سایت مقالات فارسی – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

۲-۲-۸ پارک علم و فناوری ............................................................................................................۲۷۲-۲-۹ عملکرد سازمانی..................................................................................................................۲۹۲-۳پیشینه تجربی.............................................................................................................................۳۱۲-۳-۱ مطالعات خارجی............................................................................................................۳۱۲-۳-۲ مطالعات داخلی .............................................................................................................۳۴۲-۴ خلاصه فصل دوم ................................................................................................................۴۰فصل سوم: روش تحقیق۳-۱ مقدمه.......................................................................................................................................۴۴۳-۲نوع تحقیق.................................................................................................................................۴۴۳-۳ مدل تحقیق...............................................................................................................................۴۴۳-۴ فرضیه‌های تحقیق.....................................................................................................................۴۵۳-۵عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق..................................................................................................۴۶۳-۶جامعه…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …

تاریخ فارغ التحصیلی: دی ماه ۱۳۹۲ تعدادصفحه:۹۷ کلیدواژه ها: بازاریابی رابطه مند- تعهد – اعتماد- ارتباطات – تعارض- ارزش های مشترک- همدلی- عملکرد شرکت- شرکت های دانش بنیانکد GEL: M31 چکیدهتمام…

ادامه خواندن بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …