دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله مقایسه شیوه حل مساله

مقایسه شیوه حل مساله   نام:                        نام خانوادگی:                 جنسیت:                سن:               وضعیت تاهل: تحصیلات:             تاریخ اجرا: دوست گرامی این پرسشنامه شامل ۲۴ جمله است لطفا هر جمله را بخوانید و چنانچه آن جمله در مورد شما صدق می کند در مقابله کلمه بلی و در غیر اینصورت در مقابل کلمه «خیر» علامت بزنید ۱.من کارهایم را…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان)محدودیتهای پژوهش :

محدودیتهای پژوهش :  کلیه ی عوامل را که ممکن است قابلیت تعمیم پذیری یافته پژوهش را کاهش داده باشند عبارتند از : ۱ ) محدودیت زمانی برای تحقیق ۲ ) عدم همکاری برخی از دانشجویان در جواب دادن به پرسشنامه ۳ ) عدم دسترسی به نمونه های بیشتر ۴ ) عدم انتخاب تصادفی ۵ )…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری هر انسانی برای رسیدن به هدف و مقصد خود باید تلاش کند تا بتواند به اهداف نهایی که در زندگی دارد دست یابد. که این رسیدن به هدف مستلزم این است که فرد باید انگیزه پیشرفت را در خود گسترش داده که با ارائه این موضوع بتواند اختلالات فکری…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه یک : مقایسه ی میانگین های دو گروه مستقل با استفاده از آزمون t انگیزه پیشرفت دو گروه دختر و پسر.   پسر دختر ردیف ۷۲۲۵ ۸۸۳۶ ۸۵ ۹۴ ۱ ۶۴۰۰ ۶۷۲۴ ۸۰ ۸۲ ۲ ۸۲۸۱ ۶۸۸۹ ۹۱ ۸۳ ۳ ۶۸۸۹ ۷۷۴۴ ۸۳ ۸۸ ۴ ۷۰۵۶ ۶۷۲۴…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) روش شناسی پژوهش

فصل سوم روش شناسی پژوهش      روپژوهش حاضر از نوع همبستگی است :  جامعه آماری :  جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونه آماری :  نمونه آماری در این پژوهش شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر می باشد که به روش در…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) راههای کاهش اضطراب امتحان :

راههای کاهش اضطراب امتحان :  کمد زرین حمید (۱۳۷۴) پیرامون راههای کاهش اضطراب امتحان روشهای ذیل را پیشنهاد می کند: ۱ ) روش حساسیت زدایی تدریجی ۲ ) روش آموزش توجه ۳ ) روش آموزش مهارتهای کنار آمدن ۴ ) روش الگوسازی. جایگاه انگیزش در روان شناسی و دیدگاههایی دربارۀ انگیزش :  امروز روان شناسان…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) زمینه اجتماعی انگیزۀ پیشرفت :

زمینه اجتماعی انگیزۀ پیشرفت : هنگام توصیف انگیزه پیشرفت ضروری است که به زمینه های اجتماعی آن توجه می شود هر فرد تلاش می کند به نحوی به وظایف مورد نظر خویش عمل کند ولی از آنجایی که این امر در یک محیط اجتماعی اتفاق می افتد مفاهیمی از قبیل تشریک مساعی، رقابت، تشکیل گروه،…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) انواع اضطراب :

انواع اضطراب :  اضطراب را به چهار نوع می توان طبقه بندی نمود که هر کدام از اینها دارای ویژگیهای خاص خود می باشد که عبارتند از : ۱ ) اضطراب مربوط به مفهوم مطلق زمان، شامل این حالت فرد قبل از اتمام زمان یا تاریخی معین باید کاری را به انجام برساند و همچنین…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) اضطراب امتحان :

هدف تحقیق :  ۱ ) تعیین رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در دانشجویان. ۲ ) تعیین تفاوت میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر. ۳ ) تضمین تفاوت انگیزه پیشرفت دانشجویان دختر و پسر. هدف از تحقیق حاضر: ۱ ) تعیین رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در دانشجویان. ۲ ) تعیین تفاوت اضطراب در…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین

فهرست مطالب عنوان                         صفحه چکیده                                         ۱ فصل اول (کلیات…)                                 ۲ مقدمه                                         ۳ بیان مساله                                    ۴ اهمیت و ضرورت مساله                           ۵ فرضیه های تحقیق                               ۶ هدف تحقیق                                     ۸ فصل دوم (ادبیات….)                               ۹ پیشینه نظری                                   ۱۰ فصل سوم (روش شناسی…)                             ۴۲ جامعه آماری                                   ۴۳ ابزار…