سامانه پژوهشی – مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل …

فقدان نخبه گرایی(اِلیتیسم)  : الیتیسم مبین حفظ افراد خوب نسل قبل هنگام ایجاد نسل جدید پس از اعمال عملگرهای الگوریتم ژنتیک میباشد. الیتیسم یا انتخاب به روش a+b  امکان همگرایی به پاسخ بهینه…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل …

مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر …

تابع برازندگی را از اِعمال تبدیل مناسب بر روی تابع هدف یعنی تابعی که قرار است بهینه شود به دست می‌آورند. این تابع هر رشته را با یک مقدار عددی…

ادامه خواندن مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر …