سایت مقالات فارسی – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

۲-۲-۸ پارک علم و فناوری ............................................................................................................۲۷۲-۲-۹ عملکرد سازمانی..................................................................................................................۲۹۲-۳پیشینه تجربی.............................................................................................................................۳۱۲-۳-۱ مطالعات خارجی............................................................................................................۳۱۲-۳-۲ مطالعات داخلی .............................................................................................................۳۴۲-۴ خلاصه فصل دوم ................................................................................................................۴۰فصل سوم: روش تحقیق۳-۱ مقدمه.......................................................................................................................................۴۴۳-۲نوع تحقیق.................................................................................................................................۴۴۳-۳ مدل تحقیق...............................................................................................................................۴۴۳-۴ فرضیه‌های تحقیق.....................................................................................................................۴۵۳-۵عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق..................................................................................................۴۶۳-۶جامعه…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …