مقاله – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …

ارتباطات ۱۰- ۱۳ پرسشنامه روابط با همکاران رین لمای ترجمه دکتر سید محمد مقیمیپرسشنامه نگرش افراد در زمینه برقراری ارتباطات مک گراس ترجمه دکتر سید محمد مقیمی کنترل تعارض ۱۴-…

ادامه خواندن مقاله – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …