مقاله علمی با منبع : رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی- قسمت ۳۹

-یاربخت، ش(۱۳۹۲)، راهنمایل مسائل جنسی و زناشویی، تهران : نشر پوریا.-یونسی، س.ج(۱۳۸۸)، مدیریت روابط زناشویی:آسیب ها و راه حل ها در روابط زناشویی، تهران: نشر قطره.منابع لاتین-Adam.H & Gingras, M.…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی- قسمت ۳۹