پایان نامه اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.SC)

عنوان :

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی

استاد راهنما:

دکتر داود درانیان

زمستان1393      

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ):پلاسما ترکیبی از الکترون ها ، یون ها و اتم های خنثی است. در واقع پلاسما یک گاز بسیار داغ یونیزه است. پلاسمای غبارآلود گاز یونیزه شده ای با دمای پائین است که بصورت منفی (یا مثبت) باردارشده اند. یکی از ویژگی های پلاسما انتشار امواج گوناگون در این محیــط می باشد. از آنجائیکه وجود ذرات غبار در پلاسماهای طبیعی امری اجتناب ناپذیر است. این ناخالصی ها نه تنها باعث تغییرات در امواج می گردد، حتی باعث ایجاد انواع جدیدی از امواج می شود که از جمله ی آن ها امواج غبار- صوت DA است.برای بررسی ویژگی های این امواج، با استفاده از نظریه ی اختلال کاهنده به استخـراج معادله ی ZK می پردازیم که یک معادله ی دیفرانسیلی و بیانگر موج سالیتونی DA است. از آنجائیـکه در اکثر محیط ها الکترون ها پر انرژی هستند در محاسبه ی معادله ی ZK ، به جای حالت ماکسولی برای الکترون ها که یک حالت تعادل و ایده آل می باشد و اکثراً این رفتار در پلاسماهای آزمایشگاهی مشاهده می شود، از تابع توزیع کاپا استفاده می کنیم که دارای یک دنباله پرانرژی است . زیرا الکترون ها در پلاسماهای طبیعی از قبیل پلاسمای اطراف زمین و دستگاه های تخلیه اکثراً پرانرژی هستند و از این تابع توزیع تبعیت می کنند . ویژگی های این تابع توزیع این است که در حد K های بزرگ به حالت ماکسولی نزدیک می شود. بعد از محاسبه ی معادله ی ZK به بررسی ویژگی های موج سالیتونی DA از قبیل دامنه و پهنا و…. می پردازیم. زیرا بررسی این مشخصات تا حدودی، پلاسما را برای ما می شناساند .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول

فیزیک پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

2-1 پلاسما چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1- 3 پلاسماها شبه خنثی هستند…………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1- 4 حفاظ پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4-1اصول پایه مکانیک آماری………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4-2چگالی پلاسما در پتانسیل الکترواستاتیک…………………………………………………………………………………………………….6

1-5 حفاظ دبای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6پهنای غلاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7 مرز پلاسما- جامد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8 پارامتر پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-9 حرکت ذرات باردار در میدان ها……………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-1 Bیکنواخت، E=0………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-9-2 Bیکنواخت و E غیرصفر………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-10سوق ناشی از گرانش یا نیروهای دیگر………………………………………………………………………………………………………………….14

1-11حرکت سیال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-11-1دیدگاه لاگرانژی و اویلری……………………………………………………………………………………………………………………..15

1-11-2 معادله(پایستگی) تکانه…………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-11-3 نیروی فشار………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 

فصل2

مفاهیم اولیه پلاسمای غبارآلود……………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2معیارهای پلاسمای غبارآلود…………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-1خنثایی ماکروسکوپی…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-2حفاظ دبای در پلاسمای غبارآلود……………………………………………………………………………………………………………26

2-2-3 فرکانس مشخصه………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-3 مدهای صوتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-3-1امواج خطی صوتی غبار…………………………………………………………………………………………………………………………30

2-3-2امواج خطی یون صوتی غبار…………………………………………………………………………………………………………………..33

2-4 اثرات شرایط مرزی و برخوردها…………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-4-1امواج DA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-4-2موج های DIA…………………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-5 نظریه ی جنبشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

2-6نتایج بدون در نظرگرفتن میرائی لاندا……………………………………………………………………………………………………………………..43

2-7 ضریب میرائی لاندا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-8 نقش اندازه ی توزیع غبار…………………………………………………………………………………………………………………………………….46

فصل 3

امواج صوتی یون غیرمسطح با الکترون های توزیع کاپا…………………………………………………………………………………………………..48

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2معادلات اصلی و استخراج شده از معادلات KP غیرخطی…………………………………………………………………………………………50

3-3راه حل های سالیتونیک برای SKPE و CKPE…………………………………………………………………………………………………………55

3-4 نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-5 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

فصل 4

بررسی امواج صوتی غبار در پلاسماهای مغناطیده با الکترون های ابرگرم………………………………………………………………………….64

4-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

4-2معادلات پایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

4-3حل معادلات zk برای امواج سالیتاری…………………………………………………………………………………………………………………..81

فصل 5

بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

5-2نتایج عددی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                                          صفحه

شکل 1-1- یونش برخوردی وباز ترکیب…………………………………………………………………………………………………………………..2

شکل 1-2- ضرایب آهنگ یونش و باز ترکیب تابشی برای هیدروژن اتمی…………………………………………………………………….3

شکل 1-3- سیستم های آماری در تماس حرارتی……………………………………………………………………………………………………….5

شکل 1-4- حفاظ سازی در مقابل میدان یک شبکه تک بعدی………………………………………………………………………………………7

شکل1-5- مرز پلاسما-جامد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

شکل 1-6- مدار دایره ای در میدان مغناطیسی یکنواخت…………………………………………………………………………………………………………….11

شکل 1-7- مرکز دوران (x0,y0 )ومدار……………………………………………………………………………………………………………………..12

شکل 1-8- مدار سوق´B E ………………………………………………………………………………………………………………………………….13

شکل 1-9- دیدگاه لاگرانژی……………………………………………………………………………………………………………………………………15

شکل 1-10- دیدگاه اویلری…………………………………………………………………………………………………………………………………….16

شکل 1-11- نیروی فشار روی سطوح مختلف المان…………………………………………………………………………………………………………………18

شکل 2-1- حفاظ دبای…………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

شکل 3-1- نمودار f(1) بر حسب x برای مقادیر مختلفk  ………………………………………………………………………………………………………58

شکل 3-2- نمودار(1) f برای مقادیر مختلف ازs………………………………………………………………………………………………………………………59

شکل 3-3- نمودار fm (بالاترین دامنه) بر حسب k……………………………………………………………………………………………………………………59

شکل 3-4-a – نمودارسالیتاری امواج سالیتون از معادله ی kp استوانه ای]معادله ی (3-34)[ برایh=0/01…………………………………….60

شکل 3-4-b – نمودار سالیتاری امواج سالیتون از معادله ی kp استوانه ای ]معادله ی (3-34)[برای h=2 …………………………………………..60

شکل 3-5- نمودار سالیتاری امواج سالیتون از معادله ی kp استوانه ای ] معادله ی(3-34)[ بر حسب x وk ………………………………………..61

شکل 3-6- نمودار سالیتاری امواج سالیتون از معادله یkp استوانه ای و کروی ] معادله ی (3-34)و(3-35)[ بر حسب x برای  چندین مقدار k…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل 3-7- نمودار سالیتاری امواج سالیتون از معادله ی kp استوانه ای ] معادله ی (3-34)[ بر حسب x وh ………………………………………62

 

شکل 5-1- رفتار مربع رابطه ی پاشندگی امواج صوتی – غبار بر حسب g1 برای k=1,2  …………………………………………………87

 

شکل 5-2- تغییرات دامنه ی امواج سالیتاری بر حسب k به ازای مقادیر مختلف d و s ……………………………………………………………………87

 

شکل 5-3- تغییرات ساختار سالیتون ها به ازای مقادیر مختلف  Ti/s=Te…………………………………………………………………………………………88

 

شکل 5-4- تغییرات ساختار سولیتون ها به ازای مقادیر مختلف d=neo/nio……………………………………………………………………………………..89

 

شکل 5-5- تغییرات دامنه ی امواج سالیتاری بر حسب g1 و g2………………………………………………………………………………………………………..89

 

شکل 5-6- تغییرات دامنه ی امواج سالیتاری بر حسب  q وwcd  ……………………………………………………………………………………………………91

 

شکل 5-7- تغییرات پهنای امواج سالیتاری بر حسب g1 به ازای مقادیر مختلفq……………………………………………………………………………….91

 

شکل 5-8- تغییرات پهنای امواج سالیتاری بر حسب  q وwcd…………………………………………………………………………………………………………92

 

شکل5-9- تغییرات ساختار سالیتون ها برحسب c و k…………………………………………………………………………………………………………………..92

 

شکل 5-10- تغییرات ساختار سالیتون ها برحسب c و k……………………………………………………………………………………………………………….93

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- تفاوت های اساسی بین پلاسمای الکترون-یون و پلاسمای غبار آلود……………………………………………………………………………25

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات شناسایی برخط بدافزارها در محیط محاسبات ابری

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

 پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(مدیریت سیستم­های اطلاعاتی)

شناسایی برخط بدافزارها در محیط محاسبات ابری

 استاد راهنما

دکتر فرشاد خونجوش

دکتر ستار­ هاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکه­ها صحبت می­شود، با انواع زیادی از بدافزارها روبرو خواهیم شد. محاسبات ابری یکی از انواع جدید و بسیار مهم در زمینه ارائه خدمات بر روی بستر ابر مانند اینترنت می­باشد. بیشتر افراد بر این توافق دارند که هم اکنون امنیت این محیط مهمترین مشکل می­باشد و باید به خوبی بررسی شده و راه حل­های مناسبی برای رفع آن پیدا و ارائه نمود. در اینجا ما قصد داریم تا روش مناسبی را برای تشخیص بدافزارها در محیط محاسبات ابری ارائه نمائیم که بتواند بر اساس ساختار این محیط بیشترین امنیت ممکن را برای ارائه دهندگان و همچنین اطلاعات کاربران آن فراهم نماید. از عمده روش­های­ایجاد امنیت و شناسایی بدافزارها در محیط محاسبات ابری ابتدا شیوه سنتی آن یعنی استفاده از امضاءها می­باشد که با توجه به ساختار این محیط شاید مناسب باشد اما کافی نیست. بنابراین استفاده از روش­های دیگر از جمله تحلیل رفتار سیستم بسیار کاربردی شده­است. بر اساس ساختار محیط محاسبات ابری نیز می­توان یک قالب محافظتی طراحی نمود تا از حملات با استفاده از سطح بندی­های انجام شده جلوگیری کند.

واژگان کلیدی: محاسبات ابری، بدافزار، ناهنجاری، سیستم تشخیص حمله، ماشین مجازی

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

فصل نخست: مقدمه. 1

1-1-  پیش‌گفتار. 2

1-2-  محاسبات ابری.. 3

1-2-1-   تاریخچه. 4

1-2-2-   راهکارهای ارائه شده در محاسبات ابری.. 5

1-2-3-   ویژگی­های محاسبات ابری.. 7

1-2-4     ساختار محاسبات ابری.. 8

1-2-4-1 معماری.. 8

1-2-4-2 فراهم کننده سرویس ابر. 10

1-2-4-3-………………………………………………………………………. انواع ارائه خدمت… 11

1-2-4-4-………………………………………………………… کاربران محیط محاسبات ابری.. 13

1-2-4-5-………………………………………………………………….. مدل­های پیاده سازی.. 13

1-2-5-   نمای کامل از محیط محاسبات ابری.. 16

1-2-6-   چالش­های مربوط به محاسبات ابری.. 17

1-2-7-   امنیت در محیط محاسبات ابری.. 18

1-2-7-1-……………………………………………….. تهدیدات امنیتی محیط محاسبات ابری.. 19

1-2-8-   فنآوری مجازی­سازی و ماشین­های مجازی.. 23

1-2-9-   مانیتورینگ ماشین­های مجازی.. 23

1-2-9-1-…………………………………………………………………………. انواع هایپروایزر. 24

1-2-10-…………………………………………………………. جمع بندی درمورد محاسبات ابری.. 25

1-3-  طرح و هدف از این تحقیق.. 26

1-4-  مروری بر فصل­های بعدی پایان­نامه. 27

فصل دوم: تعاریف و پیش­نیازها 28

2-1-  مقدمه. 29

2-2-  مروری بر بدافزارها 29

2-2-1-   سیر تکاملی ویروس­های رایانه­ای.. 29

2-2-2-   بدافزار چیست؟. 31

2-2-2-1-…………………………………………………………………………………….. کرم. 32

2-2-2-2-…………………………………………………………………………………. ویروس…. 33

2-2-2-3-…………………………………………………………………………………. تروجان.. 34

2-2-2-4-……………………………………………………………. تروجان دسترسی از راه دور. 35

2-2-2-5-………………………………………………………………………………… روتکیت… 36

2-3    مروری بر سیستم­های تشخیص نفوذ. 36

2-3-1-   انواع حملات شبکه. 37

2-3-1-1-………………………………………… انواع حملات شبکه­ای با توجه به طریقه حمله. 37

2-3-1-2-………………………………………… انواع حملات شبکه­ای با توجه به حمله کننده. 39

2-3-2-   مکمل­های سیستم­های تشخیص نفوذ در برقراری امنیت.. 40

2-3-2-1-…………………………………………………………………………….. دیواره آتش…. 40

2-3-2-2-………………………………………………… ساز و کارهای رمزنگاری و تایید هویت… 41

2-3-2-3-……………………………………………………………. لیست­های کنترل دسترسی.. 42

2-3-3-   انواع سیستم­های تشخیص نفوذ. 42

2-3-3-1-…………………………………………… سیستم­های تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان.. 43

2-3-3-2-……………………………………………. سیستم­های تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه. 44

2-3-3-3-………………………………………………………………… سیستم­های توزیع شده. 48

2-3-4-   انواع روش­های تشخیص حمله. 52

2-3-4-1 روش­های مبتنی بر امضا 52

2-3-4-2 روش­های تشخیص حمله مبتنی بر ناهنجاری.. 54

2-3-4-3-……………………………………. روش­های مبتنی بر تحلیل حالت پروتکل ارتباطی.. 56

2-3-5-   تکنولوژی­های سیستم­های تشخیص نفوذ. 58

2-3-5-1-………………………………………………………. اجزای سامانه­های تشخیص نفوذ. 58

2-3-5-2-……………………………………… ساختار و همبندی اجزای سیستم تشخیص نفوذ. 59

2-3-5-3-……………………………………………. عملکرد امنیتی سیستم­های تشخیص نفوذ. 60

2-3-5-4-………………………………………….. قابلیت­های مدیریتی ابزارهای تشخیص نفوذ. 63

2-3-6-   ویژگی­های ابزار تشخیص نفوذ­ایده آل. 67

2-3-6-1-………………………….. دقت بالا، نرخ تشخیص بالا و کم بودن هشدارهای نادرست… 67

2-3-6-2-…………………………………… نحوه واکنش و­ایجاد هشدار و کار با IDSهای دیگر. 68

2-3-6-3-……………. قابلیت­های پیکربندی و تنظیمات فاز نصب و سازگاری با شرایط سیستم.. 69

2-3-6-4-………… امکان اعمال سیاست امنیتی در نسخه امنیتی یا با استفاده از قوانین کارآمد.. 69

2-3-6-5-………………………………………………………… مقیاس پذیری و توزیع پذیری.. 70

2-3-6-6-…………………………………………………….. اجرای مداوم و تحمل پذیری خطا 70

2-3-6-7-………………………………………………….. قابلیت تشخیص حملات دیده نشده. 71

2-3-6-8-……………………………………………………………. بهره­وری و عملکرد مناسب… 71

2-3-6-9-…………. کار با حداقل سربار و امکان بررسی عملکرد و  بهره­وری ابزار تشخیص نفوذ. 72

فصل سوم : پیشینه تحقیق. 74

3-1-  ترکیب فیلترینگ و روش­های آماری برای تشخیص ناهنجاری.. 75

3-2-  تجزیه و تحلیل سیگنال ناهنجاری­های ترافیک شبکه. 76

3-3-……. یک چارچوب سیستم­های تشخیص نفوذ مشارکتی برای شبکه­های محاسبات ابری.. 77

3-4-  شناسایی حمله در ابر. 79

3-5-  سیستم­های تشخیص نفوذ و مدیریت ورودی چند سطحی در محاسبات ابری.. 81

3-6-  جایگذاری یک NIDS در یک محیط محاسبات ابری.. 82

3-7-  ابرهای دو قلو: یک معماری برای محیط ابری امن.. 82

فصل چهارم : مدل پیشنهادی.. 84

4-1-  مقدمه. 85

4-2-  سیستم تشخیص حمله بر اساس دسته بندی ماشین­های درون محیط.. 87

4-2-1-   شرح قالب پیشنهادی.. 87

4-2-1-1-…………………………………………………………………… بخش ساخت قوانین.. 88

4-2-1-2-……………………………………… بخش شناسایی ماشین­ها و پیاده سازی پروفایل.. 91

4-2-1-3-…………………………………………………………………. بخش شناسایی حمله. 92

4-2-1-4-……………………………………………………………………….. بخش پیشگیری.. 94

4-2-2-   بررسی مزایا و معایب سیستم پیشنهادی.. 95

4-3-  پیاده سازی آزمایشی و تحلیل نتایج.. 97

4-3-1-   جزئیات کد آزمایش… 97

4-3-1-1-…………………………………………………………………… بخش ساخت قوانین.. 97

4-3-1-2-…………………………………………… بخش شناسایی ماشین­ها و ساخت پروفایل.. 102

4-3-1-3-………………………………………………………………………… بخش شناسایی.. 102

4-3-1-4-……………………………………………………………………….. بخش پیشگیری.. 103

4-3-2     نتیجه نمونه آزمایش انجام شده 103

4-3-2-1-…………………………………………………………………….. پایگاه داده سیستم.. 104

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری   116

5-1-  مقدمه. 117

5-2-  پیشنهادات برای کارهای آتی.. 118

1-1-             پیش‌گفتار

سیر تکاملی محاسبات به گونه­ای است که می­توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می­کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می­شود، به آن دسترسی یابند. نمونه­های متنوعی از سیستم­های محاسباتی ارائه شده­است که سعی دارند چنین خدماتی را به کاربران ارئه دهند. برخی از آنها عبارتند از: محاسبات خوشه­ای[1]، محاسبات توری[2] و محاسبات ابری[3]. محاسبات ابری ساختاری شبیه یک توده ابر دارد که بواسطه آن کاربران می­توانند به برنامه­های کاربردی و یا زیرساختهای نرم­افزاری و سخت­افزاری از هر جایی از دنیا دسترسی داشته باشند. بنابراین، محاسبات ابری می­تواند با کمک ماشین­های مجازی[4] شبکه شده، به عنوان یک روش جدید برای­ایجاد پویای نسل جدید مراکز داده مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب، دنیای محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم­افزارهایی پیش می­رود که بجای اجرا بر روی کامپیوترهای منفرد، به عنوان یک سرویس[5] در دسترس میلیون­ها مصرف کننده قرار می‌گیرند. محبوبیت سه نوع مختلف محاسبات که به آنها اشاره شد، از دید موتور جستجوی گوگل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتیجه آن در شکل (1-1) نمایش داده شده­است. این بررسی نشان می­دهد که محاسبات خوشه­ای در حال حاضر نسبت به دو مورد دیگر مقبولیت کمتر دارد، محاسبات توری در رتبه دوم قرار گرفته است، و پردازش ابری با فاصله زیادی از آنها در حال استفاده بیشتر است.[13, 14]

شکل ‏1‑1 مقایسه روند محاسبات خوشه­ای، توری و ابری از دید گوگل در سال­های 2008 و 2009[5]

1-2-             محاسبات ابری

محاسبات ابری (یا رایانش ابری و یا پردازش ابری)‏ مدل رایانشی بر پایه­ی شبکه­های بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه[6]، مصرف[7] و تحویل[8] سرویس‌های فناوری اطلاعات (شامل سخت­افزار، نرم­افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی) با به کارگیری اینترنت ارائه می‌کند. رایانش ابری راهکارهایی برای ارائه­ی خدمات فناوری اطلاعات به شیوه‌های مشابه با صنایع همگانی (آب، برق، تلفن و…) پیشنهاد می‌کند. این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا[9] و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونه‌ای انعطاف‌پذیر[10] و مقیاس‌پذیر[11] از راه اینترنت به کاربر تحویل داده می‌شود.[10, 15, 16] واژه­ی “ابر” واژه‌ای است استعاری که به اینترنت اشاره می‌کند و در نمودارهای شبکه‌های رایانه‌ای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه­ی اینترنت استفاده می‌شود. دلیل تشبیه اینترنت به ابر در این است که اینترنت همچون ابری جزئیات فنی‌اش را از دید کاربران پنهان می‌سازد و لایه‌ای از انتزاع را بین این جزئیات فنی و کاربران به وجود می‌آورد. به عنوان مثال آنچه یک ارائه‌دهنده­ی سرویس نرم‌افزاری رایانش ابری ارائه می‌کند، برنامه‌های کاربردی تجاری برخط است که از طریق مرورگر وب یا نرم‌افزارهای دیگر به کاربران ارائه می‌شود.[14, 17] نرم‌افزارهای کاربردی و اطلاعات، روی سرورها ذخیره می‌گردند و براساس تقاضا در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. جزئیات از دید کاربر مخفی می‌ماند و کاربران نیازی به تخصص یا کنترل در مورد فناوری زیرساخت ابری که از آن استفاده می‌کنند ندارند.[15, 16]

رایانش ابری را گروهی تغییر الگوواره‌ای[12] می‌دانند که دنباله‌روی تغییری است که در اوایل دهه ۱۹۸۰ از مدل رایانه بزرگ[13] به مدل کارخواه-کارساز[14] صورت گرفت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مقاله راجع به مدیریت کیفیت: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: روش تحقیق مدیریت آموزشی

مقاله راجع به مدیریت کیفیت

استقرار دستاورد کیفیت SAQA بر حسب الگوهای QMS برتر

بحث مدیریت کیفیت

بررسی آثار مربوط به بحث ها و مناظرات در مدیریت کیفیت و تضمین آن، دو دستاورد برتر تضمین و مدیریت کیفیت را مشخص می سازد. اینها شامل دستاوردهای مدیریت کیفیت کلی «TQM» و مطابقت با ویژگی ها «CTS» می باشند. با این وجود، معلوم شده است که تنوعاتی در هر دو الگو وجود دارد. (به مثال مربوط به دیگر سیستم های مدیریت کیفیت در فصل ۲ مراجعه کنید). این دستاورد گسترده، نماینده جدیدترین دستاوردهای در حال استفاده بوده و تنش های تصریفی در بحث کیفیت را ارائه می دهد.

در بحث زیر، این دو دستاورد به شکل برجسته ای به منظور مقایسه ویژگی های اصلی یافته ها و درکهای احتمالی از کیفیت ساده و کیاگن شده است ولی معلوم شده است که اکثر سیستم های مدیریت کیفیت، هیبریدی از دو یا چند دستاورد خواهد بود که شامل عوامل مدیریت و مطابقت کیفیت کل برای ویژگی ها می باشد. همچنین تاکید روی توسعه کیفیت و ارتقاء پیوسته به جای گزینش و انتخاب یک ابزار تمرکز یافته است. برای مثال ETQA و ارائه دهندگان پیوسته آن می توانستند عموما روی روندهای توافقی در یک محیط خاص بحث و گفتگو نمایند. این امر امکان حساسیت روی محتوا و تمرکز روی فرایند توسعه کیفیت به جای ابزار را فراهم می آورد. در نظر گرفتن یک دستاورد فرایندی تضمین می کند که مدیریت کیفیت دارای یک تاثیر توسعه ای روی سازمان و بخش می باشد.


مدیریت کیفیت کل (TQM)

نقطه آغازی مدیریت کیفیت کل (TQM) کاملا با دستاوردهای ساختاری و ابزاری فرق دارد. TQM هدف مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت را بعنوان بخشی از فرایند مدیریت یک سازمان، محیط و فرهنگ در حال تغییر و استفاده از مدیریت تغییر برای تطبیق پیام، فرهنگ و عملکردهای در حال انجام یک سازمان در دنباله گیری توسعه کیفیت تداوم یافته می نگرد. بنابراین TQM کلیه فرایندهای مدیریت کیفیت را بعنوان عامل طراحی شده ویژه برای چالش پیوسته روی عملکردهای جاری یک سازمان و ارتقاء درون دادها و برون دادهای یک سازمان می نگرد. بخشی از این پیام شامل ارزیابی مکان و زمان وقوع موانع درونی می باشد.

یک عامل مهم در روش TQM این است که این روند جهت یابی شده بسوی مردم بوده و مشارکتی است. بنظر می رسد که یک فرهنگ کیفیت یک بخش الزامی در یک سازمان بوده و همه عملکردهای خطی در آن سازمان کنش های متقابل کیفیت می باشند. این دستاورد تصور می کند که کلیه اعضای یک سازمان مسئول تضمین کیفیت (نگهداری و ارتقاء) بوده و این کیفیت یک فعالیت تمرکز یافته نمی باشد بلکه به سطح سازمانی و عملکردی مختلف تعلق دارد. TQM را می توان در یک قالب گسترده بعنوان دربرگیرنده پنج اصل مهم با عناوین زیر شرح داد:

خلق یک جو مناسب در یک سازمان بخصوص با توجه به توسعه یک فرهنگ کیفیت و تقویت کلیه اعضا برای شرکت و اخذ مسئولیت برای ارتقاء کیفیت. یک جنبه این جو، خلق یک وضعیت نارضایت بخش می باشد یعنی وضعیتی که در آن سوالات مهم مکررا درباره ورودی ها، فرایندها، عملکرد و نتایج جاری پرسیده می شود. این مستلزم یک فرایند شامل تحقیق، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و پس خورد و یک نگرش به ارتقاء وضعیت جاری از عملکردها می باشد.

یک جهت یابی به سوی مشتری که در آن الزامات مشتری مورد توافق قرار گرفته و مشتریان یک بخش یکپارچه از حمل و نقل می باشند. ارزیابی های پیشرفت منظم در همه عملکردها در قبال نیازهای شناخته شده مشتری و انتظارات مربوط به آن انجام می شود. در TQM، مشتری یک مادر حساب و یک گروه مورد هدف درونی و بیرونی می باشد و بعنوان تمرکز کلیه سطوح یک سلسله مراتب سازمانی به شمار می آید.

مدیریت با تحقیق، داده ها و حقایق. این اصل روی اهمیت اطلاعات مورد هدف تمرکز می یابد که از آن یک سازمان می توان ارزیابی هیای را انجام دهد (در صورت قرار گرفتن در معرض شواهد مورد هدف). این تاکید روی تکنیک های تحقیق کمی و آماری برای تولید اطلاعات استقرار یافته است. بررسی ها یک ویژگی عمومی در TQM می باشد ولی در محتوای ارزیابی با حقیقت یابی استفاده می شود. سپس داده های تولید شده تجزیه و تحلیل می شوند و به طرح های عملکردی، شاخص ها و اهداف برای ارتقا ترجمه می شوند. این طرح ها با طرح های قبلی مقایسه می شود و ارتقا از نظر کمی بررسی می گردد. آنچه درباره این تکنیک تحقیق مفید است این است که با گذر زمان الگوها وارد عمل شده و مطرح می شوند و این می تواند یک ابزار مفید در ارزیابی و پیش بینی ارتقاها به شمار آید.

داشتن یک فلسفه مدیریت مشارکتی و مبتنی بر مردم که روی فرصت های جستجوی ارتقا و حل مشکل در گروهها، تمرکز می یابد.

ارتقاء کیفیت پیوسته یک هدف جاری از TQM بوده و تاکید می کند که یک سازمان باید اهداف خود را برای بدست آوردن ارتقاء حفظ نماید. این حالت از هدف، یک سازمان را در تخصیص منابع به طرح هایش هدایت می نماید.

بدون شک TQM یک فرایند وقت گیر و متفاوت است که به مهارتها و کیفیت ها برای رهبری و فقدان پرسنل در  اکثر سازمان ها نیاز دارد. بنابراین نمی توان به آن بعنوان یک راه حل یا استراتژی سریع اثبات نگریست. این روش جامع ترین و تحلیل پذیرترین الگوها بوده و بصورت مفهومی در راستای اکثر سبک های مدیریت سیال، با سازمان های تحریک شده از سوی بازار ارتباط دارد.

تطابق با ویژگی ها (CTS)

در مقایسه مستقیم با TQM، این روند دامنه ای از الگوهای تطابق با ویژگی ها و سیستم های مربوطه ای می باشد که از مجموعه ای از عبارات یا ویژگی های به وضوح تعریف شده تشکیل شده است و یک مجموعه مبنا از عوامل را برای توسعه و به کارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت شرح می دهد. هدف الگوی تطابق کنترل هر مرحله از یک فرایند تولید است بگونه ای که محصولات با ویژگی های فنی هماهنگی داشته باشند. بعبارت دیگر، این الگو معین می کند که چگونه فعالیت هایی یک سازمان باید انجام شود بطوریکه برون داد سازمان در راستای ویژگی های آن باشد (که بوسیله خود سازمان و یا توسط یک مشتری معین شده است).

لزوم این الگو یک شاهد مستند است که اثبات می کند چنین روندهایی دنبال شده اند و اینکه کیفیت بدست آمده است. هر مرحله در این فرایند پیگیری می شوند و روندهای مستندسازی شده ای که باید دنبال شوند در کتابهای راهنما تنظیم می شوند. این کتابهای راهنمای روند، سیستم های یک سازمان را شرح می دهد و مبنایی از آنچه که ارزیابی شده است را بوجود می آورد. بنابراین این عملکرد سازمانی واقعی یا درون داری نیست که ارزیابی شده است بلکه تطابق روند سازمانی با یک استاندارد یا یک ویژگی می باشد.

تطابق می تواند توسط ارزیابی کننده های ثبت شده بیرونی اشتقاق یابد که روندهای دستی و اسناد گوناگون مرتبط با این روندها را برای معتبرسازی تطابق تحت نظارت قرار می دهند. بطور خلاصه، تطابق با الگوی ویژگی عمدتا مربوط به تامین و حفظ ویژگی ها بوده و به ارتقاء این ویژگی ها ارتباط ندارد.

در الگوی TQM، کیفیت چیزی فراتر از تامین الزامات معیارها یا استانداردهای خاص می باشد. کیفیت در الگوی TQM در مورد تغییر و تحول های اصولی است. TQM علاوه بر مورد خطاب قرار دادن تامین الزامات با چگونگی شکل گیری این معیارها چگونگی تامین آنها و افرادی که باید آنها را تامین نمایند، سر و کار دارد. این ویژگی یک دستاورد انعطاف پذیر در برابر کیفیت بوده و کیفیت را در مسیرهای جامع می نگرد. این یک دستاورد همه جانبه و کامل است.

دستاورد تطابق با ویژگی ها همانطور که از نامش پیداست، تمایل به تاکید تطابق با معیارهای از پیش تعیین شده، ویژگی ها و یا استانداردهای از قبل معین شده دارد. اینها در شیوه های فنی و خاص و فرایندهای مربوطه ای اصلاح می شوند که از طریق آنها چنین الزامات تامین شده ای بعنوان عوامل دارای اهمیت مرکزی نگریسته نمی شوند. اینها عوامل واژه ای هستند.

همانطور که قبلا ذکر شد، یکپارچه سازی دستاوردهای CTS و TQM می توانند نسبت به کیاگن کردن آنها مفیدتر باشند. SAQA دارای یک مسئولت اختیاری برای راتقاء کیفیت در آموزش و پرورش می باشد. با این وجود، SAQA تشخیص می دهد که دستاوردهای مدیریت کیفیت از هر دو نقطه نظر CTS و TQM یا از ترکیبی از هر دوی آنها توسعه خواهند یافت.

SAQA، NQF و کیفیت

قانون NQE و SAQA در سال ۱۹۹۵ و سیاست آموزش عمومی سال ۱۹۹۶ در میان دیگر قوانین، در مورد جهت یابی پیشنهادی برای کیفیت در آموزش و پرورش افریقای جنوبی، آشکار می باشد.

در قلب این جهت یابی مفهوم تغییر و تحول وجود دارد که شامل:

تغییر و تحول سیاست ها و فرایندهای فرمول بندی خط و مشی

تغییر و تحول ساختارها روابط میان آنها

خلق یک چهارچوب ملی یکپارچه

افزایش دسترسی به تحرک در سیستم آموزش و پرورش

توسعه حالات سازمان دموکراتیک و عملکردهای مربوطه و

روابط بازسازی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه آفریقای جنوبی می باشد.

بعلاوه قانون R1127، تحت قانون SAQA 1995، کیفیت را به روش زیر تعریف می کند.

ترکیب فرایندهای استفاده شده برای تضمین این مطلب که درجه برجستگی معین شده بدست آمده است.

اهداف معین شده در قانون نشان می دهد که هدفهای نهایی QMS به شرح زیر می باشند:

افزایش یادگیری در افریقای جنوبی با افزایش تعداد یادگیرندگان، تکرار دفعات یادگیری و ارتباط و تداوم آنچه که یاد گرفته شده است.

توسعه یک چهارچوب از کمیت ها و استانداردهایی که مرتبط، مستند و قابل دسترسی می باشند. این حالات از ارزش ها با الگوی مدیریت کیفیت کل (TQM) ثابت است ولی حاوی شاخه هایی از CTS نیز می باشد. جهت یابی SAQA به سوی کیفیت عمدتا همه جانبه و کامل بوده روی فرایندهایی تمرکز می یابد که به دموکراسی، انعطاف پذیری در سیستم و مرکزیت یادگیرنده / یاددهنده مربوط می باشند. با این وجود این بدان معنا نیست که SAQA تنها دارای بیانات خاص از جهت یابی به سوی کیفیت می باشد. SAQA آنچه را که تحت عنوان شاخص های کیفیت بخصوص بر حسب کاربردهای ارزیابی از سوی ارائه دهندگان می نگرد مطرح می نماید. ارائه دهندگان باید مطمئن شوند که:

هدف آنها آشکار است.

فرایندها شناسایی شده اند.

روندهای سیاست های مدیریت کیفیت در جایگاه خود قرار دارند.

قابلیت صحه گذاری استراتژی های مدیریت کیفیت در جایگاه خود قرار دارند.

دارای توانایی توسعه، انتقال و ارزیابی برنامه های یادگیری می باشند.

دارای منابع فیزیکی، اجرایی و عملکردی لازم برای انتقال برنامه هایشان می باشند.

دارای حالات دموکراتیک سازمان و عملکرد می باشند.

دارای یک خط و مشی و روش آشکار با مرکزیت یادگیرنده در ارتباط با برنامه های یادگیری می باشند.

قادر به انجام فعالیت های خارج از محل یا داخل محل می باشند.

دارای خط و مشی های آشکار برای ارزیابی و مدیریت خود می باشند.

خط و مشی هایی برای توسعه برنامه بر حسب محتوا، مردم، روندهآ، عملکردها و منابع می باشند.

شاخص های فوق مبتنی بر اهداف NQE برای برنامه ها و کمیت ها می باشند و موارد زیر را مطرح می سازند:

استفاده از استانداردها و یکپارچه سازی تئوری و عملکرد

بکارگیری فرایندهای ارزیابی و یادگیری مناسب برای نتایج یادگیری شرح داده شده.

قادر ساختن بهتر یادگیرندگان برای مشارکت در بازسازی و توسعه کشور و توسعه اقتصادی – سیاسی و اجتمای فرد.

آسان ساختن و افزایش دسترسی، تحرک و پیشرفت.

جامه برداشتن از نابرابری های قبلی بخصوص در دسترس قرار دادن فرصت ها برای کسانی که نمی توانستند قبلا به این امکانات دسترسی داشته باشند.

جمع آوری، ذخیره گزارش اطلاعات بصورت دوره ای که دستاوردهای هر یک زا شاخص های دیگر را شرح می دهند.

بنابراین روشهای دموکراتیک، مرتبط با مرکزیت یادگیرنده از لحاظ اجرا و انعطاف پذیری در سیستم، دسترسی، وضوح و قابلیت محاسبه و شناخت قبل از یادگیری و سبک های آموزش و یادگیری از لحاظ کیفیت SAQA را افزایش می دهد. همه اینها در معیارهای SAQA و دستورالعمل ها برای ارائه دهندگان مدرک مطرح شده و این از عقیده توسعه کیفیت بعنوان یک فرایند به جای یک سیستم مدیریت کیفیت حمایت می کند.

همه ویژگی های فوق در خصوص جهت یابی SAQA برای کیفیت را می توان به پنج الگوی الزامی از معیارهای مربوط به ارزیابی تقسیم کرد که برای تضمین این مطلب که تضمین و مدیریت وجود دارد مورد نیاز می باشد.

همه این الگوهای معیارها عبارتند از:

معیارهای خط مبنا

تداوم مدیریت کیفیت

برون دادها، درون دادها و فرایندها

اصلاحات، قابلیت محاسبه و وضوح در حال جریان

عملکرد و سازمان دموکراتیک

لطفا توجه کنید: در سایه جهت یابی فوق الذکر برای جهت یابی کیفیت و با تاکید روی توسعه کیفیت است که بخش زیر را باید مورد بررسی قرار داد. SAQA بیان می کند که این مدرک، وسیله ای برای بررسی موضوع با توجه به دستاوردهای مدیریت کیفیت انجام شده توسط ETQA و ارائه دهندگان پیوسته آنها نمی باشد. هر ETQA به همراه ارائه دهندگان آن، باید محتوایی را در نظر بگیرد که در آن این عملکرد قابل اجرا بوده و بررسی می کند که کدام دستاورد به بهترین شکل با نیازهای این بخش هماهنگی دارد.

در همین زمان ارائه دهندگان به اندازه ETAQ می توانند در خصوص چگونگی توسعه سیستم های مدیریت کیفیت تصمیم گیری کرده و SAQA باید مسئولیت تضمین این مطلب را که اهداف NQF توسعه یافته و در یک دستاورد توسعه ای و انعطاف پذیر قرار دارد، متوازن سازد. معیار مرکزی بحث شده در فصل ۴ رهنمودهایی را که از اهداف NQF تعبیر و تفسیر شده اند مورد خطاب قرار می دهد. در این حالت دستورالعمل هایی در خصوص نوع شواهد یک کیفیت ارائه می دهد و تضمین می کند که سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین این به معنی ارائه رهنمودهایی به ETQA بوده و زمینه های اصلی توسعه کیفیت را ارائه می دهد.

توضیح معیارهای مرکزی

این بخش هر یک از معیارهای مرکزی طراحی شده از نظام ETQA را که ارائه دهندگان باید تامین نمایند شرح می دهد.

جدول ۱ حاوی هشت معیار در شیوه هایی است که امکان رجوع سریع و آسان را فراهم می آورد. این با یک تلویح و توصیف معیارهای مرکزی دنبال می شود.

لطفا توجه کنید: با استفاده از یک جدول، تمایلی به پیشنهاد این مطلب وجود ندارد که معیارها به یک اندازه مهم هستند بلکه نشان می دهد این ها عواملی از سیستم های مدیریت کیفیت هستند. ETQA و ارائه دهندگان آن در زمینه هایی که باید بیشترین تمرکز بر حسب وضعیت مدیریت کیفیت در بخش روی آنها واقع شود تصمیم گیری خواهند کرد.

برای مثال این بدان معناست که یک ETQA مقدمتا درباره تمرکز روی خط و مشی های یادگیرنده و ارزیابی تصمیم می گیرند (نکته ۶ و ۷ در جدول) چون این می تواند مهمترین موضوع کیفی در آن بخش خاص باشد در حالیکه موضوع دیگر می تواند روی معیارهای مرکزی دیگر تمرکز یابد.

 

جدول ۱- معیارهای مرکزی برای ارائه دهندگان آموزش و پرورش

معیار توضیح
۱- بیان خط و مشی اهداف سازمان که باید مورد بررسی قرار گیرد.
۲- سیستم های مدیریت کیفیت شناسایی فرایندها و معین کردن روندهایی که مدیریت کیفیت در سازمان را اجرا می کند.
۳- مکانیسم های بررسی مطرح کردن روشهایی که در آن اجرای سیاست ها ذکر خواهد شد.
۴- انتقال برنامه معین کردن برنامه های یادگیری که باید توسعه یابد، انتقال یافته و یا مورد ارزیابی واقع شود.
۵- خط و مشی های پرسنل مطرح کردن خط و مشی ها و روندهایی برای انتخاب پرسنل و توسعه مربوطه
۶- خط و مشی های یادگیرنده سیاست ها روندهایی برای انتخاب یادگیرنده ها و بیان دستورالعمل ها و حمایت و پشتیبانی از آنها
۷- خط و مشی های ارزیابی مطرح کردن خط و مشی ها و روندها برای انواع ارزیابی هایی که استفاده شده اند و چگونگی مدیریت آنها
۸- سیستم و خط و مشی های مدیریت ساختارهای فیزیکی، اجرایی و مالی و منابع سازمان و نیز روندهای قابلیت محاسبه در آن سازمان را نشان می دهد.

 

 

برخی نکات توصیفی مورد نیاز می باشد.

نخست همپوشانی هایی بین معیارها وجود دارد چون برخی معیارها جنبه های خاصی را تکرار می کنند که با معیارهای دیگر انتخاب شده اند. یک مثال آشکار مراجعه به ظرفیت بکار برده شده و یکپارچه در معیارهای ۴، ۵ و ۶ می باشد. این همپوشانی ها آشکار بوده و ماهیت QMS را بعنوان یک دستاورد کامل برای سازمانها بعنوان سیستم هایی که در آنها جنبه های مختلف سیستم روی یکدیگر اثر می گذارند منعکس می نمایند. در همین زمان تاکید در هر معیار متفاوت بوده و جنبه های کلیدی معیار سازمان مثل سیاست ها و عملکردهای ارزیابی به شیوه های مختلف و از دیدگاههای مختلف منشا می گیرند.

ثانیا معیارهای فوق معیارهای مرکزی هستند و کل این معیارها را می توان مورد استفاده قرار داد. با این وجود، پیشنهاد می شود که هیچ ارائه دهنده ای در صورت عدم تامین معیارهای مرکزی اعتبار نخواهد داشت. اینها بعنوان الزامات حداقل، دارای مرکزیت می باشند که بدون آن اعتباربخشی غیر ممکن است.

سوما پیشنهاد می شود که توسعه معیارهای ویژه بخش، مسئولیت در حال جریان ETQA می باشد. باید خاطر نشان شود که هیچ معیار ویژه بخشی نباید با هر یک از معیارهای مرکزی تداخل داشته و یا جایگزین معیارهای مرکزی شود. معیارهای ویژه بخش باید به معیارهایی اضافه شوند که برای یک بخش خاص الزامی هستند. همه معیارهای ویژه بخش باید تابع SAQA باشند.

 

معیار ۱: بیان سیاست

اهداف سازمان که باید توضیح داده شود.

هدف یک سازمان دارای خط و مشی، نشان دادن شیوه هایی است که در آن سازمان به بررسی خود می پردازد، چیزهایی را برای دستیابی تنظیم می کند، کسانی که به سوی آنها هدایت می شود و اساسا علت باور این مطلب که نیاز به وجود داشتن، وجود دارد.

با این وجود با توجه به نیاز یک دستاورد TQM و حیات NQF، بیانات سیاست سازمانها نیز باید به طور آشکار خود را در ارزش ها و اصل های مطرح شده در NQF، مستقر سازند. بر حسب اینها، بیانات خط و مشی باید:

نشان دهند که چگونه سازمان در NQF استقرار یافته.

نشان دهند که چگونه عملکردهای دموکراتیک، ساختار، مدیریت و عملکردهای سازمان را اطلاع رسانی می کند.

به وضوح دستاورد پذیرفته شده برحسب فعالیت های آموزش و پرورش را نشان دهند.

نشان دهد که چگونه توسعه فعالیت های در حال جریان از طریق ارزیابی، نظارت تحقیق و عملکردهای بررسی تضمین خواهد شد.

یک بیانیه خط و مشی الزاما یک توضیح دقیق از هر کاری که سازمان انجام می دهد نمی باشد بلکه یک بیانیه ای از اصولی است که تحت آن سازمان خود را بر مبنای شیوه هایی که در آ ن عملکردها صورت می گیرد، پایه گذاری می کند.

سوالات زیر می تواند به ارائه دهندگان کمک کند تا بیانات سیاسی خود را تعریف کنند:

۱- اصول و ارزش های سازمان چه چیزهایی هستند؟

۲- این ارزش ها و اصول چگونه با اصول و ارزش های NQF ارتباط برقرار می کنند؟

۳- سیستم ها، ساختارها و فعالیت های سازمان که در تلاش برای به کارگیری چنین ارزش ها و اصولی هستند، چه چیزهایی می باشند؟

۴- هدف سازمان چیست؟

۵- چه چیزهایی ارائه می دهد؟

۶- سازمان به سمت چه کسانی هدایت می شود؟

معیار ۲: سیستم های مدیریت کیفیت

شناسایی فرایندها و مطرح کردن روندهایی که مدیریت کیفیت را در سازمان اجرا می نماید. همانطور که قبلا ذکر شد، کیفیت در TQM، SAQA و NQF بعنوان فاکتور دارای معنی دستاورد جامع، یکپارچه، دموکراتیک، جهت یابی شده بسوی فرآیند و انعطاف پذیر تعریف می شود که باید:

افزایش یادگیری در آفریقای جنوبی با افزایش تعداد یادگیرندگان، دفعات یادگیری و ارتباط قابلیت تداوم از آنچه یاد گرفته شده و

توسعه یک چهارچوب از عوامل کمی و استانداردها که مرتبط، معتبر و قابل دسترسی هستند. بمنظور تأمین ویژگی های معیار ۲ از سوی ارائه دهندگان، باید ماهیت عملکردها در سازمانشان به وضوح شرح داده شود. کیفیت در سازمان تا چه میزان دقیق تضمین می شود؟ یک توصیف آشکار از کارهای سازمان و چگونگی نیاز به ارائه تضمین کیفیت مورد نیاز می باشد.

سوالات زیر به سازمانها کمک می کند تا فرایندهای مدیریت کیفی شان را آشکار سازند.

۱- یک سازمان در عمل چگونه یک فرهنگ کیفی در سازمان را خلق کرده و صحه می گذارد؟

۲- ارتباط، جامعیت و آشکار بودن استانداردها را چگونه می توان در سازمان استفاده کرده و تضمین کرد؟

۳- اطلاعات درباره کارهای سازمان را چگونه، هر چند وقت یکبار و توسط چه کسانی می توان جمع آوری کرد؟

۴- نیازهای یادگیرندگان چگونه تأمین می شود؟

۵- برنامه ها هر چند وقت یکبار توسط سازمان بررسی می شوند؟

۶- چگونه سازمان تضمین می کند که این تسهیلات دهندگان یادگیری دارای ظرفیت برای آسان کردن یادگیری به شکل موثر و ارزیابی یادگیرندگان به شیوه ای می باشند که با NQF ثابت است؟

۷- چگونه سازمان تضمین می کند که یادگیری و فعالیت های ارزیابی ذکر شده و بررسی می شوند؟

۸- چگونه سازمان تضمین می کند که چه چیزی از بررسی ها جمع آوری شده و در واقع نظارت منتهی به چه اصلاحات و ارتقاهایی در فعالیت های سازمان می شود؟

۹- مکانیسم های سازمان استفاده شده برای گزارش دهی به مردم در سازمان چه چیزهایی هستند؟

۱۰- چگونه سازمان تضمین می کند که منابع موجود در آن به شکل موثری استفاده شده و برای ارائه تاثیر خوب استفاده می شوند؟

۱۱- سازمان چگونه تحت عوامل فرعی، گزارش داده و برقراری ارتباط می کند؟

۱۲- سازمان چگونه با ارائه دهندگان در مناطقی که در آن مشغول هستند، ارتباط برقرار می کنند؟

همانطور که می توان از سوالات فوق مشاهده کرد، این معیارها به یک توصیف جامع از کارهای سازمان نیاز دارند که بر حسب آنها، چگونگی انجام کار یا ارتقاء توسعه کیفیت و تضمین قابلیت صحه گذاری در سازمان بررسی می شود.

لطفا توجه کنید: اعتبار بخشیدن در صورتی ممکن نخواهد بود که چنین سیستم های QM در موقعیت خود وجود نداشته و یا سازمان دارای یک طرح مشخص برای توسعه این عوامل نباشد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

روش تحقیق مدیریت آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات 3

رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌

قانون اساسی جمهوری اسلامی 11 و 12 آذرماه 1358 به تصویب ملت ایران رسید، از آنجا كه لازمه اجرای قانون اساسی نهادسازی سیاسی بود، این امر تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی آغاز گردید، انتصاب دادستان كل كشور و ریاست دیوان عالی كشور از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی، اولین گام در این راه بود. گام دوم با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب اولین رئیس جمهور برداشته شد.

با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1358 و تشكیل اولین دورة مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359، گام سوم در این زمینه برداشته شد. هنگامی كه اولین كابینه دولت در مرداد ماه 1359 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و اولین دولت غیر موقت جمهوری اسلامی آغاز به كار كرد، حلقه مهمی از زنجیرة تكاملی نهادسازی سیاسی شكل گرفت. مجلس شورای اسلامی دورة اول در حالی به پایان دورة خود نزدیك میشد كه در آن چهار فراكسیون مشخص وجود داشت، فراكسیون اكثریت (هواداران حزب جمهوری اسلامی)، فراكسیون لیبرال (هواداران بنی صدر)، فراكسیون همنام (هواداران نهضت آزادی) و مستقل‌ها، چهار فراكسیونی بودند كه به جز اعضای فراكسیون لیبرال كه پس از عزل بنی‌صدر در ظاهر تشكل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراكسیون اكثریت و مستقل‌ها كه به فراكسیون اكثریت متمایل بودند، فراكسیون همنام در اقلیت مطلق قرار داشت و فراكسیون لیبرال توان ابراز وجود نداشت.

بدلیل درگیریهای كه بین اكثریت مجلس (فراكسیون حزب جمهوری اسلامی و مستقل‌ها) با سران فراكسیون همنام رخ داد، فراكسیون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحریم كرد، تلاش نهضت آزادی و فراكسیون مربوطة این تشكل در مجلس آن بود كه با تاكتیك قهر، اذهان مردمی و افكار عمومی را متوجه خود سازد؛ اما چون فراكسیون مزبور از طرفی از پایگاه اجتماعی حداقل در بین روشنفكران و طبقات بالای جامعه برخوردار بود و از طرف دیگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب كه سیاست و حكومت تحت تأثیر شخصیت محوری ایشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسی، درگیریهای رئیس جمهور و اكثریت مجلس و به خصوص موضوعی چون لایحه قصاص تصحیح نماید؛ مورد توجه افكار عمومی قرار نگرفت.

نتیجه وضعی تحریم مزبور به كنار نهاده شدن نهضت آزادی و هوادارانش بطور طبیعی و اختصاص فضای انتخاباتی مجلس دوم به هواداران فراكسیون اكثریت مجلس بود.

در این زمان (ماههای آخر سال 1362 و اوایل فروردین 1363)، حزب جمهوری اسلامی، همچنان سكان حركت نیروهای مذهبی را در صحنه سیاسی كشور در دست داشت. جناح راست سازمان با این روش اقتصادی مخالفت كرد و با تشدید اختلافات و بالا گرفتن درگیری و اختلاف نظر بین كادرهای سازمان، جناح‌ها گفتگو كردند كه نتیجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد كه آیت الله عبدالكریم موسوی اردبیلی در جمع كادرهای سازمان حضور یابد و مجرایی برای انتقال نظر آنان به رهبر فقید انقلاب گردد و در  عین حال نماینده امام در سازمان در 25/1/1361 شوراهای سازمان را لغو نمود و شورایی موقتی در 1/2/1361 برای اداره سازمان، تعیین نمود. از سوی دیگر رهبر فقید انقلاب اسلامی پس از انعكاس مطالب اختلافی كادرهای سازمان به ایشان دستور دادند: «آقای راستی و كسانی كه با ایشان می‌توانند همفكری داشته باشند در سازمان بمانند و هر كس تمایل ندارد با ایشان كار كند می‌تواند از سازمان استعفا دهد.[2]»، به دنبال آن 37 نفر از  كادرهای سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا كردند.

انتخابات مجلس دوم در فروردین سال 1363 در فضای آرام و غیر متشنج انجام شد. نگاهی به فهرست اسامی نمایندگان راه یافته به مجلس دوم حاكی از وجود  عناصری متفاوت از نیروی مذهبی در مجلس دوم با اكثریت نسبی جناح راست است[3].

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

به این ترتیب مجلس دوم، فراكسیون بندی آشكاری به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشكل فراروی این مجلس بود، جناح راست در این مجلس همچنان بر مواضع اقتصادی خود پای فشرد، این جناح با اصلاحات ارضی، علی‌ رغم جناح‌بندی كه در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و در حال تكمیل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ كرده بود. حزب در این زمان همچنان از همراهی و حمایت دو متحد قدیمی خود، یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهره‌مند بود، شاید به همین دلیل بود كه جناح راست حزب، قوی‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نیز تشكیلاتی‌تر و با قدرت بیشتر ظاهر شد.

گرچه جناح‌بندی در حزب و انتخابات، نمودی آشكار نداشت هر دو جناح نامزدهایی برای مجلس معرفی كردند، در آن زمان پاره‌ای گروه‌های چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامی دانشجویان سراسر كشور (دفتر تحكیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها. در عین حال در این زمان جناح چپ بازوی اصلی خود را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دست داده بود؛ چرا كه جناح چپ سازمان با نماینده امام در سازمان «آیت اله حسین راستی كاشانی» اختلاف نظر پیدا كردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادی بود، بهزاد نبوی از جناح چپ سازمان در آن زمان یكی از مجریان و طراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود كه با تشكیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی و كوپنی سازی كالاها، نوعی كوپنیسم در اقتصاد ایران ایجاد كرد. در قالب هیئت‌های هفت نفره واگذاری اراضی به شیوه‌ای كه موردنظر جناح چپ بود مخالفت كرد و بر لزوم واگذاری صنایع به بخش‌های خصوصی پای فشرد و با اجرای اصل 42 قانون اساسی با دولتی كردن تجارت خارجی مخالفت كرد، به علاوه همچنان از كوپنیسم اقتصادی مورد حمایت جناح چپ و دولت موسوی انتقاد كرد.

همین مسئله موجب موضع‌گیری شدید جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی گردید. با انجام انتخابات چهارمین دورة ریاست جمهوری در سال 1364 كه نامزدهای آن آیت اله خامنه‌ای، دكتر كاشانی و حبیب اله عسكر اولادی مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد دیگر،‌تقریباً حساسیتی بین جناح‌های غیر آشكار پدید نیامد، در عین حال دكتر كاشانی در برنامه‌های خود به شدت از برنامه‌های اقتصادی دولت موسوی انتقاد  كرد كه بعدها از طرف نخست وزیر پاسخ داده شد.

همزمان با این انتخابات یك گروه سیاسی به پخش اعلامیه‌هایی بر ضد نظام و مقامات درجه اول كشور مبادرت كرد؛ این اعلامیه‌ها با امضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقی از این اقدام فقط در حد اعلامیه گروهی مخالف بود در سال‌های بعد و در دورة دوم دولت مهندس موسوی مشخص گردید كه طیفی سیاسی به رقابتی به اندازه روی آورده است[4]، این طیف كه بعدها به باند سید مهدی هاشمی معروف گردید، رقابت دیرین خود را با دو جناح حاكم كه آن را از اوایل انقلاب آغاز كرده بود، جنبة‌ آشكارتر بخشید و از ابزاری چون قائم مقام رهبری (منتظری) و ترور بعضی مقامات سیاسی چون آیت اله ربانی شیرازی برای وصول به اهداف خود بهره جست.

با انتخاب آیت اله خامنه‌ای كه با بیش از 85 درصد آرای كلیه شركت كنندگان كه بیش از 14 میلیون نفر بود نشان داد كه انتقادات كاشانی و كنش‌های گروه سید مهدی هاشمی نتوانست در اكثریت و تسلط حزب جمهوری اسلامی بر امور سیاسی كشور تغییری ایجاد نماید، اما دو جناح سیاسی حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شكل دهی دولت و تأثیرگذاری بر امور از طریق آن ادامه دادند.

شروع دورة دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی، تسلط جناح چپ بر امور اجرایی كشو را تقویت كرد، بعلاوه بسیاری از نمایندگان مجلس كه قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدریج به دلیل فضای ایجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولایت فقیه از این جناح فاصله گرفتند، موقعیت تضعیف شدة جناح راست در تأثیر و تأثری متقابل با وضعیتی قرار داشت كه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن قرار گرفته بود. شورای موقتی سازمان كه از اوایل سال 1361 تشكیل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شاید اگر این جناح می‌توانست از سازمان بهره‌برداری مطلوبی نماید می‌توانست از موقعیتی بهتر در تلاش برای تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعالیت سازمان به دلایل مختلف و از جمله عزیمت عده‌ای زیاد از كادرهای سازمان به جبهه‌های نبرد در طول سالهای 61 به بعد به شدت افول كرد تا اینكه در مهرماه 1365به تقاضای آیت اله راستی كاشانی از جانب امام خمینی (ره) منحل اعلام گردید[5].

با انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اولین گام در انقباض نهادهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی برداشته شد و جناح راست یكی از پایگاههای تشكیلاتی خود را از دست داد. شاید اگر سازمان مسیر حركت خود را با آهنگی متناسب با زمان جنگ طی كرده بود امروز جامعه هزینه كمتری برای ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت سیاسی می‌پرداخت؛ چرا كه كادرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تجربه تشكیلاتی قوی دوران مبارزه علیه رژیم شاه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار بودند و در صورت تطبیق با وضعیت جدید تداوم حركتی آغاز شده را می‌توانستند بهتر تضمین نمایند.

در حالتی كه رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جریان بود، اختلافات در مهمترین نهاد رقابت سیاسی تشكیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. اختلافات حاصله بیشتر بر محور «فقه سنتی» «فقه پویا» و «احكام اولیه و احكام ثانویه» شكل گرفت و با موافقت امام ره در 11 خرداد ماه 1366 مهمترین نهاد رقابت سیاسی كه به قولی «اگر منحل نمی‌شد نهادمندی و سابقه لازم برای مشاركت سیاسی تا حد زیادی تامین می‌گردید به كلی تعطیل گردید[6]. با این تعطیلی شبیه به انحلال در انقباض نهادهای رقابت سیاسی، دومین گام برداشته شد، اما رقابت سیاسی دو جناح تعطیل نگردید. زیرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانیت قوت بیشتری بخشید. تا زمانی كه حزب فعالیت گسترده داشت جامعه روحانیت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطیلی آن، جامعه روحانیت حضور گسترده‌تری در عرصه سیاست و حكومت پیدا كرد.[7]

 

رقابت سیاسی در دورة پس از جنگ

الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

تشكیل مجلس سوم موجب كاهش فعالیت جناح راست و تحمیل فشار سنگین سیاسی بر آن جناح شد، بخصوص اینكه برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس دوم كه از اعضای جناح راست بودند نتوانسته بودند در مجلس سوم حضور یابند. تغییر توازن به نفع جناح چپ موجب گردید كه رهبری نظام پس از پایان جنگ در پایان مرداد ماه 1367، در اعادة حیثیت جناح راست اقداماتی مهم صورت دهند. به دبیر كل جامعه روحانیت مبارز تهران؛ آیت اله مهدوی كنی پیشنهاد كردند كه عضویت در شورای نگهبان را بپذیرد كه ایشان نپذیرفت و آیت اله شیخ محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب كردند[8]. در نامه‌ای در پاسخ به نامه حجه الاسلام ناطق نوری، رهبر اقلیت مجلس سوم منتشر شد، اما ایشان به عنوان فردی با فهم سیاسی، شعور سیاسی و سابقه مبارزاتی تأیید گردید. و در نامه‌ای در 7/2/1368 خطاب به آیت اله مشكینی فرمود:

«اگر آنان (فرزندان انقلابی‌ام)، جذب آقایان محترم مدرسین نشوند در آینده گرفتار كسانی خواهند شد كه مروج اسلام آمریكایی‌اند.[9]

به همین ترتیب رهبری نظام در آخرین ماه‌های عمر خود و در پی مخالفت‌هایی كه قائم مقام رهبری با نظام صورت داد وی را با درج اینكه «رهبری نظام جمهوری اسلامی كار مشكل و مسئولیت سنگین و خطیری است كه تحملی بیش از طاقت شما می‌خواهد و از این كه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقام رهبری اعلام كردیده‌اید پس از قبول صمیمانه از شما تشكر می‌نمایم.»[10] قائم مقام رهبری را از سمت خود بركنار ساخت، این اقدام رهبری، گام مهم در تكمیل سالم‌سازی رقابت سیاسی بود كه پس از فروپاشی باند سید مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

آغاز دورة سازندگی كشور نیز با صدور فرمان امام (ره) به دولت مهندس موسوی برای تنظیم سیاستهای بازسازی كشور و تصویب آن بوسیله خود ایشان آغاز شد. صدور دستور بازنگری قانون اساسی از جانب ایشان، شتاب این حركت را بیشتر كرد. اصلاح قانون اساسی كه با حذف نخست وزیر، اختیارات رئیس جمهور را افزایش داد، انتخابات ریاست جمهوری پنجم را كه پس از رحلت امام قرار بود برگزار شود حائز اهمیت ویژه‌ای كرد.

انتخابات پنجم ریاست جمهوری كه در 6 مرداد 1368 برگزار شد هاشمی رفسنجانی با بیش از 15 میلیون رأی از مجموع 16 میلیون رأی به ریاست جمهوری انتخاب شد. انتخاب وی سرآغاز عملی سازی سیاست‌های بازسازی كشور بود كه به دورة سازندگی معروف شد. آغاز دورة ایشان، رقابت دو جناح سیاسی مستقر در مجلس را شدت بخشید، جناح راست تلاش كرد جناح چپ را ضد ولایت فقیه جلوه دهد، این امر كه به نوعی تكرار تاریخ برای جناح چپ بود، تا حدود زیادی مؤثر واقع شده است كه وضعیت امروزی جناح چپ نیز تا حد زیادی شاهد بر این مدعاست.

جناح چپ كه احساس می‌كرد در دورة جدید آهسته و به تدریج در حال به حاشیه رانده شدن است، تلاش‌های تازه‌ای را برای بقای حضور خود در عرصة سیاسی آغاز كرد. روزنامه سلام را به مسئولیت سید محمد خوئینی‌ها انتشار داد كه شعار خود را «ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و نفی اسلام آمریكائی» قرار داد كه این روزنامه در واقع مكمل ماهنامه بیان كه توسط آقای محتشمی پور عضو مجمع روحانیون منتشر میشد عمل می‌كرد. حال روزنامه سلام توانست با بكارگیری تاكتیك مطبوعاتی «یك گام به جلو دو گام به عقب» نقش عمده‌ای در زنده نگهداشتن جناح چپ و بازگرداندن آنان به صحنه سیاسی ایفا نماید[11].

در همین فضا بود كه اعضای نهضت آزادی نیز فعالیت خود را برای اخذ پروانه آغاز كردند. با توجه به شعارهای دولت در زمینة تشویق به تشكل سازی سیاسی، دادن پاسخ به نهضت آزادی بسی مشكل می‌نمود. وزیر كشور دولت موسوی به منزله فصل الخطاب، طی نامه‌ای از رهبر فقیر انقلاب اسلامی درخواست حل مشكل را نمود، حضرت امام (ره) نیز با تأكید بر اینكه «نهضت آزادی طرفدار جدی وابستگی كشور به آمریكاست» وزارت كشور را از صدور پروانه فعالیت برای نهضت آزادی منع كردند[12].این اقدام رهبر فقیه انقلاب اسلامی نیز كه مبتنی بر نوع عقلانیت سیاسی بود و با هدف سالم‌سازی رقابت سیاسی صورت گرفت، یادآور یك تجربه نامطلوب تاریخی در ایران است.

بسیاری از تشكل‌های سیاسی ایجاد شده در یك صد سال اخیر تاریخ ایران یا متكی بر قدرت‌های خارجی بوده‌اند مانند تشكل‌های وابسته به انگلستان و روسیه، شوروی و آمریكا در صدر مشروطه و دوران پهلوی پس از شهریور 1320، یا حداقل راهبرد نظری و عملیاتی خود را نه بر مبنای منافع ملی كشور بلكه بر مبنای منافع قدرت‌های خارجی در ایران و راهبردهای سیاسی آن در سطح بین‌المللی تنظیم كرده‌ بودند. زیر پا نهاده شدن ارزش‌ها و منافع ملی كشور از جانب بیگانگان كه از طریق تسلط حكومت‌های استبدادی بر كشور حاصل شده نتیجه كنش و واكنش تشكل‌های سیاسی وابسته بوده است[13].

رهبر فقیه انقلاب (ره) در واقع تلاش كردند با این اقدام خود رویه‌ای در نهادسازی برای رقابت سیاسی ایجاد كنند تا تشكل‌هایی كه از این پس ایجاد می‌شوند، هم بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی باشند و هم «با نگاه به داخل» راهبرد فعالیت خود را ترسیم نمایند.

هرچه به پایان حیات سیاسی مجلس سوم نزدیك می‌شویم حملات برخی اعضای افراطی جناح چپ بر ضد دولت و گاهی رهبر نظام و ولایت فقیه، ابعاد تازه ای می‌یابد.

احتمال دارد در آن زمان، سران نظام براساس شواهد ناپیدا، احساس می‌كردند كه باید برای جلوگیری از ایجاد نابسامانی‌های وسیع سیاسی در كشور و ضربه به نظام كه توسط افراطیون جناح چپ و در دوره‌ای كه فعالیت تشكل‌ها و گروه‌های سیاسی در آن جان تازه‌ای گرفته بود با هدف متعادل سازی رقابت سیاسی و قرار دادن آن در خدمت سازندگی و پیشرفت كشور، قوانین مربوطة رقابت سیاسی را بطور دقیق به اجرا گذارند[14]، كه نمونه آن در اصل 99 قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت كاندیداها میشود كه این اختلاف نظر در انتخابات مجلس سوم، بین نهاد نظر و مجری بروز كرد كه در نهایت با حكم حكومتی رهبر فقید انقلاب اسلامی شكل انتخابات مجلس سوم حل گردید، اما اختلاف نظر موجود به وحدت نظر تبدیل نشد كه اختلاف نظر دو نهاد در انتخاب‌های بعدی دلیلی بر این مدعا است.

 

ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة ریاست جمهوری خاتمی

جناح راست، كه اكثریت مطلق مجلس چهارم را بدست آورده بود بطور طبیعی حق خود میدانست كه دولت را تحت كنترل خود درآورد یا حداقل برخی از وزرای كلیدی را خود منصوب نماید. تكنوكرات‌های رشد یافته در دولت هاشمی كه خود را در پیروزی حاصله سهیم میدانستند تمایل داشتند در اداره مجلس و تأثیرگذاری بر مشی آن در همراهی دولت اثر گذار باشند، از این رو اولین رقابت بین دو طیف ائتلافی بر سر تعیین رئیس مجلس رخ داد. نمایندگان هوا دار جناح راست از ریاست رهبر اقلیت مجلس سوم (ناطق نوری)، بر مجلس طرفداری می‌كردند در حالیكه هواداران تكنوكرات‌ها، آقای حسن روحانی را برای ریاست مجلس نامزد كرده بودند. انتخابات هیئت رئیسه و انتخاب حجه الاسلام ناطق نوری به ریاست مجلس برتری جناح راست را بر هواداران تكنو كرات‌های دولت مسجل ساخت. بنظر می‌رسد كه عرض اندام تكنوكراتها در آغاز به كار مجلس چهارم نه به امید پیروزی، بلكه به امید آغاز حركتی تازه در سیاست و حكومت و به هواداری از دولت هاشمی صورت گرفته باشد، حركتی كه سرانجام به تأسیس حزب كارگزاران سازندگی در آستانة انتخابات مجلس پنجم منجر گردید. [15]

تكنوكرات‌ها در ادامه سیاسی شدن خود در اول بهمن ماه 1373 پس از روزنامه همشهری به صاحب امتیازی شهرداری تهران، دومین روزنامه رنگی كشور را بنام ایران به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر كردند. این روزنامه در ظاهر ارگان دولت بود، اما در واقع به منزلة سخن‌گوی غیر رسمی تكنو كرات‌های فن سالار عمل می‌كرد و در انتخابات مجلس پنجم نیز كاملاً از تكنوكرات‌ها (كارگزاران سازندگی بعدی) حمایت كرد؛ به این ترتیب در دولت دوم هاشمی، برخورد بین تكنوكرات‌های حاكم بر دولت (فن سالاران) یا كارگزاران سازندگی بعدی و جناح راست شدت گرفت، جناح راست در آغاز دولت دوم هاشمی توانست با تصرف پنج وزارت خانه كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگ و آموزش عالی، اقتصاد و دارائی و بازرگانی علاوه بر وزارتخانه‌هایی كه در دولت قبلی در اختیار داشت با رأی اعتماد به وزرای مورد قبول خود در دولت حضور یابد اما دست از مبارزة سیاسی با تكنوكرات‌های فن سالاران حاكم در دولت بر نداشت.

به این ترتیب فن سالاران یا دولت هاشمی می‌بایست از این پس در دو جبهه دست به مبارزه سیاسی می‌زدند، جبهه چپ كه ارگان آن روزنامه سلام بطور مرتب نقاط حساس سیاستگزاری و عملكرد دولت را مورد حمله قرار می‌داد برای عدم ایجاد حساسیت سیاسی بلافاصله عقب‌نشینی می‌كرد و زمانی كه آبها از آسیاب می‌افتاد مجدداً هجوم مطبوعاتی خود را صورت می‌داد و هفته نامه عصر ما، كه ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (تأسیس شده به سال 1370) نیز همین رویه را آشكارا پی می‌گرفت و نیز عقبه جبهة چپ كه برای تداوم مقابله با حضور به خصوص در دانشگاه‌ها و مراكز عمومی، انجمن‌های اسلامی دانشجویان و البته دفتر تحكیم وحدت را بر ضد فعالیتهای دولت بسیج می‌كرد، جبهه راست اكثریت مجلس و چند وزارتخانه را در اختیار داشت و در سطح جامعه نیز روزنامه رسالت عمده‌ترین سخن‌گوی آن دنباله فكری آنرا سامان می‌داد. در دانشگاه‌ها نیز جامعة اسلامی دانشجویان را كه در مقابل انجمن اسلامی تأسیس شد به عنوان حامی خود داشت و در عرصه سیاسی از حمایت جامعه روحانیت و 12 تشكل همسو با آن برخوردار بود.

این جناح از یك سو دولت را تحت مراقبت خود گرفت و از سوی دیگر برای حفظ و گسترش قدرت، صفوف تشكل‌های خود را تحكیم نمود و تلاش كرد كه از مجموع آنها حزبی فراگیر تشكیل دهد. طیف اكثریت مجلس در مراقبت از دولت، دیوان محاسبات را فعال ساخت تا بر هزینه‌های دستگاههای اجرایی نظارت كند، مركز پژوهش‌های مجلس را بوجود آورد تا بازوی فكری مجلس باشد و از دستگاه‌های اجرایی تحقیق و تفحص انجام داد.

مهمتر از همه، انجام تحقیق و تفحص از صدا و سیما بود كه در آن زمان ریاست آنرا یكی از تكنوكرات‌ها (محمد هاشمی) بمدت 13 سال عهده‌دار بود كه نتیجه آن باعث بركناری ایشان و نصب آقای دكتر علی لاریجانی شد. دیگر اینكه با دولت بر سر محتوای برنامه دوم توسعه، اختلاف نظر پیدا كرد. بررسی دقیق لایحة برنامه دوم كه دولت تلاش داشت آنرا از سال 1373 اجرا كند موجب تأخیر یكساله در اجرای آن شد[16]. و نیز با استیضاح وزیر معادن و فلزات وقت (محلوجی)، اخطار دیگری را به دولت هاشمی داد و پس از آن جناح راست برای انتخابات مجلس پنجم برنامه‌ریزی خود را از اواخر سال 1373 شروع نمود و تشكلهای همسو با جامعه روحانیت كه شامل: جمعیت مؤتلفة اسلامی، جامعه زینب، جامعة وعاظ، جامعه اسلامی مهندسین جامعه اسلامی كارمندان. جامعه اسلامی كارگران، جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامی فرهنگیان جامعه اسلامی دانشجویان، كانون فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند، انجمن اسلامی پزشكان و جامعه اسلامی دانشگاهیان تمایل داشتند در آستانه انتخابات مجلس پنجم حزبی فراگیر تشكیل دهند، شاید اگر جامعه روحانیت به حزب تبدیل می‌شد، طیف راست را تقویت می‌كرد[17] ولی آیت ا… مهدوی كنی ( دبیر كل جامعه روحانیت مبارز تهران) با اعتقاد به اینكه اولاً روحانیت پدر مردم است و چنانچه به حزب تبدیل شود باید عده‌ای را جذب و عده‌ای را از خود براند و این در حالی است كه فلسفه وجود روحانیت در تضاد با چنین چیزی است. ثانیاً هدف فعالیت روحانیت، پاسداری از اسلام و منافع مسلمانان است و طبق قاعده برای این فعالیت كه حزبی و صنفی نیست باید از كمسیون ماده ده احزاب وزارت كشور اجازه بگیرد، چرا كه ممكن است فرضاً زمانی دولت از خط اسلام منحرف و منافع مسلمانان را پایمال كند و آنوقت چگونه اجازه فعالیت علیه خود را به روحانیت خواهد داد. ثالثاً روحانیت از بازوان رهبری و از شاخه‌های آن و زیر مجموعه حوزة فقاهت و ولایت است و مادام كه در این حوزه فعالیت می‌كند و مورد تأیید مقام رهبری است، نه جامعه روحانیت و نه مجمع روحانیون هیچ یك نباید از وزارت كشور اجازه فعالیت بگیرند[18]. در مقابل برخی از اعضاء، از حزبی شدن جامعه روحانیت حمایت می‌كردند، همین اختلاف موجب شد كه آیت اله مهدوی كنی به دلیل اختلاف نظر و سلیقه شیوة فعالیت جامعه روحانیت و ملاحظاتی كه دربارة نحوة اداره كشور داشت از سمت دبیر كلی جامعه روحانیت استعفا دهد[19] و پس از آن جامعه روحانیت نتوانست برای خود دبیر كل انتخاب كند و تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری كه دبیر كل سابق بار دیگر به سمت خود بازگشت، بدون دبیركل و به صورت شورایی اداره میشد. استعفای دبیركل جامعه روحانیت موجب شد كه نظریه تشكیل حزب فراگیر در جناح راست به شكست منجر شود.

با این توصیف جناح راست، نامزدهای خود را در سراسر كشور برای انتخابات مجلس پنجم مشخص كرد و تكنوكراتهای دولتی تلاش كردند از طریق رئیس جمهور فهرست مشتركی با جامعه روحانیت منتشر كنند، ابتدا جامعه روحانیت با پذیرش چهار عضو تكنوكرات‌ها چون (عبدا.. نوری ـ الویری ـ مجید انصاری و …) در فهرست خود موافقت كردند، ولی بعدها تشكل‌های همسو بویژه حزب تأثیرگذار و تعیین كننده (جمعیت موتلفه اسلامی) با این اقدام مخالفت كرد و در نهایت، جامعه روحانیت نیز با فن سالاران به توافق نرسید[20].

این مسأله باعث شد كه ده نفر از وزرای دولت و چهار نفر از معاونین رئیس جمهور، شهردار وقت تهران و رئیس كل بانك مركزی با صدور بیانیه‌ای با شعار «عزت اسلامی، تداوم سازندگی، آبادانی ایران» موجودیت جمعی از كارگزاران سازندگی ایران را اعلام كرده، اولین حمله خود را بر ضد جناح راست صورت دهند[21].

علت عدم توافق این بود كه بنظر جناح راست، كارگزاران ترجمان «بقای در قدرت به هر قیمت» بودند و اصول فكری آنان را لزوم سوق‌دهی جامعه به سوی حاكمیت لیبرالیسم و دورنگه داشتن نیروهای انقلابی از مسئولیت‌های كلیدی تشكیل می‌داد، مورد حمله جناح راست واقع گردیدند. البته برخی حركات اعضای كارگزاران به خصوص فائزه هاشمی رفسنجانی نیز مؤید این نظر قرار می‌گرفت.

با این توصیف جناح راست در محورهای قوة مجریه برای شكل‌دهی قوه مقننه، عدم رعایت تفكیك قوا، اشتباه گرفتن جای رهبر و رئیس جمهور، سوء استفاده از اموال عمومی و بیت‌المال، ایجاد شكاف در دولت، ایجاد دسته‌بندی سیاسی، نداشتن مواضع شفاف سیاسی، اعتقاد به مذاكره با آمریكا و در نهایت تحقیق لیبرالیسم مذهبی در مطبوعات خود به كارگزاران حمله میكرد[22].

مهمترین موضوعی كه پس از تشكیل مجلس پنجم فراروی جناح‌های سیاسی قرار داشت، انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود كه در آن زمان جناح‌های سیاسی و به تبع آنها فراكسیون‌های مجلس بر انتخاب نامزد خاصی برای ریاست جمهوری هفتم اجماع نظر نداشتند، اما مدتی پیش كارگزاران سازندگی تلاش كردند كه طرح تغییر قانون اساسی در سال 1373 و تداوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به دو هدف دست یابند، در صورت موفقیت طرح و انتخاب سومین بار رئیس جمهور؛ همچنان قدرت خود را حفظ كنند و در صورت عدم موفقیت طرح حداقل مانع پیشدستی جناح راست برای در دست‌گیری فضای انتخاباتی شوند[23]. كه جناح راست و چپ هر دو در شهریور ماه 1375 بر ضد پیشنهاد كارگزاران موضع‌گیری مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی گسترده كردند.