بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۲۴

۰٫۹۰۳ منبع: یافته های تحقیق۳-۹-روش تجزیه و تحلیل داده‌هادو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی‌داده‌ها انجام می‌شود. برای این کار از آمار توصیفی و آمار…

ادامه خواندن بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۲۴

مقاله علمی با منبع : بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۴

۴-۲-۵-۶ تحلیل همدلی.................................................................................................. ۶۷۴-۳ خلاصه فصل چهارم.................................................................................................................۶۸فصل پنجم: نتیجه گیری۵-۱ مقدمه.........................................................................................................................................۷۰۵-۲ مروری بر چهارچوب کلی تحقیق.............................................................................................۷۰۵-۳ یافته های پژوهش......................................................................................................................۷۰۵-۴ بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................۷۴۵-۵ پیشنهادات پژوهش....................................................................................................................۷۷۵-۶ محدودیت های پژوهش ...........................................................................................................۷۷۵-۷ خلاصه…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۴