روش درمان یا روش شجره نامه: بدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : مددکاری

« چه عواملی  درانحرافات  اجتماعی  موثراست » عوامل جسمانی : یکی از افراد ی که روی عوامل جسمانی کارکرده است بنام سزارلچرورو است که روی زندانیها بررسی انجام داده  که چه عواملی  جسمانی باعث زندانی  آنها شده است  عواملی مشترک  بین آنها بوده است    دارای پشتی خمیده  هستند  برای اینکه وقتی انحرافات  انجام می دهند…

اهمیت مددکاری فردی : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : مددکاری

کارهایی که باید درمصاحبه انجام دهیم . ۱- مکان مناسب برای گفتگو امن باشد کسی رفت و آمد نکند . دمای مناسب، محل نور مناسب ، رنگ اتاق آرامش بخش، وصدا بیرون درز نکند فضاساده باشد،شلوغ نباشد،زدن یک پوسترآرامش بخش در اتاق–دستمال کاغذی پارچ آب- مددجو اگرهم جنس  باشد دررا بسته  اگر همجنس نباشد  درنیمه…

پیشگفتار : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : مددکاری

تقدیم به: تمامی مددکاران اجتماعی و زحمت کش در بنیاد شهید و امور ایثارگران  مددکارانی که همیشه برای مددرسانی و کمک به همنوعان خود از هیچ کاری کوتاهی نکرده و در همه عرصه های زندگی با مددجویان نهایت سعی و تلاش را به کار بسته اند، به امید آنروزی که همه مددکاران در ایران بتوانند…

نتایج حاصل: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ۶۰ص

  نتایج حاصل از یافته های تحلیلی نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. یعنی  هر چه سن توتون کاران کمتر بوده است در نتیجه نیازهای آموزشی ـ ترویجی آنان در خصوص کشت توتون بیشتر می…

نتایج و پیشنهادات: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ۶۰ص

  جدول ۴۸-۲ : خلاصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان F R ضرایب b متغیرهای وارد شده به معادله متغیرهای وارده شده به معادله رگرسیون مراحل **۴۲/۱۱ ۱۰/۰ ۰۳۳/۴ x7 گام اول **۶۹/۱۳ ۲۱/۰ ۰۰/۵ ۲۵/۳- x7 x13 گام دوم   **۶۳/۱۴     ۳۰/۰…

روش تحقیق: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ۶۰ص

چکیــده بررسی نیازهای آموزشی یک فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها وتشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی یعنی مطالعه یک جامعه به منظور تعین نیازها و خواسته های آموزشی قبل از اخذ هرگونه تصمیمی پیرامون راهبردهای توسعه است. شاغلین بخش کشاورزی از جمله…

اصول و مبانی پیشگیری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد ۶۰ص

اصول و مبانی پیشگیری : سه رویکرد اصلی در اعتیاد : مبارزه با عرضه ـ درمان ـ پیشگیری اولین گام برای ارزیابی نیازها تحلیل موقعیت ها؛ به معنی این که فرهنگ، تحصیلات، شرایط اقتصادی و اجتماعی، سن، لهجه، آداب و رسوم، فرهنگ و. .. بایستی مدنظر قرار بگیرد. گام بعدی به منظور اولویت‌بندی نیازها این…

مبانی نظری ـ چهارچوب نظری :‌ دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد ۶۰ص

  مبانی نظری ـ چهارچوب نظری :‌ ـ عوامل اجتماعی ـ (پایگاه اجتماعی ) را به عنوان یک کل ثابت در نظر می‌گیریم. که بر حسب جنسیت ـ‌سن و سال ـ طبقات اجتماعی ـ وضعیت خانوادگی. مجرد بودن و متاهل بودن ـ درآمد ـ اشتغال ـ‌تحصیلات ـ فرهنگ استاندارد زندگی یا موقعیتهای مسئولیتی فرد معتاد…

مقدمه :‌ دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد ۶۰ص

مقدمه :‌ نظریات متخصصان درباره اعتیاد :‌ پرسشهای زیادی درباره اعتیاد در جامعه مطرح می‌شود هر یک از متخصصان، کارشناسان و مردم جامعه از زاویه‌ای خاص بر مسئله نگاه می‌کند و متناسب با دیدگاه خود راه حل‌هایی را عرضه می‌کنند. پرسش مهمی که در این دوره از زمان بیشتر به چشممی خورد این است که…

بحث و نتیجه گیری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: علل گرایش جوانان به اعتیاد ۷۰ص

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری : از بررسی نتایج آماری می‌توان نتیجه گرفت که : اغلب نمونه ها (۶۳درصد)دارای جنسیت مذکر می‌باشند. (جدول و نمودار ۱) وضعیت تأهل بطور تقریباً متعادلی در ۲ سطح مجرد و متأهل در نمونه تحت بررسی توزیع شده اند. (جدول و نمودار۲) ۶۴درصد ن…