پایان نامه پوشش‌دهی سرامیک ZrO2 و کامپوزیتZrO2 HA-با تکنولوژی پلاسمای الکترولیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی

موضوع

پوشش‌دهی سرامیک ZrO2و کامپوزیتZrO2HA-با تکنولوژی پلاسمای الکترولیتی کاتدی(PET) بر روی فولاد ضد زنگ 316L و Ti و بررسی زیست‌سازگاری آن در محلول رینگر و بزاق مصنوعی

اساتید راهنما

دکترکمال جانقربان

دکتر سیروس جوادپور

اساتید مشاور

دکتر محمدابراهیم بحرالعلوم

دکتر مهدی جاویدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ایجاد پوشش سرامیکی زیرکونیا و پوشش سرامیکی- کامپوزیتی، زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت بر روی فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم، به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی و بررسی زیست سازگاری آن در محلول رینگر و بزاق مصنوعی می‌باشد. حمام الکترولیت با استفاده از محلول (g/lit6) kzZrF6 در آب ساخته شد. بررسی ساختار و ترکیب پوشش‌های ایجاد شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه XRD انجام گردید که نتایج حاکی از تشکیل سرامیک زیرکونیا و همچنین کامپوزیت سرامیکی زیرکونیا – هیدروکسی آپاتیت بر روی فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم بود. نتایج آزمایش خوردگی با روش ولتامتری سیکلی نشان داد که تغیرات ترکیبی در سطح باعث بهبود خواص خوردگی در محلول‌های رینگر و بزاق مصنوعی می شود. همچنین مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک نمونه ها با استفاده از دستگاه پین روی صفحه مورد بررسی قرار گرفت. سختی و زبری نمونه ها نیز اندازه‌گیری شد. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که تغییر مورفولوژی سطحی باعث بهبود خواص سایشی و بالارفتن سختی و زبری سطح می گردد. در پایان نتایج تست‌های خوردگی و سایش در محلول‌های رینگر و بزاق مصنوعی برای دوزیرلایه تیتانیوم و فولاد ضدزنگ 316ال مورد مقایسه قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که فولاد ضد زنگ 316ال می‌تواند جایگزین مناسبی برای ایمپلنت‌های تیتانیومی باشد.

واژگان کلیدی: زیرکونیا، هیدروکسی آپاتیت، فولاد ضد زنگ 316ال، تیتانیوم، فرآیند پلاسمای الکترولیتی کاتدی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات

1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل دوم :تئوری

2-1- کاشتنی‌های فلزی و آلیاژی…………………………………………………………………………………….. 7

2-2- بیوسرامیک‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3- تاریخچه و گسترۀ بیوسرامیک‌ها…………………………………………………………………………….. 10

2-4- معرفی زیرکونیا………………………………………………………………………………………………….. 14

2-4-1- خواص ریزساختاری زیرکونیا …………………………………………………………………………….. 19

2-4-2- ترکیب و خواص زیرکونیا ………………………………………………………………………………….. 16

2-4-3- سازگاری زیستی زیرکونیا ………………………………………………………………………………….. 17

2-4-4- کاربرد زیرکونیا در پزشکی ………………………………………………………………………………… 18

2-4-5- پوشش زیرکونیا برای کاشتنی بدن ………………………………………………………………….. 20

2-5- معرفی هیدروکسی آپاتیت …………………………………………………………………………………….. 23

2-5-2- خواص هیدروکسی آپاتیت ……………………………………………………………………………….. 24

2-5-3- کاربرد هیدروکسی آپاتیت در پزشکی……………………………………………………………….. 26

2-5-4- تهیه هیدروکسی آپاتیت ……………………………………………………………………………………. 27

2-6-1- پوشش‌دهی به روش پاشش پلاسمایی……………………………………………………………… 28

2-6-2- پوشش‌دهی به روش رسوب دهی الکتریکی تعلیقی ………………………………………. 28

2-6-3- پوشش‌دهی به روش فشردن گرم(HIP)………………………………………………………….. 29

2-6-4- پوشش‌دهی به روش پراکنش پرتویونی و پراکنش فرکانس رادیویی………………. 29

عنوان صفحه

2-6-5- پوشش‌دهی به روش پاشش پرسرعت سوخت اکسیژن ………………………………….. 29

2-6-6-پوشش‌دهی به روش سل-ژل……………………………………………………………………….. 30

2-7- عملیات پوشش‌دهی پلاسمایی الکترولیتی ………………………………………………………….. 30

2-7-1- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………… 30

2-7-2- اصول فیزیکی و شیمیایی الکترولیزپلاسمایی…………………………………………………… 31

2-7-3- خصوصیات جریان- ولتاژ……………………………………………………………………………….. 33

2-7-4- مکانیزم‌های فرآیند EPT………………………………………………………………………………….. 35

فصل سوم:روش تحقیق

3-1- تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز ……………………………………………………………….39

3-2- آماده‌سازی نمونه‌ها…………………………………………………………………………………….. 39

3-3- تهیه هیدروکسی آپاتیت …………………………………………………………………………… 40

3-4- عملیات پوشش‌دهی به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی (PET)…………………… 40

3-5-تست ها و آنالیزهای پس از پوشش دهی……………………………………………………………….. 43

3-5-1- بررسی مورفولوژی و ریز ساختارها …………………………………………………………………… 43

3-5-2- تست سایش ……………………………………………………………………………………………. 43

3-5-3-تست ریز سختی………………………………………………………………………………………… 44

3-5-4- تست زبری …………………………………………………………………………………………….. 45

3-5-5- بررسی رفتار خوردگی …………………………………………………………………………. 45

عنوان صفحه

فصل چهارم: :بحث و نتیجه‌گیری

4-1- بهینه سازی محلول الکترولیت …………………………………………………………… 49

4-2-عملیات پلاسمای الکترولیتی کاتدی (PET) به منظور ایجاد پوشش Zro2……… 51

4-2-عملیات پلاسمای الکترولیتی کاتدی (PET) به منظور ایجاد پوشش zro2-HA 52

4-4-بررسی‌های ریزساختار و مورفولوژی سطح…………………………………………………. 54

4-4-1-بررسی مورفولوژی سطح فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا. 54

4-4-2- بررسی ریزساختار فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا………… 56

4-4-3-بررسی مورفولوژی سطح فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت 59

4-4-4- بررسی ریز ساختار فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا-

هیدروکسی آپاتیت ………………………………………………………………………. 62

4-5-خواص مکانیکی …………………………………………………………………………… 65

4-5-1- سختی سطح …………………………………………………………………………… 65

4-5-2-زبری ………………………………………………………………………………….. 66

4-6-خواص سایشی و اصطحکاک……………………………………………… 67

4-6-1- خواص سایشی و اصطحکاک فولاد ضد زنگ 316ال با پوشش زیرکونیا در

هوا……………………………………………………………………………. 67

4-6-2- خواص سایشی و اصطکاک تیتانیوم با پوشش زیرکونیا در هوا…………….. 70

4-6-3- خواص سایشی و اصطکاک فولاد ضد زنگ 316ال با پوشش زیر کونیا و زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر …………………………………. 73

4-6-4- خواص سایشی و اصطکاک تیتانیوم با پوشش زیرکونیا و زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر 78

عنوان صفحه

4-6-5- مقایسه بین فولاد ضد زنگ 316 ال تیتانیوم با پوشش زیرکونیا و زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت 83

4-6-6- خواص سایشی و اصطکاک فولاد ضد زنگ 316 ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول بزاق مصنوعی 84

4-6-7- خواص سایشی و اصطکاک تیتانیوم بدون پوشش و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول بزاق مصنوعی……………….. 86

4-6-8- مقایسه بین فولاد ضدزنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی

آپاتیت ………………………. 90

4-7-بررسی رفتار خوردگی…………………………… 90

4-7-1- بررسی خوردگی در نمونه های فولاد ضد زنگ 316 ال بدون پوشش، با پوشش زیرکونیا و با پوشش زیرکونیا-هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر ……………. 90

4-7-2- بررسی خوردگی در نمونه های تیتانیوم بدون پوشش، با پوشش زیرکونیا و با پوشش زیرکونیا-هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر ……………. 91

4-7-3- مقایسه خوردگی نمونه‌های تیتانیوم بدون پوشش و با پوشش زیرکونیا با نمونه فولاد ضد زنگ 316ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر…………. 92

4-7-4- بررسی خوردگی در نمونه های تیتانیوم بدون پوشش و تیتانیوم و فولاد ضد زنگ 316ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول بزاق مصنوعی………….. 93

فصل پنجم:نتیجه‌گیری

5-1-نتیجه‌گیری……………… 95

5-2-پیشنهادات………….. 96

  • مقدمه

واژه و اصطلاح بسیار نزدیک و مرتبطی که برای درک اهداف علم مواد زیستی- پزشکی مهم است و به فهم تعریف بیومواد کمک می‌کند سازگاری زیستی است[1]است. بر طبق تعریف ویلیامز، سازگاری زیستی یا زیست سازگاری عبارت است از: توانایی یک ماده برای ایفای نقش در یک کاربرد ویژه و اجرای یک وظیفه خاص به گونه‌ای که توام با دریافت پاسخ صحیح و مناسب از طرف بافت میزبان باشد[70]. همچنین ماده‌ای را می‌توان زیست سازگار نامید که در محیط زیستی (بیولوژیکی) کیفیت غیر مخرب داشته و تنها واکنش بدن در مقابل آن تشکیل بافت باشد این مواد شامل مثال‌هایی چون فولادهای ضد زنگ هستند[70].

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان

دانشگاه شهرکر

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی مواد گرایش سرامیک

 

 

عنوان پایان نامه:

استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان

 

 

استاد راهنما :

دکتر محمدرضا نیلفروشان

 

استاد مشاور:

دکتر ساسان اطرج

 

دی ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

2-1 سرباره——————————————————————————– 6

2-1-1 چگونگی تشکیل سرباره­های آهن و فولاد——————————————————– 8

2-1-2 مزایای حضور سرباره در کوره—————————————————————– 8

2-1-3 ترکیبات شیمیایی موجود در سرباره———————————————————– 9

2-1-4 انواع سرباره­های آهن و فولاد—————————————————————– 10

2-1-5 بررسی تحقیقات گذشته بر روی سرباره کنورتور————————————————– 16

2-2 سیمان پرتلند————————————————————————– 19

2-2-1 انواع سیمان پرتلند و کاربرد آنها————————————————————– 21

2-2-2 ترکیبات سیمان پرتلند——————————————————————— 21

2-2-3 هیدراسیون سیمان پرتلند——————————————————————- 24

2-2-4 آب مورد نیاز برای واکنش­های هیدراسیون—————————————————— 29

2-2-5 شروع دوره انگیزش———————————————————————— 33

2-2-6 پایان دوره انگیزش————————————————————————- 33

2-2-7 گیرش سیمان—————————————————————————- 34

2-2-8 سخت شدن—————————————————————————— 36

2-2-9 سیمان­های حاوی سرباره——————————————————————– 39

2-2-10 فعالسازی شیمیایی———————————————————————– 41

3-2 آنالیز مواد اولیه———————————————————————— 44

3-3 اندازه­گیری چگالی سرباره­ها و سیمان——————————————————- 44

3-4 بررسی­های ریزساختاری—————————————————————— 45

3-5 ساخت مخلوط­های مختلف برای آزمایشها—————————————————- 45

3-6 بررسی خواص دوغاب——————————————————————– 46

3-6-1 خواص رئولوژیکی————————————————————————– 46

3-6-2 قلیاییت (pH)—————————————————————————– 47

3-6-3 خواص الکتریکی————————————————————————– 48

3-7 بررسی خواص خمیر——————————————————————— 49

3-7-1 تعیین مقدار آب لازم (غلظت نرمال)———————————————————– 49

3-7-2 اندازه­گیری زمانهای گیرش اولیه و نهایی——————————————————– 49

3-8 بررسی خواص ملات——————————————————————— 51

3-8-1 مراحل اختلاط و ساخت ملاتهای سیمانی——————————————————- 51

3-8-2 استحکام فشاری————————————————————————— 52

3-8-3 استحکام خمشی————————————————————————– 52

3-9 بررسی استفاده از فعالساز قلیایی کلراید کلسیم———————————————– 52

3-9-1 ساخت نمونه جهت بررسی اثر فعالساز قلیایی—————————————————- 52

3-10 بررسی استفاده از نانو سیلیس بر ملاتهای حاوی سرباره کنورتور——————————— 53

3-10-1 ساخت نمونه جهت بررسی تأثیر نانو سیلیس————————————————— 54

4-1 شناسایی و آنالیز مواد اولیه————————————————————— 55

4-1-1 آنالیز شیمیایی————————————————————————— 55

4-1-2 آنالیز مینرالی—————————————————————————– 56

4-1-3 چگالی مواد اولیه————————————————————————– 58

4-2 نتایج حاصل از بررسی خواص دوغاب——————————————————- 58

4-2-1 زمان ریزش دوغابها———————————————————————— 59

4-2-2 اندازه گیری قلیاییت———————————————————————– 59

4-2-3 هدایت الکتریکی دوغاب——————————————————————– 61

4-3 نتایج زمانهای گیرش نمونه­های خمیر——————————————————- 61

4-4 نتایج تست استحکام مکانیکی نمونه­های ملات———————————————— 65

4-5 بررسی­های ریز ساختاری—————————————————————– 69

4-6 نتایج استفاده از فعالساز قلیایی———————————————————— 72

4-6-1 زمان ریزش دوغاب———————————————————————— 72

4-6-2 زمان گیرش خمیر————————————————————————- 73

4-6-3 استحکام مکانیکی ملات——————————————————————— 73

4-6-4 بررسی­های ریز ساختاری——————————————————————– 75

4-7 نتایج استفاده از نانو سیلیس————————————————————– 77

4-7-1 زمان گیرش خمیر————————————————————————- 77

4-7-2 استحکام مکانیکی ملات——————————————————————– 79

4-7-3 بررسی­های ریز ساختاری——————————————————————– 83

5-1 نتیجه گیری————————————————————————— 86

5-2 پیشنهاد برای کارهای آینده————————————————————— 88

فهرست جداول

جدول 2-1.  ترکیبات دوتایی موجود در سرباره——————————————————– 11

جدول 2-2. ترکیبات پیچیده موجود در سرباره——————————————————– 11

جدول 2-3. نام و ترکیب فازهای موجود در کلینکر سیمان پرتلند—————————————– 24

جدول 2-4. ترکیب بالقوه فازهای تشکیل دهنده سیمان معمولی —————————————– 25

جدول 2-5. معادلات شیمیایی جهت توصیف هیدراسیون سیمان پرتلند———————————— 36

جدول3-1. نسبت مواد برای مخلوطهای متشکل از سربارهها و سیمان معمولی——————————- 48

جدول3-2. نسبت مواد مخلوطهای ساخته شده بمنظور بررسی تأثیر فعالساز کلراید سدیم بر سیمانهای حاوی سربارههای فولاد   55

جدول 3-3. مخلوطهای سیمان حاوی سرباره کنورتور با / بدون نانو سیلیس——————————— 56

جدول 4-1. ترکیبهای تشکیل دهنده مواد اولیه مشخص شده در آزمایش آنالیز شیمیایی———————- 57

جدول 4-2. عدد میسون محاسبه شده برای سربارههای مختلف—————————————— 58

جدول 4-3. نتایج حاصل از اندازهگیری چگالی پودر سیمان و انواع سرباره مورد استفاده———————– 60

جدول 4-4. جدول آزمایشهای صورت گرفته بر دوغاب؛ زمان ریزش، قلیاییت (pH) و هدایت الکتریکی———– 63

جدول 4-5. زمانهای گیرش اولیه و نهایی خمیرهای سیمانی حاوی مقادیر مختلف سرباره———————- 64

جدول 4-5. استحکام فشاری و خمشی نمونههای ملات بعد از 3، 7، 28 و 90 روز—————————- 67

جدول 4-6. مشخصات استحکام خمشی و فشاری ملاتهای حاوی سرباره با طول عمر متفاوت——————– 76

جدول 4-7. مشخصات استحکام خمشی و فشاری ملاتهای حاوی سرباره با طول عمر متفاوت——————- 81

فهرست شکل‌ها

 

شکل 2-1. نمودار محصولات فرعی تولید شده بازای یک تن فولاد تولیدی به تفکیک روش تولید فولاد———– 11

شکل 2-3. تصویر فلوچارت انواع سربارههای آهن و فولاد———————————————— 14

شکل 2-4.  تصویر شماتیک از کوره بلند ذوب آهن و قسمتهای مختلف آن———————————- 15

شکل 2-5. نمایی از بخش گرانولهسازی کارخانه ذوب آهن اصفهان با سه جت آب سرد گرانولهساز————— 18

شکل 2-6. شکل شماتیک کوره قوس الکتریک فولاد بهمراه نامگذاری قسمتهای مختلف———————– 19

شکل 2-7. تصویری شماتیک از کوره کنورتور——————————————————— 20

شکل 2-8. تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از—————————————————– 29

شکل 2-9. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از اترینژایت (تری سولفات AFt) با فرمول شیمیایی 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O  31

شکل 2-10. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی تومازیت در نمونه بتنی پس از نگهداری به مدت بیش از 90 روز 32

شکل 2-11. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مونوسولفات 3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O- 33

شکل 2-12. شکل شماتیک ضخامت لایه نازک آب پوششی بر روی سطوح ذرات سیمان و نیز آب موجود در خلل و فرج بافت میکروسکوپی بین ذرات سیمان (آب بین ذرهای)——————————————————————— 34

شکل 2-13. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ساختار میکروسکوپی خمیری ساخته شده از کلینکر سیمان و گچ همراه با 5/3% وزنی SO3 که در حال هیدراسیون بوده و خود را گرفته است،  45/0 W/C= و زمان هیدراسیون 4 ساعت- 39

شکل 2-14. نمودار تشکیل فازهای هیدراته و رشد بافت میکروسکوپی در طول زمان هیدراسیون سیمان———- 42

شکل 3-1. تصویری از یک دستگاه ویسکوزیمتر ریزشی————————————————- 51

شکل 3-2. دستگاه اندازهگیری pH و هدایت الکتریکی محلول——————————————- 52

شکل 3-3. تصویر شماتیک از دستگاه سوزن ویکات برای آزمایش گیرش———————————– 54

شکل 3-4. شماره الک و درصد مانده روی الک برای ماسه استاندارد————————————— 55

شکل 4-1. نمودارهای پراش پرتوی ایکس گرفته شده از مواد اولیه بهمراه با پیکهای مشخص شده (بصورت مقایسهای)  61

شکل 4-2. نمودار زمان ریزش دوغابهای ساخته شده با مقادیر مختلف سرباره——————————- 63

شکل 4-3. تصویر شماتیک اثرات فیزیکو- شیمیایی رخ داده در فصل مشترک ذرات سیمان و آب؛ شامل دفع ذره به ذره ناشی از نیروهای الکتروستاتیک (بین بارهای مشابه) و سازماندهی مولکولهای لایهای ناشی از جذب در سطوح جامد-محلول——— 64

شکل 4-4. نمودار زمانهای گیرش اولیه و نهایی نمونههای حاوی مقادیر مختلف سرباره کنورتور—————— 66

شکل 4-5. نمودار زمانهای گیرش اولیه و نهایی نمونههای حاوی مقادیر مختلف سرباره کوره قوس الکتریکی——- 67

شکل 4-6. نمودار زمانهای گیرش اولیه و نهایی نمونههای حاوی مقادیر مختلف سرباره گرانوله شده کوره بلند—— 67

شکل 4-7. نمودار استحکام فشاری نمونههای حاوی درصدهای مختلف سرباره کنورتور بر حسب عمر ملات——– 70

شکل 4-8. نمودار استحکام فشاری نمونههای حاوی درصدهای مختلف سرباره کوره قوس الکتریکی بر حسب عمر ملات 70

شکل 4-9. نمودار استحکام فشاری نمونههای حاوی درصدهای مختلف سرباره گرانوله شده کوره بلند بر حسب عمر ملات          71

شکل 4-10. نمودار استحکام خمشی نمونههای حاوی درصدهای مختلف سرباره کنورتور بر حسب عمر ملات——- 71

شکل 4-11. نمودار استحکام خمشی نمونههای حاوی درصدهای مختلف سرباره کوره قوس الکتریکی بر حسب عمر ملات          72

شکل 4-12. نمودار استحکام خمشی نمونههای حاوی درصدهای مختلف سرباره گرانوله شده کوره بلند بر حسب عمر ملات        72

شکل 4-13. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه مرجع (الف- 7 روزه، ب- 90 روزه)—————— 73

شکل 4-14. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه حاوی 30% سرباره کنورتور (BOF30) (الف- 7 روزه، ب- 90 روزه)  73

شکل 4-15. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه حاوی 30% سرباره کوره قوس الکتریکی (EAF30) (الف- 7 روزه، ب- 90 روزه)———————————————————————————————- 74

شکل 4-16. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه حاوی 30% سرباره گرانوله شده کوره بلند (GBF30) (الف- 7 روزه، ب- 90 روزه)———————————————————————————————- 74

شکل 4-17. نمودار پراش پرتوی ایکس از نمونههای مختلف خمیری سخت شده پس از 90 روز—————– 75

شکل 4-18. مقایسه وضعیت سیالیت دوغابهای ساخته شده از مخلوطهای مختلف حاوی 30% سرباره با نمونه مرجع 76

شکل 4-19. نمودار زمانهای گیرش اولیه و ثانویه نمونههای مختلف جهت بررسی اثر فعالساز قلیایی بر گیرش—— 77

شکل 4-20. نمودار استحکام فشاری نمونههای ملات بر حسب عمر ملات———————————– 78

شکل 4-21. نمودار استحکام خمشی نمونههای ملات بر حسب عمر ملات———————————– 78

شکل 4-23. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه حاوی مخلوط دو سرباره فولادسازی  بهمراه فعالساز (B-E-CaCl2)       (الف- 7 روزه، ب- 90 روزه)—————————————————————————— 80

شکل 4-24. نمودار زمانهای گیرش اولیه و ثانویه نمونههای حاوی مقادیر 50-0% سرباره کنورتور—————- 81

شکل 4-25. نمودار زمانهای گیرش اولیه و ثانویه نمونههای حاوی 40% سرباره کنورتور  بهمراه 4-5/0 % نانو سیلیس 81

شکل 4-26. نمودار زمانهای گیرش اولیه و ثانویه نمونههای حاوی 50% سرباره کنورتور بهمراه 4-5/0 % نانو سیلیس 82

شکل 4-27. نمودار استحکام فشاری نمونههای حاوی نمونههای حاوی مقادیر 50-0%  سرباره کنورتور بر حسب عمر ملات         84

شکل 4-28. نمودار استحکام فشاری نمونههای حاوی نمونههای حاوی 40%  سرباره کنورتور بهمراه 4-5/0 % نانو سیلیس          84

شکل 4-29. نمودار استحکام فشاری نمونههای حاوی نمونههای حاوی 50%  سرباره کنورتور بهمراه 4-5/0 % نانو سیلیس          85

شکل 4-30. نمودار استحکام خمشی نمونههای حاوی نمونههای حاوی مقادیر 50-0%  سرباره کنورتور بر حسب عمر ملات         85

شکل 4-31. نمودار استحکام خمشی نمونههای حاوی نمونههای حاوی 40% سرباره کنورتور  بهمراه 4-5/0 % نانو سیلیس          86

شکل 4-32. نمودار استحکام خمشی نمونههای حاوی نمونههای حاوی 50% سرباره کنورتور  بهمراه 4-5/0 % نانو سیلیس          86

شکل 4-33. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه حاوی 40% سرباره کنورتور  (BOF40) با بزرگنماییهای مختلف      88

شکل 4-34. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه حاوی 50% سرباره کنورتور  (BOF50) با بزرگنماییهای مختلف      88

 

 فصل اول

 

 مقدمه

از زمان گسترش صنعت و در پی آن گسترش تولید مواد صنعتی، بشر همواره با موادی مواجهه داشته که به صورت غیر عمد و ناخواسته در کنار محصول اصلی تولید شده­اند. برخی این مواد را زائد[1] نامیده و آنها را بلا استفاده می­دانستند و برخی دیگر از این مواد به عنوان محصولات فرعی[2] نام برده و عقیده دارند که از این مواد هم می­توان در کاربردهایی دیگر بهره جست. در این ­باره صنعت آهن و فولاد هم مستثنی نبوده و همواره با تولید

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی و بررسی خواص سایشی آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان:

اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی و بررسی خواص سایشی آن

استاد راهنما:

 دکتر احمدعلی آماده

استاد مشاور:

دکتر محمود حیدرزاده سهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آبکاری الکتریکی یکی از روش های مناسب جهت همرسوبی ذرات ریز فلزی، غیر فلزی و پلیمری در زمینه فلزی است. در این تحقیق پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربیدتنگستن با استفاده از جریان پالسی مربعی روی فولاد کربنی ایجاد شد. تاثیر پارامترهای آبکاری مانند غلظت سورفکتانت SDS و افزودنی ساخارین به عنوان ریزکننده، دانسیته جریان، سیکل کاری و فرکانس بر روی سختی، درصد وزنی ذرات و نحوه توزیع آن ها در پوشش بررسی شد. در این تحقیق سعی شد عواملی همچون نوع حمام، دما، pH و میزان تلاطم ثابت در نظر گرفته شوند. به علاوه، تاثیر پارامترهای آبکاری بر رفتار سایشی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی مورفولوژی سطح پوشش و توزیع ذرات و درصد وزنی  آن ها در پوشش از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیزور EDS و جهت بررسی خواص پوشش از آزمون های سختی و سایش استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت ساخارین به حمام، به کاهش درصد وزنی ذرات و افزایش غلظت SDS تا 1 گرم بر لیتر به افزایش درصد وزنی ذرات و کاهش قطر ذرات و توزیع بهتر آن ها در پوشش منجر می شود. همچنین با افزایش دانسیته جریان تا 15 آمپر بر دسیمتر مربع به افزایش حضور ذرات در پوشش و افزایش سختی پوشش منجر می شود. با افزایش سیکل کاری حضور ذرات در پوشش کم می شود. افزایش فرکانس از 1 تا 1000 هرتز باعث افزایش حضور ذرات در پوشش می شود. همچنین حضور بیشتر و توزیع یکنواخت تر ذرات در پوشش منجر به افزایش سختی و (در پوششهای بدون ترک) بهبود مقاومت سایشی پوشش می گردند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان:

اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی و بررسی خواص سایشی آن

استاد راهنما:

دکتر احمدعلی آماده

استاد مشاور:

دکتر محمود حیدرزاده سهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات

کلیات

3

4

فصل دوم : مروری بر منابع 5
2-1- مقدمه 6
2-2- آبکاری الکتریکی 6
2-2-1- مزایا و معایب آبکاری الکتریکی 7
2-3- آبکاری پوششهای کامپوزیتی 8
2-3-1- مزایا و معایب آبکاری کامپوزیتی 9
2-4- پوشش های نانوکامپوزیتی 10
2-4-1- روش تولید پوششهای نانوکامپوزیتی 10
2-4-2- کاربرد پوششهای نانوکامپوزیتی 11
2-5- مکانیزم رسوب الکتریکی 12
2-5-1- رسوبگذاری کرم سه ظرفیتی 13
2-5-2- کمپلکس سازهای کرم 14
2-6- آبکاری کرم سه ظرفیتی 15
2-6-1- ترکیب حمام کرم سه ظرفیتی 15
2-6-2- ویژگی های ترکیب حمام آبکاری 16
2-6-3- مشکلات آبکاری کرم سه ظرفیتی 16
2-7- مکانیزمهای همرسوبی الکتروشیمیایی 17
2-7-1- مدل کلاسیک گاگلیمی 18
2-7-2- مدل Celies 21
2- 8- پایداری پراکندگی سیستمهای کلوئیدی 22
2-8-1- توزیع فیزیکی نانو ذرات با عملیات اولتراسونیک 23
2-8-2- روش های شیمیایی پراکندگی سیستمهای کلوئیدی 23
2-9- تاثیر نوع جریان آبکاری 27
2-10- تاثیر زمان روشنایی و خاموشی 28
2-11- تاثیر دانسیته جریان 29
2-12- روش های تعیین ذرات پراکنده در پوشش 33
2-12-1- روش وزنی 33
2-12-2- روش میکروسکوپی 33
2-12-3- روش میکروآنالیزورهای پروپ الکترونی 33
2-12-4- روش طیف نگاری مرتبط با فوتون (PCS) 34
2-13- سایش و مکانیزمهای آن 34
فصل سوم : روش انجام آزمایش 37
3-1- مواد مورد استفاده 38
3-2- وسایل و تجهیزات مورد استفاده جهت آبکاری 39
3-2-1- منبع جریان 40
3-3- آماده سازی الکترولیت و آبکاری نمونه ها 41
3-4- ارزیابی نمونه ها 44
3-5- نحوه بررسی اثر پارامترهای انتخاب شده بر ریز ساختار و خواص پوشش 45
3-5-1- بررسی اثر غلظت پخش کننده (SDS) 45
3-5-2- بررسی اثر افزودنی ساخارین 46
3-5-3- بررسی اثر دانسیته جریان 46
3-5-4- بررسی اثر فرکانس 47
3-5-5- بررسی اثر چرخه کاری 47
3-5-6- بررسی اثر غلظت کاربیدتنگستن 48
فصل چهارم : نتایج و بحث 49
4-1- بررسی اثر افزودنیها بر مورفولوژی پوششهای نانوکامپوزیتیCr-WC 50
4-1-1- تاثیر سورفکتانت SDS 51
4-1-2- تاثیر افزودنی ساخارین 56
4-1-3- تاثیر غلظت ذرات کاربید تنگستن در محلول 59
4-2- بررسی اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر مورفولوژی پوششهای نانوکامپوزیتی Cr-WC 61
4-2-1- تاثیر دانسیته جریان 61
4-2-2- تاثیر چرخه کاری 65
4-2-3- تاثیر فرکانس پالس 67
4-3- بررسی اثر پارامترهای موثر بر سختی و رفتار سایشی پوششهای نانوکامپوزیتی Cr-WC 70
4-3-1- تاثیر غلظت ذرات WC در حمام آبکاری 70
4-3-2- تاثیر غلظت سورفکتانت SDS 73
4-3-3- تاثیر افزودن ساخارین 75
4-3-4- تاثیر دانسیته جریان 78
4-3-5- تاثیر فرکانس پالس 81
4-3-6- تاثیر چرخه کاری 83
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 85
نتیجه گیری 86
پیشنهادها 87
مراجع 88
مراجع فارسی 89
مراجع لاتین 90
چکیده انگلیسی 94

چکیده

آبکاری الکتریکی یکی از روش های مناسب جهت همرسوبی ذرات ریز فلزی، غیر فلزی و پلیمری در زمینه فلزی است. در این تحقیق پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربیدتنگستن با استفاده از جریان پالسی مربعی روی فولاد کربنی ایجاد شد. تاثیر پارامترهای آبکاری مانند غلظت سورفکتانت SDS و افزودنی ساخارین به عنوان ریزکننده، دانسیته جریان، سیکل کاری و فرکانس بر روی سختی، درصد وزنی ذرات و نحوه توزیع آن ها در پوشش بررسی شد. در این تحقیق سعی شد عواملی همچون نوع حمام، دما، pH و میزان تلاطم ثابت در نظر گرفته شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده پزشکی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی

عنوان:

ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب

استاد راهنما:

دکتر رضا شاه اکبری

دکتر برات ال… شبان

استاد مشاور:

دکتر حسین حسینی زارچ

خرداد‌‌ماه 1385

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود. به دنبال شکستگی دیواره قدام سینوس، پرولاپس بافت نرم، سینوزیت، رینیت، درد و تندرنس در لمس ناحیه می تواند رخ دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا در بیماران دچار شکستگی دیواره با استفاده از ممبران جذبی بود.

مواد و روش: 42 بیمار پس از بررسی شرایط ورود و خروج وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران فرم رضایتنامه آگاهانه را امضا نمودند. در 21 بیمار بازسازی دیواره قدامی سینوس همراه با پوشاندن ناحیه نقص با استفاده از ممبران قابل جذب (گروه مطالعه) و در بقیه بیماران بازسازی استخوانی (گروه کنترل) صورت نگرفت. به منظور بررسی تغییرات بیشترین عرض ناحیه نقص استخوانی و پرولاپس بافت نرم، از بیماران درانتهای جراحی و 6 ماه پس از جراحی رادیوگرافی CBCT تهییه شد. همچنین در پیگیری 6 ماهه، بیماران از لحاظ سینوزیت، تندرنس در لمس ناحیه، درد و عفونت بررسی گشتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 11.0 با فاصله اطمینان 95 درصد آنالیز گشتند.

نتایج:  18 بیمار در گروه مطالعه و 20 بیمار در گروه کنترل مطالعه را به اتمام رساندند.  تفاوت معناداری میان عرض ناحیه بلافاصله پس از جراحی بین دو گروه مشاهده نشد (P-value >0.05). اما 6 ماه پس از جراحی، این میزان در گروه مطالعه به صورت معناداری از گروه کنترل کمتر بود (P-value <0.05). از نظر وجود درد، ترشحات و سینوزیت بین دو گروه تفاوت آماری معنادری وجود نداشت(P-value >0.05). اما میزان شیوع تندرنس در لمس و نیز کلاپس بافت نرم به صورت معناداری در گروه کنترل نسبت به مطالعه بیشتر بود (P-value <0.05).

نتیجه گیری: استفاده از ممبران های قابل جذب می تواند عوارض ناشی از شکستگی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا را بهبود بخشد در حالی که مشکلات استفاده از مش های تیتانیومی را ندارد.

کلمات کلیدی: سینوس ماگزیلا، شکستگی دیواره قدامی سینوس، ممبران قابل جذب.

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان­ نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی فنآوری اطلاعات گرایش امنیت

عنوان:

تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان ­نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید دهقانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید مجتبی حسینی

مشاور صنعتی:

جناب آقای مهندس حمید رضا فکوری را

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………….. 2

1-1- مقدمه……………………….. 3

2-1- مساله تحقیق………………………… 3

3-1- ضرورت تحقیق………………………… 5

4-1- اهداف تحقیق………………………… 5

5-1- روش تحقیق………………………… 6

6-1- سابقه تحقیق………………………… 6

7-1- جنبه‌های نوآوری تحقیق………………………… 6

8-1- محدودیت‌های تحقیق………………………… 7

9-1- داده ­های تحقیق………………………… 7

10-1- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق………………………… 7

11-1- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………. 8

12-1- قلمرو تحقیق………………………… 8

13-1- ساختار پایان نامه……………………….. 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق  ………………………. 10

1-2- مقدمه……………………….. 11

2-2- نهان ­نگاری………………………… 11

1-2-2- تاریخچه نهان­ نگاری………………………… 12

2-2-2- نهان نگاری چیست؟……………………….. 15

3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی………………………… 18

1-3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی تصویر……………………….. 19

2-3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی صدا………………………. 21

4-2-2- تقسیم روشهای نهان­نگاری………………………… 22

5-2-2- روشهای حوزه مکان………………………… 23

1- 5-2-2- روشLeast Significant Bit (LSB)……………………….

2- 5-2-2- روش Random Interval……………………….

3- 5-2-2- روش Hash function………………………..

4- 5-2-2- روش Bitplane ……………………….

6-2-2- روشهای حوزه تبدیل………………………… 30

1- 6-2-2- JSteg و JSteg-Shell……………………….

2- 6-2-2- JPHide……………………….

3- 6-2-2- OutGuess……………………….

4- 6-2-2- روش Alturki……………………….

5- 6-2-2- روش طیف گسترده ……………………….33

6-6-2-2- روش Patchwork………………………..

7-6-2-2- روش استگانوگرافی F5:……………………….

7-2-2- روشهای پایبند الگو……………………….. 36

8-2-2- ارزیابی و مقایسه­ی روشهای نهان­نگاری………………………… 37

9-2-2- امنیت سیستم نهان­ نگاری………………………… 39

3-2- روش استگانوگرافی MOD4:……………………….

1-3-2- روش نهان­نگاری MOD4 بر مبنای DCT…………………………

1-1-3-2- نمودار جایگذاری روش MOD4………………………..

2-1-3-2- یافتن بلاک­هائی جهت جایگذاری………………………… 42

3-1-3-2- تخمین ظرفیت جایگذاری………………………… 42

4-1-3-2- کوتاهترین راه تغییر……………………….. 43

2-3-2- نمودار استخراج روش MOD4………………………..

4-2- استگانوآنالیز(آشکارپذیری)………………………. 46

1-4-2- شفافیت…………………………. 46

2-4-2- مقاومت…………………………. 47

3-4-2- ظرفیت…………………………. 47

4-4-2- آشکار پذیری(Steganalysis):……………………….

5-4-2- جستجو برای امضاء: کشف اطلاعات مخفی:……. 49

1-5-4-2-Palette – Based Image ……………………….

2-5-4-2- Image Distortion Noise……………………….

6-4-2- استخراج پیامهای پنهان شده:………………………. 53

7-4-2- غیر فعال سازی اطلاعات پنهان شده:………………………. 53

5-2- تصویر JPEG……………………….

1-5-2- فرمتJPEG چیست…………………………. 56

2-5-2- فشرده‌سازی پروندهJPEG……………………….

3- 5-2- روش ایجاد JPEG…………………………

فصل سوم: بررسی روش­هـای موجـود آشکـارپذیری……………. 61

1-3- مقدمه……………………….. 62

2-3- تقسیم­بندی روش­های تحلیل………………………… 63

1-2-3- روش­های تحلیل خاص برای تکنیکهای خاص……………. 63

2-2-3- روش­های تحلیل فراگیر……………………….. 64

3-2-3- تحلیل آماری………………………… 65

4-3- معرفی روش­های تحلیل موجود……………………….. 67

1-4-3- روش جفت مقدارها………………………. 67

2-4-3- روش Chi-Square………………………..

3-4-3- روش RQP…………………………

4-4-3- روش Extended Chi-Square……………………….

5-4-3- روش RS……………………….

6-4-3- روش Provos……………………….

7-4-3- روش Dumitrescu 2002……………………….

8-4-3- روش Blockiness ……………………….

9-4-3- روش Avcibas ……………………….

10-4-3- روش Harmsen……………………….

5-3- مقایسه روش­های تحلیل………………………… 81

6-3- راههای مقابله با روش­های تحلیل………………………… 82

فصل چهارم: تحلیل آشکارپذیری روش نهان­ نگاری Mod4 در تصاویر Jpeg ………

1-4- مقدمه……………………….. 85

2-4- آماده سازی داده ­ها………………………. 87

1-2-4- داده‌ها و محدودیتهای تصاویر……………………….. 87

2-2-4- اطلاعات تصاویر………………………. 87

3-2-4- تولید تصاویر نهان ­شده ……………………….87

3-4- تحلیل آشکارپذیری………………………… 88

1-3-4- ایجاد پایگاه داده………………………. 88

2-3-4- تحلیل آشکارپذیری………………………… 88

3-3-4- ارزیابی و مقایسه­ی روشهای تحلیل…………….. 99

4-3-4- بلوک دیاگرام نرم­افزار شبیه­ سازی شده………………………. 101

5-4- نتیجه گیری………………………… 102

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه ­گیری و کارهای آتی………………………. 103

1-5- جمع بندی………………………… 104

2-5- محاسن و معایب…………………………. 106

3-5- تجزیه و تحلیل………………………… 106

4-5- پیشنهاد کارهای آتی………………………… 107

ضمائم و پیوست‌ها ……………………….108

فهرست منابع و ماخذ ………………………. 109

چکیده:

امروزه امنیت تبادل اطلاعات یکی از مهمترین موضوعاتی است که در کنار مبادله پیامهای محرمانه اینترنتی مطرح می­شود. مخفی سازی اطلاعات، هنر جاسازی داده­ها در فایلهای صوتی، تصویری، فیلم یا متن است که می­تواند نیازهای امنیتی را به شکل آشکـار یا پنهان فراهم کند. پنهان­نگاری یکی از شاخه­های علــم مخفی سازی ­اطلاعات است که هدف اصلی آن رسیدن به یک سطح امنیتی مطلوب درتبادل اطلاعات محرمانه به نحوی که تبادل فایلهـای حاوی اطلاعات محرمانه، بـرای دیگران محسـوس و مشخص نباشد. با پیشــرفت علم نهان­نگاری، مهاجمین تلاش می­کنند بوسیله الگوریتم­های جدید نسبت به انتقال و مبادله اطلاعات محرمانه اقدام کنند. با توجه به کاربرد فراگیر تصاویرJPEG در ارسال و ذخیره تصاویر دیجیتـالی، می­توان آنرا به عنوان یکی از شئ­های پوشش استفاده نمود.

تاکنون روش­ها و الگوریتم­های مختلفی برای نهان­نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG ارائه شده است که هر کدام از این الگوریتم­ها به روش­های گوناگونی(براساس سه پارامتر ظرفیت، مقاومت و شفافیت) اطلاعات محرمانه را در تصاویر جاسازی نموده و تصویر مربوطه را تحت تاثیر خود قرار داده که دارای نقاط قوت و ضعفی می­باشند. قابل ذکر است اکثر این الگوریتم­ها توسط یک یا چند روش­ تحلیل موجود شکسته شده است. یکی از روش­های جدید نهان­نگاری, روش نهان­نگاری Mod4 در حوزه تبدیل تصاویر JPEG می­باشد که اطلاعات محرمانه را با استفاده از الگوریتم خاص خود پنهان و جاسازی می­سازد. تحلیل این الگوریتم موضوع تحقیق حاضر می­باشد.

در تحقیق حاضر الگوریتم نهان نگاری Mod4 توسط تعدادی از روش­های تحلیل از جمله هیستـوگـرام کلی(Global histogram)، هیستوگرام مربوط به برخـی از فرکانس­های خاص (Individual histogram)، هیستوگرام مربوط به برخی از مقادیر (Dual histogram)، RS، جفت مقدارها، Chi-square، Blockiness تست و آزمایش گردید و مشخص گردید این الگوریتم در مقابل روش­های تحلیل موجود از خود مقاومت نشان داده و شکسته نمی­گردد. همچنین مشخص گردید که الگوریتم مورد بحث تحقیق حاضر، آمارگان مرتبه اول ضرایب DCT(Average) و آمارگان مرتبه دوم ضرایب DCT(Autocorrelation) را حفظ می­نماید که گویای امنیت بالای آن است. لذا جهت تحلیل و آشکارسازی این الگوریتم، از ماتریس مورد استفاده در الگوریتم نهان­نگاری Mod4 کمک گرفته شد و براساس آن نرم­افزاری تهیه و بصورت پیشنهادی ارائه گردید که می­تواند درحدود 70 درصد از تصاویر مشکوک(شناسائی تصویر پاک از تصویر نهان شده) را شناسایی نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه امنیت تبادل اطلاعات یکی از مهمترین موضوعاتی است که در کنار مبادله پیامهای محرمانه اینترنتی مطرح می­شود. علم مخفی سازی اطلاعات، هنر جاسازی داده­ها در فایلهای صوتی، تصویری، فیلم یا متن به نحوی است که بتواند نیازهای امنیتی فوق را به شکل آشکار یا پنهـان برآورده کند. پنهان­نگاری یکی از شاخه­های علم مخفی سازی ­اطلاعات است که هدف اصلی در آن رسیدن به یک سطح امنیتی مطلوب درتبادل اطلاعات محرمانه تجاری و نظامی می باشد به نحوی که تبادل فایلهایی با این اطلاعات، برای دیگران محسوس و مشخص نباشد. با پیشرفت روش­­های پنهان­نگاری، مهاجمین تلاش می­کنند تا به روش این روشها اطلاعات را از سازمان مربوطه به خارج ارسال نمایند. علت استفاده از تصاویر JPEG، کاربرد فراگیر آن در ارسال و ذخیره تصاویر دیجیتالی می­باشد. JPEG به دلیل فشرده سازی بالا در کنار حفظ کیفیت مطلوب تصویر، از پرکاربردترین فرمت­های تصویر بوده و اکثر تصاویر دیجیتالی که از طریق اینترنت مبادله می­شوند، به شکلJPEG ذخیره می­شوند. این مسأله با توجه به سرعت و زمان مورد نیاز جهت انتقال تصویر و حافظه مورد نیاز جهت ذخیره تصویر، اهمیت پیدا می­کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: طراحی و ارائه مدلی جهت پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(گرایش تجارت الکترونیک)

 طراحی و ارائه مدلی جهت پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

 (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان قزوین)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا اکبریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه نقش نظام مالیاتی در تامین اهداف عمده اجتماعی- اقتصادی و بودجه ای دولت بر کسی پوشیده نیست. اما شیوه جمع آوری مالیات باید به نحوی باشد که مودیان مالیاتی یا همان شهرواندان، با صرف کمترین زمان و هزینه و به سهولت بتوانند مالیات خود را اظهارکرده و آنرا پرداخت نمایند. اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی که از جمله مهمترین خدمات دولت الکترونیکی از نوع “دولت به شهروندان[1]” است، در دوران ابتدایی خود در ایران به سر می برد. این سرویس الکترونیکی برای آنکه به معنای واقعی استفاده شده و توسط شهروندان ایرانی پذیرفته شود، به نظر می رسد با موانعی روبروست. به همین دلیل این تحقیق بر آن آمد تا با بررسی اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و همچنین با بررسی مدل ها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT[2])، مهمترین عواملی که بر روی پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید دولت تاثیر دارند را شناسایی نماید. به همین منظور مدلی ارائه شد که عواملی همچون انتظار کارایی(سودمندی)،انتظار تلاش(سهولت استفاده)، تاثیرات اجتماعی و شرایط پشتیبانی کننده و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی (عوامل مدل UTAUT) به همراه عامل ریسک احساس شده  از جمله مهمترین عوامل تشکیل دهنده آن هستند. همچنین با توجه به فضای تجارت الکترونیک در ایران، عواملی همچون امضاء دیجیتال و مباحث فنی-زیرساختی به این مدل اضافه گردید. درنهایت با ارزیابی مدل پیشنهادی توسط تحلیل رگرسیون، مشخص گردید که مهمترین عامل موثر در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی، شرایط پشتیبانی کننده می باشد. همچنین عامل هایی که در تمایل به استفاده از این سرویس تاثیر دارند به ترتیب عبارتند از انتظارتلاش، تاثیرات اجتماعی و انتظارکارایی. ولی مشخص شد که ریسک احساس شده تاثیر معنی داری بر پذیرش اظهارنامه الکترونیکی ندارد. همچنین عامل امضاء دیجیتال بر روی انتظار کارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد. عامل مباحث فنی-زیرساختی نیز بر روی عوامل انتظارتلاش و انتظارکارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

کلمات کلیدی: دولت الکترونیکی،مالیات الکترونیکی،اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات.. 1

1-1 مقدمه: 2

1-2 تعریف مسئله: 3

1-3 اهداف پژوهش: 3

1-4  محدوده مطالعه: 4

1-5 مقدمه ای بر دولت الکترونیکی: 4

1-6 تعریف دولت الکترونیکی.. 5

1-7  تجارت الکترونیکی در مقابل دولت الکترونیکی.. 6

1-8  مالیات و سیستم مالیات الکترونیکی: 8

1-9 سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: یکی از مهمترین خدمات الکترونیکی دولت… 9

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق.. 11

2-1   مراحل توسعه دولت الکترونیکی.. 12

2-2 سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 13

2-3  نظریه های مطرح در زمینه پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران: 15

2-3-1  نظریه فعالیت منطقی  (TRA): 17

2-3-2  نظریه رفتار برنامه ریزی شده ((TPB: 19

2-3-3   مدل پذیرش فناوری(TAM) : 19

2-3-4  مدل انگیزشی (MM): 21

2-3-5  مدل ترکیبی TAM و TPB (C-TAM-TPB): 22

2-3-6  مدل استفاده عملی از کامپیوتر MPCU)): 22

2-3-7  مدل انتشار نوآوری(DOI یا IDT): 24

2-3-8   نظریه شناخت اجتماعی (SCT): 27

2-4 نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری(UTAUT): 28

2-4-1 عامل  انتظار کارایی: 30

2-4-2 عامل انتظارتلاش: 31

2-4-3 تاثیرات اجتماعی: 32

2-4-4 شرایط پشتیبانی کننده ( تسهیل کننده): 33

فصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده. 36

3-1 مطالعه انجام شده توسط Fu, J.R. در سال 2005: 37

3-2  تحقیق انجام شده توسط Al shafi و همکارانش در سال 2009 : 39

3-3  تحقیق انجام شده توسط Schaupp,L.C. و همکارانش در سال 2009: 41

3-4 تحقیق انجام شده توسط   McLeodو همکارانش در سال 2009: 43

3-5  مطالعه انجام شده توسط Kamarulzaman و همکارانش در سال 2010: 45

3-6   مطالعه انجام شده توسط .Anuar,S. و همکارانش در سال 2010 : 48

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران.. 51

4-1  میزان آمادگی الکترونیکی شدن یا اقتصاد دیجیتال درایران.. 52

4-1-1 زیرساخت فنی و ارتباطی: 54

4-1-2 محیط کسب و کار: 54

4-1-3  محیط فرهنگی و اجتماعی: 55

4-1-4 محیط قانونی: 55

4-1-5 سیاست و چشم انداز دولت: 56

4-1-6 میزان پذیرش توسط کاربران و شرکتها : 57

2.4 دولت الکترونیکی در ایران: 61

4-2-1 شاخص خدمات آنلاین در ایران: 63

4-2-2  شاخص زیرساخت مخابراتی: 64

4-2-3 شاخص سرمایه انسانی: 65

4-3  بررسی فرآیند اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در مالزی به عنوان یک سیستم تحت وب کامل: 66

4-4  بررسی فرآیند اظهارنامه الکترونیکی درایران: 68

4-5 ارائه مدل جهت پذیرش اظهارنامه الکترونیکی در ایران: 79

4-5-1 عامل انتظار تلاش: 79

4-5-2 عامل انتظار کارایی: 80

4-5-3 عامل شرایط پشتیبانی کننده (شرایط تسهیل کننده): 80

4-5-4 عامل ریسک احساس شده: 83

4-5-5 عامل تاثیرات اجتماعی: 83

4-5-6 عامل مباحث فنی و زیرساختی: 84

4-5-7 عامل مسائل قانونی: 85

4-5-8  تمایل رفتاری: 86

فصل پنجم : ارزیابی مدل و نتایج.. 89

5-1  روشهای جمع آوری داده ها : 90

5-2  جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 91

5-3 حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه. 92

5-4 روایی و پایایی تحقیق : 93

5-4-1  روایی: 93

5-4-2  پایایی: 93

5-5  روشهای تجزیه و تحلیل آماری  پژوهش: 94

5-6  توصیف داده های دموگرافیک…. 94

5-6-1  سن: 94

5-6-2  جنسیت: 95

5-6-3 میزان تحصیلات: 95

5-6-4  مدت زمان استفاده از کامپیوتر: 96

5-6-5  دلیل اصلی استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 96

5-6-6   مدت زمان صرف شده جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 97

5-7  ضریب همبستگی بین عامل های مختلف و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی : 98

5-7-1  شدت و جهت رابطه بین عامل  انتظار تلاش و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 98

5-7-2  شدت و جهت رابطه بین عامل  انتظار کارایی و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 99

5-7-3  شدت و جهت رابطه بین عامل  تاثیرات اجتماعی و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 99

5-7-4  شدت و جهت رابطه بین عامل  ریسک احساس شده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 100

5-7-5  شدت و جهت رابطه بین عامل مسائل قانونی و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 101

5-7-6  شدت و جهت رابطه بین عامل  مباحث فنی/ زیرساختی و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 102

5-7-7  شدت و جهت رابطه بین عامل  شرایط پشتیبانی کننده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 103

5-7-8  شدت و جهت رابطه بین عامل  تمایل به استفاده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 104

5-8  تحلیل مسیر مدل پذیرش اظهارنامه الکترونیکی توسط تحلیل رگرسیون : 105

5-8-1  آنالیز تاثیر عوامل پیش بینی شده  بر پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 106

5-8-2 آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده برتمایل به استفاده از اظهارنامه الکترونیکی : 107

5-8-3  آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده  بر انتظار تلاش : 108

5-8-4  آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده  بر انتظار کارایی : 109

5-8-5  آنالیز تاثیرعوامل مسائل قانونی و مباحث فنی-زیرساختی برتاثیرات اجتماعی: 110

5-8-6  آنالیز تاثیرعوامل مسائل قانونی و مباحث فنی-زیرساختی بر شرایط پشتیبانی کننده: 111

5-9  مدل ارزیابی شده پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 112

فصل ششم :جمع بندی و نتیجه گیری.. 116

6-1 جمع بندی: 117

6-2 نتیجه گیری و ارائه راهکارهای عملی: 118

6-3  ارزش نظری و عملی پژوهش: 120

6-4  پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر: 121

پیوست ها: 8

فهرست منابع : 1

مقدمه:

از آنجایی که مالیات در کشورهای پیشرفته نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارد، مالیات الکترونیکی[1] به لحاظ کارکردهای آن از مظاهر اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته است. به کارگیری سامانه های الکترونیکی در حوزه دریافت اظهارنامه و وصول مالیات نقش موثری در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک[2] دارد. تسریع و پیشبرد اهداف دولت همچون سرعت و دقت درامور وکاهش هزینه های جمع آوری مالیات، صرفه جویی در زمان، تکمیل و صحت اطلاعات، تسهیل در وصول مالیات و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تحقق درآمدهای مالیاتی ، رضایتمندی پرداخت کنندگان و دستگاه های مالیاتی، ایجاد اعتماد وشفافیت فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی ، همچنین تحقق اهداف کلان دولت الکترونیک همچون تحقق درآمدهای مالیاتی، توزیع مناسب درآمد و ثروت ، عدالت اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه های لازم برای رقابت پذیری و ثبات اقتصادی وتحقق مطلوب منابع وحفاظت ازمحیط زیست، حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال و رشد توسعه اقتصادی را تضمین می نماید .(Intamedia 2010)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات:ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع : ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

استادراهنما : دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور : مهندس حامد فضل اله تبار

تابستان 1392

صفحه تقدیم و سپاسگذاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

 

در رابطه با سازمان هایی که قبلا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام داده اند، تحلیل شکاف بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی های روز و سیستم های اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،نیاز مند باز نگری در روند برنامه ریزی استراتژیک می باشد،که مقاصد آتی، وضعیت فعلی سازمان و ارزیابی میزان شکاف بین آن دو و تدوین نقشه راه یا تعیین مسیر مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به سوی وضعیت مقصد(آتی) را شامل می شود .

 

در رابطه با تکنولوژی های روز ،در این تحقیق به بررسی شرایط و ویژگی های مرتبط با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر ، که به تازگی وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده اند، پرداخته ایم و راه های به کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در سیستم های اطلاعاتی سازمان را مورد بررسی قرار داده ایم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP[1] را مورد ارزیابی قرار داده ایم و از سوی دیگر وضعیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها درجهت استفاده از تکنولوژی های روز را واکاوی نموده ایم .

 

تا آنجا که در رابطه با ارائه نقشه تعالی سازمان ها، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC[2] ) ارائه شده توسط شرکت مبنا را اساس طراحی کارت امتیازی جدیدی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در رابطه با استفاده از تکنولوژی های روز(به عنوان مثال رایانش ابری) قرار داده ایم. این تحلیل شکاف از طریق مدل ارئه شده ما، صورت می گیرد، و خروجی آن طراحی کارت امتیازی جدیدی مطابق با تکنولوژی روز باشد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک مدل Y مانند؛ ارائه می شود و مبنای انتقال به وضعیت آینده آن نیز متدولوژی[3] EAP و تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چهار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتی می باشد .

 

کلمات کلیدی :

1- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ،2- رایانش ابری ،3- سیستم های اطلاعاتی سازمان ،

4 – برنامه ریزی منابع سازمان ابری

 

فهرست رئوس مطالب

1                                        فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)               1

1  مقدمه                                                                                                                        2

2  ضرورت و اهمیت موضوع                                                                                   2

3  هدف از تحقیق                                                                                                                    3

4  پرسشها و فرضیات تحقیق                                                                             4

5  مدل مفهومی تحقیق                                                                                                         5

6  محتوای تحقیق در فصول آینده                                                                5

2                                         فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)         7

1  مقدمه                                                                                                                        8

2  سیستم های اطلاعاتی                                            8

2.2.1نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی                              8

2.2.2نسل دوم : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان – ERP         9

2.2.3نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM             9

2.2.4نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS –   10

2.2.5عمده مشکلات سازمان ها قبل از سیستم های اطلاعاتی          11

2.2.6مزایای عمده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سازمان       12

2.2.7مهمترین دلایل شکست پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان     13

2.2.8چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان          14

3  برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)                                                      15

2.3.1تعریف ERP                                                                                                   15

2.3.2تاریخچه و سیر تحولات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)                              15

2.3.2.1مرحله اول : یکپارچه سازی تولید                                 17

2.3.2.2مرحله دوم : یکپارچه سازی سازمان                              19

2.3.2.3مرحله سوم:یکپارچه سازی با هدف مشتری مداری  20

2.3.2.4مرحلۀ چهارم: یکپارچه سازی بین سازمانی             21

2.3.3بررسی راهبرد های استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان           23

4  برنامه ریزی استراتژیک                                                                          25

2.4.1برنامه ریزی                                                                                            25

2.4.2برنامه ریزی و تغییر                                                                                      25

2.4.3استراتژی                                                                                                    25

2.4.4برنامه ریزی راهبردی                                                                                      26

2.4.5مدیریت استراتژیک                                                                                              27

2.4.5.1مراحل مدیریت استراتژیک                                                       27

2.4.5.2مزایای مدیریت استراتژیک                                                    28

2.4.5.3ویژگی های مدیریت استراتژیک                                            28

2.4.5.4تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان  29

2.4.5.5نحوه تکامل مدیریت استراتژیک                                         29

2.4.6برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات                                          30

2.4.7تعریف برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها و فناوری اطلاعات     31

2.4.8مراحل کلی برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی    32

2.4.9روش های تحلیل استراتژی                                                                             32

2.4.9.1تحلیل swot                                                                                                            34

2.4.9.2مدل x                                                                                                        34

2.4.9.3هدایت کسب و کار                                                                           34

2.4.9.4استراتژی بازار                                                                                              34

2.4.9.5نیروهای رقابتی                                                                                              35

2.4.9.6تحلیل سبد محصولات                                                                        35

2.4.9.7تحلیل محیطی                                                                                                      36

2.4.9.8تحلیل دانش                                                                                                         36

2.4.10مقدمه ای بر ارزیابی متوازن                                                               37

2.4.10.1دیدگاه مالی                                                                                                    39

2.4.10.2دیدگاه مشتری                                                                                                 40

2.4.10.3دیدگاه فرآیندهای داخلی                                                    40

2.4.10.4دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان                                    41

2.4.11مدل مدیریت استراتژیک مبنا                                                                  42

2.4.12مدل برنامه ریزی استراتژیک Y                                                             54

2.4.13متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP)      58

5  مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری) 64

2.5.1محاسبات تورین (شبکه ای) Grid Computing                                 64

2.5.1.1مزایای محاسبات تورین                                                             64

2.5.1.2اصول هسته محاسبات تورین                                                    65

2.5.2معماری سرویس گرا                                                                                              66

2.5.3رایانش ابری                                                                                            67

2.5.3.1تعریف محاسبات ابرین                                                                68

2.5.3.2سیر تکامل سبک های محاسباتی                                            69

2.5.3.3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین                                 70

2.5.3.4اهداف محاسبات ابرین                                                                71

2.5.3.5مدل های تحویل سرویس (آناتومی ابر)                        74

2.5.3.6مدل های استقرار                                        77

2.5.3.6.1     ابر خصوصی Private                                                                    77

2.5.3.6.2   ابر عمومی Public                                                                       78

2.5.3.6.3   ابر ترکیبی Hybrid                                                                   78

2.5.3.6.4   ابر انجمنی Community                                                            78

2.5.3.6.5ابر خاص-منظوره Special Purpose                                              78

2.5.3.7سرویس دهنده گان اصلی                                                             79

2.5.3.7.1     IaaS                                                                                                    79

2.5.3.7.2     PaaS                                                                                                   80

2.5.3.7.3     SaaS                                                                                                   81

3                             فصل سوم (روش تحقیق)                                                    82

1  مقدمه                                                                                                                      83

2  نگاه کلی                                                                                                              83

3  ماهیت مدل CloudERP                                                                                       85

3.3.1بررسی شرایط ERP در رابطه با ابر                                                      85

3.3.2چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر                                                  87

3.3.2.1عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟                87

3.3.2.2محل فیزیکی ذخیره ی داده های سیستم ERP ،چگونه می باشد و شرایط ایجاد اعتماد متقابل بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چگونه است ؟                                                                        88

3.3.2.3مدل چرخه حیات ERP و CloudERPبا نگاه فرآیندی   93

3.3.2.4ارائه سیستم ERP بر اساس مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چگونه …؟   94

3.3.2.5چالش های مطرح برای ارائه ERP از طریق ابر،چه مواردی هستند ؟                95

3.3.3انواع پلتفرم های Cloud ERP (در رابطه با انتقال سیستم های اطلاعاتی)                                    96

3.3.4دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS و ERP به Cloud                                                           98

4  ارائه متدولوژی مناسب                                                                          100

3.4.1مراحل و قسمت های مختلف مدل پیشنهادی                     101

4                                                    فصل چهارم (محاسبات و یافته های تحقیق)      109

1  مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران                  110

2  آشنایی با روند سیرمرسولات پستی                                                  111

4.2.1مرحله قبول                                                                                         111

4.2.2مرحله تجزیه و آماده سازی                                                                        112

4.2.3مرحله رھسپاری و حمل و نقل                                                                      112

4.2.4مرحله توزیع                                                                                         112

3  بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی )     113

4.3.1توصیف وضعیت فعلی                                                                                              113

4.3.2معماری سیستم ها و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) :                   125

4.3.2.1سیستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی)  125

4.3.2.2سیستم های رهگیری مرسولات                                                 127

4.3.2.3سیستم های نمایش عملکرد سیستم رهگیری                130

4.3.2.4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استان ها و سرور های شهرستان     133

4  بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل پیشنهادی 147

5                                             فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 158

1  خلاصه تحقیق                                                                                                      159

2  بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی                                                    159

3  محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده                                       160

4  اقدامات آتی                                                                                                   161

6                           پیوست – منابع و مآخذ                                              162

فهرست جداول

شماره صفحه
1 جدول 1-2 مقایسه نسل های مختلف سیستم های اطلاعاتی 10
2 جدول2-2 سیر تکامل ERP 16
3 جدول 3-2 مقایسه روش های تحلیل استراتژی 33
4 جدول 4-2 بیان دیدگاه های جدید برای برنامه ریزی استراتژیک 37
5 جدول 5-2 فرایند تشخیص فرایند های کلیدی شرکت[6] 50
6 جدول 6-2 مشخص نمودن سطوح بلوغ زیر فرایند های مدیریت انبار و تدارکات در شرکت 51
7 جدول 7-2 طراحی نقشه استراتژیک 1- شرکت رضا نور 52
8 جدول 8-2 طراحی نقشه استراتژیک 2-شرکت رضا نور 52
9 جدول 9-2 مدل های برنامه ریزی استراتژیک بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و مقصد آتی 54
10 جدول 10-2 مقایسه متدولوژی ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان[12] 58
11 جدول 11-2 فازهای اصلی متدولوژی EAP و خروجی ها[12] 60
12 جدول 12-2 انواع خروجی های فازهای EAP [12] 61
13 جدول 13-2 انواع تقسیم بندی مدل های رایانش ابری 69
14 جدول 14-2 تعاریف واژگان مرتبط با رایانش ابری[23] 73
15 جدول 15-2 مقایسه مدل های استقرار رایانش ابری 77
16 جدول 16-2 مقایسه مدل های سرویس های اصلی ارائه شده در رایانش ابری 79
17 جدول 17-2 سرویس دهندگان زیرساخت به عنوان سرویس[2و13] 80
18 جدول 18-2 سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس[2و13] 80
19 جدول 19-2 سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس[2و13] 81
20 جدول 1-3 سطوح مدل برای دستیابی به سیستم های اطلاعاتی ابری 96
21 جدول 2-3 مسئولیت های وابسته به مدیریت سرویس های رایانش ابری 97
22 جدول 3-3 ماهیت استراتژیک Cloud 103
23 جدول 4-3 آنالیز SWOT یا TOWS، رایانش ابری 104
24 جدول 5-3 آنالیز SWOT یا TOWS، سیستم های منابع سازمان 104
25 جدول 6-3 دسیابی به استراتژی های ترکیبی مطلوب برای سیستم های منابع سازمانی ابری 105
26 جدول 7-3 انتخاب معیار های کلیدی (تکنولوژی جدید) بر اساس نظرات خبرگان شرکت 106
27 جدول 8-3 مجموع امتیازات هر فرایند نسبت به معیارها توسط هر کدام از خبرگان (کارشناس 1) 106
28 جدول 9-3 امتیاز فرایند های کلیدی با توجه به معیارهای تعیین شده 107
29 جدول 1-4 نقشه استراتژیک شرکت پست 118
30 جدول 2-4 بررسی وضعیت استراتژی ها طبق مدلSWOT 119
32 جدول 3-4 معماری داده – ارتباطات بین موجودیت ها و فرآیند CRUD 137
33 جدول 4-4 معماری سیستم های کاربردی – ماتریس ارتباط سیستم به فرآیند 137
34 جدول 5-4 آنالیز SWOT یا TOWS، شرکت پست ج.ا.ا – وضعیت فعلی 138
35 جدول 6-4 آنالیز SWOT یا TOWS، شرکت پست ج.ا.ا – با در نظر گرفتن شرایط سیستم های منابع سازمانی ابری 139
36 جدول 7-4 دسیابی به استراتژی های ترکیبی مطلوب برای سیستم های منابع سازمانی ابری 141
37 جدول 8-4 انتخاب معیار های کلیدی (تکنولوژی جدید) بر اساس نظرات خبرگان شرکت 144
38 جدول 9-4 امتیاز فرایند های کلیدی با توجه به معیارهای تعیین شده 145
39 جدول 10-4 کارهای مرتبط صورت گرفته توسط دیگران در رابطه با CloudERP 148
40 جدول 11-4 کارهای مرتبط صورت گرفته توسط دیگران در رابطه با ERP و BSC 149
41 جدول 12-4 مقایسه یافته های این پژوهش و کارهای مرتبط (استفاده از تکنولوژی ابر برای منابع سازمان) 150
42 جدول 13-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی– مقایسه با سیستم های منابع سازمان 151
43 جدول 14-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی – مقایسه با مدل های تحلیل استراتژیک 151
44 جدول 15-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی – مقایسه با دیدگاه های جدید برای برنامه ریزی استراتژیک 152
45 جدول 16-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی–مقایسه با مدل برنامه ریزی مبنا (دیدگاه های فرایند و استراتژی)
46 جدول 17-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی – مقایسه با مدل های برنامه ریزی استراتژیکی که بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و مقصد آتی هستند 152
47 جدول 18-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی-مقایسه با متدولوژی ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان 153
48 جدول 19-4 قیمت های ارائه شده برای پیاده سازی سیستم های منابع سازمانی (شرکت مایکروسافت)[32] 154
49 جدول 20-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری در زمینه سیستم های منابع سازمانی (شرکت مایکروسافت)[32] 154
50 جدول 21-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های ماشین های مجازی (شرکت تبیان) 154
51 جدول22-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های فضای ذخیره سازی (شرکت تبیان) 154
52 جدول 23-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های خدماتVPC (شرکت تبیان) 155
53 جدول 24-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا 156
54 جدول 25-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا (شرکت تبیان) 156
55 جدول 26-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا (شرکت مایکروسافت) 157
56 جدول 27-4 مقایسه ای بین (نیازهای کمی)-ارائه سیستم های منابع سازمان بر اساس تقاضاو روش های سنتی 158
57 جدول 28-4 مقایسه ای بین (نیازهای کیفی)-ارائه سیستم های منابع سازمان بر اساس تقاضاو روش های سنتی 158

 

فهرست تصاویر و نمودار

 

شماره صفحه
1 شکل 1- 1 روش انجام این تحقیق 6
2 شکل 1-2 چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان[4] 14
3 شکل2-2 سیر تکاملی ERP[4] 16
4 شکل 3-2 میزان تمایل به نسخه های مختلف برنامه ریزی منابع سازمان 22
5 شکل 4-2 میزان تمایل به MRP,ERP 22
6 شکل 5-2 مراحل کلی برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی [8] 32
7 شکل 6-2 رابطه علت و معلولی در مدل کارت امتیازی متوازن[6] 41
8 شکل 7-2 ساخشکل 7-2 ساختار شماتیک مدل راهی به تعالی مبنا[6] 43
9 شکل 8-2 نقشه راه مدل مدیریت استراتژیک مبنا[6] 43
10 شکل 9-2 نتایج تحلیل وضعیت موجود 44
11 شکل 10-2 تحلیل محیط نزدیک سازمان(آنالیز پورتر) 45
12 شکل 11-2 آنالیز PESTLE در یک نگاه[6] 45
13 شکل 12-2 طبقه بندی ذی نفعان از دید اثر پذیری و اثر گذاری (ماتریس طبقه بندی ذی نفعان) 46
14 شکل 13-2 مدل یکپارچه جهت شناسایی عوامل بحرانی موفقیت و شایستگی ها[6] 47
15 شکل 14-2 تعیین استراتژی کلان شرکت- تعیین وضعیت شرکت در ارتباط با عوامل داخلی و خارجی[6] 48
16 شکل 15-2 روش های تدوین استراتژی ها(و راهکار ها) در مدل مبنا[6] 49
17 شکل 16-2 استراتژی های ترکیبی،آنالیز SWOT یا TOWS [6] 49
18 شکل 17-2 مکانیزم تدوین اهداف کمی در مدل مبنا[6] 53
19 شکل 18-2 ساختار کامل کارت امتیازی برای شرکت رضا نور 54
20 شکل 19-2 مراحل اصلی مدل استراتژیک Y، (جهت تحلیل شکاف وضع فعلی و مطلوب سازمان)[3] 55
21 شکل 20-2 اجزای EAP برنامه ریزی معماری سازمانی 59
22 شکل 21-2 تکنولوژی سرویس گرایی-فرایند کسب و کار هم نوایی[2] 66
23 شکل 22-2 تکنولوژی سرویس گرایی-فرایند کسب و کار چیدمان[2] 67
24 شکل 23-2 تمایل به سمت محاسبات ابرین 67
25 شکل 24-2 سطوح مدل برای محاسبات ابری 69
26 شکل 25-2 سیر تکامل سبک های محاسباتی[13] 70
27 شکل 26-2 مدل های اصلی تحویل سرویس در محاسبات ابرین[2و13] 75
28 شکل27-2 پشته مرجع محاسبات ابرین[22] 76
29 شکل 1-3 فرایند تحقیق ( در فصل سوم ) 84
30 شکل 2-3 تمایل به سمت استفاده از رایانش ابری در نرم افزارهای منابع سازمان 86
31 شکل 3-3 نمایش لایه ای مدل محاسبات ابری[38] 88
32 شکل 4-3 تکنولوژی معماری پایگاه داده ابر(رییس و مرئوس) 89
33 شکل 5-3 مدیریت منابع داده، جهت ذخیره سازی داده ها در ابر 89
34 شکل 6-3 فرایند استفاده از منابع ابری (برنامه ها و پایگاه های داده)، در یک سیستم ابری مجتمع 90
35 شکل 7-3 فرایند استفاده از برنامه ها، بر اساس تقاضای کاربر و یا کلاینت 90
36 شکل 8-3 یک برنامه به طور کامل در ابر مستقر شود 92
37 شکل 9-3 قسمتی از برنامه ها در ابر مستقر شوند 92
38 شکل 10-3 مدل چرخه حیات ERP و CloudERPبا نگاه فرآیندی[27] 93
39 شکل 11-3 تمایل به سمت استفاده از مدل های مختلف سرویس رایانش ابری (Iaas,Saas,Paas) 99
40 شکل 12-3 رابطه بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی(فعلی و مطلوب) 100
41 شکل 13-3 مراحل و قسمت های مدل پیشنهادی 101
42 شکل 1-4 ساختار سازمانی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور 115
43 شکل 2-4 نمودار تشکیلات شرکت پست ج.ا.ا وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات 115
44 شکل 3-4 نمودار تشکیلات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران – مرکز فناوری اطلاعات 120
45 شکل 4-4 سیستم رهگیری مرسولات پستی – صفحه جستجو 122
46 شکل 5-4 سامانه مدیریت اطلاعات اشیا و مدارک پیداشده 122
47 شکل 6-4 مدیریت جغرافیایی و کدگذاری کشور 123
48 شکل 7-4 سیستم یکپارچه پست صوتی 123
49 شکل 8-4 سایت سفارش تمبر شخصی – شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 124
50 شکل 9-4 بازار الکترونیک شرکت پست 125
51 شکل 10-4 رهگیری مدارک خودرو 125
52 شکل 11-4 سرویس پست الکترونیک 126
53 شکل 12-4 سیستم قبول مرسولات-جهت ورورد اطلاعات مرسولات 128
54 شکل 13-4 سیستم توزیع-جهت پیگیری وضعیت ارسال مرسولات 129
55 شکل 14-4 سیستم دریافت امضای دریافت کننده-نرم افزار اسکن امضا 130
56 شکل 15-4 سایت رهگیری مرسولات پستی 131
57 شکل 16-4 جزئیات حرکت مرسوله به سمت مقصد 131
58 شکل 17-4 ارائه گزارشات مدیریتی در رابطه با آمار مرسولات پستی 132
59 شکل 18-4 گزارش عملکرد هر استان (شامل جزئیات عملکرد شهرستان های آن )در رابطه مرسولات پستی 132
60 شکل 19-4 مشاهده جزئیات عملکرد هر دفتر واقع در هر شهرستان در رابطه با مرسولات پستی 133
61 شکل 20-4 نمونه ای از گزارشات ارسال اطلاعات (تعداد مرسولات) برای یک دفتر پستی 133
62 شکل 21-4 معماری تکنولوژی – معماری ایستگاه های کاری (مدل مفهومی) 134
63 شکل 22-4 نمایش روند نمایش اطلاعات مربوط به سیستم گزارشات مدیریتی 135
64 شکل 23-4 سرور های مرتبط با سیستم رهگیری 135
65 شکل 24-4 معماری سیستم های کاربردی – ارتباط بانک اطلاعاتی و سیستم ها 136
66 شکل 25-4 معماری داده- سیستم رهگیری مرسولات 136
67 شکل 26-4 معماری سیستم های کاربردی – ارتباط نرم افزار به عناصر زیرساخت و بانک اطلاعاتی 137
68 شکل 27-4 معماری پیشنهادی – ارتباط بانک های اطلاعاتی و برنامه ها 142
69 شکل 28-4 معماری پیشنهادی –   ارتباط بانک های اطلاعاتی و سرورهای مجازی وفیزیکی 143
70 شکل 29-4 معماری پیشنهادی – ارتباط نرم افزار به عناصر زیرساخت و بانک اطلاعاتی 143

 

 

1            فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)

 1            مقدمه

در این بخش به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر ، اهمیت آن و روش تحقیق ایجاد شود. از این رو در ادامه ، ابتدا به توجیه ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت سپس به بیان مسئله تحقیق می پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم کرد . معرفی روش پژوهش و تکنیک های اجرایی( مدل مفهومی تحقیق ) بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به شرح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم کرد می پردازیم .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات: تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان­نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت

تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان­نگاری اطلاعات در تصاویرJPEG

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی فنآوری اطلاعات گرایش امنیت

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حمید دهقانی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید مجتبی حسینی

مشاور صنعتی: جناب آقای مهندس حمید رضا فکوری راد

بهار 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه امنیت تبادل اطلاعات یکی از مهمترین موضوعاتی است که در کنار مبادله پیامهای محرمانه اینترنتی مطرح می­شود. مخفی سازی اطلاعات، هنر جاسازی داده­ها در فایلهای صوتی، تصویری، فیلم یا متن است که می­تواند نیازهای امنیتی را به شکل آشکـار یا پنهان فراهم کند. پنهان­نگاری یکی از شاخه­های علــم مخفی سازی ­اطلاعات است که هدف اصلی آن رسیدن به یک سطح امنیتی مطلوب درتبادل اطلاعات محرمانه به نحوی که تبادل فایلهـای حاوی اطلاعات محرمانه، بـرای دیگران محسـوس و مشخص نباشد. با پیشــرفت علم نهان­نگاری، مهاجمین تلاش می­کنند بوسیله الگوریتم­های جدید نسبت به انتقال و مبادله اطلاعات محرمانه اقدام کنند. با توجه به کاربرد فراگیر تصاویرJPEG  در ارسال و ذخیره تصاویر دیجیتـالی، می­توان آنرا به عنوان یکی از شئ­های پوشش استفاده نمود.

تاکنون روش­ها و الگوریتم­های مختلفی برای نهان­نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG ارائه شده است که هر کدام از این الگوریتم­ها به روش­های گوناگونی(براساس سه پارامتر ظرفیت، مقاومت و شفافیت) اطلاعات محرمانه را در تصاویر جاسازی نموده و تصویر مربوطه را تحت تاثیر خود قرار داده که دارای نقاط قوت و ضعفی می­باشند. قابل ذکر است اکثر این الگوریتم­ها توسط یک یا چند روش­ تحلیل موجود شکسته شده است. یکی از روش­های جدید نهان­نگاری, روش نهان­نگاری Mod4 در حوزه تبدیل تصاویر JPEG می­باشد که اطلاعات محرمانه را با استفاده از الگوریتم خاص خود پنهان و جاسازی می­سازد. تحلیل این الگوریتم موضوع تحقیق حاضر می­باشد.

در تحقیق حاضر الگوریتم نهان نگاری Mod4  توسط تعدادی از روش­های تحلیل از جمله هیستـوگـرام کلی(Global histogram)، هیستوگرام مربوط به برخـی از فرکانس­های خاص (Individual histogram)، هیستوگرام مربوط به برخی از مقادیر (Dual histogram)، RS، جفت مقدارها، Chi-square، Blockiness تست و آزمایش گردید و مشخص گردید این الگوریتم در مقابل روش­های تحلیل موجود  از خود مقاومت نشان داده و شکسته نمی­گردد. همچنین مشخص گردید که الگوریتم مورد بحث تحقیق حاضر، آمارگان مرتبه اول ضرایب DCT(Average) و آمارگان مرتبه دوم ضرایب DCT(Autocorrelation) را حفظ می­نماید که گویای امنیت بالای آن است. لذا جهت تحلیل و آشکارسازی این الگوریتم، از ماتریس مورد استفاده در الگوریتم نهان­نگاری Mod4 کمک گرفته شد و براساس آن نرم­افزاری تهیه و بصورت پیشنهادی ارائه گردید که می­تواند درحدود 70 درصد از تصاویر مشکوک(شناسائی تصویر پاک از تصویر نهان شده) را شناسایی نماید.

 

کلید واژه : استگانوگرافی، آشکار­پذیری، ظرفیت، مقاومت، شفافیت

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق   2

1-1- مقدمه. 3

2-1- مساله تحقیق.. 3

3-1- ضرورت تحقیق.. 5

4-1- اهداف تحقیق.. 5

5-1- روش تحقیق.. 6

6-1- سابقه تحقیق.. 6

7-1- جنبههای نوآوری تحقیق.. 6

8-1- محدودیتهای تحقیق.. 7

9-1- داده­های تحقیق.. 7

10-1- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.. 7

11-1- ابزار گردآوری اطلاعات… 8

12-1- قلمرو تحقیق.. 8

13-1- ساختار پایان نامه. 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق   10

1-2- مقدمه. 11

2-2- نهان­نگاری.. 11

1-2-2- تاریخچه نهان­نگاری.. 12

2-2-2- نهان­نگاری چیست؟. 15

3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی.. 18

1-3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی تصویر. 19

2-3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی صدا 21

4-2-2- تقسیم روشهای نهان­نگاری.. 22

5-2-2- روشهای حوزه مکان.. 23

1- 5-2-2- روشLeast Significant Bit (LSB) 24

2- 5-2-2- روش Random Interval 26

3- 5-2-2- روش Hash function. 28

4- 5-2-2- روش Bitplane 29

6-2-2- روشهای حوزه تبدیل.. 30

1- 6-2-2- JSteg و JSteg-Shell 32

2- 6-2-2- JPHide 32

3- 6-2-2- OutGuess 32

4- 6-2-2- روش Alturki 33

5- 6-2-2- روش طیف گسترده 33

6-6-2-2- روش Patchwork. 33

7-6-2-2- روش استگانوگرافی F5: 34

7-2-2- روشهای پایبند الگو. 36

8-2-2- ارزیابی و مقایسه­ی روشهای نهان­نگاری.. 37

9-2-2- امنیت سیستم نهان­نگاری.. 39

3-2- روش استگانوگرافی MOD4: 41

1-3-2- روش نهان­نگاری MOD4 بر مبنای DCT.. 41

1-1-3-2- نمودار جایگذاری روش MOD4. 41

2-1-3-2- یافتن بلاک­هائی جهت جایگذاری.. 42

3-1-3-2- تخمین ظرفیت جایگذاری.. 42

4-1-3-2- کوتاهترین راه تغییر. 43

2-3-2- نمودار استخراج روش MOD4. 45

4-2- استگانوآنالیز(آشکارپذیری) 46

1-4-2- شفافیت… 46

2-4-2- مقاومت… 47

3-4-2- ظرفیت… 47

4-4-2- آشکار پذیری(Steganalysis): 47

5-4-2- جستجو برای امضاء: کشف اطلاعات مخفی: 49

1-5-4-2-Palette – Based Image  : 50

2-5-4-2- Image Distortion Noise: 51

6-4-2- استخراج پیامهای پنهان شده: 53

7-4-2- غیر فعال سازی اطلاعات پنهان شده: 53

5-2- تصویر JPEG  : 55

1-5-2- فرمتJPEG  چیست… 56

2-5-2- فشرده‌سازی پروندهJPEG 58

3- 5-2- روش ایجاد JPEG.. 59

فصل سوم: بررسی روش­هـای موجـود آشکـارپذیری   61

1-3- مقدمه. 62

2-3- تقسیم­بندی روش­های تحلیل.. 63

1-2-3- روش­های تحلیل خاص برای تکنیکهای خاص…. 63

2-2-3- روش­های تحلیل فراگیر. 64

3-2-3- تحلیل آماری.. 65

4-3- معرفی روش­های تحلیل موجود. 67

1-4-3- روش جفت مقدارها 67

2-4-3- روش  Chi-Square. 68

3-4-3- روش RQP.. 69

4-4-3- روش Extended Chi-Square 70

5-4-3- روش RS 71

6-4-3- روش Provos 74

7-4-3- روش Dumitrescu 2002 74

8-4-3- روش Blockiness 76

9-4-3- روش Avcibas 78

10-4-3- روش Harmsen 79

5-3- مقایسه روش­های تحلیل.. 81

6-3- راههای مقابله با روش­های تحلیل.. 82

فصل چهارم: تحلیل آشکارپذیری روش نهان­نگاری Mod4 در تصاویر Jpeg   84

1-4- مقدمه. 85

2-4- آماده سازی داده­ها 87

1-2-4- داده‌ها و محدودیتهای تصاویر. 87

2-2-4- اطلاعات تصاویر. 87

3-2-4- تولید تصاویر نهان­شده 87

3-4- تحلیل آشکارپذیری.. 88

1-3-4- ایجاد پایگاه داده 88

2-3-4- تحلیل آشکارپذیری.. 88

3-3-4- ارزیابی و مقایسه­ی روشهای تحلیل.. 99

4-3-4- بلوک دیاگرام نرم­افزار شبیه­سازی شده 101

5-4- نتیجه گیری.. 102

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و کارهای آتی   103

1-5- جمع بندی.. 104

2-5- محاسن و معایب… 106

3-5- تجزیه و تحلیل.. 106

4-5- پیشنهاد کارهای آتی.. 107

ضمائم و پیوست‌ها 108

فهرست منابع و ماخذ  109

 

 

 

 

فهرست جداول

شماره و عنوان جدول                                                                                                              صفحه

—————————————————-

جدول (2-1): ابزارهای استگانوگرافی منبع باز………………………………………………….20

جدول (2-2): ابزارهای استگانوگرافی غیر منبع باز، رایگان و استفاده با مجوز………….….……….21

جدول (2-3): ابزارهای استگانوگرافی صدا منبع باز، رایگان و استفاده با مجوز و تجاری…………….22

جدول (2-4): مقایسه­ی الگوریتمهای نهان­نگاری……………..………………………………….38

جدول (2-5): طرح تغییرات – کوتاهترین مسیر برای ………………..…………………. xyi =0044

جدول (2-6): طرح تغییرات کوتاهترین مسیر برای اختلاف دو…………….….………………….45

جدول(3-1): نتایج روش …………….…….……………………………….……….Harmsen82

جدول(3-2): مقایسه روشهای تحلیل در یک نگاه……………………………………………….83

جدول(4-1): مقایسه روشهای تحلیل پیاده­سازی شده و روش پیشنهادی…..…………………….100

فهرست اشکال   

شماره و عنوان شکل                                                                                                                  صفحه

—————————————————-

شکل(2-1): پنهان­سازی اطلاعات در لابلای نتهای موسیقی[8]………………………………….13 شکل(2-2): هرم مخفی سازی اطلاعات……………….……………………………………….14 شکل(2-3): نمایش رمز نگاری و نهان نگاری[16] ………………..…………………………….23 شکل(2-4): طرح نهان­نگاری در مدل ………………………………………………….Cachin39 شکل(2-5): مؤلفه­های اساسی در نهان­سازی اطلاعات……………………..……..………………43 شکل(2-6): نمایش نمودار جایگدازی روش ……………………..……………………….Mod446 شکل(2-7): نمایش نمودار استخراج روش ……………………………………………….Mod447 شکل(3-1): فراوانی ضرایـب DCT تصویـر پیش از جایگذاری پیام(چپ) و پس از عمل جایگذاری(راست) …………………………………………………..………………………. 69 شکل(3-2): احتمـال حضور پیـام مخفی شـده در تصویـر برحسب طـول نمونه­ی مورد آزمایش در روش تحلیل ………………………………………..………………………………. Chi-Square 70 شکل(3-3): نمودار RS برای تصویر گرفته شده با دوربین دیجیتال و ………………M = [0 1 1 0]33 شکل(3-4): تغییرات در عضویت زوج پیکسلها در مجموعه­های اولیه………………..…………….77 شکل(3-5): نمودار موقعیت تصاویر آزمایش شده در فضای سه بعدی مربوط به سه مقیاس کیفیت تصویر………………………………………..…………………………..………………….80 شکل(3-6): مدل نهان­نگاری به صورت نویز جمعی…………………………..………………….80 شکل(4-1): فراوانی ضرایب DCT تصویر پوشش(چپ) و تصویر استگانو (راست)………………..….91 شکل(4-2): احتمال حضور پیام مخفی شده در تصویر …………….…………………………….92 شکل(4-3): بلوک دیاگرام نرم­افزار تهیه شده جهت آشکارسازی………………..……………….101

 

فهرست اختصارات

 

Joint Photographic Experts Group JPEG:
Inertial Navigation System INS:
Global Positioning System GPS:
Terrain Contour Matching TERCOM:
Minimum Absolute Distance MAD:
Mean Squared Difference MSD:
Theater Mission Planning Center TMPC:
Tomahawk Weapon Control System TWCS:
Advanced Tomahawk Weapon Control System ATWCS:
Tactical Tomahawk Weapon Control System TTWCS:
Digital Scene Matching Correlation DSMAC:
Inertial Measurment Uni IMU:
Pulse Repetition Frequency PRF:
High-powered microwaves HPM:
Weapons of mass destruction WMD:
Anti ship cruise missiles ASCMs:
Land-attack cruise missiles LACMs:
Sea-Launched Cruise Missile SLCM:
Tomahawk Land Attack Missile TLAM:
Tomahawk Land Attack Missile-Conventional TLAM-C:
Anti-air Craft Artillerly AAA:
Surface to Air Missile SAM:
Digital Elevation Model DEM:

 

فهرست واژگان انگلیسی

تحلیل ﻧﻬان­نگاری Steganalysis
کانال عمومی Public Channel
رمزنگاری Cryptography
تحلیل کور ﻧﻬان­نگاری Blind Steganalysis
ﻧﻬان­سازی اطلاعات Information Hiding
پوشش سیگنال Cover Signal
نشانگذاری Watermarking
ظرفیت Capacity
مقاومت Robustness
شفافیت Transparency
مسأله زندانیها Prisoners problem
قالب Format
منزلگاه Site
پایبند الگو Model Based
بیت با کمترین ارزش Least Significant Bit
قدم زدن تصادفی Random Walk
حمله دیداری Visual attack
سرپیام Header
تابع چکیده­ساز Hash Function
باند گسترده Spread Spectrum
فیلتر سفید کننده Whitening Filter
کاملا امن Perfectly Secure
محرمانگی Secrecy
حمله­ی فعال Active Attacks
حمله­ی غیرفعال Passive Attacks
حمله برپایه­ی سیگنال در دسترس تنها Stego-Only attack
حمله برپایه­ی سیگنال پوشش معلوم Known cover attack
حمله برپایه­ی پیام مخفی Known message attack
حمله برپایه­ی سیگنال منتخب Chosen stego attack
حمله برپایه­ی پیام منتخب Chosen message attack
رمزنگاری کلید متقارن Symmetric Key Cryptography
رمزنگاری کلید همگانی Public Key Cryptography
رمز قطعه­ای (قالبی) Block Cipher
رمز دنباله­ای Stream Cipher
روشهای تحلیل برای تکنیک­های خاص Technique Specific Steganalysis
دسته بندی Classification
مشخصه Feature
دقت Accuracy
همسوئی Monotony
سازگاری Consistency
یادگیری ماشینی Machine Learning
میانگین Average
خودهمبستگی Autocorrelation
چولگی Skewness
کشیدگی Kurtosis
بافت­نگار Histogram
زوج مقدارها Pairs of Values
رنگ­های تنها Unique Colors
تابع تمایز Discrimination Function
همواری Smoothness
همانندی Liklihood
مجموعه­های اولیه Primary Sets
قابل رویت Macroscopic
اندازه خاکستری (سیاه و سفید) Grayscale
مقیاس­های کیفیت تصویر Image Quality Metrics
خطای میانگین مربعات Mean Square Error
نویز جمعی Additive Noise
فاز طیف Spectral Phase
نویز نهان­نگاری Stegonoise
تابع مشخصه­ی بافت­نگار Histogram Characteristic Function
مرکز جرم Center of Mass
نهان­نگاری باند گسترده Spread Spectrum Steganography
مجموعه تصاویر آموزشی Training set of images
تحلیل تمایز خطی Linear Discrimination Analysis
ماشین برداری کمکی Support Vector Machine
آماره­ها در حوزه­ی فرکانس Statistical Moments in Frequency Domain
تحلیل جفت پیکسل­ها با استفاده از سطح آستانه­ای ثابت Pixel Pair Analysis using Fixed Threshold
آماره­های کناری Marginal statistics
تبدیل کسینوسی گسسته Discrete Cosine Transform

– مقدمه

امروزه امنیت تبادل اطلاعات یکی از مهمترین موضوعاتی است که در کنار مبادله پیامهای محرمانه اینترنتی مطرح می­شود. علم مخفی سازی اطلاعات، هنر جاسازی داده­ها در فایلهای صوتی، تصویری، فیلم یا متن به نحوی است که بتواند نیازهای امنیتی فوق را به شکل آشکار یا پنهـان برآورده کند. پنهان­نگاری یکی از شاخه­های علم مخفی سازی ­اطلاعات است که هدف اصلی در آن رسیدن به یک سطح امنیتی مطلوب درتبادل اطلاعات محرمانه تجاری و نظامی می باشد به نحوی که تبادل فایلهایی با این اطلاعات، برای دیگران محسوس و مشخص نباشد. با پیشرفت روش­­های پنهان­نگاری، مهاجمین تلاش می­کنند تا به روش این روشها اطلاعات را از سازمان مربوطه به خارج ارسال نمایند. علت استفاده از تصاویر JPEG، کاربرد فراگیر آن در ارسال و ذخیره تصاویر دیجیتالی می­باشد. JPEG به دلیل فشرده سازی بالا در کنار حفظ کیفیت مطلوب تصویر، از پرکاربردترین فرمت­های تصویر بوده و اکثر تصاویر دیجیتالی که از طریق اینترنت مبادله می­شوند، به شکلJPEG  ذخیره می­شوند. این مسأله با توجه به سرعت و زمان مورد نیاز جهت انتقال تصویر و حافظه مورد نیاز جهت ذخیره تصویر، اهمیت پیدا می­کند.

در سال‌های اخیر موضوع نهان­نگاری از مهمترین روش­های مورد استفاده توسط جاسوسان و مهاجمان بزرگ دنیا بوده است. تجربه­های اخیر نشان می‌دهد که استفاده از نهان­نگاری شک­برانگیز نبوده و بر روشهای قبلی مخفی نمودن اطلاعات ارجحیت دارد. مقابله با روش­های نهان­نگاری که بتوان با استفاده از آن تصاویر حاوی اطلاعات محرمانه را کشف نمود و از ارسال اطلاعات به خارج از سازمان جلوگیری نمود امری حیاتی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران

 بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی،ریسک،نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند.

بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است.

 روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی  بوده و قلمرو مکانی این پژوهش اعضای فدراسیون جهانی بورس هاست و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده بوده و داده ها از سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس.پی.اس.اس  19و ایویوز آنالیز شده است. واز آزمون تی مستقل برای تست فرضیات تحقیق  استقاده شده است.

طبق نتیجه این پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است.  بورس ایران نقش کمتری نسبت به سایر بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. میزان ریسک در بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است.  بین  نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بورس ایران شاخص نقدینگی پایین تری نسبت به سایر بورس های منتخب دارد.

در این پژوهش از جمله دلایل رشد شاخص بورس ایران ، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقیب است و از جمله دلایل بالا بودن ریسک اوراق بهادار ایران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ریسک بیان کرد و بالا بودن ریسک در بورس ایران از جمله دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ایران در مقابل سایر بورس های منتخب از جمله دلایل ضعف  آن است.

کلید واژه

بازدهی، ریسک، نقش بورس در اقتصاد، نرخ رشد ارزش بازار، نقدشوندگی

 

فصل اول

کلـیات تحـقیـق

 

1-1- مقدمه

یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشورها،بازار سرمایه بوده که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت وضعف آن می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. توسعه بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی کشور و رفاه عمومی جامعه ایفا کند.آمارهای موجود نشان  می دهد که بورس های توسعه یافته در کشورهای پیشرفته قرار داشته و در این کشورها پیش از هر امری امنیت سرمایه گذاری برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بورس فراهم می شود (عباسیان و همکاران، 1387: 136).

بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته در بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است، بازارهایی که کشورهای توسعه یافته از آن محروم هستند، در بازارهای مالی کشورهای صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد خود را در کنترل دارند.این بازارها با ایجاد انگیزه پس انداز کردن و تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری نقش مهمی را در رشد اقتصادی بر عهده دارند.

سرمایه گذاری یکی از مهم ترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی است.تقریباً در اکثر کشورهای در حال  توسعه از جمله ایران،بازار سرمایه منسجم و کارآمدی وجود ندارد و به دلیل فعالیت در سطح ابتدایی و محدود، نمی تواند نقش قابل ملاحظه ای در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد را فراهم کند.

در دنیای امروز بازار بورس سرمایه به عنوان یک بازار توسعه یافته است و یکی از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد هموار این بازار، جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است.

بورس اوراق  بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه، تأثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های تجاری و اقتصادی دارد (جلیلیان و جمشیدپور،1390). بورس اوراق بهادار از ابزار اقتصاد نظام سرمایه داری است و جزء لاینفک آن به شمار می رود. بورس یکی از بازارهای مهم و غیرقابل انکاری است که تأمین کننده بازار و منفعت شرکتهای پذیرفته شده در آن است. دایره المعارف آمریکا در تعریف بورس می نویسد:” بورس اوراق بهادار، سازمانی است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا اوراق قرضه یا سهام شرکتها را خرید وفروش کنند.بزرگترین ویژگی بورس منفعت آن برای کل جامعه است “(عباسی، 1383).

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید