برای شناخت کلیّه ی این مکانیسم ها بایستی تحقیقات گسترده تری صورت بگیرد (Kandel et al., 2000).

     یادگیری احترازی [3]، یکی از انواع حافظه و یادگیریِ غیر اظهاری است که در آن هر فرد رفتار یا پاسخی را برای اجتناب از یک موقعیت ناخوشایند یا استرس زا یاد می گیرد. این رفتار، شامل دوری کردن یا حذف شخص از آن موقعیت می باشد  .(Michael 2003)یادگیری احترازی، شامل دو نوع فعال و غیرفعال است. در نوع فعال، شرط اجتناب، به بروز پاسخ خاصی در حیوان بستگی دارد. ولی در نوع غیر فعال، به عدم پاسخ فرد وابسته است. یادگیری احترازی غیر فعال، نوعی فعالیت یادگیری ارتباطی[4] وابسته به هیپوکامپ محسوب می شود (Simonyi et al., 2007).

      دانشمندان علوم اعصاب در مورد نقش مهم هیپوکامپ در تشکیل حافظه های جدید پیرامون اتفاقات تجربه شده اتفاق نظر دارند (Squire & Schacter., 2002). قسمتی از این نقش هیپوکامپ، شرکت در تشخیص وقایع، مکان ها و محرکات جدید می باشد  .(VanElzakker . et al., 2008) هیپوکامپ، بیشترین تأثیر را در فرایند حافظه داشته و شاید بتوان گفت که ساختار اصلی مغزی در فرایندهای تقویت، به خاطر آوری و خاموش سازی حافظه در انسان است(Izquierdo., et al., 2004) . هیپوکامپ در حافظه ی بلند مدت و کوتاه مدت و چرخش فضایی نقش مهمی دارد (Zachepilo., et al., 2008).

یافته های متعدد نشان داده اند که مخچه در برخی از فرایندهای حافظه  نقش دارد (Kalmbach  . et al., 2009; Pakaprot et al., 2009; Wikgren et al., 2009) امروزه مشخص شده است که مخچه در یادگیری شرطی[5] (al.,2009  Thompson et (Gomez et al., 2010;، رفتارِ شناختی[6](Lalonde., et al., 1990) و یادگیری احساسی (Timmann., et al., 2009) نقش تعیین کننده ای دارد. همچنین وجود مخچه برای انواع یادگیری حرکتی نیز ضروری می باشد (Gómez., et al., 2010).  علاوه بر این، تحقیقاتی که روی نوعی ماهی طلایی [7]صورت گرفته، بیان کننده ی آن است که همانند آنچه در پستانداران رخ می دهد، یادگیریِ شرطی شدن کلاسیک، ارتباط بسیار زیادی به مخچه دارد .(Yang., et al., 2009)

آمیگدال، ساختاری متشکل از گروهی هسته، واقع در لوب گیجگاهی مغز است که نقش کلیدی در فرایند های احساسی و ترس دارد. همچنین نقش مستقیم آمیگدال در یادگیری احساسی نیز پیشنهاد شده (Galliot., et al 2009). مطالعات اخیر حاکی از آن است که آمیگدال در تعدیل عملکرد های هیپوکامپ نیز دخالت دارد. زیرا آسیب های آمیگدال می تواند در رفتارهای مربوط به ترس نقص ایجاد کند. همچنین اثر مستقیم آمیگدال بر یادگیری فضاییِ مرتبط با هیپوکامپ تأیید شده است(Sigurdsson., et al., 2006) . مطالعات نشان داده که تخریب و یا غیر فعال کردن هسته ی جانبی آمیگدال و نواحی کناری آن، در حین کسب اطلاعات جدید، از فرایند یادگیری ممانعت می کند و باعث تغییر فعالیت عصبی درهسته ی جانبی آمیگدال می گردد  Wolterink et al., 2001; Daenen etal., 2003; Terpstra et al., 2003)).

      قشر پری فرونتال مخ[8] مغز ناحیه ی قدامی لوب فرونتال مغز است که در رفتارهای پیچیده ی ادراکی مغز، بیان شخصیت، تصمیم گیری ها و مدیریت رفتارهای صحیح اجتماعی دخالت دارد  Yang.,  2009)& .(Raine  مطالعات روان شناختی پیشنهاد می کند قشر پری فرونتال مخ فرایندها ی کنترلی حافظه ی کاری و حافظه ی بلند مدت اپیزودیک را بر عهده دارد ) (Ranganath and Knight., . 2003

 NMDA یا N- متیل D- آسپارتات، یک گیرنده ی یونوتروپیک اختصاصی گلوتامات است که اتصال نوروترانسمیتر گلوتامات و NMDA به آن، گیرنده را که یک کانال یونی کلسیمی است، فعال می کند و باعث ورود یون های کلسیم به سلول پس سیناپسی و انتقال پیام عصبی می شود، که نقش مهمی را درشکل پذیری سیناپس ایفا می کند و مکانیسم سلولی در یادگیری و حافظه است(Wiess., 2007). این گیرنده با تراکم بالا در آمیگدال وجود دارد و بیشترین توزیع آن در منطقه ی CA1 هیپوکامپ می باشد. گیرنده های NMDA در CA1، در تنظیم شکل پذیری[9] سیناپسی و فرایند یادگیری و حافظه که شامل LTP و LTD است، نقش بسیار مهمی دارند. تحقیقات نشان داده، تجویز آگونیست هایNMDA  باعث پیشرفت در فرایند یادگیری می شود ((Izquierdo et al., 2004; chen et al., 2009; Grilli et al.,2009; Kandel al., 2000.

مطالعات فراوانی نشان می دهند که در پستانداران هورمون های جنسی از طریق اثر بر هیپوکامپ، یادگیری فضایی و حافظه را تحت تأثیر قرار می دهند Hodgson et al, 2008; ) (Mohaddes et al., 2009. وجود گیرنده های استروژنی در آمیگدال و هیپوکامپ، بیانگر نقش استروئیدهای جنسی در حفظ و تعدیل یادگیری و حافظه فضایی است.(Malin et al, 2007)  همچنین استروژن باعث افزایش در تراکم خارهای دندریتی[10]، افزایش فرکانس انتهای پیش سیناپسی می شود که می توا نند شکل پذیری را در هیپوکامپ افزایش دهند و این مسئله به طور مستقیم یادگیری و حافظه را افزایش می دهد (Wiess., 2007).

با توجه به اینکه زنواستروژن ها، به خصوص بیس فنول آ به طور گسترده ای از طرق مختلف وارد بدن انسان می شوند و عملکرد هورمون های استروئیدی را مختل می کنند، و از آنجایی که هورمون های استروئیدی نقش مهمی در فرایند های یادگیری اعمال می کنند و این
فرایند ها توسط گیرنده های NMDA میانجی گری می شوند، این تحقیق بر آن است تا اثر بیس فنول آ را بر توزیع زیر واحد NR1 گیرنده های NMDA در هیپوکامپ، مخچه، آمیگدال و قشر پری فرونتال مخ واثر آن را بر یادگیری احترازی غیر فعال در موش صحرائی نر
 بررسی کند.

مواد شیمیایی مثل حشره کشها، علف کشها، پلاستیک های کربناتی مختلف، شامپوها، ظروف یک بار مصرف، مواد غذایی کنسروی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جهان امروز ماست. بر طبق آنچه که تا به حال ذکر شد، استروئیدها در دوز پایین باعث افزایش یادگیری و تقویت حافظه می شوند. در نتیجه باتوجه به نقش استروئید ها در رشد و عملکرد سیستم عصبی انتظار می رود که بیس فنول آ به علت تشابه ساختمان مولکولی بتواند عملکرد استروئیدها را در فرایند یادگیری دچار اختلال کند  .(Brinton., 2009)به این صورت که به سایت ویژه نورواستروئیدها در زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA باند شده مانع اتصال استروژن شده و موجب کاهش یادگیری می شود  .(Wiess., 2007)با توجه به اینکه گلوتامات از نوروترانسمیترهایی است که در بسیاری از فعالیت های مغزی نظیر یادگیری و حافظه، رفتارهای هیجانی نقش دارد و بیماری های زیادی در سیستم عصبی مرتبط به عملکرد این گیرنده است، لذا هر گونه اختلال در عملکرد این نوروترانسمیتر بطور وسیعی اختلالات را در پی دارد و بنابراین یافتن عوامل مخل این سیستم بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا ما در این تحقیق تاثیر بیس فنول آ بر یادگیری با واسطه زیر واحد NR1 گیرنده NMDA را بررسی
می نماییم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

چکیده

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-موردی محسوب می شود.

مشتریان شرکت پیشرو پلاستیک خزر 480 نفر می باشند که جامعه آماری این تحقیق بوده و برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 214 نیاز می‎باشد و با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پراخته شد. نتاج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند وجود دارد و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند.

 کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، تصویر ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، ارزش ویژه برند

 فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

یکی ازالزمات ایجاد برندی قوی شناخت هر یک از عواعل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است. درمحیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه های بازاریابی می‎توان  برایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذاربود. راهبردهای شبکه ی توزیع، استراتژی های ارتباطی، راهبردهای قیمت گذاری وسایرفعالیت های بازاریابی می‎توان ند باعث تضعیف یا تقویت برند شدند (یوودانته، 2000).

اگرچه برند به صورت آشکار برای سازمان وشرکت ارزش آفرینی می کند، اما ریشه این ارزش در مشتری قرار دارد (کلر، 2001). درحقیقت، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، تعیین کننده ارزش واقعی برند است (دیواندری، 1390)

 1-2 بیان مساله

نقش برند ها درشناسایی محصول شرکت دربازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیراست.

با گسترش عرصه رقابتی وهجوم برندهای جهانی به بازار داخلی، توجه به مفهوم برند وارزش ویژه آن برای شرکت های داخلی به منظوربه دست آوردن سهم بیشتری ازبازار تأثیر گذاراست.

امروزه الزاماً نوآوری وبرتری فنی تنها عامل های اساسی برای موفقیت نیستند؛ دربازارهایی که محصولات وخدمات، روز به روزبا هم تطابق وسازگاری پیدا می کنند، یک برند قوی ممکن است تنها مشخصه ای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده از رقبا متمایزمی سازد(kotler& pfoertsch, 2006).

درایران برند ها بعنوان یک داریی درترازنامه قید نمی شوند؛ این امر سبب خنثی شده تمرکز بلند مدت مدیریت برتوسعه درونی برند است. بنابراین جریان نقدی وسودهای کوتاه مدت غالباً بعنوان پارامترهای مهم عملکرد استفاده می شوند.

کشورایران تولیدات داخلی بسیاری دارد اما در زمینه برنامه ریزی موفق نبوده اند مشکلات زیادی فرا روی این صنعت است. که مطالعه همه آنها دراین تحقیق امکان پذیر نیست ویکی از چالش ها از دیدگاه متخصصان این حوزه، مسائل بازاریابی وبرند می‎باشد که الگویی بهینه دراین زمینه تعریف نشده است.

درسال های اخیر، میزان ورود کالاها با نشان های تجاری متنوع و تمایل زیاد فروشندگان به نشان های تجاری ساخت کشورهای خارجی به معضلی برای تولید کنندگان ساخت ایران تبدیل شده است، با اینکه بسیاری از محصولات ساخت داخل از نظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت با تولیدات خارجی رادارا هستند، از جایگاه مناسبی دربین مصرف کنندگان برخوردار نیستند و با توجه به این موارد و بالارفتن میزان توقعات و انتظارات مصرف کنندگان و… در موقعیتی هستند که سهم بازار خود را در خطر می بینند.

باتوجه به تحولات اقتصادی بوجود آمده درکشور، بازار شدیداً رقابتی شده بنابراین شرکت ها به دنبال کسب مزیت رقابتی ازطریق سرمایه گذاری درایجاد برند خواهند بود ونقش برندینگ دربازارهای تجاری پررنگ ترمی شود(امیرشاهی؛ 1389 ). نامهای تجاری قوی علاوه برایجاد مزیت رقابتی، نقد ینگی سازمان را افزایش وجریان نقدینگی را تسریع نموده، امکان افزایش قیمت، سود دهی و وفاداری بیشتر مشتریان را فراهم آورده است(madden et al, 2006) بنابراین می‎توان  گفت ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها پیشنهاد شده، که طی دهه های گذشته شکل گرفته وتکامل یافته است. یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت هریک ازعوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی؛ 1389) که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش برند آمیخته بازاریابی می‎باشد و بابررسی نحوه اثرگذاری آن می‎توان  عناصری را که تأثیربیشتری برارتقای برند دارند، شناسایی نمود ومنابع بیشتری را به آن اختصاص داد. ازاین رو دراین تحقیق به بررسی بیان تأثیر آمیخته بازاریابی وتصویر شرکت برارزش ویژه برند پرداخته شده است که می‎توان د به صورت راهنما ومعیاری فعالیت های شرکت را درجهت ایجاد یک برند قوی ترهدایت وارزیابی کند. افزایش ارزش ویژه ازدیدگاه مشتریان وبه عبارتی ایجاد یک برند قوی منافع بسیاری برای شرکت های تجاری دارد. بطور دقیق تر می‎توان  گفت افزایش ارزش ویژه ی برند احتمال انتخاب یک برند را افزایش می دهد(PiTTa&Katshis, 1995)

لازم به ذکر است متغیر های مدل مفهومی شامل ارزش ویژه برند، آگاهی ازبرند /تداعی ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، تصویر شرکت، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی و خدمات پس از فروش می باشند و با توجه به موارد بالا سوال اصلی تحقیق را اینگونه بیان می کنیم “تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر چگونه است؟”

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس

چکیده

دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) عملکرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت­ها به طور گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت­ها و دانش انباشته شده که شرکت­ها را قادر به هماهنگ کردن فعالیت­ ها و استفاده از دارایی­های خود می­کند” تعریف می­شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه نهایی تحقیق با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی 6 ساله، از سال 1387 الی سال 1392 انتخاب شد. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.

کلیدواژه: قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی، عملکرد مالی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1- مقدمه

در عصرگسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهای مختلف دنیا تلقی می­شود(شورچلو،2002). آنچه در رقابت پذیری یک سازمان حایز اهمیت است، توانایی سازمان بر عمل و عکس العمل در درون محیط رقابتی است. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتری (رضایت و وفاداری مشتریان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالی (سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) است.

ادبیات بازاریابی نشان می­دهد که شرکت­ها از قابلیت­ها برای تبدیل منابع به خروجی بر اساس استراتژی آمیخته بازاریابی استفاده می­کنند و از این جهت قابلیت­های بازاریابی به عملکرد کسب و کار مرتبط است. سانگ و همکارانش استدلال کردند که قابلیت بازاریابی به ساختار شرکت و حفظ روابط بلند­ مدت با مشتریان و اعضای کانال توزیع کمک می­کند. قابلیت بازاریابی یک تصویر قوی از نام تجاری ایجاد می­کند که اجازه می­دهد تا شرکت­ها به عملکرد شرکتی برتر دسترسی داشته باشند. مطالعات تجربی بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی رابطه معناداری پیدا کرده است.

در این فصل از تحقیق به بیان کلیاتی از طرح تحقیق حاضر می­پردازیم. بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق، بخشهای مهم این فصل از تحقیق می باشند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.