بررسی تاثیر میزان وفاداری مشتریان از طریق سفارشی سازی خدمات بانکی در …

نیاز به بهینهسازی ویژگیهای وظیفهای و عملکردی محصول (ایمنی و رفاهی) نیاز به سبک شیکتر و ویژگیهای ظاهری محصول میل به تمایز و منحصر بفرد بودن یا نشان دادن مشتری.…

ادامه خواندن بررسی تاثیر میزان وفاداری مشتریان از طریق سفارشی سازی خدمات بانکی در …

پژوهش دانشگاهی – مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …

بوستان میعاد ۲۷۳٫۲۰۱۳۲ بوستان شریعتی ۳۸۳٫۹۰۶۰۵ بوستان ریحانه ۵۶۹٫۹۵۱۷ .۴-۲-۲-۶- آهنگ خدمت ()آهنگ خدمت طبق تعریف، عبارت است از میانگین تعداد مشتریانی است که در واحد زمان از یک خدمتدهنده…

ادامه خواندن پژوهش دانشگاهی – مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …