بحث و نتیجه گیری-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 نتیجه گیری

 تأثیر بازی در کودک بیمار بستری در بیمارستان، به اندازه کودک سالم اهمیت دارد. هدف از بازی در بیمار، گذراندن اوقات فراغت، ابزار احساسات و تهاجم و کاستن صدمه ناشی از بستری شدن در بیمارستان می باشد. امروزه کودکان در مدت کوتاهتری از بیماریهای حاد بهبود می یابند و فرصت بیشتری برای بازیابی سلامت خود دارند و به استراحت در تخت وادار نمی شوند. با نگاه کردن به بازی کودکان در یک محیط آرام، مسائل زیادی می توان ملاحظه کرد. نحوه دسترسی به بازی، ارتباط با سایر همسالان، والدین و افراد را باید تحت نظر گرفته و گزارش داد.

در این پژوهش «بررسی بازی و اسباب بازیها بر بهبودی حال کودکان بستری»نتایجی بدین شرح حاصل شده است.

توجه به ۴ – ۲ نشان می دهد که ۳/۶۳ درصد کودکان را پسران تشکیل می دهند. تحقیقات نشان داده اند که جنسیت کودک بستری بر میزان اضطراب وی تأثیر بسزایی دارد. در تحقیقات مشابه توسط ممی یانلو (۷۹) ، جنت علیپور (۷۹) ، زند شهری (۸۴) اکثریت نمونه مورد پژوهش را پسران تشکیل می دادند.

تامپسون (۱۹۹۰) بیان داشته است که رتبه تولد کودک از جمله متغییرهایی است که بر میزان اضطراب کودک تاثیر دارد. طبق تحقیقات جنت علیپور «بررسی تاثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر وضعیت خواب کودکان پیش دبستانی مبتلا به لوسمی بستری در بیمارستانهای تخصصی کودکان در شهر تهران (۷۹)» اکثریت کودکان نمونه را رتبه تولد اول تشکیل می دادند.

توجه به ۴ – ۳ نشان می دهد که بیشترین سطح تحصیلات با ۳۰% مربوط به دیپلم بوده است. البته باید متذکر شد که ۶۰ درصد سطح تحصیلات پدران کمتر از دیپلم است. از سوی دیگر سطح تحصیلات پدران هیچ یک از کودکان نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی لیسانس نبوده است.

توجه به ۴ – ۴ نشان می دهد که بیشترین سطح تحصیلات مادران با ۳۰% مربوط به دیپلم بوده است. ۷/۶ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند. همچنین ۳/۶۳ درصد سطح تحصیلات مادران کمتر از دیپلم است. از سوی دیگر سطح تحصیلات مادران هیچ یک از کودکان نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی لیسانس نبوده است.

جداول ۵ – ۴ تا ۷ – ۴ ، برای «فرضیه ۱ : نقش بازی و اسباب بازی در کاهش اضطراب کودکان» نمرات پیش آزمون و پس آزمون اضطراب تصویری و آزمون t-test و رابطه همبستگی پیرسون را نشان می دهد.

توجه به جدول ۵ – ۴ نشان می دهد که میانگین نرات اضطراب پیش آزمون قبل از بازی بیشتر از میانگین نمرات اضطراب پس آزمون بعد از بازی شده است.

توجه به جدول ۶ – ۴ نشان می دهد مقدار t به دست آمده (۳۲/۱۰ = t) با درجه آزادی ۲۹ در سطح آلفای ۱% (یک دامنه) از مقدار t جدول (۴۶/۲) بزرگتر است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) نیز از سطح آلفای ۱% کمتر است. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت ؛ بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستانهای کودکان می شوند و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار است.

توجه به جدول ۷ – ۴ نشان می دهد مقدار r به دست آمده (۸۴۹/۰) با تعداد ۳۰ نفر در سطح آلفای ۱% (دو دامنه) معنادار است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) نیز از سطح آلفی ۱% کمتر است. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت ؛ بین میزان اضطراب پیش آزمون و پس آزمون کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در تحقیق میانجی (۶۸) ، «بررسی نگرش کودکان دبستانی نسبت به بستری شدن در بیمارستان» به نتیجه مشابه رسید، بدین صورت که طبق نتایج آزمون آماری فردوج نشان داد که بعد از مداخله در گروه آزمون میانگین نمره آزمون تصویری نسبت به قبل (۰۶/۲) کاهش نمره داشت. و این کاهش p<0/000 معنی دار بوده است. به این ترتیب اجرای برنامه بازی در کاهش نمره آزمون تصویری اضطراب موثر بوده است. «فوسون[۱] (۱۹۹۰) طبق نتایج مطالعات خود عنوان می کند که انجام بازی در کاهش نمره آزمون تصویری اضطراب موثر بوده است . » (میانجی، ۱۳۶۸).

این پژوهش تحقیقات کلاتوری ۱۹۸۱ تحت عنوان تأثیر برنامه بازی بر کودکان بستری را تایید می کند. تحقیقات وی نشان داد :

کودکان گروه آزمون که روزانه از برنامه بازی استفاده می کردند، به طور معناداری دارای سطح پائین تری نسبت به گروه کنترل بودند (p< 0/01)

ضمناً این پژوهش با یافته های کاردیو ۱۹۷۴ مطابقت دارد. یافته های وی نشان می دهد که ۵۰ آزمودنی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کمتر مضطرب بودند، بهتر می خوابیدند و واپس روی کمتری نشان می دادند.

برنامه بازی از افزایش اضطراب در کودکان گروه آزمون طی بستری شدن پیشگیری کرده بود. یافته های این پژوهش، ضرورت اجرای بازی در کودکان بستری شده را حمایت می کند و اینکه بازی از افزایش اضطراب در کودکان بستری جلوگیری می کند را تایید می کند.

جداول ۸ – ۴ تا ۱۰ – ۴ ، برای «نقش بازی و اسباب بازی در کاهش درد کودکان » نمرات پیش آزمون و پس آزمون سنجش درد و آزمون t-test و رابطه همبستگی پیرسون را نشان می دهد.

توجه به ۸ – ۴ نشان می دهد که میانگین نمرات سنجش درد پیش آزمون قبل از اجرای بازی بیشتر از میانگین نمرات سنجش درد در پس آزمون شده است.

در جدول شماره ۹ – ۴ ، مقدار t به دست آمده (۱۳/۵ = t) با درجه آزادی ۲۹ در سطح آلفای ۱% (یک دامنه) از مقدار t جدول (۴۶/۲) بزرگتر است. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت؛ بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان درد کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستانهای کودکان می شوند و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار است.

جدول شماره ۱۰ – ۴ ، مقدار r به دست آمده (۷۳/۰) با تعداد ۳۰ نفر در سطح آلفای ۱% (دو دامنه) معنادار است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) نیز از سطح آلفای ۱% کمتر است. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت ؛ بین میزان درد پیش آزمون و پس آزمون کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

محدودیتهای تحقیق

 ¡ به علت تعداد پایین کودکان با یکماه بستری در سطح جامعه، محقق مجبور به استفاده از روش نمونه گیری در دسترس شد.

¡ تفاوتهای فردی کودکان مورد پژوهش با توجه به خصوصیات روحی – روانی در مقابله با بحران و استرس بستری شدند.

¡ تفاوتهای فرهنگی در بین نمونه های پژوهشی که در واکنش به درد، بیماری و بستری شدن موثر است.

¡ تفاوتهای فردی والدین کودکان مورد پژوهش به ویژه اضطراب آنان که بر واکنشهای کودکان موثر است.

¡ عدم همکاری بعضی از کودکان بستری .

¡ کمبود زمان.

پیشنهاداتی برای به کارگیری یافته ها

 با توجه به مطالعات انجام شده و تجربیات به دست آمده پژوهشگر در حین انجام دادن این پژوهش به منظور بهبودی هرچه بهتر کودکان، موارد زیر پیشنهاد می گردد :

¡ با توجه به مشاهدات پژوهشگر، اکثریت کودکان بستری از رویه هایی نظیر خونگیری، تزریقات و ترس از تکرار مجدد آنها دچار ترس و اضطراب می شدند، پیشنهاد می شود از بازیهای مانند آشنایی با وسایل پزشکی و بازیهای دیگر برای کاهش و اضطراب استفاده نمود.

¡ براساس مشاهدات پژوهشگر، اغلب رویه ها نظیر خونگیری، تزریقات در بستر کودک و در حضور سایر کودکان انجام می شد که این امر باعث ایجاد ترس و نگرانی در سایر کودکان می شود، چرا که خود را به جای کودک مذکور می پندارند. بنابراین توصیه می شود که رویه های مذکور در هر شرایطی در محلی خاص (اتاق تزریقات) و بدور از سایر کودکان صورت گیرد تا از ایجاد ترس و اضطراب در سایر کودکان بستری جلوگیری شود.

¡ پرستاران می توانند از اسباب بازیها در جهت کاهش ترس، در دو اضطراب با توجه به شرایط و وضعیت کودکان بیمار از آن استفاده کنند و باعث تسریع بهبودی کودکان کردند.

¡ براساس مشاهدات پژوهشگر در محیطهای پژوهشی، امکاناتی جهت سرگرمی و فعالیت کودکان مانند اتاق بازی و وسائل بازی و سرگرمی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در بخشهای کودکان نسبت به فراهم آوردن چنین امکاناتی اقدام جدی و اساسی تری صورت گیرد تا بدین ترتیب با سرگرم ساختن و ایجاد امکان فعالیتهایی نظیر بازی به تعدیل و کاهش برخی تنیدگیهای جسمی و روانی ناشی از بیماری و بستری بودن در کودکان بیمار کمک شود. به عبارت دیگر عملکردهای مراقبتی در بخشهای کودکان باید با بخشهای بزرگسالان متفاوت باشد و پرستاران با توجه به نیازهای رشدی کودکان در سنین مختلف شرایط را برای تامین این نیازها فراهم سازند.

¡ به منظور کاهش هر چه بیشتر تنیدگی ناشی از محیط بیمارستان و سازگاری هرچه بیشتر و زودتر کودکان بیمار با محیط بیمارستان پیشنهاد می شود بخشهای اطفال با عکسها و پوسترها و نقاشی شخصیتهای کارتونی مورد علاقه کودکان تزئین شوند. حتی کادر پزشکی بخش کودکان لباسهای رنگی و شاد بپوشند.

¡ رسانه ارتباط جمعی می توانند تأثیر برنامه بازی را بر سلامت کودکان در خانه و بیمارستان مورد توجه قرار دهند.

¡ طراحان و مجریان برنامه های آموزشی پرستاری مانند وزارت بهداشت و درمان، مربیان پرستاری، پرستاران می توانند با ت.جه به یافته های پژوهش با انجام پژوهشهای وسیع تر در این زمینه اجرای چنین برنامه هایی را در سلامت روانی و عاطفی به ویژه کودکان بستری و والدین آنها را به شکل برجسته ای نشان دهند. بنابراین شایسته است فنون و نقش و اهمیت بازی در بیمارستان و چگونگی انجام آن با توجه به نیاز کودک و والدین در برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری گنجانده شود.

¡ می توان از نقش و اهمیت بازی و همچنین یافته ها و پژوهشهایی در مورد نقش بازی و اسباب بازیها در بهبود سلامت کودکان جزوه ای تهیه نمود و در اختیار والدین کودکان بیمار قرار داد.

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

 ۱ ) پژوهش مشابه در گروههای سنی (سن مدرسه و نوجوانی) صورت گیرد؛

۲ ) بررسی تأثیر بازی بر کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری ؛

۳ ) بررسی تأثیر بازی بر کاهش ترس کودکان پیش دبستانی بستری ؛

۴ ) بررسی تأثیر بازی بر کاهش درد کودکان پیش دبستانی بستری ؛

۵ ) بررسی تأثیر کتاب خوانی در کاهش اضطراب کودکان بستری با بیماریهای خاص ؛

۶ ) بررسی تأثیر نمایش کارتون در کاهش درد کودکان بستری ؛

۷ ) بررسی تأثیر بازی بر روی رشد و تکامل کودکان بستری در بیمارستان ؛

۸ ) بررسی میزان آگاهی پرستاران از اهمیت و نقش بازی در درمان کودکان بستری در بیمارستان ؛

۹ ) بررسی میزان آگاهی پزشکان از اهمیت و نقش بازی در درمان کودکان بستری در بیمارستان ؛

۱۰ ) بررسی نگرش والدین نسبت به نقش بازی در درمان و بهبودی کودکان بستری غ

۱۱ ) بررسی تأثیر در سازگاری کودکان با بستری شدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 منابع فارسی :

 ۱ ) آذریان، آذر، « بررسی اثر روانی و تربیتی بازی کودکان و تحلیلی از چندبازی سنتی ایرانی » ، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ۱۳۳۶ .

۲ ) انجمن علمی دانشجویان گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی، فصلنامه دنیای کودک، شماره ۲ ، ۱۳۸۰ .

۳ ) انصاری، فرخ تاج، « بررسی عواملی که از دیدگاه کودکان بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در آنها ایجاد ترس و نگرانی می کند. » دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری دانشکاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۴ .

۴ ) انگجی، لیلی، عسگری، عزیزه ، « بازی و تاثیر آن در رشد کودک» ، انتشارات طراحان ایماژ، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵ .

۵ ) انگجی، لیلی، «پیک بازی (فصلنامه)» شماره ۵ ، ۱۳۸۴ .

۶ ) بست، جان، «روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری» ، شریفی، حسن پاشا، طالقانی، نرگس، انتشارات رشد، تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۱ .

۷ ) بهرامی، هادی، «روانشناسی کودک»، انتشارات دانشگاه ابوریحان بیرونی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۸.

۸ ) پامنیت، «رموز سلامت کودکان»، ترجمه لادن کیان، انتشارات رامین تهران، ۱۳۷۷ .

۹ ) پورافکار، نصرت ا… ، «فرهنگ جامع روانشناسی و روان پزشکی»، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران چاپ چهارم، ۱۳۸۴ .

۱۰ ) توسلی، پرندوش، «نقش اسباب بازی در تکوین شخصیت کودک » ، نمایه، نشریه چیستا، ۱۳۷۸ .

۱۱ ) توفیق، زینت، «چهار مقاله درباره کودکان»، سازمان بهزیستی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۰ .

۱۲ ) جلالی، مهدی، «روانشناسی کودک»، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۳ .

۱۳ ) جنت علیپور، زهرا «بررسی تاثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر وضعیت خواب کودکان پیش دبستانی مبتلا به لوسمی بستری در بیمارستانهای تخصصی کودکان در شهر تهران»، دوره کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۷۹ .

۱۴ ) خلیلیان، سید خلیل، «با دنیای کودک آشنا شویم»، انتشارات فجر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹ .

۱۵ ) دادستان، پریرخ، منصور، محمود، «روانشناسی ژنتیک ۲»، انتشارات ژرف، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۹ .

۱۶ ) دلاور، علی، «مبانی نظری و عملی در علوم انسانی و اجتماعی»، انتشارات رشد، تهران، ۱۳۷۶ .

۱۷ ) دل پیشه، اسماعیل، «بهداشت جامعه ۲»، انتشارات چهر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۰ .

۱۸ ) زند شهری، رضا، «بررسی تاثیر برنامه طراحی شده آشنا سازی بر میزان اضطراب کودکان بستری و والدینشان»، دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری دانشکاه تربیت مدرس، ۱۳۸۴ .

۱۹ ) سرخه دون یلدایی، «کودک و بازی»، انتشارات دانشکده تربیت بدنی، تهران، چاپ اول، ۱۳۵۸ .

۲۰ ) سلمان، زهرا، «بررسی تأثیر فعالیتهای بدنی و بازی در تحول ذهنی کودکان پیش دبستانی»، دوره کارشناسی ارشد، تربیت بدنی، دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۱ .

۲۱ ) شارپ، اولین قاضی، «بازی تفکر کودک است»، قاسم، کدیور، نعمت، انتشارات مدرسه عالی پارس، تهران، چاپ اول، ۱۳۳۵ .

۲۲ ) شریدان، مری، «بازی در اوائل کودکی»، ترجمه مهدی سهرابی، عزت خداشناس، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم، ۱۳۸۵ .

۲۳ ) شریدان، مری، «بازی و رشد کودکان»، ترجمه رضا توکلی هرمز سنایی نسب، انتشارات رشد، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۲ .

۲۴ ) شعاری نژاد، علی اکبر، «روانشناسی رشد»، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ هفدهم، ۱۳۸۵ .

۲۵ ) شهرآرای، مهرناز، «راهنمای انتخاب اسباب بازی»، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۶۲ .

۲۶ ) صبوری، سیامک، «نقش بازی و اسباب بازی در سالهای نخست زندگی»، نمایه ، ۱۳۷۹ .

۲۷ ) طباطبایی نیا، سید محمد مهدی، «اسباب بازی، آموزش و درمان»، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۶۶ .

۲۸ ) عبادی، شیرین، «حقوق کودک»، انتشارات روشنگران، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۱ .

۲۹ ) عسگری، عزیزه، مصلحی، «درباره رشد و آموزش کودکان چه می دانید؟» انتشارات عترت چاپ، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ .

۳۰ ) فخریان، فرزانه، همشهری، شماره ۴۱۱۲ ، ۱۳۸۵ .

۳۱ ) کریمی، رقیه، «بررسی میزان آگاهی پرستاران از نقش بازی بر روی رشد و تکامل کودکان سنین قبل از دبستان بستری در بیمارستانهای کودکان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۸ .

۳۲ ) کرین، ویلیام، «پیشگامان روانشناسی رشد»، ترجمه فربد فدایی، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۲ .

۳۳ ) کول، ونیتا، «برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان »، ترجمه فرخنده مفیدی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ .

۳۴ ) گریوز، «بازی و رشد»، ترجمه مهدی قراچه داغی، انتشارات پیک بهار، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۰.

۳۵ ) مارلو، «پرستاری مارلو»، آرزو مانیانس، سونیا، انتشارات بشری، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹ .

۳۶ ) مجیب، فرشته، «روانشناسی بازی»، کتابک های آموزش از راه دور، ۱۳۷۷ .

۳۷ ) مرادی، علی، روزنامه سلامت، شماره ۱۳۸۵ ، ص ۱۲ ، ۱۳۷۴ .

۳۸ ) مفیدی، فرخنده، «آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان»، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲ .

۳۹ ) مقدم، مصطفی، «بازیهای آموزشی»، انتشارات راهگشا، تهران، ۱۳۷۰ .

۴۰ ) ملکی رنجبر، جمیله، «بررسی عوامل ایجاد ترس و اضطراب در دانش آموزان نابینا ۱۹ – ۱۴ سال دوره های راهنمایی و متوسطه همدان»، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳ .

۴۱ ) ممی یانلو، هایده، «بررسی میزان تاثیر برنامه بازی بر اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در مرکز طبی کودکان » ، دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹ .

۴۲ ) منصور، شیوا، «بچه ها زندگی را بازی می کنند »، نمایه، صبح خانواده، ۱۳۷۷ .

۴۳ ) موسوی، سیدعلی، «مقایسه اثربخشی رویکردهای درمانی، تنش زدایی ودرمان شناختی (Ret) در درمان درد و اضطراب بیمارن مربوط به درد مزمن»، دوره کارشناسی ارشد، روان شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۸ .

۴۴ ) مهجور، سیامک رضا، «روانشناسی بازی»، انتشارات ترمه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۰ .

۴۵ ) میانجی، شفیقه، «بررسی نگرش کودکان دبستانی نسبت به بستری شدن در بیمارستان»، دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۸ .

۴۶ ) نجدی، سهیلا، کتاب ماه کودک و نوجوان، نمایه، ۱۳۸۰ .

۴۷ ) نوابی نژاد، شکوه، «رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان»، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۰ .

۴۸ ) نوابی نژاد، شکوه، «آموزش خانواده»، انتشارات جمهوری اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۲ .

۴۹ ) هارلوک، الیزابت، «بازی»، ترجمه وحید رواندوست، انتشارات یوش، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴ .

۵۰ ) هیوز، فرگاس، «روانشناسی بازی»، ترجمه کامران گنجی، انتشارات رشد، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ .

۵۱ ) Chinn, Peggy1 , 1975. child health maintenave conception family centred care. st. lovis : c. vmosy. co.

۵۲ ) Dadashzadeh, maryam, 1376, Preschool and primary school education, payam nour university, Tehran, first publish, 1376.

۵۳ ) Murray, Ruth and zentner, Judith, 1979. nursing assessment and health promotion through the life span. sant lovis : pretice-hall.

۵۴ ) Severo Richard, 1989, play Eases the fears of hospitalized children, newyorktimes, New york.

۵۵ ) Smith, Sandra 199. the early years. first published by Rutledge.

۵۶ ) Sopher, 1985, the hospitalized child and his family, newyork nc graw hill book, company.

۵۷ ) William, janet 1987. managing pediatrics pain, nursing times. September.

۵۸ )  www.azm.sch.ir

۵۹ )  www.google.com

۶۰ )  www.Marrow.org/patient-child-needs

۶۱ )  www.Pazhuhesh-nameh

۶۲ )  www.Pezeshk.us

۶۳ )  www.uswr.ac.ir

۶۴ )  www.websearch.cnn.com

 

 

 

 

 

ضمیمه شماره ۱

ابزار خودسنجی ترس های بالینی کودک

کودک عزیز کدام یک از موارد زیر باعث نگرانی شما می شود؟

رویه های درمانی   زیاد کمی اصلاً
عوامل ترس      
آمپول زدن      
معاینه گلو      
معاینه گوش      
معاینه گوش      
معاینه شکم      
معاینه ادرار و مدفوع      
سرم وصل کردن      
دارو خوردن      
محیط پزشک      
پرستار      
فضای بیمارستان      
اتاق معاینه      
وسایل موجود در اتاق      
شنیدن ناله و فریاد دیگران      
شنیدن صداهای ناآشنا      
مسائل دیدن فردی انجام کارهای گریه آور      
درد داشتن      
پزشک یا پرستار بگوید بیمار هستی      
  خارج شدن خون از بدن      
مجبور بدون به ماندن در تختخواب      
برهنه شدن      
پایین آمدن از تختخواب با سرم      
ماندن در بیمارستان برای مدت طولانی      
مسائل برون فردی جدایی از خانواده      
جدایی از دوستان      
انتقال بیماری به دیگران      

 

ضمیمه شماره ۲

اضطراب تصویری

بگو کدام هستی تا کمکت کنم ؟

 

 

 

(۷)             (۶)               (۵)           (۴)              (۳)              (۲)             (۱)

 ضمیمه شماره ۳

مقیاس سنجش درد در کودکان

 

 

 

      (۵)              (۴)               (۳)                 (۲)

[۱]  . Fosson

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

تجزیه و تحلیل داده ها-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 قسمت اول : آمار توصیفی

 در این پژوهش تحلیل های آمار توصیفی شامل سن، جنسیت، تعداد افراد خانواده، رتبه تولد، تحصیلات پدر و مادر کودکان نمونه آماری در قالب آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد به صورت جداول و نمودارها، ارائه خواهد شد.

سن کودکان نمونه آماری

 نمودار و جدول شماره ۱ – ۴ توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن کودکان نمونه آماری را نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود؛ بیشترین میزان سن کودکان مربوط به سنین ۴ و ۵ و ۶ سال است که به ترتیب ۷/۱۶% ، ۳۰% ، ۳/۵۳% درصد را به خود اختصاص داده است. بنابراین نیمی از کودکان بیماران خونی این پژوهش ۶ سال دارند.

جدول ۱ – ۴ ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن کودکان

          آمار توصیفی

سن

فراوانی درصد درصد تراکمی
۴ سال ۵ ۱۶.۷ ۱۶.۷
۵ سال ۹ ۳۰ ۴۶.۷
۶ سال ۱۶ ۵۳.۳ ۱۰۰
جمع کل ۳۰ ۱۰۰  

 

 

 

 

 

 

نمودار ۱ – ۴ ) توزیع درصد سن کودکان

جنسیت کودکان

 در نمودار و جدول شماره ۲- ۴ توزیع فراوانی و درصد جنسیت کودکان نمونه آماری را ملاحظه می کنید. همان گونه مشاهده می شود، جنسیت ۳/۶۳ درصد کودکان پسر و ۷/۳۶ درصد آنان نیز دختر است.

جدول ۲ – ۴ ) فراوانی و درصد نوع جنسیت کودکان

             آمار توصیفی

جنسیت

فراوانی درصد
دختر ۱۱ ۳۶.۷
پسر ۱۹ ۶۳.۳
جمع کل ۳۰ ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۲ – ۴ ) توزیع درصد نوع جنسیت کودکان نمونه آماری

میزان تحصیلات پدران

 نمودار و جدول شماره ۳ – ۴ توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات پدران کودکان نمونه آماری را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود، بیشترین درصد سطح تحصیلات مربوط به مقاطع به مقاطع دیپلم، سیکل، و ابتدایی است که به ترتیب ۳۰% ، ۷/۲۶% ، ۷/۱۶% درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین جمعاً ۱۰ درصد پدران کودکان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری هستند. البته باید متذکر شد که ۶۰ درصد سطح تحصیلات پدران کمتر از دیپلم است. از سوی دیگر سطح تحصیلات پدران هیچ یک از کودکان نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی لیسانس نبوده است.

 

 

جدول ۳ – ۴ ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات پدران

          آمار توصیفی

سن

فراوانی درصد درصد تراکمی
بی سواد ۳ ۱۰ ۱۰
خواندن و نوشتن ۲ ۶.۷ ۱۶.۷
ابتدایی ۵ ۱۶.۷ ۳۳.۳
سیکل ۸ ۲۶.۷ ۶۰
دیپلم ۹ ۳۰ ۹۰
لیسانس ۰ ۰ ۰
فوق لیسانس ۲ ۶.۷ ۹۶.۷
دکتری ۱ ۳.۳ ۱۰۰
جمع کل ۳۰ ۱۰۰  

 

 

 

 

 

نمودار ۳ – ۴ ) درصد سطح تحصیلات پدران کودکان نمونه آماری

میزان تحصیلات مادران

 نمودار و جدول شماره ۴ – ۴ توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات مادران کودکان نمونه آماری را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود، بیشترین درصد سطح تحصیلات مادران مربوط به مقاطع دیپلم، سیکل و ابتدایی است که به ترتیب ۳۰% ، ۳/۲۳% ، ۲۰% درصد را به خود اختصاص داده است. ۷/۶ درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند. همچنین ۳/۶۳ درصد سطح تحصیلات مادران کمتر از دیپلم است. از سوی دیگر سطح تحصیلات مادران هیچ یک از کودکان نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی لیسانس نبوده است.

جدول ۴– ۴ ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات مادران

          آمار توصیفی

سن

فراوانی درصد درصد تراکمی
بی سواد ۳ ۱۰ ۱۰
خواندن و نوشتن ۳ ۱۰ ۲۰
ابتدایی ۶ ۲۰ ۴۰
سیکل ۷ ۲۳.۳ ۶۳.۳
دیپلم ۹ ۳۰ ۹۳.۳
لیسانس ۰ ۰ ۰
فوق لیسانس ۲ ۶.۷ ۱۰۰
جمع کل ۳۰ ۱۰۰  

 

 

 

 

نمودار ۴ – ۴ ) درصد سطح تحصیلات مادران کودکان نمونه آماری

سن فراوانی درصد
۴ سال ۵ ۱۶.۷
۵ سال ۹ ۳۰
۶ سال ۱۶ ۵۳.۳
جمع کل ۳۰ ۱۰۰

 

قسمت دوم : آمار استنباطی

 پس از آنکه داده ها به وسیله نمونه گیری از یک جامعه گردآوری شدند، مهمترین هدف آن است که استنباط ها یا نکات کلی درباره آن جامعه را از اطلاعات جزئی نهفته در داده های نمونه استخراج کرد. این امر با استفاده از آمار استنباطی صورت می گیرد توجه این نوع آمار به خصوصیات عددی از توزیع جامعه یعنی پارامتر، نظیر میانگین و انحراف معیار توزیع جامعه یا معیارهای عددی دیگری از گرایش به مرکز و تغییرپذیری معطوف است.

در بخش آمار استنباطی، ابتدا فرضیه های پژوهشی بیان خواهد شد، سپس نتایج تجزیه و تحلیل آزمونهای آماری در قالب جدوال خروجی SPSS ارائه می شود. مهمترین آزمون های آماری که برای آزمون فرضیه های پژوهشی به کار رفته است عبارتند از :

آزمون T استودنت نمونه های جفت یا وابسته و آزمون ضریب همبستگی پیرسون.

فرضیه اصلی پژوهشی : « بازی و اسباب بازی باعث بهبود حال کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند. »

برای آزمونی فرضیه اصلی پژوهشی، از نتایج فرضیه های فرعی اول و دوم پژوهش استفاده شده است. به همین منظور در این پژوهش بهبود حال کودکان از طریق کاهش اضطراب و کاهش درد آنان حاصل می شود.

فرضیه فرعی اول : « بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند.»

 برای آزمون فرضیه اول، از آزمون آماری T استودنت نمونه های جفت (Test paired Samples) یا گروههای وابسته استفاده شد. برای این منظور آزمون آماری مذکور بین میزان اعداد به دست آمده از نمرات اضطراب پیش آزمون قبل از بازی و اسباب بازی کودکان و نمرات اضطراب پس از آزمون آنان بعد از بازی و اسباب بازی، که در مقیاس بین ۱  تا ۷ اندازه گیری شد، محاسبه گردید. نتایج محاسبات در خروجی شماره های ۶ – ۴ و ۷ – ۴ ارائه شده است.

جدول شماره ۵ – ۴ آمار توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و میانگین خطای استاندارد میزان اضطراب پیش آزمون کودکان را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود، میانگین نمرات اضطراب پیش آزمون کودکان قبل از بازی و اسباب بازی (۴) بیشتر از میانگین نمرات اضطراب پس آزمون آنان بعد از بازی و اسباب بازی (۳۳/۲) است. آیا این تفاوت از نظر آماری نیز معنادار است؟ برای پاسخ به این سوال از نتایج جدول شماره ۷ – ۴ استفاده می شود.

جدول ۵ – ۴ ) آمار توصیفی میزان اضطراب کودکان به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون

               آمار ها

میزان اضطراب

تعداد

(N)

میانگین

(Mean)

انحراف استاندارد

Std- deviation

خطای استاندارد

Std – Error

پیش آزمون ۳۰ ۴ ۶۴/۱ ۳/۰
پس آزمون ۳۰ ۳۳/۲ ۲۱/۱ ۲۲/۰

 

جدول شماره ۶ – ۴ ؛ نتایج آزمون آماری t-test را نشان می دهد، همان گونه که ملاحظه می شود، مقدار t بدست آمده (۳۲/۱۰ = t) با درجه ی آزادی ۲۹ در سطح الفبای ۱% (یک دامنه) از مقدار t (46/2) بزرگتر است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) نیز از سطح الفای ۱% کمتر است. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت : بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار است.

جدول ۶ – ۴ ) نتایج آزمون آماری t-test

 آزمون آماری

 

 

 

متغیر

t-test برای مقایسه میانگین ها
مقدار

T

درجه آزادی d.f سطح معناداری sig (2.tailad) تفاوت میانگین Mean

Differecne

تفاوت خطای استاندارد

Std – Error

Differecne

میزان اضطراب کودکان ۳۲/۱۰ ۲۹ ۰۰۰/۰ ۶۷/۱ ۸۸۴/۰

 

جدول شماره ۷ – ۴ ، نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون را نشان می دهد، همانگونه که ملاحظه می شود، مقدار r به دست آمده (۸۴۹/۰) با تعداد ۳۰ نفر در سطح الفای ۱% کمتر است. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت : بین میزان اضطراب پیش آزمون و پس آزمون کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Pairadsamples correlations

جدول ۷ – ۴ ) نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنادار همبستگی تعداد  
۰۰۰/۰ ۸۴۹/۰ ۳۰ اضطراب &اضطراب ۱

 

فرضیه فرعی دوم : «بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان درد کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند.»

 برای آزمون فرضیه دوم نیز از آزمون آماری T استودنت نمونه های جفت (Samples Test Paired) یا گروههای وابسته استفاده شد. برای این منظور آزمون آماری مذکوری بین میزان اعداد به دست آمده از میزان درد پیش آزمون قبل از بازی و اسباب بازی کودکان و میزان درد پس آزمون آنان بعد از بازی و اسباب بازی، که در مقیاس بین ۰ تا ۵ اندازه گیری شد، محاسبه گردید. نتایج این محاسبات در خروجی جداول شماره های ۹ – ۴ و ۱۰ – ۴ ارائه شده است.

جدول شماره ۸ – ۴ ، آمار توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و میانگین خطای استاندارد میزان درد پیش آزمون و پس آزمون کودکان را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود، میانگین نمرات درد پیش آزمون کودکان قبل از بازی و اسباب بازی (۱/۳) بیشتر از میانگین میانگین نمرات درد پس آزمون آنان بعد از بازی و اسباب بازی (۲/۲) است. آیا این تفاوت از نظر آماری نیز معنادار است؟ برای پاسخ به این سوال از نتایج جدول شماره ۱۰ – ۴ استفاده می شود.

جدول ۵ – ۴ ) آمار توصیفی میزان اضطراب کودکان به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون

               آمار ها

میزان درد

تعداد

(N)

میانگین

(Mean)

انحراف استاندارد

Std- deviation

خطای استاندارد

Std – Error

پیش آزمون ۳۰ ۱/۳ ۳۷/۱ ۲۵/۰
پس آزمون ۳۰ ۲/۳ ۸۱/۰ ۱۵/۰

 

جدول شماره ۹ – ۴ ؛ نتایج آزمون آماری t-test را نشان می دهد، همان گونه که ملاحظه می شود، مقدار t بدست آمده (۱۳۳۲/۵ = t) با درجه ی آزادی ۲۹ در سطح الفبای ۱% (یک دامنه) از مقدار t (46/2) بزرگتر است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) نیز از سطح الفای ۱% کمتر است. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت : بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار است.

جدول ۹ – ۴ ) نتایج آزمون آماری t-test

 آزمون آماری

 

 

 

متغیر

t-test برای مقایسه میانگین ها
مقدار

T

درجه آزادی d.f سطح معناداری sig (2.tailad) تفاوت میانگین Mean

Differecne

تفاوت خطای استاندارد

Std – Error

Differecne

میزان درد کودکان ۱۳/۵ ۲۹ ۰۰۰/۰ ۹/۰ ۹۶/۰

 

جدول شماره ۱۰ – ۴ ، نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون را نشان می دهد، همانگونه که ملاحظه می شود، مقدار r به دست آمده (۷۳/۰) با تعداد ۳۰ نفر در سطح الفای ۱% (دو دامنه) معنادار است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (۰۰۰/۰= sig) نیز از سطح آلفای ۱% کمتر است. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت : بین میزان اضطراب پیش آزمون و پس آزمون کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Pairadsamples correlations

جدول ۱۰ – ۴ ) نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنادار همبستگی تعداد  
۰۰۰/۰ ۷۳۰/۰ ۳۰ درد & درد ۱

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

اعتبار علمی (پایانی ابزار گردآوری داده ها) دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

اعتبار علمی (پایانی ابزار گردآوری داده ها)

 پایانی ابزار ثبت نمره آزمون تصویری اضطراب در مطالعه ای که روانی پور (۱۳۷۸) انجام داده اشت سنجیده شده است. این پژوهشگر برای تعیین پایانی از پایایی هم ارز استفاده نموده؛ به طوریکه این ابزار توسط پژوهشگر و همکاری وی جداگانه به فاصله ۵ دقیقه مورد استفاده قرار گرفت و پایایی هم ارز آن تعیین و میزان پایایی ۹۵% محاسبه گردید.

روانی پور برای بررسی پایایی ابزار سنجش ترسهای بالینی کودکان از روش آزمون مجدد استفاده کرد. از آنجایی که به دلیل متناسب بودن این ابزار با فرهنگ جامعه مورد پژوهش تغییراتی در آن داده شده است. علی رغم محاسبه پایایی آن توسط پژوهشگران مختلف مجدداً پایایی آن در این پژوهش سنجیده شد. بدین تربیت که این ابزار به طور جداگانه به فاصله یک ساعت در اختیار آزمودنی قرار داده شد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون پایایی آن ۹۳% محاسبه گردید.

 

 

 

 

روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

 در این پژوهش تحلیل های آماری توصیفی شامل محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و میانگین به صورت جداول و نمودارها، ارائه خواهد شد.

در تجزیه و تحلیل داده ها، مهمترین آزمونهای آماری که برای آزمون فرضیه های پژوهشی به کار رفته است عبارتند از : آزمون آماری T استودنت نمونه های جفت یا وابسته و آزمون ضریب همبستگی پیرسون.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی

برنامه های بازی در بیمارستان

 از آنجا که بازی بخش طبیعی از زندگی هر کودک است و چون این واقعیت معمولاً مورد پژوهش بزرگسالان بوده، به نظر می رسد در هر جایی که کودکان هستند، بازی هم رخ می دهد. هنگامیکه کودکان در بیمارستان بستری می شوند، در بیمارستان بازی وجود دارد.

بلسون در مورد تاریخچه بازی و مورد توجه قرار گرفتن آن در بیمارستان می گوید، اولین برنامه بازی در بیمارستان بروک در جنوب لندن واقع است، در ۲۴ سال پیش توسط کارکنان آن اجرا شد و پس از آن سازمان بهداشت و تأمین اجتماعی [۱]D.H.S.S در سال ۱۹۷۶ گروه متخصص و ورزیده ای برای بازی با کودکان در همه بخشهای بیمارستان انتصاب نمود (کریمی، ۱۳۷۸).

با وجود این، تا قرن ۲۰ برنامه های رسمی سازمان یافته بازی در بیمارستان های ایالات متحده مشاهده نمی شد. برخی از اولین برنامه ها در طول دهه ها ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به وجود آمدند. اما بیشترین میزان گسترش در سالهای اخیر در طول دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به وقوع پیوست (هیوز، ترجمه گنجی، ۱۳۸۴).

برنامه های بازی در بیمارستان به لحاظ آنچه بر آن تأکید دارند، و همچنین براساس روشها و هدفهای خاص، تا حدقابل توجهی متفاوت هستند. نوع برنامه موجود، به عوامل متعددی بستگی دارد که اولین آنها میزان حمایت سازمانی از این گونه برنامه هاست. آیا از نظر رئیس بیمارستان، بازی بخش مهمی از زندگی کودک است؟ آیا آنها تمایل دارند مانند کارمندان عادی، کارمندانی هم برای برنامه های بازی استخدام کننده و فضای کافی برای این کار فراهم آورند و وسائل ضروری بازی را تهیه کنند؟

در حین عامل موثر در برنامه بازی در بیماستان، پیشینه تحصیلی کارکنان است. آیا کارکنان بیمارستانی با اصول اساسی رشد کودک آشنا هستند؟ به بیان دقیقتر، آیا آنها از فایده های جسمانی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی بازی آگاهند؟ آیا آنها نحوه تشویق و حمایت از بازی کردن را می دانند، یا اینکه آموزش آنها به کلی در حیطه مسائل پزشکی بوده است؟

در برنامه های درمانی بازی[۲] به کودکان وسائلی داده می شود که برای ترغیب بیان احساسها طراحی شده اند، برای مثال، عروسکها، عروسکهای خیمه شب بازی، وسائل دکتربازی[۳]، و لوازم هنر آفرینشی. با استفاده از این وسائل کودکان می توانند یا ترسها و خصومتهای خود روبرو شوند و با آنها مقابله کنند (هیوز، ترجمه گنجی، ۱۳۸۴).

چنانچه بیمارستان اطاق خاصی برای این کار نداشته باشد می توان از کالسکه بزرگی که حاوی اسباب بازی می باشد استفاده نمود. چنانچه اطاق بزرگی، برای این کار در دسترس باشد برحسب موقعیت، می توان بیماران را با برانکار یا صندلی چرخدار به اتاق بازی برده تا در فعالیتهای بازی شرکت نمایند و در برخی دیگر که استراحت مطلق دارند باید ترتیبی داده شود که بتوانند در تخت خود به اسباب بازی دسترسی داشته باشند.

در اطاق بازی کودکانی که اجازه حرکت دارند باید مهارتهای فکری، حرکتی، اجتماعی را توسعه داده و با دستیابی به انواع هنرها مثل نقاشی کردن یا خمیربازی، عکس العملهای خود را ابراز نمایند. حتی در بیمارستان کودکان از بازی با وسائل منزل لذت می برند. کودکان غالباً اسباب بازیهایی نظیر پزشک و پرستار عروسکی، سرنگهای بازی و گوشی های پزشکی انتخاب نموده و فعالیتهای مشابه را تقلید می نمایند. از پارچه می توان برای مهار کردن حرکات عروسک، تهیه ملافه و باندهای نواری یا تهیه پارچه سه گوش برای اندام شکسته استفاده کرد. از عروسکها می توان برای نشان دادن رویه ها استفاده نمود. این گونه فعالیتها، نوعی بازی درمانی تلقی شده چونکه می تواند احساسات کودکان بستری در بیمارستان را نشان دهد. کودکان از وجود وسائلی مانند مواد ساده هنری، جداول، کتابهای داستان، عروسک، خانه های عروسکی و نوار ضبط صوت، تلفن، سه چرخه، کالسکه و واکسنها لذت می برند. چونکه می توانند با استفاده از آنها عضلات خود را رشد داده و عضلات بزرگ را وادار به تمرین کنند (مارلو، ترجمه مانیاس، ۱۳۷۹).

وسائل بازی مناسب

 وسایل بازی باید متنوع باشند تا برای کودکانیکه در سطوح رشدی متفاوت هستند و علاقه مندیهای گوناگونی دارند، مناسب باشند. این وسائل عبارتند از : لوازم هنری، هواپیما، کتاب، انواع بازیها، وسائل موسیقی، و تجهیزات الکترونیکی مانند فیلم، ضبط صوت، رادیو، تلویزیون و بازیهای ویدئویی. در صورتیکه فعالیتهای خارج از ساختمان امکان پذیر باشد، کودکان بستری شده باید از تجهیزات بازی در فضای باز نیز بهره مند شود. وسائل بازی بیمارستان باید به طور حتم شامل اسباب بازیهای باشند که ویژه امور پزشکی هستند، گوشی، سرنگ، نوار زخم بندی، دستگاه فشار خون، لباس دکتر و پرستار، آمبولانس اسباب بازی، و مجموعه ای از عروسکها و عروسکهای خیمه شب بازی که بتوان نقشهای گوناگون را در تئاتر بیمارستانی به آنها اختصاص داد (هیوز، ترجمه گنجی، ۱۳۸۴ ).

کودکان با تمرین اعمالی پزشکی که فکر می کنند بر روی آنها اجرا خواهد شد، می توانند آنها را بهتر درک کنند و و ترنشان کاهش یابد.

سرانجام، هنگامیکه کودکان، گروه پزشکی و والدین با یکدیگر درگیر بازی نمایش می شوند، حس مشترکی به وجود می آید – این حس که کودک به تنهایی در معرض درمان نیست. در واقع، همان گونه که برای کودک پیش دبستانی مفید است، والدینی که در این گونه بازیها مشارکت می کنند نیز در محیط بیمارستان راحتر می شوند و به طور فزاینده ای حس تندرستی در تجربه بیمارستانی را به کودکان خود انتقال می دهند. همانگونه به وسیله اندازه گیری ها فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب، حرارت بدن و فشار خون نشان داده می شود، کودکان معمولاً سریعتر بهبود می یابند، و والدین در فرایند درمان بیش از آنکه تنها یک تماشاچی حمایت کننده باشند، یک شریک به حساب می آیند (هیوز، ترجمه گنجی، ۱۳۸۴).

مطالعات انجام شده

 در سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات نسبتاً وسیعی درباره کودکان بستری در بیمارستان و نحوه سازگاری آنها صورت گرفته و به صورت مقالات و مجلات مختلف بستری شده است. از طرف دیگر درباره بازی نقش آن در تکامل کودک نیز تحقیقاتی صورت گرفته است و در کتب مختلف روان شناسی و پرستاری از آن به عنوان یک راه مفید جهت کاهش مشکلات روحی روانی کودکان یاد شده است.

ولی در زمینه تأثیر بازی بر بهبودی کودکان بستری شده، تحقیقات چندانی در کشور ما انجام نشده است. تعدادی از این تحقیقات که در این زمینه مسائل جانبی در کشورهای مختلف شده است مورد مطالعه قرار گرفته و به مواردی که برای این منظور به نظر می رسد اشاره می گردد.

باقر کلانتری ۱۳۷۶ در بیمارستان تهران تحقیقی به منظور آرامسازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی کودکان سن مدرسه بستری در بخش جراحی بیمارستان انجام داد. تعداد کل نمونه ۶۰ کودک سن ۱۲ – ۶ سال بود که در دو گروه، ۳۰ نفری مورد مشاهده قرار گرفتند. دو گروه از نظر متغیرهایی چون سن، جنس، تعداد خواهر و برادر، رتبه تولد، واقف بودن به اینکه می خواهند عمل شوند و تعداد روزهای بستری قبل از عمل جراحی همگون شدند. ابزار مورد استفاده چک لیست مشاهده رفتاری، برگه آزمون هفت تصویر (پی یری) و ابزار کنترل علائم حیاتی بود. سپس برای گروه، ۳ جلسه آرامسازی توانسته است میزان اضطراب کودکان را قبل از عمل جراحی کاهش دهد (ممی یانلو، ۱۳۷۹).

پهلوان حسینی ۱۳۶۰ پژوهشی درباره اثر تربیتی بازی، بر روی کودکان ۵ – ۳ ساله مهد کودکهای (خصوصی، مراکز رفاهی، وزارتخانه ها) استان تهران انجام داده است، وی نظر ۹۰ نفر از مربیانی را که در مهدکودک مشغول به کار هستند. از جنبه های مختلف نقش بازی بر روی رشد جسمی، تکامل اجتماعی، ارزش درمانی، ارزش آموزشی و ارزش اخلاقی مورد بررسی قرار داده است. نتایج سؤالات فوق نشان می دهند که اکثر مربیان معتقد بودند که بازی علاوه بر اینکه منبع و وسیله یادگیری است می تواند در مداوای کودکان نقش مؤثری داشته باشد.

تحقیقی به وسیله انصاری ۱۳۶۴ تحت عنوان « عواملی که از دیدگاه کودکان دبستانی به هنگام بستری شدن در بیمارستان، در آنها ایجاد ترس و نگرانی می کند » انجام گرفته است. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ کودک شرکت داشته اند که از نظر جنس، سن، میزان تحصیلات، نوع بیماری، روزها و دفعات بستری شدن در رده های مختلفی قرار داشتند. یافته ها و نتایج بررسی نشان داده است که رفتن به اتاق عمل و ماندن در یک اتاق به تنهایی، در میان کودکان شرکت کننده، بیشترین درصد ترس و نگرانی را به همراه داشته است. بعد از این عوامل، خوابیدن در بیمارستان به خاطر عمل جراحی، عقب ماندن از درسها در طول بستری شدن در بیمارستان و تحمل اقامت شبانه در بیمارستان، در کودکان مورد بررسی، احساس ترس و نگرانی را ایجاد نموده است. در میان عوامل ایجاد کننده ترس و نگرانی در میان کودکان، عواملی چون، بستری کردن کودکان توسط پدر و مادر به منظور تنبیه کردن آنها از حداقل درصد برخوردار بوده است.

مارلو ۱۹۸۸ می نویسد، براساس تحقیقات انجام شده، به وسیله بازی می توان به درک کودک در پذیرش روشهای دردناک درمانی و جراحی و بیان تخیلات، ترسها و هیجانات ناشی از بستری شدن در بیمارستان کمک نمود (کریمی، ۱۳۶۸).

داگلاس[۴] ۱۹۸۵ در یک تحقیق توصیفی تعدادی از پاسخهای منفی بعد از بستری شدن را در کودکان بیان نمود. این پاسخها شامل مشکلات خوردن، اختلال خواب، افزایش اضطراب به علت جدایی از خانواده و دوستان، بیمارستان و پرسنل بهداشتی، ترس، افزایش توجه به بدن، رفتارهای بازگشتی و علائم سوماتیک مثل شب ادراری و تیک می باشد. واضح است که انجام مداخلاتی جهت کاهش عوارض منفی بستری شدن در کودکان می تواند به بهبودی سریعتر کودک کمک شایانی کند (زند شهری، ۱۳۸۴).

ریسلند[۵] ۱۹۸۳ از بخش روانشناسی تجربی دانشگاه آکسفورد در پژوهشی که بر روی کودکان ۵ و ۱۳ – ۵ و ۴ ساله انجام داد رشد شناختی[۶] و تجربه ترس و درد را در بیمارستان مورد توجه قرار داد. نتیجه چنین بوده است که رشد شناختی کودکان عامل مهمی در تعیین چگونگی فهم و درک تجربه بیمارستانی می باشد و کودکان با توجه به آن عکس العمل های مختلف نشان می دهند. بچه های خردسال که از رشد شناختی پایین تری برخوردارند، حتی در بهترین شرایط بستری شدن برای پذیرش مداخله ها و مراقبتهای پرستاری نسبت به کودکان بزرگتر، توانایی کمتری دارند. علت واکنشهای منفی کودکان خردسال را نه صرفاً در شرایط بستری شدن، بلکه بیشتر در رشد ذهنی و انگیزش کودکان باید جستجو کرد (میانجی، ۱۳۶۸).

کلاتوری[۷] ۱۹۸۱ تحقیقی تحت عنوان تأثیر برنامه بازی بر کودکان بستری شده انجام داد. آزمودنیها ۱۱۴ کودک سن ۱۲ – ۵ سال بودند که در بخش کودکان یک بیمارستان آموزشی بستری می شدند. این کودکان به طور تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند که ۵۵ نفر در گروه آزمون و ۵۹ نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. طول مدت پژوهش ۴ سال بوده است. خصوصیات نمونه شامل :

۱ ) طول مدت بستری شدن از ۳ روز به بالا باشد ؛

۲ ) سلامت ذهنی و جسمی ؛

۳ ) تعداد پذیرش قبلی بیشتر از ۳ بار نباشد ؛

۴ ) تمام خانواده از نظر بعد خانوار، وضعیت اقتصادی، بستری شدت قبلی همگون بودند. و توزع آنان از نظر جنس، ماهیت بیماری، تشخیص طبی یا جراحی یکسان بوده است.

ابزار گردآوری اطلاعات شامل سری کارتهای میسوری[۸] بود که شامل ۲۳۸ کارت است که روی آنها فعالیتهای روزمره کودک نقاشی شده است. هر کودک کارتها را به ۲ گروه بر طبق اولویت داشتن یا نداشتن یک فعالیت جدا می کند. این کارتها برای هر یک از ۸ مورد زیر درجه بندی شده است :

۱ ) راحتی    ۲ ) ارتباط خانوادگی    ۳ ) بلوغ    ۴ ) پرخاشگری    ۵ ) محدودیتها    ۶ ) سطح فعالیت    ۷ ) اختلال خواب

گروه آزمون هر روز به مدت نیم ساعت تحت مداخله (انجام برنامه بازی) قرار می گرفتند. برنامه بازی، استفاده از عروسکها، ماشینها، کتابهای داستان، وسائل پزشکی، نقاشی و … بود، سطح اضطراب کودکان در ۲۴ ساعت اول پذیرش و در هنگام ترخیص مورد بررسی قرار می گرفت نتایج شامل موارد زیر بود :

۱ ) اختلاف معنی داری بین سطح اضطراب کودکان در گروه شاهد و آزمون در بدو پذیرش وجود نداشت (۱/۰ – p) ؛

۲ ) کودکان گروه آزمون که روزانه از برنامه بازی استفاده می کردند؛ به طور معناداری دارای سطح پائین تری نسبت به گروه کنترل بودند ( ۰۶/۰ p<) ؛

۳ ) برنامه بازی از افزایش اضطراب در کودکان گروه آزمون طی بستری شدن پیشگیری کرده بود. یافته های این پژوهش، ضرورت اجرای بازی در کودکان بستری شده را حمایت می کند و اینکه بازی از افزایش اضطراب در کودکان بستری جلوگیری می کند را تایید می کند.

کاردیو[۹] ۱۹۷۴ در مطالعه خود اثربخشی بازی درمانگری را برای کودکان ۶ – ۲ ساله بستری در بیمارستان به کار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که ۵۰ آزمودنی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کمتر مضطرب بودند، بهتر می خوابیدند و واپس روی کمتری نشان می دادند.

آدامز[۱۰] ۱۹۷۶ یک برنامه بازی به منظور افزایش سازش یافتگی و افزایش همکاری کودک با پزشکان را با کودکان مبتلا به بیماری مهلک ایجاد کرد. » (ممی یانلو، ۱۳۷۹).

 

 

 

 

[۱] . Depatment of Health and Social Security

[۲]  . Therapcutic play programs

[۳]  . Miniatare hospital equipment

[۴]  . Duglas

[۵]  . Ressland

[۶]  . Cognitive maturity

[۷]  . Clatworthy

[۸]  . Missuri Cards

[۹]  . Quadrio

[۱۰]  . Adams

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

نقش پرستاران در کاهش اضطراب کودکان بیمار-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

نقش پرستاران در کاهش اضطراب کودکان بیمار

 پرستاران نقش خود را به عنوان افراد کمک دهنده می دانند. بیماری و بستری شدن، سبب تنش در کودک و خانواده می شود. والدین و کودکان نیاز به پرستارانی دارند که منبع آرامش، قدرت و دانش باشند. با این وجود پرستاران باید درک کنند پیش از اثبات حمایت باید به اندازه ای از بیماران مراقبت کنند که اعتماد آنان جلب شود. در این صورت است که ارتباط عاطفی مثبت با کودک و خانواده ایجاد خواهد شد و پایه حمایت و قدرت تأمین خواهد شد. پرستار باید از احساسات والدین و کودکان آنان آگاه بوده، بنابراین با واکنشهایی که نشان داده می شود می توان آنان را در برابر مسائلشان تقویت نمود.

امور بیمار و مسائل مربوط به سلامت او در اختیار پرستار قرار دارد. پرستار در التیام درد بیمار و دلسوزی و مواظبت از او (به خصوص اگر بیمار کودک باشد) نقش مستقیم دارد. انجام ملاحظات پرستاری جهت تخفیف و کاهش اضطراب ناشی از بستری شدن در کودکان از جمله وظایف پرستاران است.

انواع مداخلات پرستاران کودک در این زمینه عبارتند از :

۱ ) کاهش عوامل تنش زا (جدایی، از دست دادن کنترل، صدمات بدنی و درد در کودکان) ؛

۲ ) فراهم آوردن مداخلات حمایتی برای افراد خانواده و تقویت روابط خانوادگی و تأمین اطلاعات از طرف دیگر باید گفت که انجام مراقبتهای پرستاری زیر، ضمن بستری شدن کودک ضروری به نظر می رسد :

۱ ) آگاهی دادن به کودک و خانواده ؛

۲ ) شرکت دادن کودک و خانواده در برنامه ریزی و مراقبت ؛

۳ ) توضیح تمام رویه هایی که برای او انجام می شود و فرصت دادن به کودک برای بیان سؤالات ؛

۴ ) پذیرفتن بعضی رفتارهای برگشتی[۱] کودک از طرف پرسنل بهداشتی ؛

۵ ) رعایت خلوت کودک ؛

۶ ) کمک به کودک برای ایجاد رابطه و ادامه ارتباط با گروه همسال و همکلاسیها ؛

۷ ) بازی با کودک.

اسچوفر و همکاران[۲] از جمله وظایف پرستاران را فراهم نمودن تسهیلاتی برای کودک بستری در بیمارستان می دانند تا دوران بستری وی در بیمارستان با خاطره خوشایند همراه باشد که این تسهیلات عبارتند از :

۱ ) فراهم نمودن امکانات بازی برای کودک ؛

۲ ) توضیح در مورد روشهای مختلف ؛

۳ ) حمایت از کودک و والدین او در حین انجام رویه ها.

علاوه بر تأمین استراحت و مراقبت جسمی از کودکان کاملاض بدحال، پرستار باید نگرانی را در آنان شناسایی نموده و با گوش فرا دادن به شکایات و نشان توجه، آنان را تسکین دهد. » (مارلو، ترجمه مانیاسریال ۱۳۷۹).

با توجه به مطالب یاد شده در خصوص رشد و تکامل کودکان و معرفی اثرات سوء بستری شدن در بیمارستان باید به بررسی این مطلب پرداخت که چگونه می توان اثرات سوء را به حداقل ممکن کاهش داد؟ این حق مسلم هر کودکی است که در زمان بستری بودن در بیمارستان روند عادی و تکامل جسمی، روانی، اجتماعی و ذهنی، خود را ادامه داده و دچار هیچگونه رکود یا وقفه ای نگردند. زیرا در غیر این صورت شاید ضربات ناشی از بستری شدن در بیمارستان به جسم و روان کودک جبران ناشدنی باشد. بنابراین باید به عواملی که می تواند این عوارض را به حداقل ممکن کاهش دهند، توجه کافی مبذول گردد. بنا به عقیده صاحبنظران، بازی در زمره این عوامل است.

کودک بستری و بازی

 مارلو ۱۹۸۸ در مورد نیاز کودکان بستری در بیمارستان به بازی عقیده دارد، اطفال همانطور که در منزل فعالیت داشته اند، در بیمارستان هم احتیاج به بازی و فعالیت دارند (کریمی، ۱۳۶۸) .

کودکان نیاز دارند که ساعات تنهایشان را پر کنند و می بایستی به وسیله بازی ضربه ای را که در اثر بستری شدن در بیمارستان به آنان وارد شده است، از بین ببرند. کودک مادامیکه در تخت بیمارستان بستری است، پرستار می تواند اسباب بازی مورد علاقه اش را در کنار او قرار دهد. اگر از نظر جسمی قادر به بازی کردن نمی باشد، باید با خواندن داستان و فراهم نمودن امکان تماشای تلویزیون و گوش دادن به نوار داستان او را سرگرم نماید.

چاین ۱۹۷۴ در این زمینه عقیده دارد، کودکان به علت بیماری حاد یا طویل المدت یا عقب افتادگی ذهنی و یا جسمی در بیمارستان بستری می گردند. بستری شدن نیز باعث می گردد که کودک در بیمارستان تجاربی کسب نماید. هر چند زمان بستری شدن ممکن است کوتاه باشد ولی اثرات مطلوب یا نامطلوب آن برای همیشه در ذهن کودک باقی می ماند. جهت آنکه اثرات منفی ناشی از بستری شدن بر کودک و خانواده تقلیل یابد، راه حلهایی از جمله فراهم نمودن امکان بازی در بیمارستان را می توان اتخاذ کرد (کریمی، ۱۳۶۸).

« اونس[۳] ۱۹۸۸ در مورد نقش بازی در سازگاری کودک با محیط بیمارستان معتقد است که اتاق بازی، به علت جو طبیعی و راحتی که در آنجا حکمفرماست برای کودک به عنوان محیطی امن و پناهگاه صلح و و امنیت به حساب می آید. کودک در آنجا به ترسهای ناشی از جدایی فائق می آید، در نتیجه اثرات سوء ضربه های جسمی و روانی ناشی از بستری شدن کاهش می یابد.

مارلو می افزاید : در اتاق بازی، کودکان آزادانه تکامل ذهنی، حرکتی و مهارتهای اجتماعیشان را افزایش می دهند و عواطف و احساسات خود را نشان می دهند (کریمی، ۱۳۶۸).

ویلیامز[۴] ۱۹۸۷ در این باره عقیده دارد، کودک به علت بستری بودن در بیمارستان با ترسهای ناشناخته رو به رو می شود، از طریق بازی و به کارگیری انرژی ذهنی جسمی می توان ترسها و تنیدگی های کودک را کاهش داد، همچنین کودک به وسیله بازی می تواند شدت درد خویش را بیان نماید (ویلیامز، ۱۹۸۷).

بازی درمانی

 بازی درمانی روشی است که به وسیله آن، ابزارهای طبیعی بیان حالت کودک، یعنی بازی، به عنوان متد درمانی روی به کار گرفته می شوند تا به کودک کمک کنند فشارهای احساسی خویش را تحت کنترل قرار دهد. پزشکانی که از بازی درمانی استفاده می کنند، معتقدند این روش به کودک اجازه می دهد جهان را در مقیاس کوچکتر با دستان خود بسازد و تحت نفوذ خود درآورد، کاری که در محیط پیرامون هر روز کودک امکان پذیر نیست (فخریان، ۱۳۸۵).

همگان درمانگری به نام هرمان هوگ – هلموت[۵] را اولین کسی می شناسند که بازی را در درمان روان تحلیل گرانه کودکان به کار برد. با این حال، این ملانی ملاین بود که برای کاوش عمیق ذهن ناهشیار کودکف استفاده گسترده از بازی را در سال ۱۹۱۹ آغاز کرد. بازی برای کلاین، به معنای معادلی برای تداعی آزاد در کودکی بود. او احساس می کرد که کودکان در حین بازی همه اسرار خود، از جمله احساسات خود درباره افراد مهم در زندگی شان، چیزهایی را که دوست دارند و دوست ندارند، ترس ها، شادی ها، و علت خصومت هایشان را افشا می کنند. از آنجا که او باور داشت که بازی، ساده ترین زبان برای کودکان در بیان کردن خودشان است، اتاق درمان خود را با اسباب بازیهای بسیار متنوع تجهیز کرده بود، به ویژه اسباب بازیهایی که بیان حال[۶] را ترغیب می کردند، بسیاری از این اسباب بازیها (نظیر پدر و مادر عروسکی، عروسکهای بچه، اسباب و اثاثیه خانه ) تعامل های خانوادگی را به ذهن می اورند و یا به نوعی به آنها مربوط می شدند (هیوز، ترجمه گنجی، ۱۳۸۴ ).

هنگامیکه کودک باری می کرد، کلاین به دقت توجه می کرد که او به راستی چه می گوید و سپس به معنای نمادین نهفته در بازیها را بیرون می کشید. اگر پسر بچه کوچکی با خانواده ای از عروسکها به بازی می پرداخت و مرتب عروسک پدر را در زیر ماسه ها دفن می کرد، کلاین پی می برد که آن پسر نسبت به پدر خود خشمگین است، اگر بچه دیگری مرتب با کامیون هایی که با آنها بازی می کرد، تصادف می نمود، کلان بیان می کرد که این عمل به تصویر کودک از یک رابطه جنسی که در زندگی اش از اهمیت برخوردار است اشاره می کند. کوتاه سخن اینکه هر عملی دربر دارنده معنایی نمادین است.

این واکنش کودک نسبت به تفسیرهای کلاین بود که به او می گفت نوع تفسیرش درست بوده است یا خیر. برای مثال، اگر پسر بچه ای که عروسک پدر را در زیر ماسه ها دفن می کرد، به صورت معناداری به او نگاه می کرد یا در پاسخ به گفته او درباره تنفر از پدرش لبخند می زد، یا اگر دختر کوچولوی بیمار، این گفته کلاین را که تصادفهای کامیون وی معنای جنسی دارند، به شدت انکار می کرد، درست بودن نظر وی مشخص می شد. درمانگر می تواند فرض کند که انکار شدید کودک، حاکی از این است که کودک عصبی شده است.

در ادبیات روان درمانی کودک موارد پژوهش متعددی آمده است که نشانگر سودمندی بازی در موقعیت مشاوره هستند. درمانگرانی که از بازی با عروسک خیمه شب بازی (جیمز و مایر[۷]، ۱۹۸۷) ماسه بازی (آلان وبری[۸]، ۱۹۸۷) شعر و موسیقی عامیانه (مازا، ۱۹۸۶) و قصه گویی دو جانبه (کستنبام[۹]، ۱۹۸۵ ) استفاده کرده اندف نتایج موفقیت آمیزی را گزارش کرده اند (هیوز، ترجمه گنجی، ۱۳۸۴).

[۱]  . Regressive

[۲]  . Schuffer getal

[۳]  . Evans

[۴]  . Wiliamz

[۵]  . Hug – hellmuth

[۶]  . Self – expression

[۷]  . James & Myer

[۸]  . Allan & Berry

[۹]  . Kestenbaum

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

روش تحقیق :دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی

فصل سوم

روش تحقیق

 

 

 روش تحقیق :

 این پژوهش شبه آزمایشی است. که در این طرح متغیر وابسته قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود. در شکل زیر مراحل این طرح را نشان می دهد. در این نمودار T1 عبارت است از پیش آزمون یا متغیر وابسته که قبل از اجرای متغیر مستقل (X) اندازه گیری می شود، و T2 پس آزمون، یعنی رفتار مشاهده شده یا متغیر وابسته است که بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود.

 پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون
T2 X T1

 

با توجه به شکل فوق مراحل اجرای طرح عبارتست از :

۱ ) اجرای پیش آزمون ؛

۲ ) قرار دادن آزمودنیها در معرض متغیر مستقل X ؛

۳ ) اجرای پس آزمون و مقایسه نتایج حاصل با استفاده از ابزار آماری مناسب (دلاور، ۱۳۷۶).

در این پژوهش برنامه های بازی و اسباب بازی متغیر مستقل، و بهبودی حال کودکان (کاهش عوارض ناشی از بستری شدن مانند ترس، اضطراب و درد) متغیر وابسته می باشد.

روش اجرا

 به این ترتیب ۳۰ نمونه با توجه به ویژگیهای مشخص شده و به طور غیراحتمالی و در دسترس انتخاب شده و در گروه قرار گرفتند. در این مرحله پژوهشگر پس از معرفی خود و بازگو کردن هدف تحقیق برای والدین و کودک واجد شرایط و جلب رضایت آنان برای شرکت در پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک را از طریق مصاحبه با یکی از والدین همراه کودک تکمیل کرد. سپس ابزار خودسنجی ترس (ضمیمه شماره ۱) از طریق مصاحبه با کودک تکمیل گردید. داده های حاصل از این ابزار، عوامل ترس کودکان مشخص شد. و نوع بازی برای هر کودک با توجه به داده های حاصل از ترس های بالینی تعیین شد.

ابزارهای تصویری اضطراب (ضمیمه شماره ۲) و ابزار سنجش درد (ضمیمه شماره ۳) قبل از مداخله بازی توسط کودک مشخص شد. سپس برای هر یک از برنامه های بازی براساس علل ترس کودکان با درنظر گرفتن سن و جنس و شرایط کودک بستری طی ۳ جلسه نیم ساعته، برنامه ریزی شد. بعد از برنامه ریزی برنامه های بازی در روزهای دوم و سوم و چهارم بستری بودن کودک به مدت نیم ساعت اجرا گردید.

 

علل ترس شیوه بازی
ترس از رویه های درمانی توضیح رویه های درمانی با استفاده از عروسک نمایشی، آشنایی با وسائل پزشکی
ترس از محیط و تجهیزات بازدید از تجهیزات و محیط بیمارستان همراه با پژوهشگر
اضطراب جدایی و بستری بودن طولانی مدت در بیمارستان خواندت کتاب داستان * بازی های فکری (پازل، کارت بازی، بازی با هزار سازه)
دوری از گروه همسن و سال  نمایش های عروسکی * تشویق به بازیهای گروهی به وسیله عروسک نمایشی

 

پژوهشگر در پنجمین روز بعد از برنامه ریزی، مجدداً ابزارهای تصویری اضطراب (ضمیمه شماره ۲) و ابزار سنجش درد (ضمیمه شماره ۳) را با کمک کودک تکمیل کرد، و تفاوت حاصل میانگین های قبل و پس از آزمون را از نظر آماری مطالعه نمود.

جامعه آماری

 جامعه شامل گروهی از افراد است که یک چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق باشند. جامعه ممکن است همه افراد یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را دربر گیرد (ست، ترجمه شریفی، ۱۳۸۱) در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از همه کودکان ۴ تا ۶ سال مراکز درمانی طالقانی، شهدای تجریش و مهراد که مدت بستری شان از یک ماه بیشتر باشد.

کل جامعه آماری کودکان ۴ تا ۶ ساله یک ماه بستری در بیمارستانهای شهر تهران حدود ۵۰ نفر بود که در نهایت ۳۰ نمونه در دسترس انتخاب گردید.

نمونه تحقیق و روش نمونه گیری

 در این پژوهش با توجه به تعداد محدود نمونه کودکان ۴ تا ۶ ساله مدت یکماه بستری واجد شرایط و همچنین با توجه به شرایط ویژه بیماری کودکان (بخش خون)، پژوهشگر بر آن شد تا از ۳۰ نمونه به صورت غیر احتمالی و در دسترس استفاده نماید. در این پژوهش پسران ۱۹ نفر (۳ و ۶۳%) و دختران (۷ و ۳۶%) تعداد نمونه را تشکیل می دادند.

نمونه، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه ای که از یک جامعه انتخاب شده است می توان از مشخصات کل استنتاج یعنی به عمل آورد (بست، ترجمه شریفی، ۱۳۸۱).

روش جمع آوری اطلاعات

 پژوهشگر از ۱ آذر ۸۷ الی ۸ دی ماه ۸۷ در محیط های مورد پژوهش (طالقانی، شهدای تجریش، مهراد کودکان) حضور یافته است.

نمونه پژوهش با توجه به ویژگی های نمونه پژوهش بستری در بخش های خون بیمارستان های کودکان تهران (طالقانی، شهدای تجریش، مهراد) انتخاب شده است.

پرسشنامه مخصوص دموگرافیک بیمار (مشخصات بیمار)

… محدوده سنی ۴ – ۶ سال ؛

… سلامتی جسمی و روانی و داشتن هوشیاری تا حدی که مانع از انجام پژوهش نشود ؛

… همراهی یکی از والدین طی مدت بستری ؛

… حداقل مدت بستری شدن ۳۰ روز ؛

… نداشتن سابقه بستری شدن در بیمارستان بیشتر از ۳ مرتبه ؛

… کودک در حال حاضر مورد جراحی نداشته باشد ؛

… عدم مصرف داروهای کاهش دهنده اضطراب ( از طریق پرونده بیمار که توسط پرستاران اعلام می گردد بررسی می شود).

یک نمونه ایده آال آنقدر بزرگ است که می تواند معرف دقیق جامعه ای باشد که محقق می خواهد نتیجه تحقیق را به آن تعمیم دهد و آنقدر کوچک است که از نظر دستیابی به آزمودنیها، صرف پول و وقت، و پیچیدگی های تجزیه و تحلیل داده های انتخاب آن مقرون به صرفه است. برای برآورد حجم یک نمونه دقیق هیچ رقم معین یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد. این امر ممکن است به ماهیت جامعه موردنظر یا داده هایی که باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل شوند بستگی داشته باشد (سبتف ترجمه شریفی، ۱۳۸۱ ).

فرم مشخصات دموگرافیک بیمار شامل سن، جنس، تعداد افراد خانواده، رتبه تولد، تحصیلات پدر و مادر می باشد.

ابزار گردآوری داده ها :

ù ابزار خودسنجی ترس های بالینی کودکان ؛

ù آزمون تصویری اضطراب «پی یری» ؛

ù مقیاس سنجش درد در کودکان ( لیوانهای مدرج ).

ابزار خودسنجی ترس های بالینی کودک شامل چهار مقوله «ترس از رویه های درمانی، ترس از محیط، مسائل درونی فردی و مسائل برون فردی» می باشد. هر مقوله خود از چهار مقوله تشکیل شده است که بر حسب نوع ترس کودک تکیمل می گردد. این ابزار دارای درجه بندی شدت از صفر تا ۲ می باشد. بدین ترتیب که هر مقوله به طور جداگانه درج و سپس ۴ مقوله با هم جمع می شوند تا نمره کل ترس محاسبه شود. محدوده نمره ای از صفر (کمترین) تا ۵۴ (بیشترین) می باشد. از کودک خواسته می شود موارد ترس خود را در بیمارستان بیان کند.

برای تعیین نمره آزمون تصویری مقیاس خودسنجی اضطراب استفاده شد. این ابزار شامل ۷ چهره نقاشی کارتونی با ذکر شماره ای در زیر هر یک می باشد که مقیاس عددی ۱ تا ۷ را می سازد. بدین وسیله آزمودنی به سوی انتخاب چهره مناسب با احساس یا وضعیت خود رهنمون می شود. چهار شماره ۱ حالت خنثی دارد؛ اما چهره دوم تا هفتم میزان افزایش اضطراب را به نمایش می گذارند. کار با این سوال شروع می شود که «شما کدام هستید؟» کودک در حضور پژوهشگر یک چهره متناسب با حالت خودش قبل و بعد از اجرای برنامه بازی انتخاب کرد. آرتز نیز در پژوهش خود از ابزار هفت تصویری برای کودکان سن ۴ تا ۶ سال استفاده نمود. وی عنوان می کند به دلیل اینکه این ابزار از نظر تکاملی با اواخر مرحله پیش عملیاتی تناسب دارد ؛ حتی کودکان ۴ ساله به خوبی آنرا می فهمند.

مری لوالرتن (۱۹۹۴) در بیمارستان آموزشی ایزاک کانادا روی ۷۵ کودک ۳ تا ۱۵ ساله قبل از جراحی، به کار برد. حجاران (۱۳۷۴) در تحقیق خود روی ۲۴۰ کودک ۴ تا ۱۲ ساله جهت شناخت نقش ملاحظات رفتاری – شناختی دارویی در کاهش آشفتگی ناشی از شیوه های پزشکی در کودکان سرطانی، و باقر کلانتری (۱۳۷۵) جهت سنجش اضطراب کودکان سن مدرسه قبل از جراحی شکمی از این ابزار استفاده نموده اند؛ روانی پور (۱۳۷۸) نیز از این ابزار جهت تعیین میزان اضطراب کودکان سن مدرسه قبل از تزریق وریدی استفاده نمود.

در مقیاس سنجش درد ۶ لیوان با میزان آبهای متفاوت وجود دارد. ابتدا از کودک می پرسیم دردی که در حال حاضر داری به اندازه چه مقدار از آب لیوانهاست؟ کودک یک لیوان را با توجه به مقدار دردش نشان می دهد. لیوان شماره ۱ حالت خنثی دارد و به همین ترتیب تا لیوان شماره ۶ که بیشترین نمره را به خود اختصاص می دهد.

اعتبار علمی (روایی ابزار گردآوری داده ها ) :

برای تعیین اعتبار علمی ابزار گردآوری داده ها، هایده ممی یانلو ۱۳۷۹ از روش اعتبار محتوی استفاده کرده است. بدین صورت که با مطالعه کتب، مقالات معتبر جدید و تحقیقات متناوب و مکاتبه با خارج از کشور ابزار گردآوری داده ها تهیه گردید. سپس این ابزار به ۱۰ تن از اعضاء هیات علمی دانشگاههای تربیت مدرس، تهران، و ۳ روانشناس عضو هیات علمی در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شد و نظرهای اصلاحی و پیشنهادی آنها جمع آوری گردید. و در نهایت با توجه به این نظرها و با تایید اساتید محترم راهنما، مشاور ابزار جمع آوری اطلاعات معتبر گردید.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عکس العمل کودکان به بیماری و بستری شدن

عکس العمل کودکان به بیماری و بستری شدن

 بستری شدن در بیمارستان، تجربه جدیدی برای شیرخواران و کودکان خردسال است. هنگامیکه جهت معاینه به مطب پزشک برده می شوند، به سادگی به پزشکان و پرستاران علاقه نشان می دهند در حالی که در بیمارستان قادر به درک این نیستند. از آنجایی که والدین معمولاً نگران هستند بنابراین احساس ترس آنان به کودکانشان القاء می شود. « مفهوم بیمارستان از دید کودک، بستگی به سطح بلوغ فکری و نحوه آمادگی برای بستری شدن دارد. چنانچه جدایی را به عنوان تنبیهی برای کار اشتباه تلقی کنند قدرت سازگاری آنها کمتر خواهد بود تا اینکه علت حقیقی بستری شدن و توقعاتی که از آنان می رود در جریان قرار گیرند. » (مارلو، ترجمه مانیاس، ۱۳۷۹)

اضطراب جدایی : مشکلات جدایی کودکان به دلیل عدم توانایی در درک وقت و زمان، مهم هستند. لغاتی مانند فردا یا چهارشنبه یا ۲ ساعت دیگر برای کودکان زیر ۷ سال بی معنی است. همچنین کودکانی که تجربه قبلی از جدایی ندارد، بستری شدن ممکن است اولین تجربه جدایی آنها از والدینشان باشند. شیرخواران و نوپایان به خصوص در سنین ۲۰ – ۶ ماهگی اضطراب جدایی را تجربه می کنند و اضطراب جدایی برای این گروه سنی بسیار تنش زا است (میانجی، ۱۳۶۸).

« اضطراب جدایی در سه مرحله اتفاق می افتد. رابرتسون در سال ۱۹۵۸ اثر بستری شدن روی کودکان را مطالعه کرد و آن را در ۳ مرحله اعتراض یا شکایت[۱]، ناامیدی و یأس و انکار عنوان کرد.

در مرحله اول که اعتراض نامیده می شود، کودک اضطرابش را از طریق گریه و برگشت از هر شخص به سمت والدین خودش نشان می دهد و نگران و عصبانی می شود.

در مرحله دوم یا ناامیدی، کودک آرام شده و گوشه گیر می شود، گریه کمتر شده و کودک بی تفاوت می شود. اگر جدایی ادامه یابد و مراقبتهای لازم اعمال نشود، کودک وارد مرحله سوم یا انفصال می شود که در این مرحله واژگونی عاطفی یعنی بریدگی از والدین و بستگی ظاهری به محیط و اطرافیان برای او اتفاق می افتد و بازگشت از این مرحله بسیار مشکل و عوارض سوء روانی جبران ناپذیری برای کودک به دنبال خواهد داشت.

ترس از صدمه و درد : عکس العملهای نوزادان به تحریک دردناک، حرکات بدنی همراه با گریه بلند و مختصر نشانه های درد در صورت است. پاسخ شیرخواران نیز به درد کم و بیش شبیه دوره نوزادی است. شیرخواران بزرگتر از خود مقاومت نشان می دهند و در هنگام انجام یک رویه آرام نگرفته و کوشش به دور کردن خود و فشار دادن مراقب می کنند. کودکان سن قبل از مدرسه از اعمالی که بدون اجازه باشد هراسان می شوند و به دلیل تفسیر لفظی لغات چیزها را بدتر از آنکه هست تصور می کنند. تفکر آنان براساس حوادث درک شده خارجی بنا شده و علت بیماری و بستری شدن را انجام عمل اشتباه توسط خد تصور می کنند (ممی یانلو، ۱۳۷۹).

عکس العمل نسبت به درد در این دوره سنی تغییر می کند. در نزدیک پایان چهارمین سال زندگی، خیلی از کودکان پیش دبستانی، قادر به کنترل درد می گردند. عکس العملهای اولیه کودکان سن قبل از مدرسه به درد عبارتند از : ترس، پرخاشگری جسمی و کلامی و وابستگی. پرخاشگری به صورت کشمکش یا فرار و یا گاهی به صورت بیان کلامی است. وابستگی نیز به صورت چسبیدن به والدین، بازی نکردن با دیگر کودکان و برگشت به ارتباط غیرکلامی نشان داده می شود (علیپور، ۱۳۷۹).

مهم است که پرستاران دک نمایند که هر یک از کودکان افراد منحصر به فردی هستند که نیازهایی از نظر محبت و امنیت دارند. نیازهای کودکان بیمار مشابه کودکان سالم است. کودکان به افرادی نیاز دارند که به آنها اعتماد کنند. از آنجایی که در زمان بستری هم باید زمینه رشد و تکامل فراهم شود بنابراین پرستار باید تا اندازه ای در جریان رفتار کودک در خانه و حتی الامکان در بیمارستان قرار بگیرد. البته نیاز به بازی و تماس با دیگران از مسائل غیرقابل انکار است.

عکس العمل و نقش والدین به بیماری و بستری شدن کودک

 بستری شدن کودکان در بیمارستان نه تنها برای خود آنها به عنوان یک تجربه و بحران و عامل آسیب روانی به شمار می رود بلکه برای والدین آنها نیز یک عامل نگرانی و اضطراب و تجربه تلخ در زندگی خانوادگی خواهد بود و دقیقاً نگرش والدین در مورد بیماری و بستری شدن در نگرش کودکان آنها تأثیر خواهد گذاشت. بیشتر کودکان در پذیرش مکانیسمها و منابع ترس تابع پدر و مادر خویش هستند و همین اضطرب و نگرانی است که از والدین به کودکان بیمار انتقال یافته و ترس و نگرانی آنها را که نتیجه برخورد حاد تجربیات بیمار و بستری شدن و اضطراب قرار گرفتن در محیط جدید را تشدید می کند و وضعیتی را پیش می آورد که برای کودکان یک بحران واقعی به حساب می آید.

به طوری که در یک بررسی توسط استیسی[۲] بر روی گروهی از مادران که کودکانشان بستری شده بودند انجام گرفت؛ نتایج بررسی نشان داد مادرانی که در هنگام بستری شدن خود ترسیده بودند، به هنگام شنیدن بستری کودکانشان دچار اضطراب و ترس شده اند. به دلیل ارتباط وسیع بین کودک و الدین از زمان نوزادی، رفتار و نحوه سازگاری، موافقت و عدم موافقت او با مسائل مختلف طبق نظر والدین صورت می گیرد و در زمان بیماری کودک احتیاج به حمایت وسیع از طرف والدین و کسب اطمینان نیاز دارد و نسبت به نوع رفتار والدین حساسیت پیدا می کند. اگر والدین اضطراب زیادی نشان دهند و یا کنترل خود را از دست بدهند؛ در نتیجه ترس کودکان درباره سلامتی خویش افزایش می یابد (میانجی، ۱۳۶۸).

والدین می توانند درباره روند درمان با فرزندشان صحبت کنند، ولی هرگز نباید وارد جزئیات درد آور پزشکی شوندف مرتباً این اطمینان را به فرزندشان بدهند که در تمام مراحل درمان نزد او خواهند بود و تا زمانی که کاملاً بهبود نیافته باشد، او را تنها نخواهند گذاشت.

پژوهش های مختلف نشان می دهند که اگر کودک از چگونگی انجام کار و معاینه های پزشکی تا حد لازم مطلع و باخبر باشد، احساس امنیت بیشتری خواهد کرد و کمتر دچار ترس و اضطراب خواهد شد (منبع اینترنت).

والدینی که کودکانشان به دلایلی در بیمارستان بستری می شوند نه تنها احساس جدایی می کنند بلکه در این تصور هستند که سایر افراد جانشین آنان خواهند شد. به علاوه ممکن است احساس بی کفایتی نمایند از اینکه قادر به مراقبت از کودک نبوده اند. هنگامیکه پرستار مسئله نگرانی را در والدین تشخیص می دهد اولین وظیفه او شناسایی دلایل نگرانی و رساندن هرگونه کمکی است که باعث تسکین آنان می شود. والدین خصوصاً آنان که دارای یک کودک هستند غالباً احساس می کنند که بیماری ناشی از انجام یک کار اشتباه است. چنانچه کودک ناخواسته باشد بیماری وی به عنوان تنبیه برای خود (مادر) تلقی می کند و از اینکه نتوانسته است محیط طبیعی در دوران حاملگی و پس از آن را داشته باشد احساس گناه می کند. چنانچه والدین، خودشان را به خاطر بیماری کودک سرزنش نمایند پرستار می تواند یا توضیح واقعی بیماری، حس شایستگی را در آنان رشد دهد. چنانچه بیماری کودک به علت اشتباهی است که والدین مرتکب شده اند پرستار باید این را مطرح سازد که اشتباه توسط هرکسی ممکن است انجام شود. چنانچه پدر و مادر هر دو نگرانند و احساس می کنند افراد شایسته ای نیستند پرستار می تواند ابعادی که قابل ستایش است مطرح نموده و سبب رشد اعتماد به نفس در آنان شود.

علاوه بر احساسات آنها نسبت به بیماری ممکن است دچار ترس و هیجان از تجربه جدید کودک در بیمارستان شوند. از میان دلایل بی شمار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱ ) ترس از محیط شگفت آور بیمارستان : پرستار در این مورد می تواند موارد مصرف وسائل را با اصطلاح عام توصیف نموده و محیط کودک را مشابه خانه تجهیز کرده و تشویق کند که والدین به پرس و جو بپردازند. دادن پاسخهای ساده می تواند نگرانی آنها را برطرف نماید.

۲ ) ترس از جدایی کودک و ترس از اینکه پرستاران با انجام کار بیشتر توجه کودک را جلب خواهندکرد. چنانچه والدین ناراحت هستند از اینکه پرستاران مراقبت کودک را به عهده می گیرند. پرستار مسئول، می تواند پیشنهاد دهد که در مراقبت کودک تشریک مساعی نمایند.

۳ ) ترس از اینکه کار بیمارستان، موجبات رنج کودک را فراهم خواهند ساخت.

۴ ) ترس از اینکه احتمال سری بودن بیماری مطرح باشد و اینکه ممکن است به اعضای دیگر خانواده سرایت نماید.

۵ ) ترس از بار مالی ناشی از بیماری که در این رابطه می توان از مددکار اجتماعی کمک لازم را دریافت نمود.

۶ ) ترس از اینکه بیماری به عنوان انعکاسی از رفتار والدین در اجتماع مطرح خواهد شد (مارلو، ترجمه مانیاس، ۱۳۷۹ ).

موقعیت خانواده و عکس العمل آنها نسبت به بیماری و بستری شدن فرزندشان تأثیر دارد. مثلاً خانواده های تک والدینی اغلب در زمانهای بحرانی به عنوان مثال بستری شدن، قدرت کمتری برای سازگاری دارند و محیط بیمارستان برای چنین خانواده هایی و کودکان شدیداً مضطرب کننده خواهد بود، زیرا اینگونه خانواده های از هم گسیخته از نظر اجتماعی، زمانی و انرژی قدرت رویارویی با استرسهای اضافی را ندارد.

اگر والدین بتوانند احساسات خود را کنترل کنند، بهتر نیازهای کودک را درک و برآورده می کنند و می توانند خود را با بیماری و بستری شدن انطباق دهند.

« یکی از کارهایی که والدین می توانند انجام دهند این است که یک محیط امیدوار کننده برای کودک بیمار ایجاد کنند. والدین می توانند اتاق کودک در بیمارستان را تزئین کنند و با توجه به قواعد بیمارستان اشیایی را بیاورند. به جز مواردی مانند گلها و گیاهان طبیعی، یا بادکنکهای پلاستیکی. والدین بهتر است اشیایی که برای کوکان آشنا و راحت هستند همراه ببرند. مانند :

— تصاویری از خانه ؛

— لباسهای راحت و لباسهایی که از جلو باز می شوند (مانند پیژامه، لباسهای بلند و گشاد، کفش راحتی ) ؛

— استفاده از بالش، و یا لحاف و بالاپوش که در واقع آسایش را برای کودک ایجاد می کند ؛

— انجام دادن فعالیتهایی که والدین و بچه ها از انجام آن لذت می برند : مانند پازلها، هنر و کاردستی، کتاب خواندن، ویدئو، CD و یا با کامپیوتر ؛

— رنگ آمیزی پنجره ها با رنگهای شاد ؛

— استفاده از چیزی که به کودک و والدینش امیدی دهد، مانند نمادی از قدرت و ایمان » (منبع اینترنت).

عوارض بستری شدن

 کابوسهای شبانه، ترس از ناتوانی و مرگ، ترس از جراحی، نگرانی از عدم بهبودی، پیش بینی از دست دادن قسمتی از بدن، تغییر تصور از خود (ترس از بیهوشی و از دست دادن کنترل) از عواملی هستند که در زمان بستری شدن باعث اضطراب کودکان و حتی اختلالات رفتاری و عاطفی آنها می گردد (میانجی، ۱۳۶۸).

از دست دادن حس کنترل و اقتدار شخصی، اضطراب جدایی، رفتارها تهاجمی نامناسب، بازگشت به دوره های قبلی از زندگی، وابستگی، احساس ترس، اضطراب و خجالت، پیدایش ترسهای جدید، بی خوابی، گوشه گیری، وابستگی به اسباب بازی یا پتو و غیره، منفی کاری، تغییر در اشتها و عادات غذا خوردن، تغییر در تغذیه، تغییر در الگوی دفع مانند شب ادراری، مقاومت در مقابل رفتن به بستر و خوابیدن، تغییر در الگوی خواب و بیداری، لباس پوشیدن، حمام کردن، تعامل اجتماعی، تغییر در فعالیتهای سرگرم کننده و تغییر در امر مراقبت از خود از جمله مواردی است که می توان ذکر نمود (علیپور، ۱۳۷۹).

کمیت و کیفیت تجربه های بیمارستانی نیز در عوارض بستری شدن تأثیر دارد. این که کودک در زمان بستری شدن با چه مسائلی برخورد کرده است، عامل تعیین کننده دیگری در واکنش عاطفی کودک نسبت به بستری شدن به شمار می رود. همچنین بیمارستان تا چه اندازه توانسته است به مسائل روانی و اجتماعی کودک رسیدگی کند و رضایت خاطر او را فراهم سازد. یکی از مخرب ترین جوانب بستری شدن، هماهنگی در مراقبت می باشد. تعداد برخوردهای مختلف و متعدد بین کارکنان و پرسنل پرستاری باعث می شود که ارتباط کودک با یک پرستار خاص قطع شود.

سافر[۳] با مطالعه بر روی ۲۰۰ کودک مشاهده کرد که تعداد قابل توجهی از آنها (حدود ۶۰% – ۲۰% ) سه ماه پس از بستری شدن ناسازگاریهای از خود نشان دادند که واکنش تعدادی از این کودکان جدی بود. سافر نتیجه گیری می کند که خطر ضربه روانی بعد از جراحیهای کوچک به مشکل قابل ملاحظه ای بزرگتر از خطر خونریزی و یا عفونت است. همچنین با افزایش زمان بستری امکان عوارض برجا مانده نیز بیشتر می شود. علاوه بر محدودیتهای فیزیکی، تماسهای کودک در روابط اجتماعی او را محدود کرده و نشانه هایی از محدودیت عاطفی، هوش و ناسازگاریهای رفتاری را در آینده به دنبال می آورد که همگی می توانند باعث ایجاد پاسخهای منفی در کودک شود (سافر، ۱۹۸۵).

بالردیک[۴] ۱۹۵۷ ، می نویسد تحقیقات نشان داده که بستری شدن کودکان به ویژه در مدت طولانی باعث می شود که اغلب کودکان مورد بدرفتاری والدین قرار بگیرند. در تحقیقی که در سال ۱۹۵۷ توسط وی بر روی ۴۸ کودک کمتر از ۶ سال صورت گرفت نشان داد که در میان کودکانی که مورد اذیت و آزار والدین قرار گرفته بودند اکثریت کسانی بوده اند که در بیمارستان به مدت طولانی بستری شده بودند (انصاری، ۱۳۶۴).

بررسیها نشان داده اند که برای کودکان زیر ۵ سال، آسیب پذیرترین منبع روانی در بستری شدن، به جدایی از خانواده، به ویژه از مادر مربوط می شود و اولین مرحله اعتراض به صورت نوعی افسردگی بروز می کند (انصاری، ۱۳۶۴).

 منشاء یکی دیگر از ترسهای او، استفاده از روشهای جدید و ترسناک، به کار بردن وسائل ناشناخته برای او مثل سندها[۵]، تزریقات وریدی، تزریقات عضلانی، به کار بردن درجه حرارت مقعدی، ترس از محیط جدید، ترس از افراد غریبه، لباسهای گوناگون، کارکنان و عدم آگاهی او از قوانین خشک محیط بیمارستان می باشد. او مرتب از خود سوال می کند اینجا کجاست؟ اینها چه هستند؟ اینها که هستند و چرا وجود دارند؟

[۱]  . Separatio anxiety

[۲]  . Stacy

[۳]  . Sopher

[۴]  . Buller dick

[۵]  . Catheter

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثیر اسباب بازی نکات مثبت بستری شدن

نکات مثبت بستری شدن

 سی پین ۱۹۷۵ در مورد اثرات مثبت بستری شدن کودکان سن قبل از مدرسه در بیمارستان و عکس العمل آنها نسبت به بیماری و بستری شدن اظهار می دارد : بیماری و بستری شدن کودک دوره قبل از دبستان ترس بی حد و بی حصر او را به کنترل در می آورد، چون یکی از ویژگیهای مهم او در تکامل اجتماعی این سن به دست آوردن استقلال و عدم وابستگی است. و بروز مشکلات ناشی از بیماری و بستری شدن وی در بیمارستان بستگی به قدرت تطبیق وی در برخورد با مسائل دارد. کودک سن قبل از مدرسه به درجاتی از رشد دست نیافته است که توان «کنترل خود[۱]» را داشته باشد. به همین دلیل نیاز به داشتن محیطی آرام برای درک محیط و اوضاع و احوال دارد. و این بهترین زمان برای تسلط بر اعمال بدن و افکار وی می باشد (کریمی، ۱۳۶۸).

جسنر[۲] در سال ۱۹۵۲ ، سولنیت[۳] در سال ۱۹۶۰ ، ری[۴] در سال ۱۹۶۸ ، اورملند[۵] در سال ۱۹۷۳ ، مشترکاً چندین مورد را در مورد بستری شدن مفید تلقی می کنند. از جمله : تشویق روشهای رشد طبیعی، حمایت ارتباط کودک و والدین، ایجاد پناهگاهی روانی برای تغییرات عاطفی ناگهانی در کودک و ایجاد الگوی شناخت برای والدین و کودک. همچنین لانگفورد[۶] ۱۹۶۴ بیان می کند : کودکانی که از خانواده های از هم گسیخته برای بستری شدن مراجعه می کنند، خوب است که بیمارستان برای آنها مراقبتهایی در جهت سازگاری بیشتر و قبولاندن آنها به والدینشان زمانیکه به خانه بر می گردند، ارائه شود ( مری شریدان، ترجمه توکلی، ۱۳۸۲ ).

تحقیقات اخیر تأکید می کنند که بازی برای سلامت بدنی و روانی کودکان ضروری می باشد. بیانه منتشر شده در کنفرانس شورای بین المللی بازی کودکان[۷]، در سال ۱۹۶۰ نشان می دهد که ستیزی بین والدین و معلمان برای انجام دادن کارهای بزرگی که در سالهای آتی در پیش است وجود دارد.

» بیانیه کنفرانس I.C.C.P. ، برایتون که به اتفاق آراء مورد تایید قرار گرفته است :

ما تصدیق می کنیم که بازی یکی از چند عاملی است که در تمامیت شخصیت کودک، کمک به او برای اینکه فردی با اراده، خلاق و شاد گردد و عضو مفیدی برای جامعه باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین ما روی نیاز کودک برای بازی در رابطه با هر مورد با تمام موارد زیر تأکید می کنیم :

۱ ) رشد جسمانی و سلامت بدنی ؛

۲ ) ثبات عاطفی و سلامت روانی ؛

۳ ) نمو عقلی و یادگیری ؛

۴ ) دوستی و تشریک ساعی بین کودکان ؛

برای کمک به برقراری حق کودک برای بازی در تمام کشورها، نمایندگان در اولین کنفرانس I.C.C.P.  نکات زیر را مورد تأکید قرار دادند :

۱ ) عموماً پذیرفته شده است که کودکان به وقت تقریباً نامحدودی برای بازی نیازمند هستند، اما اغلب فراموش می شود که بازی برای کودکان از اهمیت حیاتی برخوردار است و به کودکان در مدرسه نیز باید وقت کافی برای بازی داده شود.

۲ ) کودکان بایستی قادر باشند که رابطه ای محکم در دنیایی که در آن متولد شده اند و زندگی می کنند برقرار سازند دنیای اولیه کودک شامل پدر و مادر است. اما زندگی والدین در یک جامعه صنعتی ایجاب می کند که از کودک خود دور باشند و نتوانند رابطه مطلوب و تفاهم لازم را با فرزند خویش برقرار سازند. چنین فقدانی کودک را برای یافتن طرحی از نمو که مورد پذیرش جامعه باشد با اشکال مواجه می سازد.

۳ ) با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیک زمان، مسلم است که برای کمک به کودک بایستی فرصتهای لازم را در اختیار او قرار داد تا با مواد و وسایل بازی برخورد نماید و تجارب همراه آنان را (آب، زمین، شن، پناهگاه سازی، از درخت بالا رفتن، آتش روشن کردن و غیره ) بیندوزد.

۴ ) در گذشته طرحهای فرهنگ سنتی، والدین را در رفتارشان با کودکان راهنمای می کرد. در دنیای به سرعت در حال تغییر فعلی، ناکامی و نارسا بودن این گونه طرحهای سنتی، به صورتی فزاینده احساس می شود. جایی که نگرشهای سنتی درهم شکسته می شود لازم است نگرشهای جدیدی مبتنی بر درک نیازهای کودکان که از طریق مشاهده و مطالعه شناسایی می گردند. والدین در کسب فهم و بینشی، اغلب نیازمند کمک می باشند. » (مری شریدان، ترجمه توکلی، ۱۳۸۲).

والدین به تنهایی نمی توانند مسائل و مشکلاتی را که تهیه امکانات برای بازی کودکان ایجاد می کند حل نمایند، ما به مسئولیت جامعه در این مورد اعتراف می کنیم. تا زمانی که جامعه در برقراری شرایط بهتر (نظیر مراکز بازی بیشتر و بهتر) موفق شود، والدین و افراد دیگر بایستی بر تلاشهای خود در جهت کمک به کودکان برای بازی بیفزاید و در همان زمان نیز از مسئولین جامعه بخواهند در این زمینه گامهای لازم را بردارند.

همچنین استیلی (۱۹۷۷) فواید بستری در بیمارستان را چنین مطرح می کند که کودک در اثر بستری شدن، با دیدن کودکان مشابه خود، بهتر با محیط و جامعه خود کنار خواهد آمد. و کودک به علت دور بودن از خانواده از اضطرابها و نگرانیهای منزل دور خواهد بود و پرستاران باید در شرایط نامناسبی که در منزل است مورد بررسی قرار دهند و سعی کنند، اگر شرایطی در جهت عدم تکامل کودک وجود دارد، به خانواده کمک کنند. و والدین در اثر برخورد پرستاران، طرز رفتار با کودک را فرا گرفته و یاد می گیرند چه نکاتی را درمراقبت از وی بایستی به کار گیرند. همچنین با شرکت دادن کودک در مراقبت از خود، مانع ایجاد حالت ناسازگاری در کودک می گردد و اگر از کودکان به درستی در بیمارستان مراقبت شود، این تجربه باعث تقویت روحیه و تشویق آنها شده و بنابراین این معلومات و تجارب را در منزل مورد استفاده قرار می دهند و در صورت نیاز مجدد به بستری شدن راحت تر به بیمارستان بر می گردند (میانجی، ۱۳۶۸).

از دیگر فواید بستری شدن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱ ) حفظ و توسعه روابط کودک و والدین از طریق افزایش اطلاعات آنها در مورد رشد و تکامل کودکانشان و نیازهای او ؛

۲ ) تشخیص کودکان طرد شده ؛

۳ ) علاوه بر جنبه درمانی سبب اطمینان حاصل کردن از روابط خانوادگی می شود غ

۴ ) ایجاد موقعیتهای مناسب آموزشی ؛

۵ ) آموزش مسائل بهداشتی ؛

۶ ) در صورت سازگاری و تطابق موفقیت آمیز، باعث تکامل شخصیتی کودک می شود ؛

۷ ) ایجاد زمینه برای اجتماعی شدن بیشتر کودک به علت تماس با گروه کودکان همسال و بیمار ؛

۸ ) درک مشکلات دیگران و احساس تنهایی نکردن در حل مشکلات.

محیط بیمارستان

 محیط بیمارستان در همه ابعاد آن فیزیکی – اجتماعی و روانی می تواند در نحوه سازگاری کودک نسبت به بیماری و بستری شدن تأثیر بگذارد. نظم و مقررات، نظافت، رنگ آمیزی بیمارستان، روابط قرار دادی (رسمی)، سکوت و خلوتی و گاهی سروصدای شدید به علل مختلف و عوامل دیگر باعث می شود که فرد در محیط بیمارستان صمیمیت و الفت موجود در خانه خویش را ننماید. برای بسیاری از افراد احساس رفتن به بیمارستان چیزی شبیه به احساس رفتن به اتاق عمل است و از این رو خود محیط بیمارستان به عنوان عامل تشویش و نگرانی همراه است.

پس لازم است برای از بین بردن این تشویش و نگرانی، محیط بیمارستان برای کودکان به مکانهایی شاد تبدیل شوند و با توجه به مراحل رشد و تکامل کودکان امکانات و وسائل بازی و سرگرمی هر چه بیشتری به منظور پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روانی آنها فراهم گردد و امکان ملاقات روزانه وجود داشته باشد. این اقدامات برای کودکان بزرگتر مؤثر و مفید خواهد بود.

به طور کلی محیط بخش اطفال و بیمارستانهای کودکان باید شبیه خانهف شاد و اندازه های متناسب با رشد قدی کودکان ساخته شود که بتواند نیازهای کودکان را از هر نظر برآورده سازد. محیط فیزیکی از نظر آفتاب گیربودن، رنگ، عکسهای مختلف و نقاشیهای مخصوص کودکان، میز و صندلی کوچک، تلویزیون، امکانات و وسائل بازی، سیستم دستشویی و حمام متناسب با کودکان و شبیه به خانه باشد، تا کودکان احساس آرامش بکنند. حتی برای کودکانی که از لحاظ جسمی آمادگی داشته باشند ترتیبی داده شود که در یک اتاق دور هم غذا بخورند و گاهی آنها برای خوردن غذا و نوشیدنی یاد سر به رستوران بیمارستان بروند که به عنوان خاطرات خوشایند برای انها می باشد. از طرفی نیز به کودکان اجازه داده شود برای حفظ متعلقات خودش و احساس آرامش، لباس مورد علاقه خودشان را بپوشند و در صورت امکان پرسنل پرستاری نیز لباسهای رنگی به جای لباسهای سفید بپوشند که در این صورت احساس غریبی و ناآشنایی محیط از بین می رود. همچنین ارتباط عاطفی بین والدین و کودک و پرستار افزایش می یابد.

مسئله دیگری که باید از نظر محیط فیزیکی در بیمارستان مورد توجه قرار بگیرد و از نظر روانی خیلی مهم می باشد، قرار دادن کودکان هم سن و سال در کنار همدیگر و همچنین از نظر نوع بیماری و اختلالات موجود که برای کودکان خیلی مفید به نظر می رسد. وقتی بچه ها با بیماریهای مشابه در کنار همدیگر قرار می گیرند احساس همدردی بیشتر می کنند. مراقبت در یک اتاق باید به طوری صورت گیرد که کودکان دیگر دچار اضطراب بیشتری نشوند. مثلاً بودن یک کودک با پای قطع شده یا سوختگی با اسکار[۸] باعث تضعیف روحیه کودکان دیگر می شود، مخصوصاً اگر بچه ها خردسال باشند، که هنوز تعبیر دقیقی از مسائل ندارند. همچنین بخشهای اطفال بهتر است با دیوارهای شیشه ای از هم جدا شود که کنترل پرستاران روی همه بچه ها به نحو مطلوبی صورت بگیرد، در ضمن بچه ها به راحتی می توانند همدیگر را ببینند و احساس تنهایی نداشته باشند. در نظر گرفتن اتاقهایی برای بازی – مطالعه، معاینه و درمان ضروری می باشد که کودکان در زمان انجام دادن روشهای درمانی و مراقبتی دردناک در کنار هم نباشند و هم در زمان نقاهت بیماری بتوانند به بازی یا مطالعه درس خود بپردازند. از طرفی نیز اتاقهایی برای رفاه والدین اگر همراه کودکانشان می مانند، درنظر گرفته می شود که باید امکاناتی داشته باشد که بتوانند در زمان لازم از کودکان خود مراقبت کنند.

فرد[۹] ۱۹۸۶ در مورد مراقبت کودکان و چگونگی محیط بیمارستان بیان می کند که : مهمترین گرفتاری خانواده ها زمانی که طفل در بیمارستان بستری است، می باشد. در صورتیکه می توان مراقبتی ارائه داد و محیط را چنان تغییر داد که کودک احساس کند در خانه می شود. تحقیقات زیادی در مورد نگهداری کودکان در بخش انجام شده است. این مسئله یکی از مشکلات بزرگ خانواده ها به شمار می رود. بعضی از پرستاران باروتین خشک با بچه ها برخورد می کنند، بدون اینکه نیازهای آنها را درنظر بگیرند. در صورتیکه این روش قابل تغییر است و والدین می توانند ضمن آموزش و هماهنگی با برنامه های پرستاری، قسمتی از مراقبت را به عهده بگیرند. در این بررسی محیط بیمارستانی را شبیه خانه درست کردند، به طوری که ۴ اتاق را فرش کردند و اتاقها را با توجه به مراحل سنی کودکان تزئین نموده و حتی امکاناتی برای نگهداری بعضی حیوانات اهلی درنظر گرفته شد. انواع بازیهای زمستانی و تابستانی بدون محدودیت برای بچه ها اجرا شد که در روحیه و رشد و تکامل آنها بسیار مؤثر بوده است. نتیجه این کار موفقیت آمیز بوده است. مدیریت بیمارستان، کارمندان و پرستاران و پزشکان می توانند با اطلاع و آگاهی از نیازهای روحی و رشد و تکامل کودکان، محیط و فضای بیمارستان را به گونه ای درآوردند که حتی الامکان نیازهای طفل در ضمن درمان برآورده شود. در عین حال ضمن آرامش کودک، نگرانی والدین از بین برود (میانجی، ۱۳۶۸).

ارتباط و توافق بین کودک و پرستار اهمیت دارد و همچنین تحمل او را در مقابل روشهای ارائه شده، بیشتر و بهتر خواهد بود. بدین ترتیب آرامش روانی در محیط فیزیکی بیمارستان می تواند برقرار شود.

[۱]  . Selfcontrol

[۲]  . Jessner

[۳]  . Solint

[۴]  . Rie

[۵]  . Oremland

[۶]  . Long ford

[۷]  . Conference the international council for children splay

[۸]  . Scar

[۹]  . Ferred

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی نقاشی

نقاشی

 فعالیت زمانی نقاشی محسوب می شود که کودک بتواند طرح، رنگ یا نقش و یا ترکیبی از اینها را با توجه به برداشتهای ذهنی و حسی خود از طریق مشاهده محیط پیرامون و یا از طریق تصور و تجسم بر روی سطوح مختلف (کاغذ، سنگ، ظرف و …) ترسیم نماید. نکته قابل توجه آن که : نقاشی کوک می تواند با واقعیت یا با تخیل منطبق باشد (مفیدی، ۱۳۸۱).

یکی از شیوه های مفید در آغاز بررسی علت نقاشی کردن کودکان آن است که این کار را مانند نوعی رفتار بازیگونه، درنظر آوریم. در آن صورت می توانیم به بررسی انگیزه ها و کارکردهایی بپردازیم که نگرشهای رشد مدار گوناگون به بازی به معنی اعم کلمه نقاشی به معنی اخص آن نسبت داده اند. کودکان، بدون تردید، نقاشی را نوعی بازی می پندارند. زیرا مشتاقانه به آن می پردازند. در نقاشی نیز مانند بازی انفرادی با اسباب بازیها و چیزهای دیگر، غرق می شوند (انگجی، ۱۳۸۴).

در تمام دوره کودکی و تا مرزهای نوجوانی، اکثر کودکان منظماً به مجموعه ای از فعالیتهای ترسیمی می پردازند و بدین ترتیب روابط متکثری را با واقعیتها برقرار می سازند. کودکان با استفاده از شیوه های مختلف، تصور خود را از جهان به نوعی ترسیم کنند. با این فعالیت، همانند دیگر فعالیتهای لهوی، لذت، اکتشاف و تجربه آنچه ممکن است همراهند. نقاشی، بازی و طنز و هنر به یک خانواده رفتاری تعلق دارند. بدیهی است که این فعالیتها به کار بسته می شوند و به این دلیل به منزله انعکاس مجموعه ساختهایی هستند که کودک در دسترس خود دارد (دادستان، ۱۳۸۱).

نحوه آموزش نقاشی به کودکان بسیار حساس است چون بچه ها تخیل و خلاقیت خود را در نقاشی بروز می دهند و اگر هنگام نقاشی کردن این ویژگیها مهم ریخته می شوند ممکن است اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری آنها برای همیشه آسیب بینید (مریم پاپی، ۱۳۸۰).

به گفته پیاژه بخشی از نقاشی کودک – از لحاظ کیفیت انجام شدن محض خود عمل نقاشی و فراهم آوردن فرصتهایی برای درون سازی – با بازی وجه مشترک دارد. به همین دلیل، پیاژه خط خطی کردن های اولیه کودکان بسیار نورسیده را «بازی محض» به شمار می آورد (انگجی، ۱۳۸۴).

 

 

 

کتاب

 هنرهای زیبا و ادبیات ویژه خردسالان در پرورش شخصیت کودک بسیار موثرند. کتاب، جهان نوینی در مقابل کودک می گشاید و برای نخستین باروادارش می سازد تا بیاندیشد که «خوب کدامست؟» و «بد یعنی چه؟» قهرمانان داستانها اکثراض قهرمانان بازیهای او می شوند.

کودکان در حدود ۲ سالگی دوست دارند به کتابهایی که عکسهای بزرگ و درخشان از آدمها، حیوانات و اشیاء آشنای خانگی در آنها هست نگاه کنند و هنگام نگاه کردن به این عکسها داستانهای کوتاه نیز برایشان گفته شود. این نکته روشن شده است که کودکان قبل از سنین مدرسه روزی نیم ساعت به داستان خوانی گوش می دهند. پودولسکی می نویسد : کتابهای داستان به کودک فرصتی برای فرار از واقعیات خسته کننده زندگی روزمره می دهد. خواندن آنها آسان است. ارزان هستند و مهیج، مرموز، تکان دهنده و گاهی اوقات طنزآلود (هارلوک، ترجمه رواندوست، ۱۳۶۴).

مهمترین اثر کتاب بازیها، باز کردن جای مطالعه در زندگی کودکان است. یکی از فواید اینگونه کتابها تحریک حواس بینایی و لامسه و توجه به سایر احساسات است. مهین محجوبی که تصویرگری و طراحی چند کتاب پارچه ای را به عهده داشته نیز درباره کتابهای پارچه ای می گوید : «بچه ها به این کتابها نیاز دارندف چون نرم است، پاره نمی شود و می توانند آنها را در رختخواب نیز به همراه داشته باشند و ضمن اینکه نوعی اسباب بازی هستند به کودکان اطلاعاتی هم می دهند؛ اطلاعاتی ساده درباره رنگها، حیوانات، لباسهای شخصی و اشکال و … کتابهای ساده و کاغذی هم آموزنده هستند، ولی کتابهای پارچه ای چون جنس لطیفی دارند، اگر همراه با طرح خوب و رنگ شاد باشند، برای بچه های کوچک جذاب تر خواهند بود. »

فریبا کیهانی که چندین سال است کتاب پارچه ای می سازد، معتقد است : «کتابهای به شکل اسباب بازی برای تمام گروههای سنی و کودکان با نیازهای ویژه (معلول) خیلی مفید است و همه کودکان می توانند از این کتابها استفاده کنند. آنها همراه بازی کردن، شخصیت خود را در کتاب می بینند. مثلاً در مورد کتابهای پارچه ای، باید بگوئیم که حس لامسه بچه ها با این کتاب تقویت می شود و چون بچه ها با لمس کردن اشیای اطراف احساس امنیت می کنند، این کتابها در تقویت این احساس نیز مؤثر است. از طرفی، نوزادان و کودکان پیش دبستانی، از طریق کتاب بازی، با ادبیات هم آشنا می شوند.»

کتاب از دو طریق می تواند در خدمت کودک بیمار قرار بگیرد؛ یکی مستقیم و در ارتباط با خود کودک، دیگری از طریق ارتقای سطح آگاهی جامعه در این زمینه که مخاطبان آن می توانند از خانواده کودکان، اثر بیماریها بر آنها، روشهای برخورد با کودکان بیمار و … باشد.

کتاب می تواند با توجه به هدفهای زیر، در اختیار کودک بیمار قرار گیرد :

® ایجاد نیرو و برانگیختن احساسات سالم ؛

® فراهم آوردن زمینه تفریح و سرگرمی ؛

® تحریک احساسات و استعدادهای ذاتی برای گذراندن زندگی روزمره و شرکت در زندگی عادی؛

® رفع بی حوصلگی و ایجاد فعالیتهای مناسب و سرزندگی ؛

® ایجاد فرصتهایی برای ارتباط کودک بیمار با دیگران غ

® خارج کردن کودک از دنیای کابوس و نیز تخلیه روانی او (به ویژه با استفاده از فعالیتهای همجوار با کتابخوانی ) ؛

® کاهش اضطراب از طریق در اختیار قرار دادن اطلاعات درست و علمی و پاسخ به ابهام های کودک ؛

® کاهش ترس ؛

® کاهش احساس تنهایی و غربت ؛

® کاهش درد و ناراحتی های ناشی از بیماری ؛

® کاهش درد و ناراحتی های ناشی از شیوه های درمانی ؛

® پرکردن اوقات بیکاری و خلأ محرومیت از زندگی عادی ؛

® آماده کردن کودک برای جبران عقب ماندگیهای درسی ؛

® سهیم کردن کودک در تجربه های دیگران غ

® کمک به کودک در ایجاد ارتباط با سایر کودکان (معمولاً چنین رابطه ای براساس احساس مشترک اضطراب، ترس، غربت و … شکل می گیرد. نه فقط سن و جنس ) ؛

® ایجاد علاقه به مطالعه بعد از گذراندن دوره بیماری ؛

® همه نوع کتاب، از کتابهای معمولی برای کودکان و نوجوانان گرفته تا بسیاری از کتابهای مربوط به کودکان توانخواه می توان مورد استفاده کودکان بیمار قرار گیرد، به شرط اینکه ویژگیهای کتاب برای کودکان بیمار را دربر داشته باشد.

® کتابهایی می تواند مستقیم در اختیار کودکان بیمار قرار بگیرد که ویژگیها و معیارهای زیر در آنها وجود داشته باشد :

¡ پیش داوری نسبت به بیماری یا ناتوانی های دیگر نداشته باشد ؛

¡ خواننده را گول نزد و امتیاز بی جا به او ندهد ؛

¡ حاوی اطلاعات درست، به ویژه درباره بیماریها باشد ؛

¡ پرکشن باشد ؛

¡ غم انگیز و ناراحت کننده نباشد ؛

¡ امید به زندگی و مقاومت را در خواننده تقویت کند ؛

¡ خواند آن شیرین و لذت بخش باشد ؛

¡ مطالب آن به زبانی ساده و روان نوشته شده باشد ؛

¡ کوتاه باشد و اگر هم طولانی است، به بخش های کوتاه تقسیم شده باشد ؛

¡ حروف آن حدالامکان درشت تر از نوشته های معمول باشد ؛

¡ خط ها کوتاه و فاصله آنها بیشتر از معمول باشد ؛

¡ کتاب سبک باشد ؛

¡ دارای تصویرهای شاد و زنده و زیبا باشد (منبع از اینترنت).

تعریف اضطراب

 اضطراب عادی حالت کاملاً طبیعی و مهم کسانی است که فکر می کنند انواع متعدد وسائل زندگی فردی، اجتماعی و جهانی ایجاب می کنند که ما به طور دائم از خود سازگاری نشان دهیم. آنچه ما را به سازگاری و تلاش وادار می کند، اضطراب است. همه گامهایی که انسانیت به جلو بر می دارد و همه کشفهای علمی، ادبی و هنری نیز براساس اضطراب انجام می گیرد. اما وقتی اضطراب بالا باشد، مرض می شود. اضطراب مرضی بیماری مخربی است که تنها صاحب خود بلکه عمل او را نیز تخریب می کند.

اضطراب نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است و نشانه بسیاری از اختلالات روانشناختی محسوب می شود. فروید معتقد بود که اضطراب می تواند ماهیت سازش داشته باشد و آن در صورتی است که ناراحتی همراه با آن، فرد را به سوی راههای جدید و مبارزه انگیز سوق دهد. اگر شخص از این حیث یا شکست مواجه شود، نتیجه آن اختلال و اضطراب مرضی است.

اضطراب یک احساس ناخوشایند و مهم دلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی مثل تنگی قفسه سینه، طپش قلب، سردرد، تعریق و میل ناگهانی و جبری برای دفع ادار، بی قراری و میل به حرکت نیز از علائم شایع است. اضطراب یک علامت هشدار دهنده که خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می سازد.

از نظر روان پزشکی اضطراب را می توان چنین تعریف کرد : ناآرامی و هراس و ترس ناخوشایند و منتشر با احساس قریب الوقوع خطر که منبع آن قابل شناختن نیست.

اضطراب یا ترس متفاوت است. ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی، قطعی و از نظر منشا بدون تعارض است. اما اضطراب و کنشی در مقابل خطری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشاء همراه با تعارض است.

اضطراب به عنوان صفت شخصیتی که آن را معادل روان بخوری قرار می دهند در حافظه دراز مدت اثر منفی دارد. علت تاثیر منفی این است که افراد مضطرب در مقایسه با افراد غیرمضطرب، اطلاعات دریافتی را سطحی تر و از لحاظ معنایی در سطحی پائین تر پردازش می کنند. علت دیگر این که، اضطراب زیاد باعث محدود شدن توجه شده و برخی از ویژگیهای محرک مورد توجه قرار گرفته ادارک نمی شوند. طبق نظریه برگر[۱] و دادسون[۲] وجود اضطراب تا حد خاصی باعث بهبود عملکرد شخص می شود و افزایش اضطراب بیش از حد مطلوب در عملکرد شخص اثر منفی می گذارد.

سولیوان[۳] تفاوت بین ترس و اضطراب را این گونه روشن کرده است : به نظر او اضطراب تجربه تنش درونی است.

در حالیکه ترس مکانیزیمی است که برای رویارویی با خطرات واقع بینانه و خارجی به کار می رود.

از نظر روان تحلیل گران سنت گرا ترس معمولاً پاسخی معقول و گاهی مفید به واقعیتهایی که به نوعی تهدید کننده می باشد. اما اضطراب پاسخی غیرمعمول و ناشی از ناتوانی و بیشتر آسیب رساننده در قبال شرایطی است که آنچنان هم تهدید کننده نمی باشد.

«اسپیلنرگر[۴] (۱۹۶۶) بین دو نوع اضطراب تفاوت قائل شده است :

۱ ) اضطراب حالتی[۵] : به حالتی هیجانی آنی که به وسیله تنش و بیم مشخص می گردد، اطلاق می شود. این اضطراب به وسیله احساسات ذهنی و آگاهانه تنش و بیم که با فعال سازی یا برانگیختگی سیستم عصبی خودکار همراه است، مشخص می گردد.

[۱]  . Berger

[۲]  . Dadson

[۳]  . Sullivan

[۴]  . Spielberger

[۵]  . Conditionqlanxiety

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثیر اسباب بازی معیار سنجش درد

۳ ) معیار سنجش درد تصویری صورت[۱]

 برای استفاده از این مقیاس باید به شرح ذیل اقدام نمود :

به کودک توضیح دهید که هر یک از صورتها یا متعلق به فردی است که احساس خوشحالی می کند، زیرا دردی را احساس نمی کند و یا متعلق به فردی است که غمگین و ناراحت است زیرا از درد رنج می برد. صورت با شماره بسیار خوشحال است، زیرا اصلاً درد ندارد. صورت شماره ۱ تنها به مقدار کمی ناخشنود است زیرا درد بسیار کمی دارد. صورت شماره ۲ کمی بیشتر ناراحت است. صورت شماره ۳ ناراحت است؛ چون درد در حد متوسط است. صورت شماره ۴ درد زیادی دارد و صورت شماره ۵ دردی در حد نهایت تصور دارد که به آن علت گریه می کند. از کودک بخواهید یکی از این صورتها را متناسب با احساس درد خود انتخاب کند.

۴ ) معیار سنجش درد با استفاده از قطعات پلاستیکی[۲]

 در این روش پنج قطعه پلاستیکی سفید رنگ به اشکال مختلف مثلاً مربع، مکعب و … در اختیار کودک قرار داده شده و به او گفته می شود که این قطعات پلاستیکی را با میزان درد خود مقایسه کنند. بدین ترتیب اگر یک انتخاب شود نشان دهنده بسیار کم، دو قطعه نشان دهنده درد کمی بیشتر، سه قطعه نشان درد متوسط، چهار قطعه نشانه درد زیاد، و هر پنج قطعه نشان دهنده درد غیرقابل تصور و بسیار شدید می باشد. اگر هیچ یک از قطعات پلاستیکی برداشته نوشته نیز نشان دهنده عدم وجود درد می باشد. تعداد قطعات انتخاب شده نشان دهنده نمره درد می باشد که از ۱۰ الی ۵ درجه بندی می شود.

 

 

 

۵ ) معیار سنجش درد حیوانهای مدرج[۳]

 به کودک توضیح دهید ۶ لیوان وجود دارد که در ۵ تای آنها درد به میزانهای متفاوت وجود دارد. لیوان خالی نشان دهنده عدم وجود درد و لیوان شماره ۵ کاملاً پر از درد می باشد. لیوانهای بین این دو لیوان نیز به ترتیب نشان دهنده درد بسیار کم تا درد زیاد می باشد. از کودک بخواهید تا یکی از این لیوانها را که به خوبی درد او را توصیف می نماید انتخاب کند. (در این پژوهش از این نمونه معیار سنجش استفاده شده است. )

۶ ) معیار سنجش درد رنگ ها[۴]

 در این روش به کودک ۶ مواد رنگی یا ماژیک در رنگهای سیاه، زرشکی، آبی، قرمز، سبز و نارنجی داده می شود و از او خواسته می شود تا آنها را بر حسب رنگی که نشان دهنده عدم وجود درد تا درد بسیار شدید و غیرقابل تحمل است مرتب نماید. هنگامیکه درجه بندی شدند به آنها به صورت ارزشی از ۰ الی ۵ نمره داده می شود.

همچنین وجود درد را می توان از طریق مشاهده علائم و نشانه های درد در کودک تشخیص داد. عدم فعالیت و تحرک، افزایش ضربان قلب و فشارخون، جمع کردن بدن، تحریک پذیری، گری، حالات چهره و شفاهی کودک، همگی می تواند دلیلی بر وجود درد در کودک باشد. » (جنت علیپور، ۱۳۷۹).

بستری شدن

 بیماری و بستری شدن به عنوان یکی از مهمترین تجربیات زندگی کودک به شمار می آید. مطالعات تحقیقی در زمینه بستری شدن نشان می دهد که تجربه بیمارستانی در تکامل کودک بی تأثیر نبوده است، از طرفی نیز اثرات عاطفی آسیب پذیر در کلیه بچه هایی که در بیمارستان بستری می شوند وجود ندارد، همچنانکه بستری شدن می تواند یکی از تجربیات ترسناک و مهم کودکان باشد.

کمک به آمادگی کودک برای بستری شدن و راهنمائیهایی در این زمینه باعث سازگاری بهتر و سریعتر کودک با مسائل و مشکلات مربوط به بستری شدن در بیمارستان خواهد شد، «همچنانکه مارلو (۱۹۸۸) اظهار می دارد : بستری شدن برای کودکان یک ضربه روانی می باشد ولی آن می تواند به صورت یک تجربه روانی مثبت درآید. »

چاین[۵] (۱۹۷۴) عقیده دارد که کودکان قبل از مدرسه کمتر از کودکان کوچکتر دچار عصبانیت و ناراحتی می شوند بنابراین خیلی بهتر می توانند بستری شدن در بیمارستان را تحمل کنند. البته هر یک از این کودکان در هنگام بیماری نیاز دارند که مادرانشان نزد آنها باشد. برای توجه بیشتر ممکن است واکنشهایی را از خود نسبت به بستری شدن نشان دهند، مثل غذا نخوردن، نخوابیدن، بازگشت به رفتارهای کودکانه تر از سن خود، پرخاشگری[۶]، حساسیت زیاد، گریه و ترسهای بی دلیل. » (چاین، ۱۹۷۵).

بیشترین دلیل ترس کودکان سنین قبل از دبستانف از بستری شدن در بیمارستان احتمالاً مربوط به تکامل شناختی و تصور ذهنی کودکان از خود می باشد. ویلی ووانگ[۷] (۱۹۸۷) در این زمینه چنین اظهار می نمایند، با تکامل روانی – اجتماعی، یادگیری زبان و تکامل شناختی، کودک به خوبی از طرز صحبت کردن، معانی کلمات، قیافه و ظاهر افراد و طرز برخورد آنان، رفتار و افکار افرادی را که با او سروکار دارند، تشخیص می دهد. کلمات زشت و زیبا، بلندتر و کوتاهتر، لاغر و چاق کلماتی هستند که ممکن است در ذهن او اثرات نامطلوب برجای گذارند. یا در زمانی که بیمار است از قطع عضو، شکستگی، خونریزی و آنچه که باعث تفاوت او با کودکان دیگر شود، بسیار وحشت دارد. (کریمی، ۱۳۶۸).

بستری شدن در بیمارستان در بیشتر موارد برای کودکان خردسال تجربه بسیار تنش زایی است که می تواند به گوشه گیری عاطفی، رفتارهای گوناگون واپس گرایانه، گریه های طولانی مدت، برهم ریختن الگوی خواب، و انواع حالتهای ویرانگرا منجر شود، به طوری که کودکان اثر قرار گرفتن در معرض اینگونه رفتارها عصبانی و خشمگین می شوند. در واقع، تأثیرات بستری شدن در بیمارستان می تواند مدت زمانی طولانی پس از پایان اقامت در بیمارستان نیز ادامه یابد، اضطراب و رفتارهای جامعه ستیز در اواخر کودکی با تعداد نوبتهایی که یک کودک پیش از ۵ سالگی در بیمارستان بستری شده است، ارتباط دارد. (هیوز، ترجمه گنجی، ۱۳۸۴).

موری وزنتر[۸] (۱۹۷۹) درباره دلایل ترس کودک از بستری شدن اظهار می دارند، وابستگی کودک به خانواده، اضطراب جدایی، ترس از قطع عضو، ترس از اجرای روشهای درمانی دردناک و جدید، ترس از طرد شدن و تنبیه شدن، از عوامل تشدید کننده ترس کودک از بستری شدن در بیمارستان می باشند. کودک این ترس را به صورت رفتارهای خصمانه، بی علاقه بودن نسبت به مسائل و محیط، گوشه گیری یا افسردگی، بی اشتهایی، بی خوابی و بی میلی نشان می دهد (موری، ۱۹۷۹ ).

یکی از مهمترین عواملی که به عنوان مانعی در برابر سازگاری کودک با محیط ظاهر می شود و بستری شدن را به یک بحران عمیق مبدل می سازد عدم توجه به نیازهای کودک و عدم ارضای آنها می باشد.

فشار روانی بستری شدن در بیمارستان پیامد این واقعیت است که اقامت در بیمارستان بیانگر دور شدن کامل از هر آنچیزی است که در دنیای کودک، آرامبخش، ایمن و آشناست. این امر نه تنها به معنای از دست دادن موقتی خانواده ودوستان بلکه همچنین از دست دادن بسیاری از آدابی است که زندگی کودک را می سازند.

برای کاهش فشار روانی ناشی از بستری شدن در بیمارستان در کودکان، مهمترین کار این است که تا آنجا که امکان دارد، در بخشهای مختلف بیمارستان عناصری قرار دهیم که کودک با آنها در دنیای خارج آشنایی دارد. این عنصرها عبارتند از : افراد آشنا، تکه هایی از لباس، حیوانات پارچه ای، اسباب بازیهای دلخواه (در صورتیکه مناسب به نظر می رسد) و فراهم کردن فرصتهایی برای بازی کردن با سایر کودکان.

آمادگی برای بستری شدن

 اگر بستری شدن به طور ناگهانی اتفاق افتاده باشد، چون کودک، بدون آمادگی به محیط جدید وارد می شود، همه چیز برای او جدید و غریبه خواهد بود، در نتیجه عکس العملهای یاد شده ممکن است به مقیاس وسیعتری در او مشاهده شوند. ولی اگر بستری شدن با آمادگی قبلی صورت بگیرد پذیرش محیط جدید برای او آسان تر خواهد بود.

نحوه آمادگی قبل از بستری شدن کودکان می تواند نگرش آنها را نسبت به بستری شدن تغییر بدهد. آمادگی برای بستری شدن یک کار ضروری و مشخص است ولی یک برنامه استاندارد برای آن وجود ندارد. به طور کلی به بیمارستانهای اطفال برنامه پذیرش خود را روی آمادگی گروهی قبل از پذیرش متمرکز می کنند. آمادگی صحیح کودکان برای بستری شدن آنها در آینده مفید می باشد و گاهی نیز مضراتی را همراه دارد.

بعضی محققان معتقدند که آمادگی بچه ها از سن ۴ – ۷ سال در حدود یک هفته قبل از بستری شدن آنها می تواند صورت بگیرد که کودکان همانند سازی کرده و سؤالات خود را می پرسند.

به طور کلی بالابردن توانایی مقابله کودکان، سازگاری با شرایط جدید را سرعت می بخشد و این امر به تغییر نگرش آنان درباره محیط جدید بستگی دارد که از طریق آمادگی قبلی و آموزشهای لازم انجام می گیرد. هرچه قدر کودک بزرگتر باشد به آماده سازیهای بیشتر و طولانی تری نیاز دارد. کودک خردسال به خاطر محدودیتهای ذهنی بسیار سریعتر می توان به زمان بستری شدن واقعی نزدیک شود و چند روز آمادگی برای یک کودک خردسال و چندین روز تا چندین هفته آموزش برای آمادگی کودک بزرگتر منطقی به نظر می رسد.

در هر نوع آمادگی، سن یک فاکتور مهمی است که می تواند در برنامه ریزی برای آمادگی نقش داشته باشد. همچنین در آمادگی باید به تجربیات قبلی کودک که ممکن است برای او نگران کننده بود، توجه شود. عده ای معتقد هستند که کودکان با سابقه بستری احتیاج به آمادگی ندارد. در صورتیکه آمادگی برای تجربه جدید با دو فرض، ضروری به نظر می رسد :

هر وقت کودک به بیمارستان بر می گردد او یک شخص متفاوتی است : زیرا او در یک مرحله جدید تکاملی قرار داد.

تجربیات گذشته بیماری ممکن است نگران کننده باشد و او تصور کند که همان مسائل تکرار خواهند شد. بنابراین اساسی است که قبل از هر آمادگی برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد، رابرتسون در مورد آمادگی کودکان سالم تا زمانیکه بستری شدن آنها حتمی نشود، نباید در مورد بیمارستان اطلاعاتی داشته باشند در حالیکه برآمادگی بیماران قبل از بستری شدن تأکید دارد (میانجی، ۱۳۶۸).

از کتابچه های کوچک، فیلمها نمایشهای عروسکی می توان برای آماده کردن کودکی که دچار بیماری حاد نبوده و نیاز فوری به بستری ندارد، استفاده کرد. برای کودکانی که تاریخ بستری شدن آنان مشخص است، می توان مهمانی ساده برای کودک، والدین و خواهران و برادران آنان ترتیب داد. همچنین می توان ترتیبی داد که آنها به بیمارستان مراجعه نموده و طی یک برنامه منظم پیش بینی شده از محیط فیزیکی بیمارستام بازدید نمایند. بیمارستان، جامعه و برنامه های مدرسه باید در جهت آموزش والدین به کار گرفته شود تا در صورت بستری شدن کودک مفید واقع شوند.

بستری شدن می تواند رویداد آزاردهنده برای کودکان محسوب شود ولی چنانچه کودکان به خوبی آماده شوند تجربه مثبت روانی دربر داشته باشد. بستری شدن در بیمارستان می تواند به نحوی به عزت نفس کودک کمک نماید. چنانچه کودکان به موقعیتهای ناراحت کننده که در مدت بستری بالا جبار رخ می دهد غلبه نمایند اعتماد به نفس آنان از نظر سازش با موقعیتهای بالقوه تنش زای آتی، افزایش خواهد یافت (مارلو، ترجمه مانیانس، ۱۳۷۹).

[۱]  . Eases Rating Scale

[۲]  . Chipe Scale

[۳]  . Glasses Rating Scale

[۴]  . Color Scale

[۵]  . Chinn

[۶]  . Aggression

[۷]  . Whaly – Whang

[۸]  . Murray – Zentner

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه