پایان نامه انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد

(گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی)

انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش

استاد راهنما:

دکتر سیروس جوادپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این پروژه تعیین نوع آلیاژ مناسب جهت ساخت لوله های درون چاهی به منظور استفاده در میدان گازی ترش مشابه با سیال میدان گازی گشویی جنوبی می باشد. آلیاژهای مورد استفاده در این شرایط با توجه یه خوردگی های داخلی و خارجی همواره در معرض از کارافتادگی و پیدایش عیوب می باشد. بر مبنای روش انتخاب ماد اشبی ارتباط متقابل بین فاکتورهای عملکرد، ترکیب شیمیایی، ریزساختار، خواص فیزیکی و مکانیکی و فرآیند تولید از جمله اصول اساسی انتخاب مواد می باشد. با توجه به مشخصات کاربری لوله ها در بخش درون چاهی و الزامات طراحی، شکل مورد نظر لوله می باشد که توسط فرایند اکستروژن و بصورت بدون درز تولید شده و این انتخاب با توجه به نوع عملکرد این قطعه که بمنظور استحصال نفت و گاز موجود در حوضچه زیرزمینی است مورد استفاده قرار می گیرد. در این پروژه نرم افزار IMS[1]بر مبنای یک بانک اطلاعاتی مشتمل بر 1500 آلیاژ بر مبنای استانداردهای مرجع ISO[2]، API[3]، NACE[4]، با دو قابلیت جستجو به منظور “انتخاب مواد” و “پیشنهاد عمومی” توسظ برنامه نویسی در محیط نرم افزارهای Access و Visual Basic برای سیستم های ترش تهیه شد. در روش انتخاب مواد، مقاومت به خوردگی آلیاژهای مختلف در شرایط متفاوت دما، فشار، فشار جزیی H2S و CO2، میزان یون کلر، مقدار PH و نوع سیال ارزیابی می گردد. و سپس آلیاژ بر مبنای یکی از سه روش “مواد از پیش تایید شده”، “مواد تایید شده بر پایه ی آزمایشات مشخص” و “اطلاعات میدانی” انتخاب می گردد. شرایط محیطی سیال میدان گازی گشوی جنوبی در نرم افزار وارد شد و سوپرآلیاژ پایه نیکل بر مبنای نرم افزار انتخاب شد. همچنین بمنظور بررسی کاربری نرم افزار فوق و عملکرد آلیاژ انتخابی علاوه بر آزمایشات ترکیدگی تنشی سولفیدی[5] و خسارات هیدروژنی[6]، آزمایش کشش با نرخ کرنش کم[7]نیزدر محیط هایی با درصدهای متفاوت فشار جزیی H2S، CO2 و میزان یون کلر بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل انجام شد. در ادامه، یک نمونه از آلیاژ API 5CT L80 type I که به انتخاب نامناسب به عنوان لوله ی درون چاهی در یک چاه گازی ترش مورد استفاده قرار گرفته و دچار عیب گردیده بود نیز مورد بررسی و آنالیز خوردگی قرار گرفت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه. 2

فصل دوم

تئوری و مروری بر تحقیقات گذشته. 4

2-1- تقسیم بندی انواع خوردگی و مکانیزمها 4

2-1-1- خوردگی عمومی.. 4

2-1-2- خوردگی موضعی.. 5

2-1-2-1- خوردگی حفره ای.. 5

2-1-2-2- خوردگی شیاری.. 7

2-1-2-3- خوردگی رشته ای.. 9

2-1-3- خوردگی گالوانیک…. 10

2-1-4- خوردگی محیطی.. 10

2-1-4-1- ترکیدگی خوردگی تنشی (SCC) 11

2-1-4-1-1- شکل ترکها 11

2-1-4-1-2- اثرات تنش…. 13

2-1-4-1-3- زمان شکست… 13

2-1-4-1-4- فاکتورهای محیطی.. 15

2-1-4-1-5- فاکتورهای متالورژیکی.. 15

2-1-4-2- خسارتهای هیدروژنی (ترک برداری ناشی از وجود هیدروژنHIC ) 16

2-1-5- خوردگی در اثر سیال.. 17

2-1-5-1- خوردگی سایشی.. 18

2-1-5-2- برخورد 18

2-1-5-3- خوردگی حفره زایی.. 19

2-1-6- خوردگی بین دانه ای.. 20

2-1-7- آلیاژ زدایی 20

2-1-8- خسارت های حبابی.. 21

2-1-9- خوردگی سوهشی.. 21

2-3- سیستمهای ترش ، الزامات و استاندرادها 22

2-3- انواع خوردگی درچاه های نفت وگاز 25

2-3-1- خوردگی ناشی از اکسیژن.. 27

2-3-1-1- چاه های نفت… 27

2-3-1-2- لوله های حفاری.. 27

2-3-1-3- تجهیزات سرچاهی.. 28

2-3-2- خوردگی ناشی از CO228

2-3-2-1- چاه های گازی.. 31

2-3-3- خوردگی ناشی از H2S. 32

2-3-3-1- چاه های گازی.. 35

2-3-3-2- تجهیزات سر چاهی.. 35

2-4- روشهای محاسبه نرخ خوردگی و مدلهای آن.. 35

2-4-1- مدل M-506(Norsok) 36

2-4-2- مدل Dewaard (1975) 37

2-4-3- مدل Dewaard (1993&1995) 38

2-4-4- مدل Dewaard , Lotz , Dugstad (1995) 39

2-4-5- مدل and Hailey(1993) Boros ، Wright ،Efird.. 39

2-4-6- مدل Kanwar & Jepson (1994) 40

2-4-7- مدل Kanwar (1994) 40

2-4-8- مدل (Bhongale 96) Gopal ، Bhongale ، Jepson.. 41

2-4-9- مدل (1996) Gopal ، Kang ، Stitzel ، Jepson.. 42

2-4-10- مدل Gray. 42

2-4-11- مدل Nesic(1995) 42

2-4-12- مدل (2003) Nesic ، Lee ، Brown (خوردگی چندفازی CO2در حضور مقادیر کمی از H2S ) 43

2-4-13- مدل (2004) dewaard ، Nesic ، George. 44

فصل سوم

انتخاب مواد. 46

3-1- مقدمه. 46

3-2- شرایط سیال در میدان گازی گشوی جنوبی.. 47

3-3- نقشه چاه (نحوه بکارگیری لوله های درون چاهی ) 51

3-4- تهیه و ارائه نرم افزارانتخاب مواد (IMS) برمبنای متدولوژی اشبی، استاندارد ها و مراجع 52

3-4-1- بررسی محدودیتها 56

3-4-2- معرفی نرم افزار 57

3-4-2-1- روش انتخاب مواد. 60

3-4-3- ارزیابی خوردگی درشرایط سیال گشوی جنوبی.. 66

3-4-3-1- انتخاب آلیاژ برای شرایط در تماس مستقیم با سیال.. 66

3-4-3-2- انتخاب آلیاژ برای شرایطی که در تماس مستقیم با سیال نمی باشد. 70

فصل چهارم

روش تحقیق.. 73

4-1- مقدمه. 73

4-2- بررسی های میدانی.. 74

4-3- بررسی خواص آلیاژ انتخابی.. 76

4-3-1- بررسی ترکیب شیمیایی.. 76

4-3-2- بررسی خواص مکانیکی.. 76

4-3-3- محیط آزمایش…. 76

4-3-4- آزمایش SSR (Slow Strain Rate) 77

4-3-4-1- آماده سازی نمونه ها 78

4-3-4-2- شرایط مکانیکی آزمایش…. 79

4-3-4-3- تجهیزات آزمایش…. 80

4-3-4-4- نتایج آزمایش…. 80

فصل پنجم

نتایج وبحث… 82

5-1- بررسی های میدانی.. 82

5-1-1- بررسی فرایند ساخت… 82

5-1-2- تعیین نوع آلیاژ 85

5-1-2-1- بررسی خواص مکانیکی.. 85

5-1-2-2- بررسی ترکیب شیمیایی.. 85

5-1-2-3- بررسی عملیات حرارتی.. 86

5-1-2-4- خواص آلیاژ L80 type I براساس استاندارد API 5CT. 89

5-1-3- بررسی خوردگی.. 89

5-2- نتایج آزمایش های خوردگی برروی آلیاژ انتخابی.. 94

5-2-1- ترکیب شیمیایی.. 94

5-2-2- خواص مکانیکی.. 94

5-2-3- آزمایش SSR.. 95

5-3- بررسی نتایج.. 95

فصل ششم

نتیجه گیری.. 101

نتیجه گیری.. 101

منابع و مراجع.. 103

مقدمه

بررسی مقاومت به خوردگی در لوله های فولادی مورد استفاده در ساخت تجهیزات از قبیل خطوط لوله[1]، لوله های درون چاهی[2]، تجهیزات سرچاهی[3]در مجموعه مخازن گازی ترش و همچنین انتخاب آلیاژ مقاوم به خوردگی ازاهمیت بالایی برخوردار است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی علایم تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران

عنوان پایان نامه:

بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود. از اینرو روانپزشک قانونی دارای نقشی کلیدی در تشخیص تمارض می‌باشد. با ینحال اطلاعات اندکی در خصوص شایعترین علایمی که توسط متمارضین مورد تقلید قرار می‌گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش کار: در این مطالعه افرادی که با دستور قضایی بمنظور ارزیابی وضعیت روانی به مرکز روانپزشکی قانونی تهران معرفی شده بودند طی یکسال و بر اساس معیارهای اختلالات روانی DSM-IV مورد ارزیابی قرار گرفتند. 41 مورد که بعنوان متمارض شناخته شدند، مجددا مورد مصاحبه اختصاصی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه علایم اختلال رفتاری بیشتر از سایر علایم توسط مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریکه در 75.6 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 62.5- 88.8) این علایم دیده میشد. پس از آن علایم خلقی و عاطفه (65.9%) ، علایم اختلال شناختی (56.1%) ، علایم اختلال تفکر (46.3%)، علایم اختلال ادراک (34.1%) و علایم اختلال محتوای فکر(19.5%) بترتیب شیوع دیده می‌شد. در بررسی این علایم بر حسب سن، جنس، شغل و علت ارجاع جهت بررسی روانپزشکی تفاوت معنی داری میان گروههای مختلف دیده نشد. تنها علایم اختلال تفکر با سطح تحصیلات مراجعین بطور معنی داری افزایش می یافت (p=0.045). نتیجه گیری: تمارض به علایم بیماری روانی بیشتر در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی دیده می‌شود و اغلب افراد اقدام به تقلید علایم ساده ای نظیر اختلالات رفتاری و علایم خلقی و عاطفه می‌نمایند. هرچند انجام مصاحبه توسط روانپزشک قانونی می‌تواند در تشخیص بیماران واقعی از متمارضین کمک کننده باشد، لازمست مطالعاتی در زمینه اعتبار بخشی به آزمونهای ارزیابی تمارض در کشور صورت پذیرد.

فصل اول: مقدمه

یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در روانپزشکی قانونی، موضوع تمارض و فریبکاری است (1).

از آنجا که ماده 51 قانون مجازات اسلامی در حدود مسوولیت جزایی، جنون در حال ارتکاب جرم را رافع مسئولیت کیفری دانسته، بسیاری مجرمین تلاش می‌کنند با استفاده از این ماده قانونی و با تقلید علایم اختلالات روانی خود را از بند مجازات برهانند. گروه دیگری از افراد نیز متعاقب حوادث تروماتیک مختصری که موجب آسیب جدی یا نقص ماندگاری در آنها نشده، با تقلید علایم اختلالات روانی سعی در اخذ غرامت یا از کارافتادگی دارند (2،3،4). در هر حال نکته قابل توجه در خصوص متمارضین این است که همیشه انگیزه ای خارجی برای ایجاد عمدی و آگاهانه نشانه های جسمی و روانی دروغین وجود دارد (5).

بسیاری از افراد فکر می‌کنند از آنجا که یافته عینی مشخصی در اختلالات روانی وجود ندارد، تقلید این علایم به سادگی امکانپذیر است. Wiley در سال 1998 توضیح داد بر اساس معیارهای DSM-IV علایمی را باید به عنوان تمارض در روانپزشکی قلمداد کرد که به شدت و به طور مفرط غیر معمول و عجیب باشند(6).

افرادی که بطور عمدی اقدام به تقلید علایم روانی می‌کنند، معمولا از نشانه های ذهنی مبهم و نامعینی شکایت داشته، از آنها به تلخی یاد می‌کنند. این افراد چنانچه نشانه های یک بیماری را هم شرح دهند، معمولا اظهار می‌کنند که نشانه ها گاه وجود دارد و گاهی برطرف می‌شود و تمایلی به بستری شدن و درمان نشان نمی‌دهند (7).

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید  

پایان نامه اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

 موضوع:

اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران

 استاد راهنما:

دکترسیده خدیجه آرین

 استاد مشاور:

عباس آریا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نظام باورها ازیک سو رفتار انسانی ، بهداشت روانی ، رضایت خاطر وخشنودی، و کیفیت زندگی انسانها را ارتقاء می بخشد وازسویی دیگرچنین بنظرمی رسد که بسیاری ازمسائل ومشکلاتی که گریبانگیر انسانهاست و ناچار به تجربه آنها هستند منتج ازاین باورهاست ورابطه نزدیکی با باورهای افراد درباره خودشان وتوانائی هایشان دارد. در نتیجه پژوهش و تحقیق پیرامون نظام باورهای هر فرد نسبت به خود یا خودکارآمدی از اهمیّت خاصی برخوردار است که تحقیق حاضر به این مهم می پردازد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا بر افزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان می باشد. ابزاری که دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، مقیاس خودکارآمدی عمومی(GSE) که توسط شررو همکاران(1982) تدوین شده است ، پایایی آن ازروش دو نیمه کردن و روایی آن از طریق روایی سازه گزارش شده است . جامعه آماری پژوهش جانبازانی هستند که به باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران مراجعه می کنند . از بین مراجعه کنندگان که پس از فراخوان در خرداد و تیرماه 88 ، داوطلب شرکت در دوره آموزشی شدند، 24نفرانتخاب شدند که در دو گروه کنترل (12n=) و آزمایش (12=n) جایگزین شدند. در مرحله بعد اعضای دو گروه به پرسشنامه خودکارآمدی عمومی پاسخ دادند و گروه آزمایش طی 8 جلسه یک ساعت ونیمی دربرنامه آموزش افزایش باورهای خودکارآمدی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی شرکت کردند. در پایان دوره آموزش ، از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون به عمل آمد و بعد از آن داده ها با استفاده ازآزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتیجه پژوهش نشان می دهد که آموزش رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا در افزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان مؤثربوده است.

کلید واژه ها :

باورهای خودکارآمدی : اصل نظریه بندورا است که به قضاوت شخص از توانایی خود او برای سازمان دادن و عملی شدن مجموعه ای از اعمال مورد نیاز برای رسیدن به یک نوع عملکرد تعیین شده اطلاق می گردد .

جانباز : جانباز در ایران به فردی اطلاق می شود که در طول مدت جنگ یا بمباران توسط یکی از سلاحهای جنگی یا شیمیایی دچار مجروحیت شده  و درصد از کارافتادگی آنها به تشخیص کمسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد شهید و امور جانبازان 25 درصد  تا 70 درصد می باشد .

فهرست مطالب:

 فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………4

فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………..6

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

تعریف مفاهیم و وازگان اختصاصی پژوهش …………………………………………..6

 فصل دوم: ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………..8

الف- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 9

جنگ………………………………………………………………………………………………………..10

معلولیت……………………………………………………………………………………………………..10

تاریخچه معلولیت و نگرش به آن……………………………………………………………………11

جانبازی درایران…………………………………………………………………………………………….12

سازمان های متولی امور جانبازان…………………………………………………………………………..14

مشکلات مربوط به جانبازان…………………………………………………………………………………15

اقدامات اصلاحی انجام شده در رابطه با جانبازان………………………………………………..18

نقش ورزش در خودباوری جانبازان…………………………………………………………………………21

نحوه خدات رسانی به جانبازان در ایران ……………………………………………………………………22

ب- نظریه شناختی – اجتماعی و باورهای خودکارآمدی………………………………………….. ……….26

مفهوم خود در نظریه شناختی- اجتماعی……………………………………………………………………. 27

الگوی سه جانبه رفتار…………………………………………………………………………………………….28

ساختار روانشناسی رفتار……………………………………………………………………………………29

ماهیت خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………30

قابلیتهای  بنیادی  آدمی………………………………………………………………………………………..31

انسان  موجودی عامل………………………………………………………………………………………… 31

تقویت خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………… 32

مؤلفه های خودکارآمدی………………………………………………………………………………………..33

منابع خود کارآمدی…………………………………………………………………………………………….34

تأثیرات باورهای خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختی………………………………………………..38

خودکارآمدی وشغل………………………………………………………………………………………….40

خودکارآمدی بالا و پایین ……………………………………………………………………………………….41

خودکارآمدی و سلامت روان……………………………………………………………………………………41

خودکارآمدی وسلامت جسمی…………………………………………………………………………………..41

نقش خودکارآمدی در عملکرد……………………………………………………………………………….42

تحلیل تحولی باورهای  خودکارآمدی در گستره زندگی………………………………………………………43

فرایندهای فعال شده کارآمدی………………………………………………………………………………..45

ج- سوابق پژوهش ………………………………………………………………………………………….49

فصل سوم:روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………59

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 60

حجم نمونه و شیوه نمره گذاری………………………………………………………………………………60

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….60

ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………..60

پایایی مقیاس خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………61

روایی مقیاس خودکارآمدی……………………………………………………………………………………..62

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………..62

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….62

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………..63

روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………… 63

روش نمره گذاری …………………………………………………………………………………………..63

برنامه آموزشی پژوهش …………………………………………………………………………………….63

 فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………. 66

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..67

بخش توصیفی داده ها  ………………………………………………………………………………………68

تجزیه وتحلیل آماری  ……………………………………………………………………………………….70

 فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری  ……….. . ……………………………………………………….. 72

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….73

یافته ها……………………………………………………………………………………………………… 73

بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..73

محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………78

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….79

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………….107

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………..110

ضمایم ……………………………………………………………………………………………………….111

ساختار جاسات

پرسشنامه GSE

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق

 

 • بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد

 

 • بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه وجود د ارد.

 

 

 • بین نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه وجود دارد.

 

 • بین وضعیت سکونت (شخصی، استیجاری) و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه وجود دارد.

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

 

 • روش تحقیق:
 • جامعه آماری
 • محدود مکانی
 • محدود زمانی
 • حجم نمونه
 • نحوه جمع آوری داده ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعاریف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل اجتماعی

 

 

 

 

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی و همبستگی (رابطه ای) است که برای اجرای آن از روش معمول در تحقیقات جامعه شناسی به نام روش پرسشنامه (پیمایش)  سود برده خواهد شد و در این روش به مصاحبه و درخواست همکاری در زمینه تکمیل نمودن پرسشنامه ها از زنان سرپرست خانوار پرداخته خواهد شد. داده های به دست آمده مربوط به زنان سرپرست خانوار است که داده ها لازم برای این تحقیق  با مصاحبه جداگانه هر یک از این افراد استخراج خواهد شد. بعد از آن به تعیین متغیرها و شاخص ها  می پردازیم. پس از استخراج داده ها متغیر ها لازم در هر ستون به صورت جداگانه نوشته و هر ردیف به یک فرد اختصاص داده و اطلاعات جمع آوری خواهد شد و سپس مبادرت به کدگذاری آن اطلاعات و ورود آنها به کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل می کنیم.

از نظر واحد تحلیل و مشاهد این تحقیق درصدد بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان تهران است و متغیرها درسطح فردی مورد سنجش قرار می گیرد بنابراین نتایج در همین سطح توصیف و تحلیل خواهد شد پس واحد تحلیل و واحد مشاهده در سطح (فرد) است ابزار مشاهده مصاحبه با زنان سرپرست خانوار می باشد.

جامعه آماری

این تحقیق شامل کلیه زنان سرپرست خانوار ۲۰تا۶۰ ساله در شهر تهران است. گروه هدف مورد نظر زنان سرپرست خانوار دارای فرزندانی با تعداد بالا و یا دارای شوهر از کارافتاده و بیوه یا مطلقه و دارای درآمد کم هستند.

 

محدود مکانی

این تحقیق در محدوده منطقه ۱۱ شهرداری شهر تهران که زنان سرپرست خانوار که در محدود مکانی شهر تهران و حاشیه آن زندگی می کنند را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

محدود زمانی

این تحقیق در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ آغاز و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ پایان پذیرفت.

 

حجم نمونه

در مورد حجم نمونه ۱۰۰ زن سرپرست خانوار انتخاب شده است که در این زمینه روش گزینش آنها به صورت تصادفی است .

 

نحوه جمع آوری داده ها

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها با مراجعه و درخواست همکاری از زنان سرپرست خانوار ساکن در محدوده مکانی مورد نظر از ابزار پرسشنامه (پیمایش) استفاده شده است برای این مهم اطلاعات فردی و جمع آوری شده از هر فرد در پرسشنامه ای مجزا تهیه و سازماندهی می شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در تحقیق حاضر از نرم افزار  spss تحت سیستم عامل windows برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد و برای نمایش یافته های آن از روش آمار توصیفی و همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.

در بخش آمار توصیفی بااستفاده از جدول که در آن فراوانی و درصد داده ها آورده خواهد شد برای توصیف داده ها بهره گرفته خواهد شد.

در بخش آمار همبستگی برای سنجش روابط علی – همبستگی بین متغیر ها زنان سرپرست خانوار با توجه به یافته های تحقیق برای اثبات و یا رد فرضیه ها استفاده خواهد شد.

تعاریف نظری

ما در این تحقیق باچند نوع مفهوم اساسی روبرو هستیم که نیاز به تعریف دارند:

زنان سرپرست خانوار

حمایت اجتماعی واقتصادی

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

که این مفاهیم را به صورت نظری تعریف می کنیم:

زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می شود که بنابر عللی از قبیل فوت،مفقود شدن،اعتیاد ،محکومیت در زندان از کار افتادگی سرپرست خانوار بطور دائم یا موقت،اعزام به سربازی، بدون سرپرست (نان آور) می مانند و قادر به تامین هزینه های خود و افراد تحت تکفل نیستند موسوی چلک،حسن-۱۳۸۶).

روش انتخاب مددجو: به مکانیسمی گفته می شود که به انتخاب واجدین  شرایط که توانایی مالی ندارند و نیازمند کمک های مردمی و سازمان ها هستند به گزینش آنها می پردازند. همان)

حمایت اجتماعی و اقتصادی: به زیر پوشش درآوردن، تامین اجتماعی و اقتصادی اقشار ضعیف آسیب پذیر جامعه دربرابر رویدادها و حوادث همانند از کارافتادگی حوادث وسوانح و ناتوانی ها جسمی و ذهنی بیکاری و غیر گویند که خود به چند نوع تقسیم می شود:

مستمر: شامل طرح مددجوی و شهید رجایی و غیره

موقت : شامل هزینه ازدواج، جهیزیه، پرداخت قرض الحسنه و غیره است

خودکفایی: آموزش فنی وحرفه ای، وام خود اشتغالی، طرح حضرت زینب همان).

