رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی- قسمت ۳۶

میانگین رضایت زناشویی مردان در کرانه پایین درون/برونگرایی ۳۳ ۱۲۱/۸۳ ۷۹۱/۱۱ جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون t گروههای وابسته جهت مقایسه میانگین رضایت زناشویی مردان درکرانه بالا و پایین درون/برونگراییهمانطور که…

ادامه خواندن رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی- قسمت ۳۶

رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۱۱

آرنولد باس[۸۳] و رابرت پلامین[۸۴] سه خلق و خو را مشخص کردند که به اعتقاد آنها عناصر اصلی شخصیت هستند. اینها عبارتند از تهییجپذیری ، فعالیت و معاشرتی بودن باس و پلامین…

ادامه خواندن رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۱۱

بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۲۴

۰٫۹۰۳ منبع: یافته های تحقیق۳-۹-روش تجزیه و تحلیل داده‌هادو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی‌داده‌ها انجام می‌شود. برای این کار از آمار توصیفی و آمار…

ادامه خواندن بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۲۴

مقاله علمی با منبع : بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۴

۴-۲-۵-۶ تحلیل همدلی.................................................................................................. ۶۷۴-۳ خلاصه فصل چهارم.................................................................................................................۶۸فصل پنجم: نتیجه گیری۵-۱ مقدمه.........................................................................................................................................۷۰۵-۲ مروری بر چهارچوب کلی تحقیق.............................................................................................۷۰۵-۳ یافته های پژوهش......................................................................................................................۷۰۵-۴ بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................۷۴۵-۵ پیشنهادات پژوهش....................................................................................................................۷۷۵-۶ محدودیت های پژوهش ...........................................................................................................۷۷۵-۷ خلاصه…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۴

سایت مقالات فارسی – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

۲-۲-۸ پارک علم و فناوری ............................................................................................................۲۷۲-۲-۹ عملکرد سازمانی..................................................................................................................۲۹۲-۳پیشینه تجربی.............................................................................................................................۳۱۲-۳-۱ مطالعات خارجی............................................................................................................۳۱۲-۳-۲ مطالعات داخلی .............................................................................................................۳۴۲-۴ خلاصه فصل دوم ................................................................................................................۴۰فصل سوم: روش تحقیق۳-۱ مقدمه.......................................................................................................................................۴۴۳-۲نوع تحقیق.................................................................................................................................۴۴۳-۳ مدل تحقیق...............................................................................................................................۴۴۳-۴ فرضیه‌های تحقیق.....................................................................................................................۴۵۳-۵عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق..................................................................................................۴۶۳-۶جامعه…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …