پایان نامه پوشش‌دهی سرامیک ZrO2 و کامپوزیتZrO2 HA-با تکنولوژی پلاسمای الکترولیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی

موضوع

پوشش‌دهی سرامیک ZrO2و کامپوزیتZrO2HA-با تکنولوژی پلاسمای الکترولیتی کاتدی(PET) بر روی فولاد ضد زنگ 316L و Ti و بررسی زیست‌سازگاری آن در محلول رینگر و بزاق مصنوعی

اساتید راهنما

دکترکمال جانقربان

دکتر سیروس جوادپور

اساتید مشاور

دکتر محمدابراهیم بحرالعلوم

دکتر مهدی جاویدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ایجاد پوشش سرامیکی زیرکونیا و پوشش سرامیکی- کامپوزیتی، زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت بر روی فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم، به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی و بررسی زیست سازگاری آن در محلول رینگر و بزاق مصنوعی می‌باشد. حمام الکترولیت با استفاده از محلول (g/lit6) kzZrF6 در آب ساخته شد. بررسی ساختار و ترکیب پوشش‌های ایجاد شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه XRD انجام گردید که نتایج حاکی از تشکیل سرامیک زیرکونیا و همچنین کامپوزیت سرامیکی زیرکونیا – هیدروکسی آپاتیت بر روی فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم بود. نتایج آزمایش خوردگی با روش ولتامتری سیکلی نشان داد که تغیرات ترکیبی در سطح باعث بهبود خواص خوردگی در محلول‌های رینگر و بزاق مصنوعی می شود. همچنین مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک نمونه ها با استفاده از دستگاه پین روی صفحه مورد بررسی قرار گرفت. سختی و زبری نمونه ها نیز اندازه‌گیری شد. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که تغییر مورفولوژی سطحی باعث بهبود خواص سایشی و بالارفتن سختی و زبری سطح می گردد. در پایان نتایج تست‌های خوردگی و سایش در محلول‌های رینگر و بزاق مصنوعی برای دوزیرلایه تیتانیوم و فولاد ضدزنگ 316ال مورد مقایسه قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که فولاد ضد زنگ 316ال می‌تواند جایگزین مناسبی برای ایمپلنت‌های تیتانیومی باشد.

واژگان کلیدی: زیرکونیا، هیدروکسی آپاتیت، فولاد ضد زنگ 316ال، تیتانیوم، فرآیند پلاسمای الکترولیتی کاتدی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات

1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل دوم :تئوری

2-1- کاشتنی‌های فلزی و آلیاژی…………………………………………………………………………………….. 7

2-2- بیوسرامیک‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3- تاریخچه و گسترۀ بیوسرامیک‌ها…………………………………………………………………………….. 10

2-4- معرفی زیرکونیا………………………………………………………………………………………………….. 14

2-4-1- خواص ریزساختاری زیرکونیا …………………………………………………………………………….. 19

2-4-2- ترکیب و خواص زیرکونیا ………………………………………………………………………………….. 16

2-4-3- سازگاری زیستی زیرکونیا ………………………………………………………………………………….. 17

2-4-4- کاربرد زیرکونیا در پزشکی ………………………………………………………………………………… 18

2-4-5- پوشش زیرکونیا برای کاشتنی بدن ………………………………………………………………….. 20

2-5- معرفی هیدروکسی آپاتیت …………………………………………………………………………………….. 23

2-5-2- خواص هیدروکسی آپاتیت ……………………………………………………………………………….. 24

2-5-3- کاربرد هیدروکسی آپاتیت در پزشکی……………………………………………………………….. 26

2-5-4- تهیه هیدروکسی آپاتیت ……………………………………………………………………………………. 27

2-6-1- پوشش‌دهی به روش پاشش پلاسمایی……………………………………………………………… 28

2-6-2- پوشش‌دهی به روش رسوب دهی الکتریکی تعلیقی ………………………………………. 28

2-6-3- پوشش‌دهی به روش فشردن گرم(HIP)………………………………………………………….. 29

2-6-4- پوشش‌دهی به روش پراکنش پرتویونی و پراکنش فرکانس رادیویی………………. 29

عنوان صفحه

2-6-5- پوشش‌دهی به روش پاشش پرسرعت سوخت اکسیژن ………………………………….. 29

2-6-6-پوشش‌دهی به روش سل-ژل……………………………………………………………………….. 30

2-7- عملیات پوشش‌دهی پلاسمایی الکترولیتی ………………………………………………………….. 30

2-7-1- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………… 30

2-7-2- اصول فیزیکی و شیمیایی الکترولیزپلاسمایی…………………………………………………… 31

2-7-3- خصوصیات جریان- ولتاژ……………………………………………………………………………….. 33

2-7-4- مکانیزم‌های فرآیند EPT………………………………………………………………………………….. 35

فصل سوم:روش تحقیق

3-1- تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز ……………………………………………………………….39

3-2- آماده‌سازی نمونه‌ها…………………………………………………………………………………….. 39

3-3- تهیه هیدروکسی آپاتیت …………………………………………………………………………… 40

3-4- عملیات پوشش‌دهی به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی (PET)…………………… 40

3-5-تست ها و آنالیزهای پس از پوشش دهی……………………………………………………………….. 43

3-5-1- بررسی مورفولوژی و ریز ساختارها …………………………………………………………………… 43

3-5-2- تست سایش ……………………………………………………………………………………………. 43

3-5-3-تست ریز سختی………………………………………………………………………………………… 44

3-5-4- تست زبری …………………………………………………………………………………………….. 45

3-5-5- بررسی رفتار خوردگی …………………………………………………………………………. 45

عنوان صفحه

فصل چهارم: :بحث و نتیجه‌گیری

4-1- بهینه سازی محلول الکترولیت …………………………………………………………… 49

4-2-عملیات پلاسمای الکترولیتی کاتدی (PET) به منظور ایجاد پوشش Zro2……… 51

4-2-عملیات پلاسمای الکترولیتی کاتدی (PET) به منظور ایجاد پوشش zro2-HA 52

4-4-بررسی‌های ریزساختار و مورفولوژی سطح…………………………………………………. 54

4-4-1-بررسی مورفولوژی سطح فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا. 54

4-4-2- بررسی ریزساختار فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا………… 56

4-4-3-بررسی مورفولوژی سطح فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت 59

4-4-4- بررسی ریز ساختار فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا-

هیدروکسی آپاتیت ………………………………………………………………………. 62

4-5-خواص مکانیکی …………………………………………………………………………… 65

4-5-1- سختی سطح …………………………………………………………………………… 65

4-5-2-زبری ………………………………………………………………………………….. 66

4-6-خواص سایشی و اصطحکاک……………………………………………… 67

4-6-1- خواص سایشی و اصطحکاک فولاد ضد زنگ 316ال با پوشش زیرکونیا در

هوا……………………………………………………………………………. 67

4-6-2- خواص سایشی و اصطکاک تیتانیوم با پوشش زیرکونیا در هوا…………….. 70

4-6-3- خواص سایشی و اصطکاک فولاد ضد زنگ 316ال با پوشش زیر کونیا و زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر …………………………………. 73

4-6-4- خواص سایشی و اصطکاک تیتانیوم با پوشش زیرکونیا و زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر 78

عنوان صفحه

4-6-5- مقایسه بین فولاد ضد زنگ 316 ال تیتانیوم با پوشش زیرکونیا و زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت 83

4-6-6- خواص سایشی و اصطکاک فولاد ضد زنگ 316 ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول بزاق مصنوعی 84

4-6-7- خواص سایشی و اصطکاک تیتانیوم بدون پوشش و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول بزاق مصنوعی……………….. 86

4-6-8- مقایسه بین فولاد ضدزنگ 316ال و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی

آپاتیت ………………………. 90

4-7-بررسی رفتار خوردگی…………………………… 90

4-7-1- بررسی خوردگی در نمونه های فولاد ضد زنگ 316 ال بدون پوشش، با پوشش زیرکونیا و با پوشش زیرکونیا-هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر ……………. 90

4-7-2- بررسی خوردگی در نمونه های تیتانیوم بدون پوشش، با پوشش زیرکونیا و با پوشش زیرکونیا-هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر ……………. 91

4-7-3- مقایسه خوردگی نمونه‌های تیتانیوم بدون پوشش و با پوشش زیرکونیا با نمونه فولاد ضد زنگ 316ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر…………. 92

4-7-4- بررسی خوردگی در نمونه های تیتانیوم بدون پوشش و تیتانیوم و فولاد ضد زنگ 316ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول بزاق مصنوعی………….. 93

فصل پنجم:نتیجه‌گیری

5-1-نتیجه‌گیری……………… 95

5-2-پیشنهادات………….. 96

 • مقدمه

واژه و اصطلاح بسیار نزدیک و مرتبطی که برای درک اهداف علم مواد زیستی- پزشکی مهم است و به فهم تعریف بیومواد کمک می‌کند سازگاری زیستی است[1]است. بر طبق تعریف ویلیامز، سازگاری زیستی یا زیست سازگاری عبارت است از: توانایی یک ماده برای ایفای نقش در یک کاربرد ویژه و اجرای یک وظیفه خاص به گونه‌ای که توام با دریافت پاسخ صحیح و مناسب از طرف بافت میزبان باشد[70]. همچنین ماده‌ای را می‌توان زیست سازگار نامید که در محیط زیستی (بیولوژیکی) کیفیت غیر مخرب داشته و تنها واکنش بدن در مقابل آن تشکیل بافت باشد این مواد شامل مثال‌هایی چون فولادهای ضد زنگ هستند[70].

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خود راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی(M.A)

فهرست مطالب

 

 

 

صفحه

عنوان

تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………. ب

تشکر و قدر دانی……………………………………………………………………………………………………ج

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..د

 

1- فصل اول : کلیات

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1
 • بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….2
 • اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………3
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4
 • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….4
 • تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………5
 • عملیاتی واژگان بکار رفته در تحقیق………………………………………………………………………9

2- فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………11

2-1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2- تعریف سواد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………….12

2-1-3- تاریخچه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………..14

2-1-4- پیشینه آموزش سواد  اطلاعاتی در جهان……………………………………………………………….15

 • امریکا و اروپا………………………………………………………………………………………………………………………….15
 • انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………………………17
 • دانمارک و هلند……………………………………………………………………………………………………………………….17
 • آسیا و اقیانوسیه……………………………………………………………………………………………………………………….18
 • سنگاپور و مالزی……………………………………………………………………………………………………………………..18
 • چین و استرالیا…………………………………………………………………………………………………………………………19
 • آفریقا……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
 • عنوان
  صفحه

  یونسکو…………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-5- سواد اطلاعاتی در ایران………………………………………………………………………………………21

2-1-6- سواد اطلاعاتی در آموزش عالی…………………………………………………………………………..23

2-1-7- جامعه اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی ……………………………………………………………………….25

 

2-9- مدلهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی………………………………………………………………..34

 • مدل بروس……………………………………………………………………………………………………………………………..34
 • مدل شش مهارت بزرگ……………………………………………………………………………………………………………35
 • مدل جستجوی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-10- نظریه های یادگیری خواستگاه اصلی سواد اطلاعاتی…………………………………………….37

2-1-11- بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری………………………………………………………………………..41

2-1-12- تجربه گرایی بنیاد فلسفی سواد اطلاعاتی…………………………………………………………….41

2-1-13- پیشینه نظریه ای یادگیری………………………………………………………………………………….42

2-1-14- نظریه کارکرد گرایی بنیاد علمی خود-راهبری یادگیری…………………………………………44

2-1-15- خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………………………..46

2-1-15-1-تعریف خود-راهبری یادگیری………………………………………………………………………..47

2-1-15-2-  تاریخچه خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………46

2-1-15-1-ابعاد خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………………51

2-1-15-2- الگوی  خود-راهبری چهار عاملی کندی………………………………………………………..52

2-1-15-3- الگوی  خود-راهبری مسئولیت شخصی محور ………………………………………………52

2-1-15-4- الگوی  خود-راهبری سه بعدی گاریسون ……………………………………………………..53

2-15-5- موقعیتهایی که یادگیری خودراهبر گسترش پیدا می کند……………………………………….54

2-1-16- اهمیت خود-راهبری یادگیری در آموزش عالی……………………………………………………54

2-1-17- رابطه مفهومی سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری ……………………………………….57

2-2- پیشینه تجربی ……………………………………………………………………………………………………….59

2-2-1- تحقیقات داخلی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………..59

2-2-2- تحقیقات داخلی در حوزه خود-راهبری یادگیری…………………………………………………..59

2-2-3- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………63

صفحه
عنوان

2-2-4- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………69

2-2-5- جدول خلاصه پیشینه های داخلی و خاری بکالر رفته در تحقیق……………………………..72

3- فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2- روش بررسی………………………………………………………………………………………………………..77

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………..77

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………….77

3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….78

3-7- ابزار مورد استفاده و نحوه تعیین پایایی ……………………………………………………………………79

3-8- روایی و ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………….80

3-9- روشهای پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………..81

3-10- روشها و فرمولهای اماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها……………………………………..82

4- فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….83

4-2- تحلیل متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………83

4-3- تحلیل متغیر سن……………………………………………………………………………………………………85

4-4-  تحلیل متغیر معدل………………………………………………………………………………………………..85

4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری……………86

4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه سواد اطلاعاتی………………………88

4-7- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………90

4-7- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات سواد اطلاعاتی…………………….92

4-8- نمره خود-راهبری یادگیری دانشجویان…………………………………………………………………….94

4-9- نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان……………………………………………………………………………….95

4-10- آمار استنباطی شامل ( تحلیل آماری سوالات تحقیق)………………………………………………..96

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

صفحه
عنوان

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………103

5-2- خلاصه پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………103

5-3- نتایج حاصل از تحلیل آماری سوالات پژوهش  ………………………………………………………104

5-4- نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………111

5-5- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………112

5-6- پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی ………………………………………………………………………113

5-7- محدودیتها………………………………………………………………………………………………………….114

6- فهرست منابع ………………………………………………………………………………..115

6-1- منابع فارسی……………………………………………………………………………..115

6-2- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………….124

 

7- پیوست ها

7-1- پرسشنامه سواد اطلاعاتی

7-2- پرسشنامه خود-راهبری یادگیری

 

 

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری M.A

عنوان:

طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد جعفر کرباسچی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر تیمور جلال برش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………… ……………………………………………..……..1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)…………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مفاهیم نانو فناوری…………………………………………………………………………………… 7

2-1- تعریف نانو……………………………………………………………………………………………………. 8

2-2- مقیاس نانو…………………………………………………………………………………………………….. 8

2-3- تعریف فناوری نانو………………………………………………………………………………………….. 8

2-4- چرا نانو فناوری؟…………………………………………………………………………………………….. 9

2-5- تاریخچه فناوری نانو………………………………………………………………………………………… 10

2-6- تقویم توسعه فناوری نانو…………………………………………………………………………………… 13

2-7- وضعیت جهانی نانو فناوری……………………………………………………………………………….. 16

2-8- ماهیت و ساختار فناوری نانو……………………………………………………………………………… 18

2-9- اهمیت و ضرورت فناوری نانو…………………………………………………………………………… 19

2-9-1- ضرورت اولویت دادن به توسعه فناوری نانو در ایران…………………………………………… 20

2-10- آینده توسعه فناوری نانو………………………………………………………………………………….. 20

2-10-1- فناوری های قابل دسترس در کوتاه مدت…………………………………………………………. 21

2-10-2- فناوری های قابل دسترس در میان مدت …………………………………………………………. 21

2-10-3- فناوری های قابل دسترس در بلند مدت………………………………………………………….. 21

فصل سوم : نانو در معماری……………………………………………………………………………………….. 22

3-1- نانو .ذرات…………………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-1- منابع نانو ذرات…………………………………………………………………………………………… 23

3-2- فولرین های کربنی …………………………………………………………………………………………. 24

3-2-1- باکی بال……………………………………………………………………………………………………. 24

3-2-2- نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………….. 24

3-2-2-1-انواع نانو لوله………………………………………………………………………………………… 25

3-3- نانو معماری…………………………………………………………………………………………………… 26

3-3-1- فناوری نانو در معماری…………………………………………………………………………………. 26

3-4-تاثیرات مواد و مصالح بر معماری…………………………………………………………………………. 27

3-5-تولید بتن هایی با کارایی بالاتر…………………………………………………………………………….. 28

3-5-1-نانو سیلیکا استحکام بتن را افزایش می دهد…………………………………………………………. 29

3-5-2-بتن خود ترمیم کننده ترک……………………………………………………………………………….. 30

3-5-3-بتن های خود تمیز شونده و آلاینده زدا………………………………………………………………. 30

3-6-خواص و کاربرد نانو ذرات آهن………………………………………………………………………….. 30

3-6-1-مزایا و ویژگی های نانو ذرات آهن…………………………………………………………………… 31

3-6-2-روش های تولید نانو پودر آهن………………………………………………………………………… 32

3-6-3-افزایش استحکام فولاد با استفاده از فناوری نانو……………………………………………………. 32

3-6-4-افزایش مقاومت به خوردگی فولاد با استفاده از نانو فناوری…………………………………….. 33

3-6-5-افزایش مقاومت دربرابر خوردگی با نانو لوله های کربنی………………………………………… 33

3-7-گچ،آجر و سیمان متاثر از فناوری نانو……………………………………………………………………. 34

3-8- کاشی و سرامیک خود تمیز شونده……………………………………………………………………….. 35

3-8-1- سرامیک خود ترمیم گر………………………………………………………………………………….. 35

3-9-افزایش ماندگاری چوب با استفاده از فناوری نانو……………………………………………………… 36

3-10-کاربردهای فناوری نانو در صنعت شیشه………………………………………………………………. 37

3-10-1-شیشه های خود تمیز شونده…………………………………………………………………………… 37

3-10-2-برخی مزایا و ویژگی های شیشه های خود تمیز شونده…………………………………………. 38

3-10-3-شیشه های رنگی حاوی نانو ذرات………………………………………………………………….. 39

3-10-4-شیشه های نانو متخلخل………………………………………………………………………………… 39

3-10-5-شیشه های ذخیره کننده انرژی………………………………………………………………………… 40

3-11-نانوپوشش های هوشمند…………………………………………………………………………………… 41

3-11-1- نانوپوشش های هوشمند تمیز شونده……………………………………………………………….. 42

3-11-2- نانو پوشش های هوشمند ت صفیه کننده هوا…………………………………………………….. 42

3-11-3-تولید پوشش های ضد مه با استفاده از نانو ذرات………………………………………………… 43

3-11-4- پوشش های ضد نقش وضد نوشتار(ضد دیوار نویسی)………………………………………… 43

3-12- دستگاه تصفیه کننده هوای اتاق………………………………………………………………………….. 46

3-13- آئروژل ها……………………………………………………………………………………………………. 47

3-14- نانوژل…………………………………………………………………………………………………………. 47

3-15-ساخت سلول های خورشیدی سه بعدی با استفاده از نانو لوله های کربنی……………………… 48

فصل چهارم:تحلیل وبررسی نمونه های مشابه…………………………………………………………………. 50

4-1- عملکردهای مهم مراکز تحقیقاتی…………………………………………………………………………. 51

4-2-مرکز تحقیقات نانو فناوری دافیلدهال دانشگاه کرنل………………………………………………….. 52

4-3-مرکز تحقیقات نانو فناوری بیرک دانشگاه پرودو در ایندیانا…………………………………………. 54

4-4-آزمایشگاه ملی بروکهان(مرکز نانو مواد کاربردی، نیویورک) ………………………………………… 56

4-5- مرکز تحقیقات نانو فناوری مارکوس…………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم: اصول ، استانداردها،ضوابط طراحی وبرنامه فیزیکی …………………………………….. 58

5-1- فعالیت های ایران در حوزه استاندارد سازی فناوری نانو……………………………………………. 59

5-1-1- استانداردهای ملی ایران…………………………………………………………………………………. 59

5-2- سایر فعالیت های جهانی استانداردسازی فناوری نانو……………………………………………….. 60

– کمیته E56 مؤسسه استاندارد ASTM……………………………………………………………………… 60

– کمیته IEC/TC113……………………………………………………………………………………………. 60

– کمیته استانداردسازی فناوری نانو (CEN/TC352)…………………………………………………….. 61

– انجمن فناوری نانو مؤسسه IEEE……………………………………………………………………………. 61

– کمیته ملی فناوری نانو انگلستان (NTI/1)…………………………………………………………………. 62

– کمیته استاندارد فناوری نانو کره جنوبی………………………………………………………………………. 62

– کمیته ملی استاندارد نانو چین (SAC/TC279)…………………………………………………………. 62

– هیأت استانداردهای فناوری نانو مؤسسه استاندارد آمریکا (ANSI-NSP)…………………………. 62

– کمیته استاندارد نانو آلمان………………………………………………………………………………………… 62

5-3- درخت فناوری نانو………………………………………………………………………………………….. 63

5-4-استانداردها و ضوابط در طراحی آزمایشگاه…………………………………………………………….. 70

5-4-1-مدول طراحی آزمایشگاه و فضاهای جانبی آن……………………………………………………… 70

5-4-2- مدول آزمایشگاه………………………………………………………………………………………….. 70

5-5- برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………………………………. 71

فصل ششم:طراحی ………………………………………………………………………………………………….. 75

بخش اول:مطالعات طبیعی،اقلیمی وجغرافیایی………………………………………………………………… 76

6-1-1-بررسی مشخصات جغرافیایی شهر تهران…………………………………………………………….. 77

6-1-1-1-بررسی مشخصات جغرافیایی منطقه……………………………………………………………….. 77

6-1-2-بررسی مشخصات اقلیمی تهران……………………………………………………………………….. 78

6-1-2-1- دما……………………………………………………………………………………………………….. 78

6-1-2-2-رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………… 79

6-1-2-3-بارندگی………………………………………………………………………………………………….. 79

6-1-2-4سابقه یخبندان…………………………………………………………………………………………….. 80

6-1-2-5- تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………. 80

6-1-2-6- باد………………………………………………………………………………………………………… 81

6-1-3-جهت استقرار ساختمان………………………………………………………………………………….. 82

6-1-4- وضعیت توپوگرافی وشیب منطقه…………………………………………………………………….. 83

6-1-5- منابع آب موجود در منطقه……………………………………………………………………………… 84

6-1-5-1- آبهای زیر زمینی منطقه………………………………………………………………………………. 84

6-1-5-2-آبهای سطحی منطقه…………………………………………………………………………………… 85

6-1-6-شبکه ی حمل ونقل ودسترسی به منطقه……………………………………………………………… 85

6-1-7-انواع کاربری اراضی در منطقه………………………………………………………………………….. 86

بخش دوم:تحلیل سازه،تحلیل سایت ومدارک طراحی……………………………………………………….. 87

6-2-1-نانو فناوری وتاسیسات مکانیکی ساختمان…………………………………………………………… 88

6-2-1-1-نانو مواد تغییر فازدهنده………………………………………………………………………………. 88

6-2-2-نانو فناوری وتاسیسات الکتریکی ساختمان…………………………………………………………. 89

6-2-2-1-تاسیسات نور پردازی وفناوری نانو………………………………………………………………… 89

6-2-3-تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………….. 90

6-2-3-1-دلایل انتخاب سایت مورد نظر……………………………………………………………………… 90

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیرفارسی

چکیده انگلیسی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی

چکیده:

سازمانهای خدماتی ملزم به معرفی تکنولوژی های جدید جهت ابقای بیشتر در مراکز تجاری و یا حفظ مزایای رقابتی در برابر رقبا هستند. معرفی فناوری­های جدید در یک سازمان، در واقع ابزاری سریع الاجراو آماده نبوده و چالش­های متعددی همچون پذیرش و انطباق با فناوری­های جدید از سوی کارکنان را با خود به دنبال دارد با توجه به تاثیر سبک رهبری بر کارکنان در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین سبکهای رهبری و پذیرش تکنولوژی اطلاعات در شرکتهای دولتی استان گیلان سنجیده شود. روش تحقیق توصیفی _همبستگی و نوع روش تحقیق میدانی  برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است همچنین از ابزار پرسش­نامه جهت گردآوری داده­ها استفاده شده است. نتایج همه فرضیه­های این تحقیق در سطح اطمینان 95% محاسبه شده که به قرار زیر می­باشد. بین دو متغیر رهبری تحول­گرا و درک سودمندی، بین رهبری تحول­گرا و درک سهولت  ، بین رهبری تعامل­گرا و درک سودمندی ، بین رهبری تعامل­گرا و درک سهولت، بین درک سهولت و درک سودمندی استفاده از تکنولوژی، بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی و بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی  رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: رهبری تحول­گرا، رهبری تعامل­گرا، مدل پذیرش تکنولوژی، درک سهولت، درک سودمندی، تکنولوژی اطلاعات.

 

 • مقدمه

توسعه پرشتاب و شدید تکنولوژی اطلاعات که از سالها پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامعه شده است. همچنین پیش­بینی­ها نشان می­دهد که این فناوری به رشد سریع خود و کاربرد همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگی بشر در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد. با این وجود شواهد نشان می­دهد که میزان موفقیت و کاربرد این فناوری چندان رضایت بخش نبوده است. به همین دلیل پروژه های زیادی در زمینه عوامل موثر بر موفقیت و شکست این تکنولوژی انجام شده است. بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر کاربرد فناوری در شرکت ها و سازمان های خصوصی صورت گرفته در صورتیکه این بخش با بخش عمومی تفاوت های اساسی دارد و نمی توان از یافته های آن به طور مستقیم در بخش عمومی یا دولتی استفاده کرد. از طرف دیگر سبک رهبری یک عامل تاثیر گذار بر نحوه عملکرد کارکنان است که محققان و پژوهشگران عرصه پذیرش تکنولوژی تا حال توجه کمی به این عامل داشته اند.از اینرو ما در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق ،ارائه مدلی از تحقیق ، بیان ضرورت ، اهداف وفرضیات تحقیق و ارائه تعریفی از واژه ها و اصطلاحات خواهیم پرداخت و سپس قلمرو تحقیق را بیان خواهیم کرد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.