 

پایگاه اجتماعی و اقتصادی: این شاخص تلفیقی است مرکب از میزان درآمد خانوارها، سطح تحصیلات فرد، میزان دارایی وتملک، که نشان دهنده موقعیتی است که فرد در سلسله مراتب اجتماعی و قشربندی اجتماعی واقتصادی احراز می کند همان).

 

 تعاریف عملیاتی

در تعریف عملیاتی منظور از خانوارهای دارای سرپرست زن در این مطالعه به خانوارهای که مرد در آن حضور فعال ندارد مسئولیت سرپرست از خانواده به مادرو یا دختر بزرگتر خانواده واگذار می شود است.

تعریف عملیاتی عوامل اجتماعی و اقتصادی به عنوان مولفه های جامعه شناسی در این پژوهش عبارت است از:

عوامل و مولفه های مانند وضعیت درآمد، داشتن شغل، وضعیت اشتغال، جزء شاخص های اقتصادی در این پژوهش قرار دارند.

عوامل ومولفه های شامل تحصیلات، منطقه مسکونی، بعد خانوار، شاخص های اجتماعی دراین پژوهش هستند.

 

عوامل اقتصادی

درآمد: میزان دریافتی فرد در یک دوره زمانی مشخص را درآمد گویند.

متغیرهای (ثابت، متغیر ،حامی،دریافت وام).

مسکن: به سرپناهی که فرد و خانواده او در آن زندگی می کنند و اوقات خود را درآن سپری می کنند.

متغیر(رهن ،اجاره، شخصی، امانی. همان ).

وضعیت اشتغال: به داشتن  یا نداشتن شغل برای امرار معاش وگذران زندگی درشرایط حال و آینده گویند همان).

متغیر(دائم ،موقت)

عوامل اجتماعی:

تحصیلات: میزان سواد افراد درآن جامعه با توجه به سطح اجتماعی آن کشور تحصیلات گویند همان).

متغیر(بی سواد ،ابتدای،راهنمایی،دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس)

مطنقه مسکونی: به محل و ناحیه زندگی فرد اطلاق می شود همان).

متغیر(حاشیه،مرکز)

بعد خانوار: به تعداد میزان افراد خانواده تحت سرپرستی سرپرست خانوار (پدر و یا مادر) گفته می شود همان).

متغیر(تعداد خانوار ،پسر، دختر)

وضعیت مادر: به شرایطی که مادر در زندگی با همسر دارد اطلاق می شود همان).

متغیر(مطلقه، بیوه، متاهل)

حمایت اجتماعی: به کمکی که موسسات خیریه و حمایتی به افراد نیازمند و آسیب پذیرمی کند تا آنها توانمند شوند همان).

متغیر(اموزش،کاریابی هیچ کدام)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

 

 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جداول دو بعدی
 • آزمون فرضیات

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار توصیفی

سن فراوانی درصد
۲۰ ۲ ۲.۰
۲۱ ۱ ۱.۰
۲۲ ۱ ۱.۰
۲۳ ۱ ۱.۰
۲۴ ۱ ۱.۰
۲۵ ۳ ۳.۰
۲۶ ۱ ۱.۰
۲۷ ۲ ۲.۰
۲۸ ۲ ۲.۰
۲۹ ۴ ۴.۰
۳۰ ۵ ۵.۰
۳۲ ۱ ۱.۰
۳۳ ۱ ۱.۰
۳۴ ۱ ۱.۰
۳۵ ۷ ۷.۰
۳۶ ۱ ۱.۰
۳۷ ۴ ۴.۰
۳۸ ۷ ۷.۰
۳۹ ۷ ۷.۰
۴۰ ۴ ۴.۰
۴۱ ۲ ۲.۰
۴۲ ۲ ۲.۰
۴۳ ۲ ۲.۰
۴۴ ۳ ۳.۰
۴۵ ۶ ۶.۰
۴۶ ۱ ۱.۰
۴۷ ۲ ۲.۰
۴۸ ۲ ۲.۰
۴۹ ۵ ۵.۰
۵۰ ۶ ۶.۰
۵۱ ۲ ۲.۰
۵۲ ۳ ۳.۰
۵۴ ۳ ۳.۰
۵۵ ۱ ۱.۰
۵۶ ۱ ۱.۰
۵۷ ۱ ۱.۰
۵۹ ۱ ۱.۰
۶۰ ۱ ۱.۰
تعداد نفر۱۰۰ درصد۱۰۰.۰
 1. سن زنان سرپرست خانوار

 

 

 

 

 

با توجه به داده های جدول و چارت بیشترین میزان فراوانی سنی مربوط به  Range سنی ۳۰-۴۰ ساله است که سن ۳۵ سالگی به  عنوان مد با درصد ۷.۰ می باشد.

 

 

 

 

 

 1. مراجعه به موسسات حمایتی

 

مراجعه به سازمانها و نهادهای حمایتی تعداد درصد
کمیته امداد امام خمینی ۴۱ ۴۱.۰
سازمان بهزیستی ۳۵ ۳۵.۰
سازمان های خیریه خصوصی ۲۴ ۲۴.۰
کل  نفر۱۰۰  درصد۱۰۰.۰

 

 

 

 

 

 

با توجه به آمارهای حاصله بیشترین مراجعات زنان سرپرست خانوار برای دریافت کمک های مالی مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۴۱ درصد می باشد.

 

 

 

 

 1. بعد خانوار

 

 

 

 

بعد خانوار تعداد درصد
خانوارهای ۲ نفره ۷ ۷.۰
خانوارهای ۳ نفره ۲۶ ۲۶.۰
خانوارهای ۴ نفره ۳۲ ۳۲.۰
خانوارهای۵ نفره ۱۸ ۱۸.۰
خانوارهای۶ نفره ۱۰ ۱۰.۰
خانوارهای ۷ نفره ۴ ۴.۰
خانوارهای ۸ نفره ۲ ۲.۰
خانوارهای ۹ نفره ۱ ۱.۰
کل ۱۰۰ نفر ۱۰۰درصد

 

 

 

 

با توجه به چارت بیشترین بعد خانوار زنان سرپرست خانوار مربوط به خانوارهایی با بعد ۴ نفر و ۳۲ درصد است.

 

 1. تحصیلات

 

 

 

میزان تحصیلات تعداد درصد
بیسواد ۱۲ ۱۲.۰
ابتدایی ۲۲ ۲۲.۰
راهنمایی ۳۱ ۳۱.۰
دیپلم ۲۲ ۲۲.۰
فوق دیپلم ۷ ۷.۰
لیسانس ۶ ۶.۰
کل ۱۰۰ نفر ۱۰۰درصد

 

 

 

 

 

آمارها نشان دهنده بیشترین فراوانی تحصیلات در دوره راهنمایی با ۳۱ درصد می باشد که این خود نشان دهنده پایین بودن از سطح تحصیلات پایه در این دسته از زنان سرپرست خانوار می باشد. همچنین آمار بی سوادی نیز ۱۲ درصد است که در این بین فقط ۶ درصد از حجم نمونه انتخابی دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند.

 

 

 

 1. درآمد

 

 

 

 

میزان درآمد تعداد درصد
کمتر از ۱۰۰ هزار تومان ۱۱ ۱۱.۰
بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان ۳۷ ۳۷.۰
بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان ۱۲ ۱۲.۰
بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان ۱۲ ۱۲.۰
بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ۲۳ ۲۳.۰
از ۵۰۰ هزار تومان به بالا ۵ ۵.۰
کل ۱۰۰ نفر ۱۰۰درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات چارت و جدول مبین بیشترین فراوانی درآمد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در زنان سرپرست خانوار با میزان درصد ۳۷ از حجم نمونه می باشد. که خود نشان دهنده فقر نسبی در این خانوارهاست.

 

 

 

 

 1. وضعیت اشتغال

 

 

 

 

وضعیت اشتغال تعداد درصد
شاغل ۶۳ ۶۳.۰
بیکار ۳۷ ۳۷.۰
کل ۱۰۰ نفر  ۱۰۰نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظه می شود ۶۳ درصد از زنان سرپرست خانوار شاغل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 1. مسکن

 

 

 

نوع مسکن تعداد درصد
شخصی ۳۱ ۳۱.۰
رهنی ۱۱ ۱۱.۰
اجاره ۴۱ ۴۱.۰
امانی ۱۷ ۱۷.۰
تعداد ۱۰۰ نفر ۱۰۰ نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داده های چارت نشان دهنده بیشترین فراوانی اجاره نشینی از اشکال سکونت با ۴۱ درصد می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 1. محل سکونت

 

 

محل سکونت تعداد درصد
حاشیه ۵۴ ۵۴.۰
مرکز ۴۶ ۴۶.۰
تعداد ۱۰۰ نفر ۱۰۰ درصد

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

ملاحظه می کنیم که بالاترین مقدار از فراوانی محل سکونت   مربوط به حاشیه نشینان با میزان ۵۴ درصد است که این خود نشان دهنده مشکلات بیشتر زنان سرپرست خانوار می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 1. میزان رضایت

 

 

میزان رضایت تعداد درصد
بله ۱۳ ۱۳.۰
خیر ۳۷ ۳۷.۰
تا حدودی ۵۰ ۵۰.۰
تعداد  ۱۰۰ نفر  ۱۰۰درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

داده های جدول در مورد تغیر سطح زندگی زنان سرپرست خانوار پس از مراجعه به سازمانهای حمایتی و خیریه نشان دهنده بیشترین فراوانی گزینه تا حدودی با درصد ۵۰ و پس از آن گزینه خیر با فراوانی ۳۷ درصد می باشد.

 

 

 

 

 1. وضعیت تاهل مادر

 

وضعیت تاهل مادر

 

تعداد درصد
متاهل ۵۷ ۵۷.۰
مطلقه ۲۵ ۲۵.۰
بیوه ۱۸ ۱۸.۰
کل   نفر۱۰۰   درصد۱۰۰.۰

 

 

 

 

 

 

 

 

۵۷ درصد از حجم نمونه از زنان سرپرست خانوار دارای وضعیت تاهل متاهل می باشند ولی آنها سرپرست خانوار می باشند و علت آن نیز بد سرپرست بودن سرپرست خانوار (پدر) می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. وضعیت شوهر

 

وضعیت شوهر تعداد درصد
از کار افتاده ۹ ۹.۰
بیکار ۲۶ ۲۶.۰
شاغل با درآمد کم ۲۹ ۲۹.۰
فوت شده ۱۵ ۱۵.۰
معتاد ۲۱ ۲۱.۰
کل ۱۰۰ ۱۰۰.۰

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خروجی چارت نشان دهنده بیشترین فراوانی شاغل با درآمد کم با ۲۹درصد از سری گزینه های وضعیت شوهر است که این خود گزینه ای کافی برای اشتغال زنان برای تامیین مایحتاج زندگی و در نهایت در دست گرفتن تمام مسئولیت های خانوار است. میزان فوت شده نیز ۱۵ درصد و میزان اعتیاد پدر در حجم نمونه  ۲۱ درصد است که این دو گزینه می توانند خانوارهایی را که زنان سرپرستی آن را به عهده دارند بیش از پیش از لحاظ اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیر نمایند.

پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله

    فصل دوم

 

 

 • تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله

 

 • ادبیات نظری
 • نظریاتاسلام
 • نظریه‌هایروانشناسی
 • نظریات جامعه شناسی

 

 • چارچوب نظری
 • پیشینه تحقیق
 • فرضیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله

 

سرپرست خانواده

 یک اصطلاح توصیفی است، سرپرست خانواده به کسی اطلاق می شود که که قدرت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر اعضای خانواده دارد معمولا مسن ترین فرد خانواده است و مسئولیت های اقتصادی خانواده به عهده وی می باشد .

بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار میباشد (خسروی،۱۳۸۰،۲۵) در یک دسته بندی خانوارهای دارای سرپرست زن به چند گروه عمده تقسیم شده اند:

 

گروه اول: خانوارهای هستند که در آنها مرد بطور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق بیوه شده اند یا دخترانی که ازدواج نکرده اند تنها زندگی میکنند.

 

گروه دوم: خانواده های هستند که مرد بطور موقت به دلیل مهاجرت، مفقود الاثر بودن، ومتواری بودن یا زندانی بودن و یا سرباز بودن غایب هستند زنان مجبور به تامین معاش زندگی خود و فرزندانشان هستند .

 

گروه سوم: خانوار های هستند که مرد حضور دارد ولی به علت بیکاری و از کارافتادگی و یا اعتیاد درامر معاش نقش ندارد و عملا زن سرستی را بر عهده دارد.

 

تعریف خانواده

 در نظر مردم خانواده به منزله واحد اجتماعی است که شامل یک زوج متاهل و فرزندانشان است و در خانه ای در کنار یکدیگر زندگی می کنند .

 

در تعریفی دیگر از (راجرز):خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی ایفا می کند و دارای اعضایی است که وضعیت ها و مقامها ی مختلفی را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای وضعیت ها و افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تایید جامعه های است که خانواده جز لاینفک آن است ایفای نقش می کند .

 

تعریف وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار: براساس تعریفی که سازمان آمار از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ ارائه داداه است وضعیت اقتصادی به شرایطی اطلاق می شود بیشتر این زنان به تنهایی بدون فرد شاغل در خانواده تامین معاش بر عهده دارند که با توجه به عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب در مقایسه با مردان دارای درآمد کمتری بوده وعمدتا به مشاغل پاره وقت مشغولند لذا وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی ندارد و عده ای دارای درآمد بدون کار می باشد بخصوص زنان خود سرپرستی در سنین بالا هستند از مستمری همسر متوفی خود استفاده می کنند .

تعریف از وضعیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار : به دلیل حاکم بودن فضای سنتی در ایران زنان را برای سرپرستی فرزندانشان چندان به رسمیت نمی شناسد و نگرش منفی نسبت به آنان دارند یعنی تصور می شود که زنان توانایی اداره کردن خانواده خود را ندارند و باید با حمایت های مالی به آنها کمک کرد در زنان سرپرست خانوار علاوه بر این نگرش منفی، نقش های چند گانه و مسئولیت های بسیار آنان غالبا وقت اضافی برای برقراری روابط اجتماعی ندارند این مورد به مرور موجب طرد آنها از جامعه و مشکلات عدیده ای برای آنها می شود .

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه